UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Legislatie

Legea nr.85/1992 privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat


LEGE Nr. 85 din 22 iulie 1992*) privind vanzarea

de locuinte si spatii cu alta destinatie connstituite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de statModificata prin Ordonanþa de Urgenþã nr. 98 din 29 iunie 2000 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie construite din fondurile statului ºi din fondurile unitãþilor economice sau bugetare de stat, precum ºi a Legii locuinþei nr. 114/1996 publicatã în Monitorul Oficial cu numãrul 302 din data de 3 iulie 2000

Art.1.- Locuintele construite din fondurile statului pot fi cuparate de titularii contractele de inchiriere, cu plata integrala sau in rate a pretului, in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie si ale prezentei legi.

Sunt exceptionate de la prevederile alin.1 locuintele care depasesc suprafetele maxime prevazute in actele normative in baza carora s-au executat locuinte in actele normative in baza carora s-au executat locuintele din fondurile statului si cele care reprezinata, la data vanzarii, finisaje superioare, echivalente unor lucrari de arta sau ornamentale deosebite, sau care beneficiaza de dotari speciale, cum ar fi: piscina, sauna, sera, crama, bar-vinoteca, camera frigorifica sau altele asemenea.

De asemenea, sunt exceptate locuintele de protocol care au servit sau servesc demnitarilor sau altor persoane alese sau numite in functii drept locuinte pe durata exercitarii functiei, chiar daca acestea sunt scoase ulterior din evidenta de protocol.

Art. 2.- Constructiile de locuinte finantate din fondurile statului, in curs de executie si nerepartizate nominal pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care nu pot fi terminante si vandute in conditiile reglementarilor in vigoare, pot fi vandute pe apartamente, pe paliere, pe scari, pe tronsoane de cladiri sau in intregime, prin licitatie publica.

Fac exceptie prevederilor alin. 1 locuintele in curs de executie care trec, prin protocol, fara plata, in patrimoniul Parlamentului Romaniei, Ministerului Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza, Ministerului de Justitie- Directia generala a penitenciarilor, precum si cele pe care acestea le construiesc prin planuri proprii de investitii sau le achizitioneaza folosind alocatii bugetare care se asigura in acest scop. Aceste locuinte sunt supuse regimului locuintelor prevazute la art. 1 alin .3.

Licitatiile se organizeaza de consiliile locale.

Locuintele prevazute la alin. 1, reparticzate ori pentru care s-au incheiat antecontracte sau contracte de vanzare cumparare pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se pot cumpara de beneficiarii actului de repartitie sau de titularii antecontractelor ori ai contractelor de vanzare -cumparare, fara licitatie, la valorarea lucrarilor executate de unitatea proprietara, in conditiile art. 1.

Pretul de la care incepe licitatia se stabileste catre unitatile proprietare, tinand seama de stadiul fizic de executie, la care se adauga si cheltuielile aferente de proiectare. Din pretul obtinut la licitatie, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vanzare, unitatile beneficiaza de un comision de pana la 1%.

Art. 3. - Spatiile destinate activitatilor de comert si de prestari servicii, de mica industrie si oricararor alte activitati similare, situate in constructiile de locuinte in curs de executie si aflate in proprietatea regiilor autonome specializate in administrarea locuintelor sau ale consiliilor locale, pot fi vandute la licitatie publica, in conditiile art. 2.

La oferte egale beneficiaza de prioritate adjudecarea prin licitatie a spatiilor prevazute la alin. 1 persoanele fizice si juridice care au incheiat conventii sau alte documente echivalente cu regiile autonome proprietate sau cu consiliile locale, pentru inchiriere respectivelor spatii, daca, in baza unei autorizatii de constructie eliberate potrivit legii, aceste persoane au efectuat cheltuieli pentru executarea de lucrari de constructii sau instalatii in vederea finalizarii acestor spatii.

____________________

*) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 79/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 12 mai 1997.

Legea nr. 85/1992 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 29 iulie 1992, si a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 15 septembrie 1994.

Pretul de la care incepe licitatia se stabileste in conditiile prevazute la art. 2 alin.5.

Spatiile prevazute la alin. 1, , aflate in proprietatea societatilor comerciale, sunt considerate active si se pot vinde potrivit legii.

Art. 4.- Garajele construite din fondurile statului, din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat ori care inainte de 6 martie 1945 au apartinut institutiilor sau societatilor cu capital privat pot fi cumparate de catre titularii contractelor de inchiriere, fara licitatie.

Pretul de vanzare al acestor spatii se stabileste la valoare de circulatie de la data vanzarii.

Art. 6.- Locuintele constituite din fondurile statului si din fondurile unitatile economice sau bugetare de stat, care fac obiectul unui contract de inchiriere sau pentru care nu au fost emise ordine de repartitie, precum si cele care au ca titular de contract de inchiriere o persoana juridica pot fi vandute prin licitatie publica organizata de consiliile locale sau agentii economici care detin spatiile respective. La stabilirea pretului de la care incepe licitatia sunt aplicabile dispozitiile art. 2 alin. 5.

Se excepteaza de la vanzare prin licitatie publica locuintele realizate din fondurile statului, si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, care au ca titular al contractului de inchiriere o persoana juridica cu scop nelucrativ care utilizeaza spatiul exclusiv in scopul pentru care i-a fost inchiriat.

Art. 7.- Locuintele construite din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, altele decat locuintele de interventie, vor fi vandute titularilor contractelor de inchiriere, la cererea acestora, cu plata integrala sau in rate a pretului, in conditiile Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi.

De asemenea, vor fi vandute la cerere, in conditiile prevederile alin. 1 si cu respectarea dispozitiilor art. 1alin.3, de 6 martie 1945 au apartinut societatilor cu capital privat sau mixtcare si-au incetat existenta dupa aceasta data sau, dupa caz, au devenit, prin reorganizare, unitatii economice sau bugetare de stat.

Locuintele care inainte de 6 martie 1945 au apartinut societatilor cu capital privat sau mixt vor fi vandute in conditiile de evaluare, de achitare integrala sau in rate a pretului si de exceptarea de la vanzare, prevazute in Legea nr. 112/1995.

Evaluarea si vanzare locuintelor prevazute la alin. 1 si 2 si la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au incheiat contracte de vanzare-cumparare pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor face in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, completatecu prevederile referitoare la coeficientii de uzura din Decretul nr. 93/1977, la un pret indexat in functie de cresterea salariului minim brut pe tara la data cumpararii, fata de cel existent la data intrarii in vigoare a Legii nr. 85/1992.

Art. 1 alin.2. se aplica in mod corespunzator.

Beneficiaza de prevederile alin. 1 si chiriasii care nu sunt angajatii unitatilor proprietare.

Locuintele de interventie, in sensul prezentei legi, sunt cele destinte cazarii personalului unitatilor economice sau bugetare care, prin contractul de munca, indeplineste activitatile sau functiile ce necesita prezenta, permanenta sau in caz de urgenta, in cadrul unitatilor. Aceste locuinte nu se vand.

Unitatile economice sau bugetare pot sa detina si sa construiasca din fonduri proprii locuinte de serviciu , destinate inchirierii salariatilor acestora, cu contract de inchiriere accesoriu la contractul de munca. Modul de administrare si eventuala instrainare a acestor locuinte se vor stabili de consiliile de administratiei respectiv de conducerile unitatilor.

Locuintele de serviciu din mediul rural, destinate personalului medical, didactic, altor specialisti sau personalului Ministerului de interne, nu se vand.

Art. 8. - Constructiile prevazute la art. 7, in curs de executie si nerepartizate nominal pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot fi vandute cu aprobarea organelor de conducere ale persoanelor juridice care le au in proprietate, in conditiile art. 2.

Art. 9 - Sumele incasate din vanzarile locuintelor, potrivit art. 6, 7, si 8 vor fi utilizate cu prioritatea pentru restituirea eventualelor credite contractate pentru executarea locuintelor.

Diferentele ramase dupa rambursarea creditelor prevazute la alin. 1. si plata dobanzilor vor fi utilizate ca resurse pentru finantarea investitiilor, pentru finalizarea constructiilor de locuinte in curs de executie, care vor ramane si in viitor in proprietatea unitatilor economice si bugetare de start.

Art. 10.- In cazul in care intr-o cladire sunt mai multe locuinte si spatii cu alta destinatie, o data cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobandeste si dreptul de proprietate pe cote -parti de constructii si instalatii, precum si asupra dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decat in comun.

Dreptul de proprietate prevazut la alin. 1 se dobandeste indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care sunt situate locuinta locuinta si spatiul cu alta destinatie.

Dreptul de proprietate prevazut la alin. 1 se dobandeste si asupra terenului aferent cladirii, asa cum a fost determinat prin autorizatia de construire sau prin fisele tehnice de masuratori ale terenului aferent cladirii.

Pentru persoanele care dobandesc locuintele in conditiile Decretuli -lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, atribuirea terenului se face in conditiile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991*).

Persoanele care nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in Romania vor primi, sub forma de concesiune, cotele de terenuri aferente, pe toata durata existentei cladirii.

Dreptul de proprietate prevazut la alin. 1,3.4 se determina pe cote, proportional cu suprafata construita a locuintelor si a spatiilor cu alta destinatie.

Art. 11.- In cazul vanzarii locuintelor prevazute la art. 1. Art. 2. Alin. 4 si art. 7, cu plata in rate a pretului, la art. 1 art. 2 alin. 4 si art .7, cu plata in rate a pretului, la incheierea contractului se va achita in avans minim de 10% din pretul locuintei.

Ratele lunare pentruachitarea contravalorii locuintei se vor esalona pe o perioada de maximum 25 de ani, cu o dobanda anuala de 4%.

Nu pot cumpara locuinte cu plata pretului in rate persoanele care, in familia lor au alta locuinta proprietate personala.

Familia in intelesul reglementat prin dispozitiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 5/1973, care detine mai multe locuinte cu chirie, poate cumpara, in conditiile prezentei legi si ale Decretului-lege nr. 61/1990, doar o singura locuinta.

Art. 12.- Avansul se incaseaza de catre unitatile vanzatoare o data cu inchirierea contractului , iar ratele lunare, inclusiv dobanzile aferente, se vor achita astfel:

a) de catre pensionari, prin retineri din pensie;

b) de catre salariati, prin retinerea pe statul de plata la chenzina a doua;

c) de catre alte categori de cumparatori, prin achitarea la ghiseele C.E.C, in contul prevazut in contract.

Sumele incasate din avans si din ratele lunare din pretul pentru locuintele construite din fondurile statului se varsa integral la bugetele municipiilor, oraselor sau comunelor in care se afla situate locuintele respective.

Sumele obtinute din vanzarea la licitatie a constructiilor finantate din fondurile statului, prevazute la art. 2 alin. 1 art. 3 alin. 1 si art. 6 alin. 1, se retin in afara bugetelor locale la nivelul autoritatilor locale pe a caror raza teritoriala se afla constructiile respective, pentru a fi utilizate numai pentru finalizarea celorlalte locuinte aflate in diferite stadii de executie si pentru care se continua finantarea din fondurile statului. In situatia in care nu mai exista locuinte in curs de executie in unitatea administrativ-teritoriala, sumele respective se vor varsa conform alin. 2.

Sumele rezultate din incasarea dobanzii, in cazul locuintelor construite din fondurile statului, se varsa la bugetul de stat, dupa retinerea, de catre unitatile proprietare sau vanzatoare, a cheltuielilor pentru urmarirea si tinerea evidentei ratelor, care se vor incadra intr-o cota de o patrime din dobanda prevazuta la art. 11 alin. 2.

Art. 13.- Pentru tinerii in varsta de pana la 30 de ani, titulari de contract de inchiriere sau de repartitie, inchiat sau, dupa caz, emisa pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dobanda va fi de 2%.

Art. 14.- De prevederile art. 13 beneficiaza si persoanele prevazute la art. 10 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum si persoanele prevazute la art. 8, art.9**) si art. 10 din Legea nr. 42/1990***) pentru cinstirea eroilor-martiri si acordareaa unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor Revolutiei din Decembrie 1989

Art. 15.- Prevederile art. 11 se aplica la contractele cu plata in rate a pretului , care se vor incheia cu incepere de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

In cazul neachitarii la termenele stabilite a ratelor lunare din pretul locuintei, cumparatorul va plati o dobanda de 8% pe an asupra acestor rate.

In caz de neplata a 6 rate scadente de catre cumparatorul locuintei, unitatea vanzatoare va putea cere executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorului, in conditiile legii.

Pana la achitarea integrala a pretului, locuinta dobandita in conditiile prezentei legi nu poate fi instrainata sau restructurata fara autorizarea prealabila a unitatii vanzatoare. Unitatea vanzatoare isi garanteaza isi garanteaza incasarea pretului prin inscrierea ipotecii asupra locuintei, operatiune care este scutita de taxa de timbru.

Art. 16.- Anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 se completeaza cu preturile de vanzare ale locuintelor cu confort redus, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 17.- Locuintele si constructiile prevazute de prezenta lege pot fi cumparate numai de persoanele fizice cu cetatenie romana sau de persoane juridice care au sediul in Romania.

Art.18-In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele tehnice de evaluare, precum si conditiile in care se vor organiza licitatiile prevazute la art.2,3, si 6.

Art.19.- Contractele de vanzare-cumparare incheiate cu incalcare dispozitilor Decretul-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi sunt lovite de orice persoana si pe orice cale.

Prefectii vor organiza depistarea acestor cazuri si sesizarea instantelor judecatoresti pentru constatarea nulitatii si restabilirea situatiei anterioare. :Din sumele ce se restituie cumparatorilor se va retine chiria aferenta perioadei de la contractarea si pana la restituire. Sumele restituite nu sunt purtatore de dobanzi si nici nu se actualizeaza.

Art. 20. -Pe durata intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 4 din Decretul -lege nr. 61/1990, precum si orice alte dispozitii contrare.

Nivelul dobanzilor la imprumuturile contractate in baza Decretului-lege nr. 61/1990 ramane cel prevazut in acel act normativ.

ANEXA:

Preturile de vanzare catre populatie ale locuintelor construite din fondurile statului inainte de 1 ianuarie 1997, prevazute in anexa nr .1 la Decretul-lege nr.61/1990, se completeaza dupa cum urmeaza:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1camera 2 camere 3camere 4camere

Gradul de confort Suprafata Pret pe Suprafata Pret pe Suprafa Pret pe Suprafata Pret pe

utila (m2) apartament utila(m2) apartament utila (m2) apartament utila(m2) aparta-

(lei) ment

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Confor III 21 48.300 34 77.100 45 100.300 56 127.600

_________________________________________________________________________________________________________________________________

La stabilirea preturilor locuintelor cu alte suprafetele decat cele din tabel, pentru diferentele de suprafata se adauga sau se scad cate 2.220 lei de fiecare m2 suprafata utila pentru locuintele de confort III.

Pentru locuintele cu grad de confort inferior gradului III, pe apartament si pretul pentru m2 suprafata utila se determina prin aplicarea reducerii de 10% la preturile corespunzatoare gradului III.

NOTA:

La locuintele construite din fondurile statului, indiferent de gradul de confort si la care lipsesc unele instalatii, se aplica urmatorii termeni de corectie:

- Lipsa obiectelor si a instalatiilor aferente pentru:

- cada de baie 3.740lei/locuinta

-lavoar 1.445 lei/locuinta

-W.C. 1.445 lei/locuinta

- chiuveta de bucatarie 1.445.lei/locuinta.

___________________________LEGE Nr. 79 din 9 mai 97 pentru modificarea

Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si

spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. l. - Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statuiui si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 260 din 15 septembrie 1994, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:

,,Garajele construite din fondurile statului, din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat ori care inainte de 6 martie 1945 au apartinut institutiilor sau societatilor cu capital privat pot fi cumparate de catre titularii contractelor de inchiriere, fara licitatie.,,

2. Articolul 7 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:

,,De asemenea, vor fi vandute, la cerere, in conditiile prevederilor alin. 1 si cu respectarea dispozitiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de inchiriere si locuintele care inainte de 6 martie 1945 au apartinut regiiior autonome, institutiilor si societatilor cu capital de stat mixt sau privat care si-au incetat existenta dupa aceasta data sau, dupa caz, au devenit prin reorganizare, unitati economice sau bugetare de stat.,,

3. Dupa alineatul 2 al articolului 7 se introduce un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:

,,Locuintele care inainte de 6 martie 1945 au apartinut societatilor cu capital privat sau mixt vor fi vandute in conditiile de evaluare, de achitare integrala sau in rate a pretului si de exceptare de la vanzare, prevazute in Legea nr. 112/1995.,,

Art. ll. - Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat republicata in Monitorul Oficiai al Romaniei, Partea l, nr. 260 din 15 septembrie 1994, cu modificarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei .

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS