UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Legislatie

Legea nr. 114/1996 - legea locuintei

LEGE Nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind legea locuintei

completată prin Legea nr.62/2006 privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 publicată în Monitorul Oficial nr.268/24 martie 2006


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege
Reglementarea cadrului general de realizarae, exploatare si administrare a locuintelor are la baza urmatoarele principii:
Accesul liber si neingradit la locuinta este un drept al fiecarui cetatean.
Realizarea locuintelor constituie un obiectiv major, de interes national, pe termen lung, al administratiei publice centrale si locale.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza aspectele sociale, economice, tehnice si juridice ale constructiei si folosintei locuintelor.
Art. 2 . - Termenii utilizati in cuprinsul prezentei legi au urmatorul inteles:
a) Locuinta
Constructie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.
b) Locuinta convenabila
Locuinta care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat, acopera necesitatile esentiale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena, asigurand exigentele minimale prezentate in anexa nr. 1 la prezenta lege.
c) Locuinta sociala
Locuinta care se atribuie cu chirie subventionata unor persoane sau familii, a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei.
d) Locuinta de serviciu
Locuinta destinata functionarilor publici, angajatilor unor institutii sau agenti economici, acordata in conditiile contractului de munca, potrivit prevederilor legale.
e) Locuinta de intervenite
Locuinta destinata cazarii personalului unitatii economice sau bugetare, care, prin contractul de munca, indeplineste activitati sau functii ce necesita prezenta permanenta sau in caz de urgenta in cadrul unitatilor economice.
f) Locuinta de necesitate.
Locuinta destinata cazarii temporare a persoanelor si familiilor ale caror locuinte au devenit inutilizabile in urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale caror locuinte sunt supuse demolarii in vederea realizarii unor lucrari de utilitate publica, precum si lucrarilor de reabilitare ce nu se pot efectua in cladiri ocupate de locatari.
g) Locuinta de protocol
Locuinta destinata utilizarii de catre persoanele care sunt alese sau numite in unele functii ori demnitati publice, exclusiv pe durata exercitarii acestora.
h) Casa de vacanta
Locuinta ocupata temporar, ca resedinta secundara, destinata odihnei si recreerii.
Art. 3. - Autorizarea executarii constructiilor de locuinte noi, indiferent de natura proprietatii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigentelor minimale, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege.
Consiliile judetene si locale, potrivit competentelor stabilite prin lege, pot autoriza executarea etapizata a constructiilor de locuinte.
CAPITOLUL II
Dezvoltarea constructiei de locuinte
Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice romane pot realiza, cu respectarea prevederilor legale, constructii de locuinte pentru folosinta proprie sau in scopul valorificarii acestora.
Art.5. - Persoanele juridice romane care investesc, din profit, pentru realizarea de locuinte sociale, de serviciu, de interventie si necesitate, beneficiaza de reducerea impozitului in anul fiscal respectiv. IMpozitul pe profit, aferent profitului utilizat pentru construirea de locuinte noi, se reduce cu 75%.
De prevederile alineatului precedent beneficiaza si persoanele juridice romane care investesc din profit pentru realizarea de locuinte destinate vanzarii sau inchirierii, avand ca limita suprafetele construite prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege.
Locuintele care se realizeaza in conditiile prezentului articol, precum si ale art. 7 si 20 din prezenta lege, se pot amplasa pe terenurile apartinand persoanelor fizice beneficiarae de locuinte, ale persoanelor juridice investitoare sau pe terenuri concesionate in acest scop de catre consiliile locale persoanelor juridice sau fizice, conform prevederilor legale, fara licitatie publica, cu reducerea taxei de concesiune pana la 95%.
Art. 6. - Persoanele juridice romane care investesc din profit pentru punerea in siguranta a locuintelor aflate in proprietatea lor, avariate de seisme, precum si pentru reabilitarea locuintelor existsente, de categoria a III-a, a IV-a si garsoniere, realizate in conditiile H:C.M. nr. 1.650/1968, H.C.M. nr. 1.668/1969 si H.C.M. nr. 585/1971, beneficiaza de reducerea impozitului conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.
Art. 7.- Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite locuinte cu suprafetele construite prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege, exercitand controlul asupra pretului de vanzare, in vederea inlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, in urmatoarrea ordine de prioritate:
a) tinerii casatoriti care, la data contractarii locuintei, au, fiecare, varsta pana la 35 de ani;
b) persoanele care beneficiaza de facilitati la cumpararea sau construirea unei locuinte , potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata;
c) persoanele calificate din agricultura, invatamant, sanatate, administratie publica si culte, care isi stabilesc domiciliul in mediul rural;
d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale:
Persoanele din categoriile mentionate la lit. a) - c) beneficiaza de o subventie de la bugetul de stat, in limitele prevederilor bugetare anuale, in raport cu venitul, de pana la 30% din valoarea locuintei, la data contractarii precum si de plata in rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferentei fata de pretul final al locuintei, dupa ce s-au scazut subventia si avansul minim obligatoriu de 10 % din valoarea locuintelor la data contractarii, achitat de contractant.
Persoanele prevazute la lit. d) beneficiaza de plata in rate lunare, in termen de 20 de ani, a diferentei fata de pretul final al locuintei, dupa ce s-a scazut avansul minim obligatoriu de 30% din valoarea locuintei la data contractarii , achitat de contractant.
Dobanda la suma avansata din depozitul special, care se restituie in rate, este de 5 % anual.
In cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor scadente, se va plati o dobanda de 10 % anual asupra acestor rate.
Autoritatile publice locale, prin administratori delegati de acestea, vor incheia cu persoanele fizice prevazute in prezentul articol contracte de imprumut pentru sumele avansate din depozitul special, potrivit normelor legale in vigoare.
Art. 8. - Persoanele fizice prevazute la art. 7 se vor adresa consiliilor locale, care vor analiza si vor aproba, dupa caz, cererile respective, stabilind, totodata, si ordinea de prioritate.
Cuantumul subventiei se stabilestse in raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, potrivit normelor aprobate anual de Guvern.
Art. 9. - Depozitele special constituite pe seama consiliilor locale se alimenteaza din urmatoarele surse:
a) sumele aprobate anual in bugetele locale, destinate realizarii locuintelor;
b) incasarile realizate din vanzarea locuintelor si a spatiilor cu alta destinatie din blocurile de locuinte, potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si sumele incasate potrivit prevederilor art. 7;
c) alocatiile din bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinatie;
d) alte surse constituite potrivit legii.
Art. 10. - De prevederile art. 7 din prezenta lege beneficiaza, o singura data, persoanele fizice care, impreuna cu familia, nu au detinut si nu au proprietate o locuinta cu exceptia persoanelor prevazute la art. 7 lit. c), sau daca locuinta in care gospodaresc impreuna nu satisface exigentele minimale de suprafata prevazute in anexa nr. 1, corespunzator numarului de persoane din familie.
Proprietarii locuintelor noi, persoane fizice, sunt scutiti de plata impozitului pe cladire timp de 10 ani de la data dobandirii locuintei.
In cazul instrainarii locuintei in conditiile prezentei legi, noul proprietar nu mai beneficiaza de scutirea de impozit.
Art. 11. - Locuintele care se realizeaza in conditiile art. 7-9 din prezenta lege se vor amplasa, prin grija consiliilor locale, pe terenurile aflate in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale sau pe terenurile apartinand persoanelor fizice beneficiare, in conditiile prevederilor Codului civil, cu respectarea documentatiilor de urbanism legal aprobate si cu asigurarea unitatilor si dotarilor edilitare necesare conditiilor de locuit.
Art. 12. - Lucrarile de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte, care constau in: drumuri publice, retele de alimentare cu apa, si canalizare, retele electrice si, dupa caz, retele de gaze, telefonice si de termoficare se finanteaza dupa cum urmeaza:
a) drumurile publice, retelele de alimentare cu apa si canalizare si, dupa caz, retelele de termoficare, din bugetele locale si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie;
b) retelele electrice stradale, inclusiv posturile de transformare aferente si, dupa caz, de gaze si telefonice stradale, din bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome de profil, din creditele bancare contractate de acestia, precum si din alte fonduri constituite cu aceasta destinatie.
Persoanele juridice care investesc, din profit, in lucrari de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte beneficiaza de reducerea impozitului de profit conform prevederilor art. 5.
Art. 13. - Deschiderea finantarii si inceperea lucrarilor din fonduri publice se efectueaza dupa contractarea cu viitorii beneficiari a cel putin 70% din numarul locuintelor prevazute a fi incepute.
Art. 14. Folosirea sumelor existente in depozitele constituite la nivelul consiliilor locale este de competenta si in raspunderea acestora.
Art. 15. - Alocatiile de la bugetul de stat se fundamenteaza anual de catre consiliile locale, in mod distinct , pentru terminarea locuintelor si pentru realizarea de noi locuinte.
Art. 16. - Lista cuprinzand numarul, structrura pe numarul de camere si amplasamentul locuintelor , precum si lista persoanelor care vor beneficia de locuinte, in ordinea de prioritate stabilita conform art. 7 de catre consiliile locale, se afiseaza la sediul acestora.
Art. 17. - Prin familie, in sensul prezentei legi, se intelege sotul, sotia, copiii precum si parintii sotilor care locuiesc si gospodaresc impreuna.
Art. 18. - Pana la restituirea sumelor datorate de catre beneficiarii locuintelor, se instituie ipoteca legala asupra locuintei.
Art. 19. - Instrainarea, prin actre intre vii, a locuintelor pentru realizarea carora s-au acordat subventii se poate face numai dupa restituirea integrala a sumelor actualizate datorate si pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor actualizate, obtinute ca subventii de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 7, in depozitul constituit pentru realizarea locuintelor, in conditiile prezentei legi.
Art. 10. - Casa de Economii si Consemnatiuni va acorda credite persoanelor fizice romane pentru construirea, cumpararea, reabilitarea si repararea capitala a locuintelor proprietate personala, pe maximum 20 de ani, precum si pentru dotarea locuintelor demobila si obiecte de uz gospodaresc de folosinta indelungata, din productia autohtona, pe termen de 2 ani. Dobanda convenita prin contract nu va fi mai mare decat cea practicata pe piata financiar-bancara (BUBOR) si se va suporta:
a) 15 % de catre beneficiarul creditului;
d) diferenta, pana la nivelul dobanzii practicate pe piata financiar-bancara, stabilita prin conventie intre Ministerul Finantelor si Casa de Economii si Consemnatiuni, prin subventii de la bugetul de stat.
Casa de Economii si Consemnatiuni nu va percepe nici un comision pentru creditele acordate.
Creditele se acorda, o singura data, persoanelor fizice romane care indeplinesc conditiile stabilite la art. 10 , pentru construirea, cumpararea, reabilitarea sau repararea capitala a locuintei proprietate personala, precum si pentru cumpararea de mobilier si obiecte de uz gospodaresc de folosinta indelungata, din productia autohtona, pentru dotarea acestor locuinte si a celor detinute cu chirie, a caror suprafata construita nu depaseste prevederile din anexa nr. 1 la prezenta lege.
La primirea creditului, beneficiarul trebuie sa aiba constituit la Casa de Economii si Consemnatiuni un depozit reprezentand pana la 30% din valoarea creditului solicitat.
La depozitul constituit, Casa de Economii si Consemnatiuni va bonifica o dobanda egala cu cea suportata direct de catre beneficiar. Depozitul nu va fi restituit inainte de rambursarea integrala a creditului si poate fi utilizat pentru restituirea ultimelor transe ale creditului, in limita cuantumului depozitului constituit.
Neplata, consecutiv, a 6 rate lunare de credit si a dobanzii aferente atrage executarea silita asupra bunului dobandit. Bunul dobandit prin astfel de credite nu poate fi instrainat decat dupa restituirea creditului.
Modul de plata si cuantumul subventiilor se stabilesc prin conventie intre Casa de Economii si Consemnatiuni si Ministerul Finantelor.
Ministerul Finantelor va prevedea, anual, in bugetul de stat sumele aferente subventiilorla dobanda pentru creditele acordate si care urmeaza a fi acordate in anul respectiv de catre Casa de Economii si Consemnatiuni.
CAPITOLUL III
Inchirierea locuintelor
Art. 21. - Inchirierea locuintelor se face pe baza acordului dintre proprietar si chirias, consemnat prin contract scris, care se va inregistra la organele fiscale teritoriale, si va cuprinde:
a) adresa locuintei care face obiectul inchirierii;
b) suprafata locativa si dotarile folosite in exclusivitate si in comun;
c) suprafata curtilor si a gradinilor folosite in exclusivitate sau in comun;
d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acestora si modul de plata;
e) suma platita in avans in contul chiriei;
f) locul si conditiile in care se realizeaza primirea si restituirea cheilor;
g) obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului;
h) inventarul obiectelor si al dotarilor aferente;
i) data intrarii in vigoare si durata;
j) conditiile privind folosinta exclusiva si in comun a poartilor aflate in coproprietate;
k) persoanele care vor locui impreuna cu titularul contractului;
l) alte clauze convenite intre parti.
Art. 22. - Sunt nule de drept orice clauze cuprinse in contractul de inchiriere, care:
a) obliga chiriasul sa recunoasca sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie in sarcina proprietarului;
b) prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor de constructii si a instalatiilor, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune;
c) impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;
d) exonereaza proprietarul de obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor legale;
e) autorizeaza pe proprietar sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere.
Art. 23. - In cazul in care partile nu convin asupra reinnoirii contractului de inchiriere, chiriasul este obligat sa paraseasca locuinta la expirarea termenului contractual.
Art. 24. - Rezilierea contractului de inchiriere inainte de termenul stabilit se face in urmatoarele conditii:
a) la cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile intr-un termen de minimum 60 de zile;
b) la cererea proprietarului, atunci cand:
- chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutiv;
- chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor, sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora;
- chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
- chiriasul nu a respectat clauzele contractuale;
c) la cererea asociatiei de proprietari, atunci cand chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni, daca au fost stabilite, prin contractul de inchiriere, in sarcina chiriasului.
Art. 15. - Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti definitive.
Chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute in contractul de inchiriere , pana la data executarii efective a hotararii de evacuare.
Art. 26. - Chiriasul poate subinchiria , modifica sau imbunatati locuinta detinuta , numai cu acordul prelabil scris si in conditiile stabilite de proprietar, daca acestea nu sunt interzise prin contractul de inchiriere principal.
Beneficiarul contractului de subinchiriere nu se poate prevala de nici un drept impotriva proprietarului si nici asupra oricarui titlu de ocupare.
Contractul de subinchiriere, incheiat cu respectarea prevederilor legale, se inregistreaza la organele fiscale teritoriale.
Art. 27. - In cazul parasirii definitive a domiciliului, de catre titularul contractului de inchiriere, sau al decesului acestuia, inchirierea continua, dupa caz:
a) in beneficiul sotului sau al sotiei, daca a locuit impreuna cu titularul;
b) in beneficiul descendentilor sau al ascendentilor, daca au locuit impreuna cu acesta;
c) in beneficiul altor persoane care au avut acelasi domiciliu cu titularul cel putin un an si care au fost inscrise in contractul de inchiriere.
In cazul mai multor cereri, contractul de inchiriere se transfera prin hotarare judecatoreasca.
In lipsa persoanelor care pot solicita locuinta, potrivit celor de mai sus, contractul de inchiriere inceteaza in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului.
Art. 28. - Proprietarul are urmatoarele obligatii:
a) sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
b) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in explotare si de functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;
c) sa intretina, in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente), curtile si gradinile, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scari éxterioare);
d) sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonice etc.).
Art. 29. - Chiriasul are urmatoarele obligatii:
a) sa efectueze lucrarile de intretinere, reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusive;
b) sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si de instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparatii vor si suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, de instalatii, obiectele si dotarile aferente;
c) sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partilor de folosinta comuna pe toata durata contractului de inchiriere.
Obligatiile chiriasului cu privire la intretinerea si repararea spatiului inchiriat se pastreaza si in cazul subinchirierii locuintei.
Art. 30. - In cazul neindeplinirii de catre proprietar a obligatiilor care ii revin cu privire la intretinerea si repararea locuintei inchiriate, lucrarile pot fi executate de catre chiriasi in contul proprietarului, retinand contravaloarea acestora din chirie.
Chiriasul va putea executa aceste lucrari, daca degradarea produsa este de natura sa afecteze folosinta normala a cladirii sau a locuintei si numai atunci cand proprietarul, la sesizarea scrisa a chiriasului, nu a luat masuri de executare a lucrarii, in termen de 30 de zile de la data sesizarii.
Art. 31.- Chiria practicata pentru locuinte va acoperi cheltuielile de administrare, intretinere si reparatii, impozitele pe cladiri si pe teren, precum si recuperearea investitiei, in functie de durata normala stabilita potrivit prevederilor legale, precum si un profit supus negocierii intre parti.
Art. 32. - Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele aflate in proprietatea statului se stabileste prin lege speciala. Chiria maxima pentru aceste locuinte se diferentiaza pe categorii de localitati si pe zone, de catre consiliile locale, dupa criteriile avute in vedere la stabilirea impozitelor si a taxelor locale pentru terenuri.
Art. 33. - Titularii de contracte de inchiriere pot face intre ei schimb de locuinte, cu avizul autoritatii care a aprobat inchirierea sau, dupa caz, a proprietarului locuintei.
CAPITOLUL IV
Administrarea cladirilor de locuit
Art. 34. - Cladirile de locuit pot fi date de proprietar in administrarea unor persoane fizice sau juridice, asociatii, servicii publice sau agenti economici specializati, dupa caz.
Obligatiile celor care administreaza sunt, in principal, urmatoarele:
a) gestionarea bunurilor si fondurilor banesti;
b) angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor necesare si urmarirea realizarii acestora, in vederea functionarii corespunzatoare a cladirii;
c) asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor de locuit in comun;
d) reprezentarea intereselor proprietarului in raport cu autoritatile publice;
e) indeplinirea oricaror obligatii prevazute de lege.
Art. 35. - In cladirile de locuit cu mai multe locuinte, proprietarul raspunde de asigurarea conditiilor de functionare normala a locuintei aflate in proprietate exclusiva si a spatiilor aflate in proprietate indiviza.
In acest scop, proprietarii se vor constitui in asociatii cu personalitate juridica.
Modul de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari se reglementeaza potrivit regulamentului-cadru cuprins in anexa nr. 2 la prezenta lege.
Art. 36. - In cazurile in care, in cladirile de locuinte, unul dintre proprietari impiedica cu buna-stiinta si sub orice forma folosirea normala a imobilului de locuit, creand prejudicii celorlalti chiriasi sau proprietari, dupa caz, la solicitarea asociatiei de proprietari, instanta va hotari masurile pentru folosirea normala a imobilului.
Art. 37. - Chiriasii cladirilor cu mai multe locuinte se pot asocia, potrivit legii, in scopul reprezentarii intereselor lor in raporturile cu proprietarii, precum si cu alte persoane juridice sau persoane fizice.
In acelasi scop, in cazul neconstituirii asociatiei, chiriasii pot mandata un reprezentant.
CAPITOLUL V
Locuinta sociala
Art. 38. - Constructiile de locuinte sociale se pot realiza, in orice localitate, pe amplasamentele prevazute in documentatiile de urbanism si in conditiile prezentei legi.
Constituirea fondului de locuinte sociale se face prin realizarea de constructii noi si prin reabilitarea unor constructii existente.
Consiliile locale controleaza si raspund de fondul de locuinte sociale situate pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale respective.
Art. 39. - Locuintele sociale apartin domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale.
Art. 40. - Locuintele sociale se vor amplasa numai pe terenurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 11.
Art. 41. - Locuinta sociala se realizeaza cu respectarea suprafetei utile si a dotarilor stabilite in limita suprafetei construite, potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege.
Pentru locuintele care se realizeaza prin reabilitarea constructiilor existente se considera obligatorii numai prevederile legate de dotarea minima.
Art. 42. - Au acces la locuinta sociala, in vederea inchirierii, familiile cu un venit mediu net lunar realizat in ultimele 12 luni sub nivelul venitului net lunar pe familie pentru care se acorda ajutor social potrivit legii, majorat cu 10 %.
Nivelul minim astfel calculat va fi corectat periodic de Guvern, in functie de evolutia situatiei economice si sociale, incepand cu anul 1996.
Venitul net lunar pe familie se stabileste pe baza declaratiei de venit si a actelor doveditoare potrivit prevederilor legale.
Declaratiile de venit, facute cu nesinceritate, atrag raspunderea materiala sau penala, dupa caz.
Art. 43. - Locuintele sociale se repartizeaza de catre consiliile locale pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, in conditiile prevederilor prezentului capitol, si de ele pot beneficia, in ordinea de prioritate stabilita de consiliile locale, urmatoarele categorii de persoane: tinerii casatoriti care au fiecare varsta de pana la 35 de ani, tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani, invalizi de gradul I si II, persoanele handicapate, pensionarii, veteranii si vaduvele de razboi, beneficiarii prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, si ai Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, alte persoane sau familii indreptatite.
Art. 44.- Contractul de inchiriere se incheie de catre primar sau de catre o persoana imputernicita de acesta, cu beneficiarii stabiliti de consiliul local, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declaratiei de venituri si a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.
Nivelul chiriei nu va depasi 10 % din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenta pana la valoarea nominala a chiriei, calculata potrivit art. 31, va fi subventionata de la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situata locuinta sociala.
Art. 45. - Titularul contractului de inchiriere este obligat sa comunice primarului, in termen de 30 de zile, orice modificare produsa in venitul net lunar al familiei acestuia, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere.
In cazurile in care venitul net lunar pe familie s-a modificat, autoritatea administratiei publice locale va opera modificarea chiriei si a subventiei acordate, cuvenite proprietarului.
Art. 46. - Contractul de inchiriere se poate rezilia:
a) in conditiile prevazute la art. 24 din prezenta lege;
b) in cazul in care venitul mediu net lunar pe familie, realizat in 2 ani fiscali consecutivi, depaseste cu peste 20 % nivelul minim prevazut la art. 42 din prezenta lege, iar titularul contractului de inchiriere nu a achitat valoarea nominala a chiriei in termen de 90 de zile de la comunicare.
Art. 47. - Locuintele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vandute.
Art. 48. - Nu pot beneficia de locuinte sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:
a) detin in proprietate o locuinta;
b) au instrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990;
c) au beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte;
d) detin, in calitate de chirias, o alta locuinta.
Art. 49. - Beneficiarii locuintelor sociale nu au dreptul sa subinchirieze, sa transmita dreptul de locuire sau sa schimbe destinatia spatiului inchiriat, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere si a suportarii eventualelor daune aduse locuintei si cladirii, dupa caz:
Art. 50. - Finantarea locuintelor sociale se asigura din bugetele locale, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual, ale consiliilor locale, in care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distincta in aceste bugete.
Statul sprijina constructia de locuinte sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite cu aceasta destinatie, anual, prin legea bugetului de stat.
Persoanele fizice si agentii economici pot sprijini prin donatii sau contributii constructia de locuinte sociale.
CAPITOLUL VI
Locuinta de serviciu si locuinta de interventie
Art. 51. - Fondul de locuinte de serviciu se compune din:
a) locuinte existente, care, potrivit prevederilor legale, raman cu destinatia de locuinte de serviciu la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
b) locuinte noi.
Conditiile si durata de inchiriere vor fi stipulate in contractul de inchiriere incheiat intre partile contractante, accesoriu la contractul de munca.
Art. 52. - Locuintele noi se finanteaza, in conditiile legii din:
a) bugetul de stat si bugetele locale, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu aceasta destinatie;
b) bugetele agentilor economici, pentru salariatii acestora.
Art. 53. - Locuintele de serviciu finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se realizeaza cu respectarea suprafetei utile si a dotarilor, in limita suprafetei construite pe apartament, potrivit anexei nr. 1.
Locuintele de serviciu se vor amplasa dupa cum urmeaza:
a) pe terenurile aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, pentru locuintele finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu asigurarea viabilizarii terenurilor, potrivit prevederilor art. 12;
b) pe terenurile apartinand agentilor economici, pentru locuintele si lucrarile de viabilizare a terenurilor finantate din bugetele acestora:
In situatii deosebite, determinate de natura amplasamentului si de caracterul zonei, cu aprobarea ordonatorilor de credite, locuintele prevazute la alin. 1 se pot construi cu suprafete majorate cu pana la 20% fata de cele prevazute in anexa nr. 1, iar peste aceasta imita, cu aprobarea Guvernului.
Locuintele de serviciu realizate in conditiile prezentei legi, finantate de la bugetul de stat si de la bugetele locale, pot fi vandute in conditiile legii, cu aprobarea Guvernului, in situatia in care a incetat activitatea ce a generat realizarea locuintelor respective.
Art. 54. - Locuinta de interventie urmeaza regimul locuintei de serviciu.
Locuintele de interventie se realizeaza odata cu obiectivul de investitie si se amplaseaza in incinta acestuia sau in imediata apropiere.
Locuintele de interventie nu pot fi vandute chiriasilor.
CAPITOLUL VII
Locuinta de necesitate
Art . 55. - Locuinta de necesitate se finanteaza si se realizeaza in conditiile stabilite pentru locuinta sociala.
Locuinta de necesitate se inchiriaza temporar persoanelor si familiilor ale caaror locuinte au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. 2 lit. f).
Contractul de inchiriere se incheie de catre primarul localitatii sau de catre o persoana imputernicita de acesta, pe baza hotararii consiliului local, pana la inlaturarea efectelor care au facut inutilizabile locuintele.
Art. 56. - Consiliile locale pot declara, in cazuri de extrema urgenta, drept locuinte de necesitate, locuintele libere aflate in fondul de locuinte sociale.
CAPITOLUL VIII
Locuinta de protocol
Art. 57. - Locuintele de protocol sunt proprietate publica a statului.
Administrarea fondului locativ de protocol se face de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", care asigura evidenta, intretinerea, repararea si conservarea acestuia, precum si incasarea chiriei.
Atribuirea , ocuparea si folosirea locuintelor de protocol se fac in conditiile prezentei legi.
Art. 58. - Presedintele Romaniei, presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputatilor si primul-ministru beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de cate o locuinta de protocol, ca resedinta oficiala.
Resedintele oficiale ale persoanelor prevazute la alin. 1 se atribuie de catre Guvern si sunt puse la dispozitia lor, impreuna cu dotarile aferente, pe intreaga perioada a exercitarii functiei,de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
Lista imobililelor cu destinatie de resedinta oficiala, precum si a celorlalte locuinte de protocol, si conditiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 59. - Pot beneficia de locuinta de protocol , la cerere, cu plata chiriei prevazute de lege, persoanele care indeplinesc urmatoarele functii publice: vicepresedinti ai Senatului si ai Camerei Deputatilor, ministri de stat, ministrii si asimilatii acestora, precum si presedintele Curtii Supreme de Justitie, presedintele Curtii Constitutionale, presedintele Curtii de Conturi, presedintele Consiliului Legislativ si avocatul poporului, pe durata exercitarii functiei sau a mandatului.
Pentru persoanele prevazute la alin. 1, atribuirea locuintei de protocol se face prin decizie a primului-ministru si se pune la dispozitia lor de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
Atribuirea locuintelor de protocol se poate face numai daca persoanele prevazute la alin. 1 nu detin, in localitatea in care isi desfasoara activitatea, o alta locuinta, care sa corespunda conditiilor stabilite potrivit art. 58 alin.3.
Art. 60. - Pentru resedintele oficiale, Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va incheia contracte de inchiriere cu serviciile de specialitate ale institutiilor in care isi desfasoara activitatea persoanele beneficiare.
Pentru locuintele de protocol, contractele de inchiriere se incheie de catre Regia Autonoma "administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu beneficiarii directi, care, pe aceasta baza, vor putea ocupa locuinta respectiva impreuna cu membrii familiei.
Contractul de inchiriere a locuintelor de protocol si a celor cu destinatie de resedinta oficiala inceteaza de drept in termen de 60 de zile de la data eliberarii din functie a beneficiarului.
Atribuirea, in conditiile prezentei legi a unei resedinte oficiale, respectiv a unei locuinte de protocol, nu afecteaza drepturile locative detinute de persoanele prevazute la art. 58 si 59.
CAPITOLUL IX
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 61.- Orice litigiu in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei legi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti.
Art. 62. - Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, se aplica in continuare pana la terminarea locuintelor incepute.
Dupa finalizarea blocurilor de locuinte, sursele de constituire a depozitului special , potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 si ale normelor metodologice, se preiau ca venituri la depozitul special constituit in conformitate cu prevederile art. 9.
Art. 63. - In termen de 60 de zile de la data introducerii sistemului de determinare si impozitare a venitului global pentru persoane fizice, Guvernul va reglementa facilitatile prevazute la cap. II din prezenta lege, de care sa poata beneficia si persoanele fizice care investesc in constructia de locuinte si pentru punerea in siguranta a locuintelor avariate de seisme.
Art. 64. - Schimbarea destinatiei locuintelor , precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in cladiri colective se poate face numai cu acordul asociatiei de proprietari, in conditiile legii.
Art. 65. - Construirea caselor de vacanta se autorizeaza, la cererea persoanelor fizice si a agentilor economici numai pe terenurile aflate in proprietatea acestora sau concesionate in conditiile legii, in zonele stabilite prin documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.
Art. 66. - Plata chiriei pentru resedintele oficiale se face din bugetele Presedintiei Romaniei, Senatului, Camerei Deputatilor si Secretariatului General al Guvernului, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual.
Art. 67. - Guvernul raspunde de aplicarea unitara, pe intreg teritoriul tarii, a politicii de dezvoltare a constructiei de locuinte.
Programul de dezvoltare a constructiei de locuinte se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe baza fundamentarii organelor administratiei publice centrale interesate, consiliilor judetene si locale, in acord cu documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.
Art. 68. - Pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei legi, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare.
Art. 69. - In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, proprietarii din cladirile cu mai multe locuinte in proprietate privata sau mixta se vor constitui in asociatii de proprietari, in conformitate cu Regulamentul-cadru al asociatilor de propríetari cuprins in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta lege.
Inregistrarile cladirilor in cartile funciare si ale asociatiilor de proprietari la judecatorii, constituite potrivit prevederilor alin. 1, sunt scutite de taxe.
Pana la data dobandirii personalitatii juridice a asociatiei de proprietari, asociatiile de locatari isi desfasoara activitatea pe baza Decretului Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor.
Art. 70. - Decretul Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor se abroga dupa 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 71. - Persoanele care beneficiaza de drepturi mai favorabile decat cele prevazute in prezenta lege, consacrate prin legi speciale, care se refera, printre altele, la materia raporturilor juridice locative si a celor conexe acestora,se bucura in continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile.
Ârt. 72. - Dispozitiile prezentei legi privind inchirierea locuintelor se completeaza cu dispozitiile Codului civil privind contractul de locatiune.
Art. 73.- La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
- Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor
dintre proprietari si chiriasi, cu exceptia cap. 4 sia art. 63 cu referire la cap. 4 din aceeasi lege, exclusiv dispozitiile referitoare la suprafetele locative proprietate personala;
- H.C.M. nr. 860/1973 pentru stabilirea masurilor de executare a Legii nr. 5/1973, in ceea ce priveste inchirierea de locuinte;
- Decretul Consiliului de Stat nr. 256/1984 privind imbuntatirea regimului de construire a locuintelor si modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita a locuintelor care se construiesc din fondurile statului, a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate personala si a preturilor de vanzare ale locuintelor din fondul locativ de stat;
- Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 privind imbuntatirea regimului de construire a locuintelor din fondurile statului sau din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie;
- art. 12 alin. 1 lit. a) si alin. 2, art. 21-25 si art. 35 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;
- orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederiloor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE
ANEXA Nr. 1
EXIGENTE MINIMALE
pentru locuinte
A. Cerinte minimale:
- acces liber individual la spatiul locuibil, fara tulburarea posesiei si a folosintei exclusive a spatiului detinut de catre o alta persoana sau familie;
- spatiu pentru odihna;
- spatiu pentru prepararea hranei;
- grup sanitar;
- acces la energia electrica si apa potabila, evacuarea controlata a apelor uzate si a reziduurilor menajere.
B. Suprafete minimale:
____________________________________________________________________________
Persoane/ Camere/ Camera Dormi- Loc de Buca- Incaperi Spatii Supra- Supra-
familie locuinta de zi toare luat masa tarie sanitare de de- fata fata con
pozi- utila struita
zitare
____________________________________________________________________________
nr. nr. m.p. m.p. m.p. m.p. m.p. m.p. m.p. m.p.
____________________________________________________________________________-
1 1 18,00 - 2,50 5,00 4,50 2,00 37,00 58,00
2 2 18,00 12,00 3,00 5,00 4,50 2,00 52,00 81,00
3 3 18,00 22,00 3,00 5,50 6,50 2,50 66,00 102,00
4 3 19,00 24,00 3,50 5,50 6,50 3,50 74,00 115,00
5 4 20,00 34,00 3,50 6,00 7,50 4,00 87,00 135,00
6 4 21,00 36,00 4,50 6,00 7,50 4,50 93,00 144,00
7 5 22,00 46,00 5,00 6,50 9,00 5,00 107,00 166,00
8 5 22,00 48,00 6,00 6,50 9,00 5,50 110,00 171,00
___________________________________________________________________________
NOTA:
- Suprafata camerei de zi de la locuinta cu o camera include spatiul pentru dormit.
-Locul de luat masa poate fi inglobat in bucatarie sau in camera de zi.
- Inaltimea libera minima a camerelor de locuit va fi de 2,55 m., cuexceptia mansardelor, supantelor si niselor, la care se va asigura un volum minim de 15 m.c.de persoana
- Suprafata locuibila este suprafata desfasurata a incaperilor de locuit. Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi.
- Suprafata utila este suprafata desfasurata, mai putin suprafata aferenta peretilor.
- Suprafata utila a locuintei este suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprind: suprafata logiilor si a balcoanelor, pragurile golurilor de usi, ale trecerilor cu deschideri pana la 1,oo m. nisele de radiatoare, precum si suprafetele ocupate de sobe si cazane de baie, (cate 0,50 m.p. pentru fiecare soba si cazan de baie),in cazul in care incalzirea se face cu sobe. In cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin palierele, nu se cuprinde in suprafata utila a locuintei.
- Suprafata construita pe locuinta, prevazuta in tabelul B, este suma suprafetelor utile ale incaperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parati din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adauga suprafata eferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei; in cazul incalzirii cu combustibil solid, se adauga suprafata aferenta sobelor si cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafetele aferente boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevazute distinct.
- Suprafata incaperii sanitare principale din locuinta va permite accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate in scaun cu rotile.
- Incaperea sanitara se include in locuinta, in cazul in care pot fi asigurate alimentarea cu apa si canalizarea.
- Latimea minima de circulatie a coridoarelor si a vestibulului din interiorul locuintei va fi de 120 de cm.
- In functie de amplasamentul constructiei, suprafetele construite pot avea abateri in limitele de + - 10 %.
- Numarul de persoane pe locuinte se utilizeaza la repartizarea locuintelor sociale , de
interventie, de serviciu si de necesitate.
C. Incaperi sanitare:
Numar de camere/locuinta
____________________________________________________________________________
1 2 3 4 5
Baie 1 1 1 1 2
Dus - - - 1 -
WC - - 1 - -
____________________________________________________________________________-
D. Dotarea minima a incaperilor sanitare
____________________________________________________________________________
Baie Dus WC
____________________________________________________________________________Cada de baie 1 - -
Vas WC 1 1 1
Lavoar mare 1 - -
mic - 1 1
____________________________________________________________________________Cuva pentru dus - 1 -
Etajera mare 1 - -
mica - 1 1
-Oglinda mare 1 - -
mica - 1 1
Portprosop 1 1 1
Portsapun 1 1 1
Porthartie 1 1 1
Cuier 1 1 -
Sifon pardoseala 1 1 -
____________________________________________________________________________
NOTA.
- In baie se va prevedea spatiul pentru masina de spalat rufe.
- Incaperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin cos de ventilatie
E. Dotarea minima a bucatariei
____________________________________________________________________________
Nr. de camere/locuinta 1-2 3 4 5
Spalator cu cuva si picurator 1 1 1 1
____________________________________________________________________________
NOTA.
- In bucatarie se vor prevedea: cos de ventilatie, spatiu pentru frigider si pentru masa de lucru
D. Dotarea minima cu instalatii electrice
____________________________________________________________________________
Dormitor Camera Bucata- Baie Dus WC
tarie
____________________________________________________________________________Loc de lampa 1 1 - - - -
Aplica - - 1 1 1 1
Comutator 1 1 - - - -
Intrerupator - - 1 1 1 1
Priza 2 3 1 - - -
Priza cu contact de protectie - - 1 1 - -
____________________________________________________________________________
NOTA:
- Se vor prevedea intrerupatoare si aplice pentru fiecare spatiu de depozitare si spatiu de circulatie.
- Priza cu contact de protectie, instalata pentru baie, se monteaza in exteritorul incaperii.
- Fiecare locuinta va fi prevazuta cu instalatie de sonerie.
- In cladiri cu mai multe locuinte se vor prevedea instalatii si prize pentru antena colectiva si telefon:
- Pentru locuintele situate in mediul rural, dotarile minime privind incaperile sanitare si bucataria se vor putea realiza pe parcursul existentei constructiei, in corelare cu racordarea locuintei la retelele de utilitate publica sau la sistemul propriu de alimentare cu apa si evacuare controlata a apelor uzate.
G. Spatii si instalatii de folosinta comuna pentru
caldiri cu mai multe locuinte
- Instalatii de prevenire si stingere a incendiilor, precum si ascensor conform normelor in vigoare.
- Spatii pentru biciclete, carucioare si pentru uscarea rufelor.
Spatii destinate colectarii, depozitarii si evacuarii deseurilor menajere.
- Spatii pentru depozitarea combustibililor solizi si lichizi, in situatiile in care nu se pot asigura incalzirea central si/sau gaze la bucatarie.
- Rampa de acces pentru persoanele imobilizate in scaun cu rotile.
ANEXA Nr. 2
REGULAMENTUL-CADRU
al asociatiilor de proprietari
CAPITOLUL I
Dispozitii generale, definitii
Art. 1. - Prezentul regulament-cadru stabileste modul de infiintare si de functionare a asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a unor caldiri aflate in proprietate.
Art. 2. - Regulamentul-cadru se aplica tuturor cladirilor cu mai multe apartamente in proprietate privata sau mixta, inclusiv in cazul celor avand spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.
Art. 3. - Termenii utilizati in prezentul regulament au urmatorul inteles:
a) Prin bloc de locuinte - cladire - condominiu se intelege o proprietate imobiliara, din care unele parti au alta destinatie decat aceea de locuinta, respectiv: apartamente proprietate individuala, iar restul este proprietate comuna indiviza.
Proprietatea imobiliara nu este un condominiu decat daca cota-parte indiviza de proprietate comuna revine proprietarilor apartamentelor si nu poate fi separata de proprietatea asupra apartamentelor.
b) Prin spatiu, respectiv apartament, se intelege o parte dintr-o cladire destinata locuirii, in regim de proprietate individuala, care, impreuna cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna, constituie o unitate de proprietate imobiliara.
Cu exceptia unor situatii pentru care exista alte prevederi exprese in acest regulament-cadru sau in acordul de asociere, drepturilor de proprietate asupra unui apartament dintr-un bloc de locuinte/condominiu trebuie considerate in acelasi mod ca si drepturile de proprietate asupra unor proprietati imobiliare.
c) Prin proprietate comuna se intelege toate partile dintr-o cladire aflata in proprietate, care nu sunt apartamente si care sunt destinate folosirii in comun de catre toti proprietarii din acea cladire.
Proprietatea comuna este indivizibila si este detinuta de proprietarii apartamentelor individuale, conform cotelor calculate.
Proprietatea comuna include toate partile proprietatii care sunt in folosinta comuna, ca: terenul pe care este construita cladirea, curtea inclusa, fundatia, structura de rezistenta, acoperisul, terasele, cosurile de fum, scaarile, holurile, pivnitele, subsolurile, casa scarii, tubulatura de gunoi, rezervoarele de apa, ascensoarele.
Proprietatea comuna include instalatii ale cladirii aflate in folosinta comuna cu care a fost inzestrata cladirea in timpul constructiei sau cu care a fost dotata mai tarziu de catre proprietari, ca de exemplu: canale pluviale, paratrasnete, antene, instalatii de telefonie, instalatii electrice, conducte de apa, sisteme de incalzire si conducte de gaze care pot trece prin proprietatea comuna pana la punctele de distributie din apartamentele individuale.
d) Prin cota-parte se intelege cota de proprietate care ii revine fiecarúi apartament proprietate individuala, din proprietatea comuna, si este inscrisa in actul de proprietate.
In situatia in care cotele-parti nu sunt inscrise in actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament, corespunzator cu raportul dintre suprafata locativa a fiecarui apartament si totalul suprafetelor locative ale tuturor apartamentelor din imobil.
e) Prin fondatori se intelege orice persoana juridica, inclusiv statul, o institutie a administratiei publice locale, o persoana sau un grup de persoane care actioneaza impreuna, care sau in numele careia se infiinteaza un condominiu si care prin vanzare sau orice alta forma de transfer ofera spatii, respectiv apartamente intr-un bloc de locuinte pentru proprietari individuali.
f) Prin proprietar al spatiului, respectiv al apartamentului , se intelege persoana sau grupul de persoane care are in proprietate acel spatiu, respectiv apartament, intr-un bloc de locuinte/condominiu.
g) Prin asociatie de proprietari se intelege organizatia proprietarilor tuturor apartamentelor dintr-o cladire cu mai multe apartamente proprietate privata sau mixta.
h) Prin acord de asociere se intelege actul care consfinteste hotararea proprietarilor de a se asocia, dupa inregistrarea proprietatii in Cartea funciara.
i) Prin cheltuieli comune se intelege cheltuielile sau obligatiile financiare ale asociatiei, care sunt legate de proprietatea comuna sau care nu pot fi inregistrate pe fiecare locuinta.
CAPITOLUL II
Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari
Art. 4. - Asociatia de proprietari se constituie in cadrul unei adunari, convocata in termen de 60 de zile de la data la care intreaga cladire a fost inregistrata in Cartea funciara.
Membrii asociatiei vor fi toti proprietarii apartamentelor, inclusiv primaria sau fondatorul, atat timp cat acestia continua sa detina unul sau mai multe apartamente din cladire.
Art. 5. - Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica in momentul inregistrarii la judecatoria pe raza careia se afla cladirea pentru care s-a constituit asociatia, potrivit regulilor privind persoanele juridice.
In cazul cladirilor cu mai putin de 20 de proprietari asociati, asociatia se poate constitui pe grupe de cladiri invecinate, reunind , de regula, minimum 3 proprietari, pe criteriul intereselor comune in gospodarirea proprietatii.
Art. 6. - Judecatoria se pronunta asupra cererii de inregistrare, pe baza acordului de constituire si a statutului asociatiei de proprietari.
Statutul asociatiei de proprietari se intocmeste in baza prezentei legi si a prezentului regulament-cadru al asociatiilor de proprietari.
Art. 7. - Asociatiile de locatari din cladirile cu mai multe apartamente aflate in proprietate privata sau mixta, inclusiv ca urmare a aplicarii prevederilor Decretului-lege nr. 61/1990 si ale legii nr. 85/1992, se vor transforma in asociatii de proprietari potrivit normelor cuprinse in prezentul regulament-cadru.
CAPITOLUL III
Acordul de asociere
Art. 8. - Acordul de asociere trebuie sa contina:
a) adresa proprietatii;
b) numele si prenumele proprietarilor unitatilor locative;
c) descrierea proprietatii, cuprinzand: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, terenul aferent cladirii.
Descrierea trebuie sa fie suficienta din punct de vedere juridic pentru inregistrarea in Cartea funciara de la biroul de inregistrare a proprietatilor imobiliare;
d) planse sau schite, in masura sa asigure o buna identificare, prin localizare si suprafata, a fiecarui spatiu, respectiv apartament, din structura cladirii;
e) enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna;
f) cota-parte ce revine fiecarui apartament din proprietatea comuna.
Art. 9. - La intrunirea constitutiva a asociatiei de proprietari, proprietarii apartamentelor vor alege un comitet executiv si o comisie de cenzori si vor hotari numarul membrilor acestora si durata mandatelor lor.
Membrii comisiei de cenzori trebuie sa aiba cunostinte de specialitate si experienta in domeniile economic, financiar si juridic.
Asociatia de proprietari poate delega atributiile comisiei de cenzori, de control financiar si contabil, unor persoane fizice sau juridice, asociatii sau agenti economici specializati.
Candidatul care va obtine cel mai mare numar de voturi va deveni presedintele asociatiei de proprietari.
Art. 10. - Stabilirea cotelor-parti din veniturile si cheltuielile comune se face proportional cu cota-parte din proprietatea comuna aferenta fiecarui apartament.
Art. 11. - In cazul spatiilor, respectiv al apartamentelor cu mai mult de un proprietar, relatiile de coproprietate intre proprietari vor fi reglementate in conformitate cu prevederile Codului civil.
Art. 12. - Pentru amendarea sau modificarea acordului de asociere este necesar acceptul a cel putin 80 % din votul proprietarilor de apartamente, respectiv alte spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.
Orice amendare sau modificare trebuie sa fie inregistrata la judecatoria pe raza careia se afla cladirea.
Art. 13. - In cazul in care apartamentele, respectiv spatiile, pot fi adaugate sau retrase din asociatie, acordul de asociere trebuie sa stabileasca formula care se va folosi pentru recalcularea cotelor ce revin apartamentelor ramase in asociatie.
CAPITOLUL IV
Drepturile si indatoririle proprietarilor de apartamente
Art. 14. - Proprietarul unui apartament este obligat sa mentina apartamentul in stare buna, pe propria cheltuiala. Nici un proprietar nu poate incalca sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala.
Art. 15. - Cu un preaviz de 15 zile, proprietarul este obligat sa accepte accesul in apartamentul sau al unui reprezentant al asociatiei, atunci cand este necesar sa se inspecteze, sa se repare sau sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna la care se poate avea acces numai din respectivul apartament. Fac exceptie cazurile de urgenta cand nu este necesar nici un preaviz.
Art. 16. - Administrarea, intretinerea si reparatiile proprietatii comune cad in sarcina asociatiei , iar cheltuielile legate de acestea vor reprezenta cheltuieli comune.
Asociatia de proprietari poate angaja alte persoane sau poate incheia contracte pentru realizarea, respectiv furnizarea acestor servicii.
Art. 17. - Asociatia de proprietari, cu intrunirea majoritatii voturilor, poate intreprinde masuri vizand imbunatatirea confortului si a eficientei cladirii. Instalatiile mai importante , ca: boilerele cu apa calda, incalzirea centrala, rezervoarele de apa, lifturile si alte dotari de amploare similara pot fi schimbate de asociatie numai cu aprobarea a cel putin 75% din numarul voturilor proprietarilor.
Indiferent de natura interventiilor, se va avea in vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri.
Art. 18. - Proprietarul poate aduce imbunatatiri sau modificari apartamentului sau, fara a pune in pericol integritatea structurala a cladirii sau a altor apartamente.
Proprietarul nu poate schimba aspectul proprietatii comune, fara a obtine mai intai acceptul din partea asociatiei de proprietari.
Art. 19. - Zidurile dintre apartamentele altaturate, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii, pot fi reamplasate prin acord intre proprietarii apartamentelor respective si cu instiintarea asociatiei de proprietari.
Zidurile dintre apartamente si proprietatea comuna, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii, pot fi reamplasate numai prin amendarea acordului de asociere.
Art. 20. - Daca proprietarul unui apartament sau oricare alta persoana care actioneaza in numele sau provoaca daune oricarei parti din proprietatea comuna sau unui alt apartament, respectivul proprietar trebuie sa repare stricaciunile sau sa plateasca cheltuiele pentru lucrarile de reparatii.
CAPITOLUL V
Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari
Art. 21. - Dupa prima intrunire organizatorica, de constituire a asociatiei de proprietari, va avea loc cel putin o data pe an o adunare generala a membrilor asociatiei.
Adunarea generala este alcatuita din toti membrii asociatiei de proprietari.
Intrunirile speciale ale asociatiei pot fi convocate oricand de catre comitetul executiv sau de catre proprietarii de apartamente, reprezentand cel putin 20% din cotele de proprietate.
Toti proprietarii trebuie anuntati asupra oricarei intruniri a asociatiei de proprietari cu cel putin 10 zile inainte ca aceasta sa aiba loc.
Art. 22. - Asociatia de proprietari poate adopta decizii, daca cel putin 2/3 din numarul membrilor sunt prezenti personal sau prin reprezentant.
Daca nu este intrunit cvorumul, adunarea poate fi suspendata si reconvocata.
La adunarea reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, deciziile pot fi adoptate indiferent de numarul membrilor prezenti.
art. 23. - Pentru adoptarea deciziilor in adunarea asociatiei de proprietari, se vor avea in vedere urmatoarele:
a) votul fiecarui proprietar are o pondere egala cu cota-parte din proprietatea comun;
b) proprietarul poate fi reprezentat de catre un membru al familiei sau de catre un alt reprezentant care are o imputernicire semnata de catre proprietarul in numele caruia voteaza;
c) un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta cel mult inca un membru absent, prin imputernicire scrisa;
d) in cazul unui vot partiar, votul presedintelui este decisiv
Deciziile asociatiei de proprietari vor fi luate, in general, cu un vot reprezentand majoritatea simpla din totalitatea voturilor obtinute.
Art. 24. - Asociatia de proprietari indeplineste urmatoarele atributii:
a) adopta si amendeaza bugetele de venituri si cheltuieli, precum si fondul de rulment; incaseaza cotele obisnuite si speciale pentru cheltuielile comune de la proprietarii de apartamente si de la proprietarii spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;
b) angajeaza si suspenda din functie pe cel care administreaza proprietatea sau pe ceilalti functionari sau angajati, in vederea administrarii si bunei functionari a cladirii; personalul necesar bunei gospodariri a partilor si a instalatiilor de folosinta ale cladirilor poate fi angajat prin contract individual de munca sau prin conventie civila, conform celor stabilite prin negociere;
c) initiaza sau apara in procese, in nume propriu sau in numele proprietarilor de apartamente, interesele legate de cladire;
d) incheie contracte si isi asuma obligatii in nume propriu sau in numele proprietarilor de apartamente, in interesele legate de cladire;
e) reglementeaza folosirea, intretinerea, repararea, inlocuirea si modificarea proprietatii comune;
f) impune penalizari pentru intarzierea platii cotelor de intretinere;
g) adopta sau amendeaza deciziile, regulile si regulamentele;
h) completeaza la zi cartea tehnica a constructiei;
i) asigura urmarirea comportarii in timp a constructiei, pe toata durata ei;
j) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor de apartamente.
Art. 25. - Daca o decizie a asociatiei de proprietari este contrara legii sau acordului de a . sociere sau este de natura sa produca daune considerabile intereselor unei minoritati a proprietarilor de apartamente, orice proprietar poate actiona in justitie valabilitatea respectivei decizii, in termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea in justitie nu trebuie sa intrerupa executarea deciziei decat in cazul in care instanta hotaraste suspendarea deciziei respective.
CAPITOLUL VI
Comitetul executiv
Art. 26.- Cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor de apartamente, comitetul executiv poate reprezenta asociatia de proprietari in administsrarea si exploatarea cladirii.
Comitetul executiv poate angaja personal specializat sau poate numi alte persoane pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin.
Art. 27. - Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea cóntractelor si isi asuma obligatii in numele asociatiei. El reprezinta asociatia de proprietari impotriva unui tert, inclusiv in actiunile judecatoresti initiale de asociatie impotriva unui proprietar de apartament care nu si-a indeplinit obligatiile fata de asociatie sau in procesele initiate de un proprietar de apartament care contesta o decizie a asociatiei de proprietari.
CAPITOLUL VII
Cheltuieli comune; incasarea cotelor de intretinere
Art. 28. - Anul fiscal al asociatiei de proprietari va fi anul calendaristic.
Inainte de inceputul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza, comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor in adunarea generala un buget anual, suficient pentru a acoperi cheltuielile anticipate de intretinere si functionare a proprietatii comune .
Daca membrii asociatiei de proprietari sunt de acord, se aproba si un fond pentru repararea si imbunatatirea proprietatii comune. Comitetul executiv va pregati si va prezenta adunarii generale suma necesara pentru alimentarea acestui fond.
Bugetul anual va trebui sa fie adoptat prin votul majoritar al adunarii genrale a asociatiei de proprietari.
Art. 29. - Toti proprietarii de apartamente trebuie sa plateasca in avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuielile comune.
Plata se va face conform hotararii luate in adunarea generala.
Art. 30. - Cu aprobarea data prin votul a 2/3 din numarul membrilor asociatiei de proprietari, poate fi perceputa o suma speciala, in afara cheltuielilor comune prevazute in buget, destinata achitarii cheltuielilor comune neprevazute, dar necesare. Astfel de sume se vor plati la termenele stabilite de adunarea generala a asociatiei de proprietari.
Art. 31. - Asociatia de proprietari poate impune o penalizare pentru neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevazute , si a altor cheltuieli restante, oricarui proprietar care se va face vinovat de neplata acestora, timp de mai mult de 30 de zile de la termenul stabilit.
Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, inclusiv cele neprevazute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.
Sentinta data in favoarea asociatiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusa in aplicare in orice modalitate permisa de Codul de procedura civila, pentru acoperirea datoriilor.


ORDONANTA URGENTA Nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru
modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996


In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
Art. I. - Legea locuintei nr. 114/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 5 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Persoanele juridice romane care investesc, din profit pentru realizarea de locuinte, avand ca limita suprafetele construite prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege, beneficiaza de reducerea impozitului pe profit in anul fiscal respectiv. Impozitul pe profit aferent profitului utilizat pentru construirea de locuinte, se reduce cu 75%."
2. Articolul 5 alineatul 2 se abroga.
3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Persoanele juridice romane care investesc din profit in lucrari de consolidare la locuintele avariate de seisme, precum si de reabilitare a locuintelor existente, de categoria a III-a, a IV a, si garsoniere, realizate in conditiile H.C.M. nr. 1.650/1968, ale H.C.M. nr. 1.669/1969 si ale H.C.M. nr. 585/1971, beneficiaza de reducerea impozitului pe profit conform prevederilor art. 5 din prezenta lege."
4. Articolul 9 litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) incasarile realizate din vanzarea locuintelor si a spatiilor cu alta destinatie din cladirile de locuit cu exceptia celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si sumele incasate potrivit prevederilor art. 7."
5. Articolul 12 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Persoanele juridice romane care investesc din profit in lucrari de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte beneficiaza de reducerea impozitului pe profit conform prevederilor art. 5 din prezenta lege."
6. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Alocatiile de la bugetul de stat se fundamenteaza de catre consiliile locale, cu ocazia elaborarii bugetului de stat distinct pentru terminarea locuintelor si pentru realizarea de noi locuinte, si se transmit consiliului judetean si, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
Propunerile de alocatii din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare judet si municipiul Bucuresti, se transmit Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului de catre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
Pentru alocatiile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finantarea constructiilor de locuinte potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite, prevazute in Legea privind finantele publice.
In executia bugetului de stat alocatiile pentru constructii de locuinte se repartizeaza si se acorda consiliilor locale beneficiare de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin intermediul consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit normelor metodologice."
7. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - Prin familie, in sensul prezentei legi, se intelege sotul, sotia, copiii minori, precum si copiii majori si parintii sotilor, care locuiesc si gospodaresc impreuna."
8. Articolul 20 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins: "Casa de Economii si Consemnatiuni va acorda credite persoanelor fizice romane, pentru construirea, cumpararea, reabilitarea si repararea capitala a locuintelor proprietate personala, ale caror suprafete nu depasesc pe cele cuprinse in anexa nr. 1 la prezenta lege, pe maximum 20 de ani. Creditele se acorda cu o dobanda egala cu cea acordata de Casa de Economii si Consemnatiuni la depunerile pe termen ale populatiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale, si se suporta:
a) 15%, de catre beneficiarul creditului;
b) diferenta, pana la nivelul total al dobanzii, inclusiv marja de dobanda, de la bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului."
9. Articolul 20 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Creditele pentru construirea sau cumpararea de locuinte se acorda o singura data persoanelor fizice de cetatenie romana, care nu au detinut si nu au in proprietate o locuinta; in cazul cand persoanele respective fac parte dintr-o familie, asa cum este definita la art. 17 din prezenta lege, aceasta conditie trebuie sa fie indeplinita de fiecare membru al familiei. De aceste credite mai beneficiaza, prin exceptie, persoanele calificate din agricultura, invatamant, sanatate, administratie publica si culte, care isi stabilesc domiciliul in mediul rural, precum si cele care gospodaresc impreuna cu familia in locuinte care nu satisfac exigentele minimale de suprafata, corespunzator numarului de persoane din familie, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege."
10. La articolul 20, alineatele 7 si 8 vor avea urmatorul cuprins:
"Modul de plata si cuantumul subventiilor se stabilesc prin conventie intre Casa de Economii si Consemnatiuni si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu avizul Ministerului Finantelor.
In executia bugetului de stat Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va repartiza Casei de Economii si Consemnatiuni, potrivit celor stabilite prin conventie, sumele aferente subventiilor la dobanda pentru creditele acordate si care urmeaza a fi acordate in anul respectiv."
11. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti irevocabile.
Chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute in contractul de inchiriere, pana la data executarii efective a hotararii de evacuare."
12. Dupa articolul 27 se introduce articolul 27 1, care va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27 1. - In caz de divort, daca sotii nu au convenit altfel, beneficiul contractului de inchiriere privitor la locuinta se atribuie sotului caruia i s-au dat in ingrijire copiii, iar in cazul cand nu sunt copii, sotului care a obtinut divortul."
13. La alineatul 1 al articolului 29, dupa litera c) se introduce litera d), care va avea urmatorul cuprins:
"d) sa predea proprietarului locuinta in stare normala de folosinta, la eliberarea acesteia."
14. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. - In cazurile in care in cladirile de locuinte unul dintre proprietari sau chiriasi impiedica cu buna stiinta si sub orice forma folosirea normala a imobilului de locuit, creand prejudicii celorlalti chiriasi sau proprietari, dupa caz, la solicitarea proprietarilor cladirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanta va hotari masurile pentru folosirea normala a imobilului"
15. La articolul 37 se introduce un alineat final, care va avea urmatorul cuprins:
"In cadrul cladirilor cu mai multe locuinte, exploatate numai in regim de inchiriere, proprietarul sau reprezentantul sau legal poate stabili, de comun acord cu asociatia chiriasilor, un regulament de functionare a asociatiei, la constituirea acesteia."
16. Articolul 50 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Statul sprijina constructia de locuinte sociale prin transferuri de la bugetul de stat stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin legea bugetului de stat."
17. Articolul 53 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Locuintele de serviciu realizate in conditiile prezentei legi, finantate din bugetul de stat si din bugetele locale, pot fi vandute in conditiile legii, cu aprobarea Guvernului, in situatia in care activitatea care a generat realizarea locuintelor.respective s-a restrans sau a incetat."
18. La articolul 62, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:
"De drepturile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 vor beneficia, de la data intrarii in vigoare a legii, si tinerii casatoriti care au fiecare varsta pana la 35 de ani."
19. La articolul 63, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:
"Persoanele juridice romane, care investesc din profit pentru lucrarile prevazute la art. 5, 6 si 12, separat sau cumulativ, beneficiaza de reducerea cu 75% a impozitului pe profit in anul fiscal respectiv, aferent profitului utilizat."
20. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 64. - Schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie situate in cladiri colective se poate face numai cu acordul proprietarului sau al asociatiei de proprietari. In vederea efectuarii acestei schimbari, este necesar avizul favorabil al proprietarilor si, dupa caz, al titularilor contractelor de inchiriere din locuintele cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii."
21. La articolul 69, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:
"Pana la infiintarea si functionarea birourilor de Carte funciara, inregistrarea proprietatii in vederea constituirii asociatiilor de proprietari se face in registrele de publicitate aflate in vigoare la birourile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare din judecatorii."
22. In articolul 73, prevederile referitoare la abrogarea Decretului Consiliului de Stat nr. 256/1984 vor avea urmatorul cuprins:
"- Decretul Consiliului de Stat nr. 256/1984 privind imbunatatirea regimului de construire a locuintelor si modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului, a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate personala si a preturilor de vanzare ale locuintelor din fondul locativ de stat; cu exceptia art. III si a anexelor nr. 3 si 4."
23. Articolul 17 alineatul 1 din Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 la lege, va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - Asociatia de proprietari, cu intrunirea majoritatii voturilor, poate intreprinde masuri vizand imbunatatirea confortului si a eficientei cladirii. Instalatiile mai importante, ca: boilerele, incalzirea centrala, rezervoarele de apa, ascensoarele, alte dotari de amploare similara pot fi schimbate de asociatie numai cu aprobarea a cel putin 75% din numarul voturilor proprietarilor."
24. La articolul 17 din Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 la lege, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:
"Persoanele fizice sau juridice, proprietari de locuinte in cladiri afectate de seisme sunt obligate sa ia masuri pentru consolidarea acestora, potrivit prevederilor legale."
25. Dupa alineatul 2 al articolului 31 din Regulamentul cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 la lege, se introduce un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:
"Actiunea este scutita de taxa de timbru."
Art. II. - Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificarile si completarile aduse de prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei dandu-se textelor o noua numerotare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul lucrarilor publice
si amenajarii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului si a Departamentului
pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
p. Ministru de stat, ministrul finantelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat


LEGE Nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind legea locuintei


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege
Reglementarea cadrului general de realizarae, exploatare si administrare a locuintelor are la baza urmatoarele principii:
Accesul liber si neingradit la locuinta este un drept al fiecarui cetatean.
Realizarea locuintelor constituie un obiectiv major, de interes national, pe termen lung, al administratiei publice centrale si locale.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza aspectele sociale, economice, tehnice si juridice ale constructiei si folosintei locuintelor.
Art. 2 . - Termenii utilizati in cuprinsul prezentei legi au urmatorul inteles:
a) Locuinta
Constructie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.
b) Locuinta convenabila
Locuinta care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat, acopera necesitatile esentiale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena, asigurand exigentele minimale prezentate in anexa nr. 1 la prezenta lege.
c) Locuinta sociala
Locuinta care se atribuie cu chirie subventionata unor persoane sau familii, a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei.
d) Locuinta de serviciu
Locuinta destinata functionarilor publici, angajatilor unor institutii sau agenti economici, acordata in conditiile contractului de munca, potrivit prevederilor legale.
e) Locuinta de intervenite
Locuinta destinata cazarii personalului unitatii economice sau bugetare, care, prin contractul de munca, indeplineste activitati sau functii ce necesita prezenta permanenta sau in caz de urgenta in cadrul unitatilor economice.
f) Locuinta de necesitate.
Locuinta destinata cazarii temporare a persoanelor si familiilor ale caror locuinte au devenit inutilizabile in urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale caror locuinte sunt supuse demolarii in vederea realizarii unor lucrari de utilitate publica, precum si lucrarilor de reabilitare ce nu se pot efectua in cladiri ocupate de locatari.
g) Locuinta de protocol
Locuinta destinata utilizarii de catre persoanele care sunt alese sau numite in unele functii ori demnitati publice, exclusiv pe durata exercitarii acestora.
h) Casa de vacanta
Locuinta ocupata temporar, ca resedinta secundara, destinata odihnei si recreerii.
Art. 3. - Autorizarea executarii constructiilor de locuinte noi, indiferent de natura proprietatii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigentelor minimale, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege.
Consiliile judetene si locale, potrivit competentelor stabilite prin lege, pot autoriza executarea etapizata a constructiilor de locuinte.
CAPITOLUL II
Dezvoltarea constructiei de locuinte
Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice romane pot realiza, cu respectarea prevederilor legale, constructii de locuinte pentru folosinta proprie sau in scopul valorificarii acestora.
Art.5. - Persoanele juridice romane care investesc, din profit, pentru realizarea de locuinte sociale, de serviciu, de interventie si necesitate, beneficiaza de reducerea impozitului in anul fiscal respectiv. IMpozitul pe profit, aferent profitului utilizat pentru construirea de locuinte noi, se reduce cu 75%.
De prevederile alineatului precedent beneficiaza si persoanele juridice romane care investesc din profit pentru realizarea de locuinte destinate vanzarii sau inchirierii, avand ca limita suprafetele construite prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege.
Locuintele care se realizeaza in conditiile prezentului articol, precum si ale art. 7 si 20 din prezenta lege, se pot amplasa pe terenurile apartinand persoanelor fizice beneficiarae de locuinte, ale persoanelor juridice investitoare sau pe terenuri concesionate in acest scop de catre consiliile locale persoanelor juridice sau fizice, conform prevederilor legale, fara licitatie publica, cu reducerea taxei de concesiune pana la 95%.
Art. 6. - Persoanele juridice romane care investesc din profit pentru punerea in siguranta a locuintelor aflate in proprietatea lor, avariate de seisme, precum si pentru reabilitarea locuintelor existsente, de categoria a III-a, a IV-a si garsoniere, realizate in conditiile H:C.M. nr. 1.650/1968, H.C.M. nr. 1.668/1969 si H.C.M. nr. 585/1971, beneficiaza de reducerea impozitului conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.
Art. 7.- Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite locuinte cu suprafetele construite prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege, exercitand controlul asupra pretului de vanzare, in vederea inlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, in urmatoarrea ordine de prioritate:
a) tinerii casatoriti care, la data contractarii locuintei, au, fiecare, varsta pana la 35 de ani;
b) persoanele care beneficiaza de facilitati la cumpararea sau construirea unei locuinte , potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata;
c) persoanele calificate din agricultura, invatamant, sanatate, administratie publica si culte, care isi stabilesc domiciliul in mediul rural;
d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale:
Persoanele din categoriile mentionate la lit. a) - c) beneficiaza de o subventie de la bugetul de stat, in limitele prevederilor bugetare anuale, in raport cu venitul, de pana la 30% din valoarea locuintei, la data contractarii precum si de plata in rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferentei fata de pretul final al locuintei, dupa ce s-au scazut subventia si avansul minim obligatoriu de 10 % din valoarea locuintelor la data contractarii, achitat de contractant.
Persoanele prevazute la lit. d) beneficiaza de plata in rate lunare, in termen de 20 de ani, a diferentei fata de pretul final al locuintei, dupa ce s-a scazut avansul minim obligatoriu de 30% din valoarea locuintei la data contractarii , achitat de contractant.
Dobanda la suma avansata din depozitul special, care se restituie in rate, este de 5 % anual.
In cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor scadente, se va plati o dobanda de 10 % anual asupra acestor rate.
Autoritatile publice locale, prin administratori delegati de acestea, vor incheia cu persoanele fizice prevazute in prezentul articol contracte de imprumut pentru sumele avansate din depozitul special, potrivit normelor legale in vigoare.
Art. 8. - Persoanele fizice prevazute la art. 7 se vor adresa consiliilor locale, care vor analiza si vor aproba, dupa caz, cererile respective, stabilind, totodata, si ordinea de prioritate.
Cuantumul subventiei se stabilestse in raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, potrivit normelor aprobate anual de Guvern.
Art. 9. - Depozitele special constituite pe seama consiliilor locale se alimenteaza din urmatoarele surse:
a) sumele aprobate anual in bugetele locale, destinate realizarii locuintelor;
b) incasarile realizate din vanzarea locuintelor si a spatiilor cu alta destinatie din blocurile de locuinte, potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si sumele incasate potrivit prevederilor art. 7;
c) alocatiile din bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinatie;
d) alte surse constituite potrivit legii.
Art. 10. - De prevederile art. 7 din prezenta lege beneficiaza, o singura data, persoanele fizice care, impreuna cu familia, nu au detinut si nu au proprietate o locuinta cu exceptia persoanelor prevazute la art. 7 lit. c), sau daca locuinta in care gospodaresc impreuna nu satisface exigentele minimale de suprafata prevazute in anexa nr. 1, corespunzator numarului de persoane din familie.
Proprietarii locuintelor noi, persoane fizice, sunt scutiti de plata impozitului pe cladire timp de 10 ani de la data dobandirii locuintei.
In cazul instrainarii locuintei in conditiile prezentei legi, noul proprietar nu mai beneficiaza de scutirea de impozit.
Art. 11. - Locuintele care se realizeaza in conditiile art. 7-9 din prezenta lege se vor amplasa, prin grija consiliilor locale, pe terenurile aflate in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale sau pe terenurile apartinand persoanelor fizice beneficiare, in conditiile prevederilor Codului civil, cu respectarea documentatiilor de urbanism legal aprobate si cu asigurarea unitatilor si dotarilor edilitare necesare conditiilor de locuit.
Art. 12. - Lucrarile de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte, care constau in: drumuri publice, retele de alimentare cu apa, si canalizare, retele electrice si, dupa caz, retele de gaze, telefonice si de termoficare se finanteaza dupa cum urmeaza:
a) drumurile publice, retelele de alimentare cu apa si canalizare si, dupa caz, retelele de termoficare, din bugetele locale si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie;
b) retelele electrice stradale, inclusiv posturile de transformare aferente si, dupa caz, de gaze si telefonice stradale, din bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome de profil, din creditele bancare contractate de acestia, precum si din alte fonduri constituite cu aceasta destinatie.
Persoanele juridice care investesc, din profit, in lucrari de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte beneficiaza de reducerea impozitului de profit conform prevederilor art. 5.
Art. 13. - Deschiderea finantarii si inceperea lucrarilor din fonduri publice se efectueaza dupa contractarea cu viitorii beneficiari a cel putin 70% din numarul locuintelor prevazute a fi incepute.
Art. 14. Folosirea sumelor existente in depozitele constituite la nivelul consiliilor locale este de competenta si in raspunderea acestora.
Art. 15. - Alocatiile de la bugetul de stat se fundamenteaza anual de catre consiliile locale, in mod distinct , pentru terminarea locuintelor si pentru realizarea de noi locuinte.
Art. 16. - Lista cuprinzand numarul, structrura pe numarul de camere si amplasamentul locuintelor , precum si lista persoanelor care vor beneficia de locuinte, in ordinea de prioritate stabilita conform art. 7 de catre consiliile locale, se afiseaza la sediul acestora.
Art. 17. - Prin familie, in sensul prezentei legi, se intelege sotul, sotia, copiii precum si parintii sotilor care locuiesc si gospodaresc impreuna.
Art. 18. - Pana la restituirea sumelor datorate de catre beneficiarii locuintelor, se instituie ipoteca legala asupra locuintei.
Art. 19. - Instrainarea, prin actre intre vii, a locuintelor pentru realizarea carora s-au acordat subventii se poate face numai dupa restituirea integrala a sumelor actualizate datorate si pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor actualizate, obtinute ca subventii de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 7, in depozitul constituit pentru realizarea locuintelor, in conditiile prezentei legi.
Art. 10. - Casa de Economii si Consemnatiuni va acorda credite persoanelor fizice romane pentru construirea, cumpararea, reabilitarea si repararea capitala a locuintelor proprietate personala, pe maximum 20 de ani, precum si pentru dotarea locuintelor demobila si obiecte de uz gospodaresc de folosinta indelungata, din productia autohtona, pe termen de 2 ani. Dobanda convenita prin contract nu va fi mai mare decat cea practicata pe piata financiar-bancara (BUBOR) si se va suporta:
a) 15 % de catre beneficiarul creditului;
d) diferenta, pana la nivelul dobanzii practicate pe piata financiar-bancara, stabilita prin conventie intre Ministerul Finantelor si Casa de Economii si Consemnatiuni, prin subventii de la bugetul de stat.
Casa de Economii si Consemnatiuni nu va percepe nici un comision pentru creditele acordate.
Creditele se acorda, o singura data, persoanelor fizice romane care indeplinesc conditiile stabilite la art. 10 , pentru construirea, cumpararea, reabilitarea sau repararea capitala a locuintei proprietate personala, precum si pentru cumpararea de mobilier si obiecte de uz gospodaresc de folosinta indelungata, din productia autohtona, pentru dotarea acestor locuinte si a celor detinute cu chirie, a caror suprafata construita nu depaseste prevederile din anexa nr. 1 la prezenta lege.
La primirea creditului, beneficiarul trebuie sa aiba constituit la Casa de Economii si Consemnatiuni un depozit reprezentand pana la 30% din valoarea creditului solicitat.
La depozitul constituit, Casa de Economii si Consemnatiuni va bonifica o dobanda egala cu cea suportata direct de catre beneficiar. Depozitul nu va fi restituit inainte de rambursarea integrala a creditului si poate fi utilizat pentru restituirea ultimelor transe ale creditului, in limita cuantumului depozitului constituit.
Neplata, consecutiv, a 6 rate lunare de credit si a dobanzii aferente atrage executarea silita asupra bunului dobandit. Bunul dobandit prin astfel de credite nu poate fi instrainat decat dupa restituirea creditului.
Modul de plata si cuantumul subventiilor se stabilesc prin conventie intre Casa de Economii si Consemnatiuni si Ministerul Finantelor.
Ministerul Finantelor va prevedea, anual, in bugetul de stat sumele aferente subventiilorla dobanda pentru creditele acordate si care urmeaza a fi acordate in anul respectiv de catre Casa de Economii si Consemnatiuni.
CAPITOLUL III
Inchirierea locuintelor
Art. 21. - Inchirierea locuintelor se face pe baza acordului dintre proprietar si chirias, consemnat prin contract scris, care se va inregistra la organele fiscale teritoriale, si va cuprinde:
a) adresa locuintei care face obiectul inchirierii;
b) suprafata locativa si dotarile folosite in exclusivitate si in comun;
c) suprafata curtilor si a gradinilor folosite in exclusivitate sau in comun;
d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acestora si modul de plata;
e) suma platita in avans in contul chiriei;
f) locul si conditiile in care se realizeaza primirea si restituirea cheilor;
g) obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului;
h) inventarul obiectelor si al dotarilor aferente;
i) data intrarii in vigoare si durata;
j) conditiile privind folosinta exclusiva si in comun a poartilor aflate in coproprietate;
k) persoanele care vor locui impreuna cu titularul contractului;
l) alte clauze convenite intre parti.
Art. 22. - Sunt nule de drept orice clauze cuprinse in contractul de inchiriere, care:
a) obliga chiriasul sa recunoasca sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie in sarcina proprietarului;
b) prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor de constructii si a instalatiilor, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune;
c) impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;
d) exonereaza proprietarul de obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor legale;
e) autorizeaza pe proprietar sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere.
Art. 23. - In cazul in care partile nu convin asupra reinnoirii contractului de inchiriere, chiriasul este obligat sa paraseasca locuinta la expirarea termenului contractual.
Art. 24. - Rezilierea contractului de inchiriere inainte de termenul stabilit se face in urmatoarele conditii:
a) la cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile intr-un termen de minimum 60 de zile;
b) la cererea proprietarului, atunci cand:
- chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutiv;
- chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor, sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora;
- chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
- chiriasul nu a respectat clauzele contractuale;
c) la cererea asociatiei de proprietari, atunci cand chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni, daca au fost stabilite, prin contractul de inchiriere, in sarcina chiriasului.
Art. 15. - Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti definitive.
Chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute in contractul de inchiriere , pana la data executarii efective a hotararii de evacuare.
Art. 26. - Chiriasul poate subinchiria , modifica sau imbunatati locuinta detinuta , numai cu acordul prelabil scris si in conditiile stabilite de proprietar, daca acestea nu sunt interzise prin contractul de inchiriere principal.
Beneficiarul contractului de subinchiriere nu se poate prevala de nici un drept impotriva proprietarului si nici asupra oricarui titlu de ocupare.
Contractul de subinchiriere, incheiat cu respectarea prevederilor legale, se inregistreaza la organele fiscale teritoriale.
Art. 27. - In cazul parasirii definitive a domiciliului, de catre titularul contractului de inchiriere, sau al decesului acestuia, inchirierea continua, dupa caz:
a) in beneficiul sotului sau al sotiei, daca a locuit impreuna cu titularul;
b) in beneficiul descendentilor sau al ascendentilor, daca au locuit impreuna cu acesta;
c) in beneficiul altor persoane care au avut acelasi domiciliu cu titularul cel putin un an si care au fost inscrise in contractul de inchiriere.
In cazul mai multor cereri, contractul de inchiriere se transfera prin hotarare judecatoreasca.
In lipsa persoanelor care pot solicita locuinta, potrivit celor de mai sus, contractul de inchiriere inceteaza in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului.
Art. 28. - Proprietarul are urmatoarele obligatii:
a) sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
b) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in explotare si de functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;
c) sa intretina, in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente), curtile si gradinile, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scari éxterioare);
d) sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonice etc.).
Art. 29. - Chiriasul are urmatoarele obligatii:
a) sa efectueze lucrarile de intretinere, reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusive;
b) sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si de instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparatii vor si suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, de instalatii, obiectele si dotarile aferente;
c) sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partilor de folosinta comuna pe toata durata contractului de inchiriere.
Obligatiile chiriasului cu privire la intretinerea si repararea spatiului inchiriat se pastreaza si in cazul subinchirierii locuintei.
Art. 30. - In cazul neindeplinirii de catre proprietar a obligatiilor care ii revin cu privire la intretinerea si repararea locuintei inchiriate, lucrarile pot fi executate de catre chiriasi in contul proprietarului, retinand contravaloarea acestora din chirie.
Chiriasul va putea executa aceste lucrari, daca degradarea produsa este de natura sa afecteze folosinta normala a cladirii sau a locuintei si numai atunci cand proprietarul, la sesizarea scrisa a chiriasului, nu a luat masuri de executare a lucrarii, in termen de 30 de zile de la data sesizarii.
Art. 31.- Chiria practicata pentru locuinte va acoperi cheltuielile de administrare, intretinere si reparatii, impozitele pe cladiri si pe teren, precum si recuperearea investitiei, in functie de durata normala stabilita potrivit prevederilor legale, precum si un profit supus negocierii intre parti.
Art. 32. - Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele aflate in proprietatea statului se stabileste prin lege speciala. Chiria maxima pentru aceste locuinte se diferentiaza pe categorii de localitati si pe zone, de catre consiliile locale, dupa criteriile avute in vedere la stabilirea impozitelor si a taxelor locale pentru terenuri.
Art. 33. - Titularii de contracte de inchiriere pot face intre ei schimb de locuinte, cu avizul autoritatii care a aprobat inchirierea sau, dupa caz, a proprietarului locuintei.
CAPITOLUL IV
Administrarea cladirilor de locuit
Art. 34. - Cladirile de locuit pot fi date de proprietar in administrarea unor persoane fizice sau juridice, asociatii, servicii publice sau agenti economici specializati, dupa caz.
Obligatiile celor care administreaza sunt, in principal, urmatoarele:
a) gestionarea bunurilor si fondurilor banesti;
b) angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor necesare si urmarirea realizarii acestora, in vederea functionarii corespunzatoare a cladirii;
c) asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor de locuit in comun;
d) reprezentarea intereselor proprietarului in raport cu autoritatile publice;
e) indeplinirea oricaror obligatii prevazute de lege.
Art. 35. - In cladirile de locuit cu mai multe locuinte, proprietarul raspunde de asigurarea conditiilor de functionare normala a locuintei aflate in proprietate exclusiva si a spatiilor aflate in proprietate indiviza.
In acest scop, proprietarii se vor constitui in asociatii cu personalitate juridica.
Modul de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari se reglementeaza potrivit regulamentului-cadru cuprins in anexa nr. 2 la prezenta lege.
Art. 36. - In cazurile in care, in cladirile de locuinte, unul dintre proprietari impiedica cu buna-stiinta si sub orice forma folosirea normala a imobilului de locuit, creand prejudicii celorlalti chiriasi sau proprietari, dupa caz, la solicitarea asociatiei de proprietari, instanta va hotari masurile pentru folosirea normala a imobilului.
Art. 37. - Chiriasii cladirilor cu mai multe locuinte se pot asocia, potrivit legii, in scopul reprezentarii intereselor lor in raporturile cu proprietarii, precum si cu alte persoane juridice sau persoane fizice.
In acelasi scop, in cazul neconstituirii asociatiei, chiriasii pot mandata un reprezentant.
CAPITOLUL V
Locuinta sociala
Art. 38. - Constructiile de locuinte sociale se pot realiza, in orice localitate, pe amplasamentele prevazute in documentatiile de urbanism si in conditiile prezentei legi.
Constituirea fondului de locuinte sociale se face prin realizarea de constructii noi si prin reabilitarea unor constructii existente.
Consiliile locale controleaza si raspund de fondul de locuinte sociale situate pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale respective.
Art. 39. - Locuintele sociale apartin domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale.
Art. 40. - Locuintele sociale se vor amplasa numai pe terenurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 11.
Art. 41. - Locuinta sociala se realizeaza cu respectarea suprafetei utile si a dotarilor stabilite in limita suprafetei construite, potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege.
Pentru locuintele care se realizeaza prin reabilitarea constructiilor existente se considera obligatorii numai prevederile legate de dotarea minima.
Art. 42. - Au acces la locuinta sociala, in vederea inchirierii, familiile cu un venit mediu net lunar realizat in ultimele 12 luni sub nivelul venitului net lunar pe familie pentru care se acorda ajutor social potrivit legii, majorat cu 10 %.
Nivelul minim astfel calculat va fi corectat periodic de Guvern, in functie de evolutia situatiei economice si sociale, incepand cu anul 1996.
Venitul net lunar pe familie se stabileste pe baza declaratiei de venit si a actelor doveditoare potrivit prevederilor legale.
Declaratiile de venit, facute cu nesinceritate, atrag raspunderea materiala sau penala, dupa caz.
Art. 43. - Locuintele sociale se repartizeaza de catre consiliile locale pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, in conditiile prevederilor prezentului capitol, si de ele pot beneficia, in ordinea de prioritate stabilita de consiliile locale, urmatoarele categorii de persoane: tinerii casatoriti care au fiecare varsta de pana la 35 de ani, tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani, invalizi de gradul I si II, persoanele handicapate, pensionarii, veteranii si vaduvele de razboi, beneficiarii prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, si ai Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, alte persoane sau familii indreptatite.
Art. 44.- Contractul de inchiriere se incheie de catre primar sau de catre o persoana imputernicita de acesta, cu beneficiarii stabiliti de consiliul local, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declaratiei de venituri si a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.
Nivelul chiriei nu va depasi 10 % din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenta pana la valoarea nominala a chiriei, calculata potrivit art. 31, va fi subventionata de la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situata locuinta sociala.
Art. 45. - Titularul contractului de inchiriere este obligat sa comunice primarului, in termen de 30 de zile, orice modificare produsa in venitul net lunar al familiei acestuia, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere.
In cazurile in care venitul net lunar pe familie s-a modificat, autoritatea administratiei publice locale va opera modificarea chiriei si a subventiei acordate, cuvenite proprietarului.
Art. 46. - Contractul de inchiriere se poate rezilia:
a) in conditiile prevazute la art. 24 din prezenta lege;
b) in cazul in care venitul mediu net lunar pe familie, realizat in 2 ani fiscali consecutivi, depaseste cu peste 20 % nivelul minim prevazut la art. 42 din prezenta lege, iar titularul contractului de inchiriere nu a achitat valoarea nominala a chiriei in termen de 90 de zile de la comunicare.
Art. 47. - Locuintele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vandute.
Art. 48. - Nu pot beneficia de locuinte sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:
a) detin in proprietate o locuinta;
b) au instrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990;
c) au beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte;
d) detin, in calitate de chirias, o alta locuinta.
Art. 49. - Beneficiarii locuintelor sociale nu au dreptul sa subinchirieze, sa transmita dreptul de locuire sau sa schimbe destinatia spatiului inchiriat, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere si a suportarii eventualelor daune aduse locuintei si cladirii, dupa caz:
Art. 50. - Finantarea locuintelor sociale se asigura din bugetele locale, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual, ale consiliilor locale, in care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distincta in aceste bugete.
Statul sprijina constructia de locuinte sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite cu aceasta destinatie, anual, prin legea bugetului de stat.
Persoanele fizice si agentii economici pot sprijini prin donatii sau contributii constructia de locuinte sociale.
CAPITOLUL VI
Locuinta de serviciu si locuinta de interventie
Art. 51. - Fondul de locuinte de serviciu se compune din:
a) locuinte existente, care, potrivit prevederilor legale, raman cu destinatia de locuinte de serviciu la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
b) locuinte noi.
Conditiile si durata de inchiriere vor fi stipulate in contractul de inchiriere incheiat intre partile contractante, accesoriu la contractul de munca.
Art. 52. - Locuintele noi se finanteaza, in conditiile legii din:
a) bugetul de stat si bugetele locale, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu aceasta destinatie;
b) bugetele agentilor economici, pentru salariatii acestora.
Art. 53. - Locuintele de serviciu finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se realizeaza cu respectarea suprafetei utile si a dotarilor, in limita suprafetei construite pe apartament, potrivit anexei nr. 1.
Locuintele de serviciu se vor amplasa dupa cum urmeaza:
a) pe terenurile aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, pentru locuintele finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu asigurarea viabilizarii terenurilor, potrivit prevederilor art. 12;
b) pe terenurile apartinand agentilor economici, pentru locuintele si lucrarile de viabilizare a terenurilor finantate din bugetele acestora:
In situatii deosebite, determinate de natura amplasamentului si de caracterul zonei, cu aprobarea ordonatorilor de credite, locuintele prevazute la alin. 1 se pot construi cu suprafete majorate cu pana la 20% fata de cele prevazute in anexa nr. 1, iar peste aceasta imita, cu aprobarea Guvernului.
Locuintele de serviciu realizate in conditiile prezentei legi, finantate de la bugetul de stat si de la bugetele locale, pot fi vandute in conditiile legii, cu aprobarea Guvernului, in situatia in care a incetat activitatea ce a generat realizarea locuintelor respective.
Art. 54. - Locuinta de interventie urmeaza regimul locuintei de serviciu.
Locuintele de interventie se realizeaza odata cu obiectivul de investitie si se amplaseaza in incinta acestuia sau in imediata apropiere.
Locuintele de interventie nu pot fi vandute chiriasilor.
CAPITOLUL VII
Locuinta de necesitate
Art . 55. - Locuinta de necesitate se finanteaza si se realizeaza in conditiile stabilite pentru locuinta sociala.
Locuinta de necesitate se inchiriaza temporar persoanelor si familiilor ale caaror locuinte au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. 2 lit. f).
Contractul de inchiriere se incheie de catre primarul localitatii sau de catre o persoana imputernicita de acesta, pe baza hotararii consiliului local, pana la inlaturarea efectelor care au facut inutilizabile locuintele.
Art. 56. - Consiliile locale pot declara, in cazuri de extrema urgenta, drept locuinte de necesitate, locuintele libere aflate in fondul de locuinte sociale.
CAPITOLUL VIII
Locuinta de protocol
Art. 57. - Locuintele de protocol sunt proprietate publica a statului.
Administrarea fondului locativ de protocol se face de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", care asigura evidenta, intretinerea, repararea si conservarea acestuia, precum si incasarea chiriei.
Atribuirea , ocuparea si folosirea locuintelor de protocol se fac in conditiile prezentei legi.
Art. 58. - Presedintele Romaniei, presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputatilor si primul-ministru beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de cate o locuinta de protocol, ca resedinta oficiala.
Resedintele oficiale ale persoanelor prevazute la alin. 1 se atribuie de catre Guvern si sunt puse la dispozitia lor, impreuna cu dotarile aferente, pe intreaga perioada a exercitarii functiei,de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
Lista imobililelor cu destinatie de resedinta oficiala, precum si a celorlalte locuinte de protocol, si conditiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 59. - Pot beneficia de locuinta de protocol , la cerere, cu plata chiriei prevazute de lege, persoanele care indeplinesc urmatoarele functii publice: vicepresedinti ai Senatului si ai Camerei Deputatilor, ministri de stat, ministrii si asimilatii acestora, precum si presedintele Curtii Supreme de Justitie, presedintele Curtii Constitutionale, presedintele Curtii de Conturi, presedintele Consiliului Legislativ si avocatul poporului, pe durata exercitarii functiei sau a mandatului.
Pentru persoanele prevazute la alin. 1, atribuirea locuintei de protocol se face prin decizie a primului-ministru si se pune la dispozitia lor de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
Atribuirea locuintelor de protocol se poate face numai daca persoanele prevazute la alin. 1 nu detin, in localitatea in care isi desfasoara activitatea, o alta locuinta, care sa corespunda conditiilor stabilite potrivit art. 58 alin.3.
Art. 60. - Pentru resedintele oficiale, Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va incheia contracte de inchiriere cu serviciile de specialitate ale institutiilor in care isi desfasoara activitatea persoanele beneficiare.
Pentru locuintele de protocol, contractele de inchiriere se incheie de catre Regia Autonoma "administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu beneficiarii directi, care, pe aceasta baza, vor putea ocupa locuinta respectiva impreuna cu membrii familiei.
Contractul de inchiriere a locuintelor de protocol si a celor cu destinatie de resedinta oficiala inceteaza de drept in termen de 60 de zile de la data eliberarii din functie a beneficiarului.
Atribuirea, in conditiile prezentei legi a unei resedinte oficiale, respectiv a unei locuinte de protocol, nu afecteaza drepturile locative detinute de persoanele prevazute la art. 58 si 59.
CAPITOLUL IX
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 61.- Orice litigiu in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei legi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti.
Art. 62. - Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, se aplica in continuare pana la terminarea locuintelor incepute.
Dupa finalizarea blocurilor de locuinte, sursele de constituire a depozitului special , potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 si ale normelor metodologice, se preiau ca venituri la depozitul special constituit in conformitate cu prevederile art. 9.
Art. 63. - In termen de 60 de zile de la data introducerii sistemului de determinare si impozitare a venitului global pentru persoane fizice, Guvernul va reglementa facilitatile prevazute la cap. II din prezenta lege, de care sa poata beneficia si persoanele fizice care investesc in constructia de locuinte si pentru punerea in siguranta a locuintelor avariate de seisme.
Art. 64. - Schimbarea destinatiei locuintelor , precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in cladiri colective se poate face numai cu acordul asociatiei de proprietari, in conditiile legii.
Art. 65. - Construirea caselor de vacanta se autorizeaza, la cererea persoanelor fizice si a agentilor economici numai pe terenurile aflate in proprietatea acestora sau concesionate in conditiile legii, in zonele stabilite prin documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.
Art. 66. - Plata chiriei pentru resedintele oficiale se face din bugetele Presedintiei Romaniei, Senatului, Camerei Deputatilor si Secretariatului General al Guvernului, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual.
Art. 67. - Guvernul raspunde de aplicarea unitara, pe intreg teritoriul tarii, a politicii de dezvoltare a constructiei de locuinte.
Programul de dezvoltare a constructiei de locuinte se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe baza fundamentarii organelor administratiei publice centrale interesate, consiliilor judetene si locale, in acord cu documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.
Art. 68. - Pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei legi, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare.
Art. 69. - In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, proprietarii din cladirile cu mai multe locuinte in proprietate privata sau mixta se vor constitui in asociatii de proprietari, in conformitate cu Regulamentul-cadru al asociatilor de propríetari cuprins in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta lege.
Inregistrarile cladirilor in cartile funciare si ale asociatiilor de proprietari la judecatorii, constituite potrivit prevederilor alin. 1, sunt scutite de taxe.
Pana la data dobandirii personalitatii juridice a asociatiei de proprietari, asociatiile de locatari isi desfasoara activitatea pe baza Decretului Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor.
Art. 70. - Decretul Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor se abroga dupa 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 71. - Persoanele care beneficiaza de drepturi mai favorabile decat cele prevazute in prezenta lege, consacrate prin legi speciale, care se refera, printre altele, la materia raporturilor juridice locative si a celor conexe acestora,se bucura in continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile.
Ârt. 72. - Dispozitiile prezentei legi privind inchirierea locuintelor se completeaza cu dispozitiile Codului civil privind contractul de locatiune.
Art. 73.- La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
- Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor
dintre proprietari si chiriasi, cu exceptia cap. 4 sia art. 63 cu referire la cap. 4 din aceeasi lege, exclusiv dispozitiile referitoare la suprafetele locative proprietate personala;
- H.C.M. nr. 860/1973 pentru stabilirea masurilor de executare a Legii nr. 5/1973, in ceea ce priveste inchirierea de locuinte;
- Decretul Consiliului de Stat nr. 256/1984 privind imbuntatirea regimului de construire a locuintelor si modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita a locuintelor care se construiesc din fondurile statului, a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate personala si a preturilor de vanzare ale locuintelor din fondul locativ de stat;
- Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 privind imbuntatirea regimului de construire a locuintelor din fondurile statului sau din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie;
- art. 12 alin. 1 lit. a) si alin. 2, art. 21-25 si art. 35 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;
- orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederiloor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE
ANEXA Nr. 1
EXIGENTE MINIMALE
pentru locuinte
A. Cerinte minimale:
- acces liber individual la spatiul locuibil, fara tulburarea posesiei si a folosintei exclusive a spatiului detinut de catre o alta persoana sau familie;
- spatiu pentru odihna;
- spatiu pentru prepararea hranei;
- grup sanitar;
- acces la energia electrica si apa potabila, evacuarea controlata a apelor uzate si a reziduurilor menajere.
B. Suprafete minimale:
____________________________________________________________________________
Persoane/ Camere/ Camera Dormi- Loc de Buca- Incaperi Spatii Supra- Supra-
familie locuinta de zi toare luat masa tarie sanitare de de- fata fata con
pozi- utila struita
zitare
____________________________________________________________________________
nr. nr. m.p. m.p. m.p. m.p. m.p. m.p. m.p. m.p.
____________________________________________________________________________-
1 1 18,00 - 2,50 5,00 4,50 2,00 37,00 58,00
2 2 18,00 12,00 3,00 5,00 4,50 2,00 52,00 81,00
3 3 18,00 22,00 3,00 5,50 6,50 2,50 66,00 102,00
4 3 19,00 24,00 3,50 5,50 6,50 3,50 74,00 115,00
5 4 20,00 34,00 3,50 6,00 7,50 4,00 87,00 135,00
6 4 21,00 36,00 4,50 6,00 7,50 4,50 93,00 144,00
7 5 22,00 46,00 5,00 6,50 9,00 5,00 107,00 166,00
8 5 22,00 48,00 6,00 6,50 9,00 5,50 110,00 171,00
___________________________________________________________________________
NOTA:
- Suprafata camerei de zi de la locuinta cu o camera include spatiul pentru dormit.
-Locul de luat masa poate fi inglobat in bucatarie sau in camera de zi.
- Inaltimea libera minima a camerelor de locuit va fi de 2,55 m., cuexceptia mansardelor, supantelor si niselor, la care se va asigura un volum minim de 15 m.c.de persoana
- Suprafata locuibila este suprafata desfasurata a incaperilor de locuit. Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi.
- Suprafata utila este suprafata desfasurata, mai putin suprafata aferenta peretilor.
- Suprafata utila a locuintei este suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprind: suprafata logiilor si a balcoanelor, pragurile golurilor de usi, ale trecerilor cu deschideri pana la 1,oo m. nisele de radiatoare, precum si suprafetele ocupate de sobe si cazane de baie, (cate 0,50 m.p. pentru fiecare soba si cazan de baie),in cazul in care incalzirea se face cu sobe. In cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin palierele, nu se cuprinde in suprafata utila a locuintei.
- Suprafata construita pe locuinta, prevazuta in tabelul B, este suma suprafetelor utile ale incaperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parati din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adauga suprafata eferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei; in cazul incalzirii cu combustibil solid, se adauga suprafata aferenta sobelor si cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafetele aferente boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevazute distinct.
- Suprafata incaperii sanitare principale din locuinta va permite accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate in scaun cu rotile.
- Incaperea sanitara se include in locuinta, in cazul in care pot fi asigurate alimentarea cu apa si canalizarea.
- Latimea minima de circulatie a coridoarelor si a vestibulului din interiorul locuintei va fi de 120 de cm.
- In functie de amplasamentul constructiei, suprafetele construite pot avea abateri in limitele de + - 10 %.
- Numarul de persoane pe locuinte se utilizeaza la repartizarea locuintelor sociale , de
interventie, de serviciu si de necesitate.
C. Incaperi sanitare:
Numar de camere/locuinta
____________________________________________________________________________
1 2 3 4 5
Baie 1 1 1 1 2
Dus - - - 1 -
WC - - 1 - -
____________________________________________________________________________-
D. Dotarea minima a incaperilor sanitare
____________________________________________________________________________
Baie Dus WC
____________________________________________________________________________Cada de baie 1 - -
Vas WC 1 1 1
Lavoar mare 1 - -
mic - 1 1
____________________________________________________________________________Cuva pentru dus - 1 -
Etajera mare 1 - -
mica - 1 1
-Oglinda mare 1 - -
mica - 1 1
Portprosop 1 1 1
Portsapun 1 1 1
Porthartie 1 1 1
Cuier 1 1 -
Sifon pardoseala 1 1 -
____________________________________________________________________________
NOTA.
- In baie se va prevedea spatiul pentru masina de spalat rufe.
- Incaperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin cos de ventilatie
E. Dotarea minima a bucatariei
____________________________________________________________________________
Nr. de camere/locuinta 1-2 3 4 5
Spalator cu cuva si picurator 1 1 1 1
____________________________________________________________________________
NOTA.
- In bucatarie se vor prevedea: cos de ventilatie, spatiu pentru frigider si pentru masa de lucru
D. Dotarea minima cu instalatii electrice
____________________________________________________________________________
Dormitor Camera Bucata- Baie Dus WC
tarie
____________________________________________________________________________Loc de lampa 1 1 - - - -
Aplica - - 1 1 1 1
Comutator 1 1 - - - -
Intrerupator - - 1 1 1 1
Priza 2 3 1 - - -
Priza cu contact de protectie - - 1 1 - -
____________________________________________________________________________
NOTA:
- Se vor prevedea intrerupatoare si aplice pentru fiecare spatiu de depozitare si spatiu de circulatie.
- Priza cu contact de protectie, instalata pentru baie, se monteaza in exteritorul incaperii.
- Fiecare locuinta va fi prevazuta cu instalatie de sonerie.
- In cladiri cu mai multe locuinte se vor prevedea instalatii si prize pentru antena colectiva si telefon:
- Pentru locuintele situate in mediul rural, dotarile minime privind incaperile sanitare si bucataria se vor putea realiza pe parcursul existentei constructiei, in corelare cu racordarea locuintei la retelele de utilitate publica sau la sistemul propriu de alimentare cu apa si evacuare controlata a apelor uzate.
G. Spatii si instalatii de folosinta comuna pentru
caldiri cu mai multe locuinte
- Instalatii de prevenire si stingere a incendiilor, precum si ascensor conform normelor in vigoare.
- Spatii pentru biciclete, carucioare si pentru uscarea rufelor.
Spatii destinate colectarii, depozitarii si evacuarii deseurilor menajere.
- Spatii pentru depozitarea combustibililor solizi si lichizi, in situatiile in care nu se pot asigura incalzirea central si/sau gaze la bucatarie.
- Rampa de acces pentru persoanele imobilizate in scaun cu rotile.
ANEXA Nr. 2
REGULAMENTUL-CADRU
al asociatiilor de proprietari
CAPITOLUL I
Dispozitii generale, definitii
Art. 1. - Prezentul regulament-cadru stabileste modul de infiintare si de functionare a asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a unor caldiri aflate in proprietate.
Art. 2. - Regulamentul-cadru se aplica tuturor cladirilor cu mai multe apartamente in proprietate privata sau mixta, inclusiv in cazul celor avand spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.
Art. 3. - Termenii utilizati in prezentul regulament au urmatorul inteles:
a) Prin bloc de locuinte - cladire - condominiu se intelege o proprietate imobiliara, din care unele parti au alta destinatie decat aceea de locuinta, respectiv: apartamente proprietate individuala, iar restul este proprietate comuna indiviza.
Proprietatea imobiliara nu este un condominiu decat daca cota-parte indiviza de proprietate comuna revine proprietarilor apartamentelor si nu poate fi separata de proprietatea asupra apartamentelor.
b) Prin spatiu, respectiv apartament, se intelege o parte dintr-o cladire destinata locuirii, in regim de proprietate individuala, care, impreuna cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna, constituie o unitate de proprietate imobiliara.
Cu exceptia unor situatii pentru care exista alte prevederi exprese in acest regulament-cadru sau in acordul de asociere, drepturilor de proprietate asupra unui apartament dintr-un bloc de locuinte/condominiu trebuie considerate in acelasi mod ca si drepturile de proprietate asupra unor proprietati imobiliare.
c) Prin proprietate comuna se intelege toate partile dintr-o cladire aflata in proprietate, care nu sunt apartamente si care sunt destinate folosirii in comun de catre toti proprietarii din acea cladire.
Proprietatea comuna este indivizibila si este detinuta de proprietarii apartamentelor individuale, conform cotelor calculate.
Proprietatea comuna include toate partile proprietatii care sunt in folosinta comuna, ca: terenul pe care este construita cladirea, curtea inclusa, fundatia, structura de rezistenta, acoperisul, terasele, cosurile de fum, scaarile, holurile, pivnitele, subsolurile, casa scarii, tubulatura de gunoi, rezervoarele de apa, ascensoarele.
Proprietatea comuna include instalatii ale cladirii aflate in folosinta comuna cu care a fost inzestrata cladirea in timpul constructiei sau cu care a fost dotata mai tarziu de catre proprietari, ca de exemplu: canale pluviale, paratrasnete, antene, instalatii de telefonie, instalatii electrice, conducte de apa, sisteme de incalzire si conducte de gaze care pot trece prin proprietatea comuna pana la punctele de distributie din apartamentele individuale.
d) Prin cota-parte se intelege cota de proprietate care ii revine fiecarúi apartament proprietate individuala, din proprietatea comuna, si este inscrisa in actul de proprietate.
In situatia in care cotele-parti nu sunt inscrise in actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament, corespunzator cu raportul dintre suprafata locativa a fiecarui apartament si totalul suprafetelor locative ale tuturor apartamentelor din imobil.
e) Prin fondatori se intelege orice persoana juridica, inclusiv statul, o institutie a administratiei publice locale, o persoana sau un grup de persoane care actioneaza impreuna, care sau in numele careia se infiinteaza un condominiu si care prin vanzare sau orice alta forma de transfer ofera spatii, respectiv apartamente intr-un bloc de locuinte pentru proprietari individuali.
f) Prin proprietar al spatiului, respectiv al apartamentului , se intelege persoana sau grupul de persoane care are in proprietate acel spatiu, respectiv apartament, intr-un bloc de locuinte/condominiu.
g) Prin asociatie de proprietari se intelege organizatia proprietarilor tuturor apartamentelor dintr-o cladire cu mai multe apartamente proprietate privata sau mixta.
h) Prin acord de asociere se intelege actul care consfinteste hotararea proprietarilor de a se asocia, dupa inregistrarea proprietatii in Cartea funciara.
i) Prin cheltuieli comune se intelege cheltuielile sau obligatiile financiare ale asociatiei, care sunt legate de proprietatea comuna sau care nu pot fi inregistrate pe fiecare locuinta.
CAPITOLUL II
Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari
Art. 4. - Asociatia de proprietari se constituie in cadrul unei adunari, convocata in termen de 60 de zile de la data la care intreaga cladire a fost inregistrata in Cartea funciara.
Membrii asociatiei vor fi toti proprietarii apartamentelor, inclusiv primaria sau fondatorul, atat timp cat acestia continua sa detina unul sau mai multe apartamente din cladire.
Art. 5. - Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica in momentul inregistrarii la judecatoria pe raza careia se afla cladirea pentru care s-a constituit asociatia, potrivit regulilor privind persoanele juridice.
In cazul cladirilor cu mai putin de 20 de proprietari asociati, asociatia se poate constitui pe grupe de cladiri invecinate, reunind , de regula, minimum 3 proprietari, pe criteriul intereselor comune in gospodarirea proprietatii.
Art. 6. - Judecatoria se pronunta asupra cererii de inregistrare, pe baza acordului de constituire si a statutului asociatiei de proprietari.
Statutul asociatiei de proprietari se intocmeste in baza prezentei legi si a prezentului regulament-cadru al asociatiilor de proprietari.
Art. 7. - Asociatiile de locatari din cladirile cu mai multe apartamente aflate in proprietate privata sau mixta, inclusiv ca urmare a aplicarii prevederilor Decretului-lege nr. 61/1990 si ale legii nr. 85/1992, se vor transforma in asociatii de proprietari potrivit normelor cuprinse in prezentul regulament-cadru.
CAPITOLUL III
Acordul de asociere
Art. 8. - Acordul de asociere trebuie sa contina:
a) adresa proprietatii;
b) numele si prenumele proprietarilor unitatilor locative;
c) descrierea proprietatii, cuprinzand: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, terenul aferent cladirii.
Descrierea trebuie sa fie suficienta din punct de vedere juridic pentru inregistrarea in Cartea funciara de la biroul de inregistrare a proprietatilor imobiliare;
d) planse sau schite, in masura sa asigure o buna identificare, prin localizare si suprafata, a fiecarui spatiu, respectiv apartament, din structura cladirii;
e) enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna;
f) cota-parte ce revine fiecarui apartament din proprietatea comuna.
Art. 9. - La intrunirea constitutiva a asociatiei de proprietari, proprietarii apartamentelor vor alege un comitet executiv si o comisie de cenzori si vor hotari numarul membrilor acestora si durata mandatelor lor.
Membrii comisiei de cenzori trebuie sa aiba cunostinte de specialitate si experienta in domeniile economic, financiar si juridic.
Asociatia de proprietari poate delega atributiile comisiei de cenzori, de control financiar si contabil, unor persoane fizice sau juridice, asociatii sau agenti economici specializati.
Candidatul care va obtine cel mai mare numar de voturi va deveni presedintele asociatiei de proprietari.
Art. 10. - Stabilirea cotelor-parti din veniturile si cheltuielile comune se face proportional cu cota-parte din proprietatea comuna aferenta fiecarui apartament.
Art. 11. - In cazul spatiilor, respectiv al apartamentelor cu mai mult de un proprietar, relatiile de coproprietate intre proprietari vor fi reglementate in conformitate cu prevederile Codului civil.
Art. 12. - Pentru amendarea sau modificarea acordului de asociere este necesar acceptul a cel putin 80 % din votul proprietarilor de apartamente, respectiv alte spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.
Orice amendare sau modificare trebuie sa fie inregistrata la judecatoria pe raza careia se afla cladirea.
Art. 13. - In cazul in care apartamentele, respectiv spatiile, pot fi adaugate sau retrase din asociatie, acordul de asociere trebuie sa stabileasca formula care se va folosi pentru recalcularea cotelor ce revin apartamentelor ramase in asociatie.
CAPITOLUL IV
Drepturile si indatoririle proprietarilor de apartamente
Art. 14. - Proprietarul unui apartament este obligat sa mentina apartamentul in stare buna, pe propria cheltuiala. Nici un proprietar nu poate incalca sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala.
Art. 15. - Cu un preaviz de 15 zile, proprietarul este obligat sa accepte accesul in apartamentul sau al unui reprezentant al asociatiei, atunci cand este necesar sa se inspecteze, sa se repare sau sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna la care se poate avea acces numai din respectivul apartament. Fac exceptie cazurile de urgenta cand nu este necesar nici un preaviz.
Art. 16. - Administrarea, intretinerea si reparatiile proprietatii comune cad in sarcina asociatiei , iar cheltuielile legate de acestea vor reprezenta cheltuieli comune.
Asociatia de proprietari poate angaja alte persoane sau poate incheia contracte pentru realizarea, respectiv furnizarea acestor servicii.
Art. 17. - Asociatia de proprietari, cu intrunirea majoritatii voturilor, poate intreprinde masuri vizand imbunatatirea confortului si a eficientei cladirii. Instalatiile mai importante , ca: boilerele cu apa calda, incalzirea centrala, rezervoarele de apa, lifturile si alte dotari de amploare similara pot fi schimbate de asociatie numai cu aprobarea a cel putin 75% din numarul voturilor proprietarilor.
Indiferent de natura interventiilor, se va avea in vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri.
Art. 18. - Proprietarul poate aduce imbunatatiri sau modificari apartamentului sau, fara a pune in pericol integritatea structurala a cladirii sau a altor apartamente.
Proprietarul nu poate schimba aspectul proprietatii comune, fara a obtine mai intai acceptul din partea asociatiei de proprietari.
Art. 19. - Zidurile dintre apartamentele altaturate, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii, pot fi reamplasate prin acord intre proprietarii apartamentelor respective si cu instiintarea asociatiei de proprietari.
Zidurile dintre apartamente si proprietatea comuna, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii, pot fi reamplasate numai prin amendarea acordului de asociere.
Art. 20. - Daca proprietarul unui apartament sau oricare alta persoana care actioneaza in numele sau provoaca daune oricarei parti din proprietatea comuna sau unui alt apartament, respectivul proprietar trebuie sa repare stricaciunile sau sa plateasca cheltuiele pentru lucrarile de reparatii.
CAPITOLUL V
Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari
Art. 21. - Dupa prima intrunire organizatorica, de constituire a asociatiei de proprietari, va avea loc cel putin o data pe an o adunare generala a membrilor asociatiei.
Adunarea generala este alcatuita din toti membrii asociatiei de proprietari.
Intrunirile speciale ale asociatiei pot fi convocate oricand de catre comitetul executiv sau de catre proprietarii de apartamente, reprezentand cel putin 20% din cotele de proprietate.
Toti proprietarii trebuie anuntati asupra oricarei intruniri a asociatiei de proprietari cu cel putin 10 zile inainte ca aceasta sa aiba loc.
Art. 22. - Asociatia de proprietari poate adopta decizii, daca cel putin 2/3 din numarul membrilor sunt prezenti personal sau prin reprezentant.
Daca nu este intrunit cvorumul, adunarea poate fi suspendata si reconvocata.
La adunarea reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, deciziile pot fi adoptate indiferent de numarul membrilor prezenti.
art. 23. - Pentru adoptarea deciziilor in adunarea asociatiei de proprietari, se vor avea in vedere urmatoarele:
a) votul fiecarui proprietar are o pondere egala cu cota-parte din proprietatea comun;
b) proprietarul poate fi reprezentat de catre un membru al familiei sau de catre un alt reprezentant care are o imputernicire semnata de catre proprietarul in numele caruia voteaza;
c) un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta cel mult inca un membru absent, prin imputernicire scrisa;
d) in cazul unui vot partiar, votul presedintelui este decisiv
Deciziile asociatiei de proprietari vor fi luate, in general, cu un vot reprezentand majoritatea simpla din totalitatea voturilor obtinute.
Art. 24. - Asociatia de proprietari indeplineste urmatoarele atributii:
a) adopta si amendeaza bugetele de venituri si cheltuieli, precum si fondul de rulment; incaseaza cotele obisnuite si speciale pentru cheltuielile comune de la proprietarii de apartamente si de la proprietarii spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;
b) angajeaza si suspenda din functie pe cel care administreaza proprietatea sau pe ceilalti functionari sau angajati, in vederea administrarii si bunei functionari a cladirii; personalul necesar bunei gospodariri a partilor si a instalatiilor de folosinta ale cladirilor poate fi angajat prin contract individual de munca sau prin conventie civila, conform celor stabilite prin negociere;
c) initiaza sau apara in procese, in nume propriu sau in numele proprietarilor de apartamente, interesele legate de cladire;
d) incheie contracte si isi asuma obligatii in nume propriu sau in numele proprietarilor de apartamente, in interesele legate de cladire;
e) reglementeaza folosirea, intretinerea, repararea, inlocuirea si modificarea proprietatii comune;
f) impune penalizari pentru intarzierea platii cotelor de intretinere;
g) adopta sau amendeaza deciziile, regulile si regulamentele;
h) completeaza la zi cartea tehnica a constructiei;
i) asigura urmarirea comportarii in timp a constructiei, pe toata durata ei;
j) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor de apartamente.
Art. 25. - Daca o decizie a asociatiei de proprietari este contrara legii sau acordului de a . sociere sau este de natura sa produca daune considerabile intereselor unei minoritati a proprietarilor de apartamente, orice proprietar poate actiona in justitie valabilitatea respectivei decizii, in termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea in justitie nu trebuie sa intrerupa executarea deciziei decat in cazul in care instanta hotaraste suspendarea deciziei respective.
CAPITOLUL VI
Comitetul executiv
Art. 26.- Cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor de apartamente, comitetul executiv poate reprezenta asociatia de proprietari in administsrarea si exploatarea cladirii.
Comitetul executiv poate angaja personal specializat sau poate numi alte persoane pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin.
Art. 27. - Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea cóntractelor si isi asuma obligatii in numele asociatiei. El reprezinta asociatia de proprietari impotriva unui tert, inclusiv in actiunile judecatoresti initiale de asociatie impotriva unui proprietar de apartament care nu si-a indeplinit obligatiile fata de asociatie sau in procesele initiate de un proprietar de apartament care contesta o decizie a asociatiei de proprietari.
CAPITOLUL VII
Cheltuieli comune; incasarea cotelor de intretinere
Art. 28. - Anul fiscal al asociatiei de proprietari va fi anul calendaristic.
Inainte de inceputul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza, comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor in adunarea generala un buget anual, suficient pentru a acoperi cheltuielile anticipate de intretinere si functionare a proprietatii comune .
Daca membrii asociatiei de proprietari sunt de acord, se aproba si un fond pentru repararea si imbunatatirea proprietatii comune. Comitetul executiv va pregati si va prezenta adunarii generale suma necesara pentru alimentarea acestui fond.
Bugetul anual va trebui sa fie adoptat prin votul majoritar al adunarii genrale a asociatiei de proprietari.
Art. 29. - Toti proprietarii de apartamente trebuie sa plateasca in avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuielile comune.
Plata se va face conform hotararii luate in adunarea generala.
Art. 30. - Cu aprobarea data prin votul a 2/3 din numarul membrilor asociatiei de proprietari, poate fi perceputa o suma speciala, in afara cheltuielilor comune prevazute in buget, destinata achitarii cheltuielilor comune neprevazute, dar necesare. Astfel de sume se vor plati la termenele stabilite de adunarea generala a asociatiei de proprietari.
Art. 31. - Asociatia de proprietari poate impune o penalizare pentru neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevazute , si a altor cheltuieli restante, oricarui proprietar care se va face vinovat de neplata acestora, timp de mai mult de 30 de zile de la termenul stabilit.
Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, inclusiv cele neprevazute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.
Sentinta data in favoarea asociatiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusa in aplicare in orice modalitate permisa de Codul de procedura civila, pentru acoperirea datoriilor.

LEGE nr. 145 din 27 iulie 1999 pentru modificarea
ºi completarea Legii locuinþei nr. 114/1996  
Parlamentul României adoptã prezenta lege.Art. I
Legea locuinþei nr. 114/1996, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificãrile aduse prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 44/1998, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:1. Articolul 5 se completeazã cu alineatele 3 ºi 4 cu urmãtorul cuprins:
"Sunt scutite de T.V.A., cu drept de deducere a acesteia, construcþia de locuinþe, consolidarea ºi reabilitarea locuinþelor existente, realizate în condiþiile alin. 1 ºi 2 din prezentul articol, ale art. 6 ºi 7, art. 20, 50, 55, 62 ºi art. 63, precum ºi construcþia reabilitarea, consolidarea ºi extinderea locuinþelor, cu excepþia caselor de vacanþã a cãror finanþare se realizeazã prin credite acordate de Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe, înfiinþatã în baza Legii nr. 152/1998.Lucrãrile privind clãdirile ºi terenurile necesare pentru construirea de locuinþe, cu excepþia caselor de vacanþã realizate prin Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe, sunt de utilitate publicã."2. Alineatul 2 al articolului 7 va avea urmãtorul cuprins:
"Persoanele din categoriile menþionate la lit. a)-d) pot beneficia de o subvenþie de la bugetul de stat, în limitele prevederilor bugetare anuale, în raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, de pânã la 30% din valoarea locuinþei calculatã la valoarea finalã a acesteia, precum ºi de plata în rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferenþei faþã de preþul final al locuinþei, dupã ce s-au scãzut subvenþia ºi avansul minim obligatoriu de 10% achitat de contractant, din valoarea locuinþelor calculatã la data contractãrii."3. Alineatele 3 ºi 4 ale articolului 7 se abrogã.
4. Articolul 13 se completeazã cu alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
"Locuinþele nerepartizate sau necontractate pânã la finalizare pot fi vândute în condiþiile prevederilor legale."5. Alineatele 1 ºi 5 ale articolului 20 vor avea urmãtorul cuprins:
"Casa de Economii ºi Consemnaþiuni va acorda credite persoanelor fizice de cetãþenie românã, domiciliate în România, pentru construirea, cumpãrarea, reabilitarea ºi repararea capitalã a locuinþelor proprietate personalã, ale cãror suprafeþe construite nu depãºesc limitele cuprinse în anexa nr. 1, pe maximum 20 de ani. Creditele se acordã cu o dobândã egalã cu cea acordatã de Casa de Economii ºi Consemnaþiuni la depunerile pe termen ale populaþiei, la care se adaugã o marjã de 5 puncte procentuale ºi se suportã:a) 15%, de cãtre beneficiarul creditului;
b) diferenþa, pânã la nivelul total al dobânzii, inclusiv marja de dobândã, de la bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate anual cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului............................................................................................................................................
La depozitul constituit, Casa de Economii ºi Consemnaþiuni va bonifica o dobândã egalã cu cea suportatã pentru depozitele pe termen de un an. Depozitul nu va fi restituit înainte de rambursarea integralã a creditului ºi poate fi utilizat pentru restituirea ultimelor tranºe ale creditului, în limitele cuantumului depozitului constituit."6. Articolul 20 se completeazã cu alineatul 9 cu urmãtorul cuprins:"De prevederile prezentului articol pot beneficia, în vederea terminãrii lucrãrilor de construcþii, ºi persoanele care au cumpãrat, potrivit legii, locuinþe aflate în diferite stadii de execuþie, situate în blocuri începute înainte de anul 1990 ºi neterminate."7. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27: - În cazul pãrãsirii definitive a domiciliului de cãtre titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia, precum ºi în cazul titularului de contract, nerezident, care, fãrã a fi detaºat, nu a mai folosit locuinþa mai mult de 2 ani, fãrã întrerupere, închirierea continuã, dupã caz:a) în beneficiul soþului sau al soþiei, dacã a locuit împreunã cu titularul;b) în beneficiul descendenþilor sau al ascendenþilor, dacã au locuit împreunã cu acesta;c) în beneficiul altor persoane care au avut acelaºi domiciliu cu titularul cel puþin un an ºi care au fost înscrise în contractul de închiriere.În cazul mai multor cereri, beneficiul contractului de închiriere se dispune prin hotãrâre judecãtoreascã.În lipsa persoanelor care pot solicita locuinþa, potrivit alin. 1, contractul de închiriere înceteazã în termen de 30 de zile de la data pãrãsirii domiciliului de cãtre titularul contractului sau de la data înregistrãrii decesului ori de la împlinirea termenului de 2 ani de nefolosire neîntreruptã a locuinþei."8. Litera b) a alineatului 2 al articolului 34 va avea urmãtorul cuprins:
"b) efectuarea formalitãþilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor pentru exploatarea ºi întreþinerea clãdirii, derularea ºi urmãrirea realizãrii acestor contracte;"9. Alineatul 2 al articolului 35 va avea urmãtorul cuprins:
"În acest scop proprietarii se pot constitui în asociaþii cu personalitate juridicã."10. Dupã articolul 35 se introduce articolul 351 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 351: - Asociaþia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor ºi altor spaþii, proprietate a membrilor sãi, precum ºi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de contribuþie la cheltuielile comune ale clãdirii cu mai multe apartamente ºi/sau spaþii cu altã destinaþie decât aceea de locuinþã, dupã cheltuielile de judecatã datorate tuturor creditorilor în interesul cãrora au fost fãcute.Privilegiul se înscrie în registrul de publicitate imobiliarã al judecãtoriei, la cererea preºedintelui asociaþiei de proprietari, pe baza extraselor de pe listele lunare de platã a cotelor de contribuþie din care rezultã suma datoratã, în cazul în care creanþa reprezintã o restanþã de cel puþin 3 luni. Privilegiul se radiazã la cererea reprezentantului legal al asociaþiei sau a proprietarului, pe baza chitanþei sau a altui înscris prin care asociaþia confirmã plata sumei datorate.Operaþiunile de publicitate imobiliarã privitoare la privilegiul prevãzut la alin.1 ºi 2 sunt scutite de taxa de timbru."
11. Alineatul 1 al articolului 42 va avea urmãtorul cuprins:
"Au acces la locuinþã socialã, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, cu cel puþin 20% sub nivelul venitului net lunar pe membru de familie sau, dupã caz, pe persoanã, stabilit conform prevederilor art. 8 alin. 2."12. Litera d) a articolului 48 va avea urmãtorul cuprins:
"d) deþin, în calitate de chiriaº, o altã locuinþã din fondul locativ de stat."13. Articolul 56 se completeazã cu alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
"Locuinþele de necesitate libere se pot constitui temporar ca fond de locuinþe sociale."
14. Alineatele 2 ºi 3 ale articolului 58 vor avea urmãtorul cuprins:
"Reºedinþele oficiale ale persoanelor prevãzute la alin. (1) se atribuie de cãtre Guvern ºi sunt puse la dispoziþia lor, împreunã cu dotãrile aferente, pe perioada exercitãrii funcþiei, de cãtre Regia Autonomã «Administraþia Patrimoniului Protocolului de Stat».Lista cuprinzând imobilele cu destinaþie de reºedinþã oficialã, precum ºi celelalte locuinþe de protocol ºi condiþiile pe care acestea trebuie sã le îndeplineascã, inclusiv cele de dotare ºi confort, se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului."15. Articolul 59 se completeazã cu alineatele 4 ºi 5 cu urmãtorul cuprins:"Locuinþele de protocol se amplaseazã numai în clãdiri cu numãr redus de apartamente destinate acestei folosinþe.Suprafeþele locuinþelor de protocol vor fi cu cel puþin 30% mai mari decât cele prevãzute în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta lege."16. Articolul 62 se completeazã cu alineatul 4 cu urmãtorul cuprins:
"Locuinþele realizate potrivit prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 19/1994, pentru care nu s-au emis repartiþii ºi nu s-au încheiat precontracte sau contracte de vânzare-cumpãrare pânã la finalizarea acestora, pot fi repartizate ºi contractate în condiþiile prevãzute la art. 7 ºi 10."17. Articolul 69 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 69: - Proprietarii din clãdirile cu mai multe locuinþe în proprietate privatã sau mixtã, constituiþi în asociaþii de locatari potrivit Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ ºi reglementarea raporturilor dintre proprietari ºi chiriaºi, se reorganizeazã în asociaþii de proprietari, în conformitate cu Regulamentul-cadru al asociaþiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta lege.Pânã la înfiinþarea ºi funcþionarea birourilor de carte funciarã, înregistrarea proprietãþii în vederea constituirii asociaþiilor de proprietari se face în registrele de publicitate de la birourile de transcripþiuni ºi inscripþiuni imobiliare din judecãtorii.Pânã la data dobândirii personalitãþii juridice a asociaþiei de proprietari, asociaþiile de locatari constituite potrivit Decretului Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea ºi funcþionarea asociaþiei locatarilor îºi desfãºoarã activitatea pe baza statutului propriu ºi a dispoziþiilor prezentei legi."18. Articolul 70 se abrogã.
19. Literele a) ºi i) ale articolului 3 din anexa nr. 2 vor avea urmãtorul cuprins:
"a) prin bloc de locuinþe-clãdire-condominiu se înþelege o proprietate imobiliarã din care unele pãrþi sunt proprietãþi individuale, reprezentate din apartamente sau spaþii cu altã destinaþie decât aceea de locuinþã, iar restul, proprietate comunã indivizã.Prin asimilare, poate fi definit condominiu ºi un tronson, cu una sau mai multe scãri, din cadrul clãdirii de locuit, în condiþiile în care se poate delimita proprietatea comunã.Proprietatea imobiliarã nu este un condominiu decât dacã cota-parte indivizã de proprietate comunã revine proprietarilor ºi nu poate fi separatã de proprietatea asupra apartamentelor sau spaþiilor cu altã destinaþie decât aceea de locuinþã;"..........................................................................................................................................
"i) prin cheltuieli comune se înþelege cheltuielile sau obligaþiile financiare ale asociaþiei, care sunt legate de exploatarea, reparaþia sau întreþinerea proprietãþii comune sau care nu pot fi înregistrate pe fiecare proprietate individualã."20. Articolele 4 ºi 5 din anexa nr. 2 vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4: - Asociaþia de proprietari se constituie pe baza hotãrârii a cel puþin jumãtate plus unul din numãrul proprietarilor apartamentelor ºi spaþiilor cu altã destinaþie decât aceea de locuinþã, din cadrul unei clãdiri.În clãdirile de locuit cu mai multe tronsoane sau scãri se pot constitui asociaþii de proprietari pe fiecare tronson sau scarã în parte, dacã proprietatea comunã aferentã tronsonului sau scãrii poate fi delimitatã ºi dacã este posibilã repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau scãri.Art. 5: - Cererea pentru dobândirea personalitãþii juridice a asociaþiei de proprietari, împreunã cu statutul, acordul de asociere ºi procesul-verbal al adunãrii constitutive se înregistreazã la organul financiar local în a cãrui razã teritorialã se aflã clãdirea.Asociaþia de proprietari dobândeºte personalitate juridicã în baza încheierii judecãtorului delegat la organul financiar local de cãtre preºedintele judecãtoriei în a cãrei circumscripþie teritorialã se aflã imobilul.Încheierea se dã fãrã citarea pãrþilor ºi este executorie.Încheierea este supusã recursului în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecã cu citarea pãrþilor."21. Alineatul 1 al articolului 6 ºi articolul 7 din anexa nr. 2 se abrogã.
22. Articolul 8 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8: - Acordul de asociere trebuie sã conþinã menþiuni privind: numele, prenumele ºi domiciliul proprietarilor, individualizarea proprietãþii potrivit titlului de proprietate."
23. Articolul 10 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10: - Stabilirea cotei-pãrþi din cheltuielile de reparaþie a proprietãþii comune ce revine fiecãrui proprietar din cadrul condominiului se face proporþional cu cota-parte din proprietatea comunã aferentã proprietãþii individuale. Cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii legate de proprietãþile individuale din condominiu ºi care nu pot fi înregistrate pe fiecare dintre acestea sau pentru servicii legate de exploatarea ºi întreþinerea proprietãþii comune se repartizeazã în conformitate cu normele ºi normativele avute în vedere la facturarea comunã a acestora ºi/sau în conformitate cu clauzele prevãzute în contractele încheiate cu furnizorii respectivelor servicii."24. Articolul 11 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:"Art. 11: - În cazul spaþiilor, respectiv al apartamentelor cu mai mult de un proprietar, raporturile de coproprietate vor fi reglementate potrivit dreptului comun."25. Articolul 12 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12: - Acordul de asociere ºi statutul pot fi modificate în aceleaºi condiþii prevãzute pentru constituirea asociaþiei.Modificãrile prevãzute la alin. 1 se înregistreazã în condiþiile stabilite pentru dobândirea personalitãþii juridice."26. Articolul 13 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13: - Înscrierea ulterioarã în asociaþia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenþi la adunarea de constituire se face la cererea acestora, fãrã alte formalitãþi."27. Alineatul 3 al articolului 21 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Pentru situaþii speciale, întrunirea asociaþiei poate fi convocatã oricând de cãtre comitetul executiv sau de cãtre membri ai asociaþiei care deþin în total cel puþin 20% din cotele de proprietate."28. Articolul 22 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 22: - Asociaþia de proprietari poate adopta hotãrâri, dacã majoritatea membrilor sunt prezenþi personal sau prin reprezentant.Dacã nu este întrunit cvorumul, adunarea va fi suspendatã ºi reconvocatã.La adunarea reconvocatã, dacã existã dovada cã toþi membrii asociaþiei de proprietari au fost convocaþi, hotãrârile pot fi adoptate prin votul majoritãþii membrilor prezenþi.Hotãrârile adunãrii generale a asociaþiei de proprietari privind buna întreþinere ºi exploatare a clãdirii de locuit sunt obligatorii ºi pentru proprietarii din aceeaºi clãdire care nu sunt membri ai asociaþiei."29. Formula introductivã a alineatului 1 al articolului 23 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23: - Pentru adoptarea hotãrârilor asociaþiei de proprietari se vor avea în vedere urmãtoarele:"30. Alineatul 2 al articolului 23 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Hotãrârile asociaþiei de proprietari vor fi luate cu votul majoritãþii membrilor asociaþiei prezenþi la lucrãrile adunãrii."31. La articolul 24 din anexa nr. 2, literele b-e) ºi h)-j) vor avea urmãtorul cuprins:
"b) angajeazã ºi elibereazã din funcþie pe cel care administreazã proprietatea sau pe ceilalþi funcþionari sau angajaþi, în vederea administrãrii ºi bunei funcþionãri a clãdirii; personalul necesar bunei gospodãriri a pãrþilor ºi a instalaþiilor de folosinþã comunã ale clãdirilor poate fi angajat prin contract individual de muncã sau prin convenþie civilã;c) acþioneazã sau susþine în justiþie, în nume propriu sau în numele proprietarilor asociaþi, interesele legate de clãdire;d) încheie contracte ºi îºi asumã obligaþii în nume propriu sau în numele proprietarilor asociaþi, în interesele legate de clãdire;e) reglementeazã folosirea, întreþinerea, repararea, înlocuirea ºi modificarea pãrþilor proprietãþii comune;........................................................................................................................................
h) asigurã completarea la zi a cãrþii tehnice a construcþiei;
i) asigurã urmãrirea comportãrii în timp a construcþiei, pe toatã durata de existenþã a acesteia;j) exercitã alte atribuþii care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociaþi."
32. Articolul 25 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 25: - Dacã o hotãrâre a asociaþiei de proprietari este contrarã legii sau acordului de asociere sau este de naturã sã producã daune considerabile intereselor proprietarilor, aceºtia pot ataca în justiþie respectiva hotãrâre, în termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia. Acþionarea în justiþie nu trebuie sã întrerupã executarea hotãrârii decât în cazul în care instanþa dispune suspendarea acesteia."33. Articolul 27 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27: - Preºedintele asociaþiei de proprietari reprezintã asociaþia în derularea contractelor ºi îºi asumã obligaþii în numele acesteia. El reprezintã asociaþia de proprietari împotriva unui terþ, inclusiv în acþiunile iniþiate de asociaþie împotriva unui proprietar sau chiriaº care nu ºi-a îndeplinit obligaþiile faþã de asociaþie sau în procesele iniþiate de un proprietar care contestã o hotãrâre a asociaþiei de proprietari."34. Dupã articolul 31 din anexa nr. 2 se introduce articolul 311 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 311: - Dispoziþiile cuprinse în prezentul regulament-cadru referitoare la proprietarii de apartamente se aplicã ºi proprietarilor spaþiilor cu altã folosinþã decât aceea de locuinþã, situate în clãdiri destinate locuirii."Art. II
Legea locuinþei nr. 114/1996, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzãtoare.Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 28 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,PAULA IVÃNESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.p. PREªEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU
Publicatã în Monitorul Oficial cu numãrul 439 din data de 9 septembrie 1999


LEGE Nr.196 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/1997 pentru
modificarea si completarea Legii locuintei nr.114/1996.


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art.I - Se aproba Ordonata de urgenta a Guvernului nr.40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr.114/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, nr.154 din 14 iulie 1997, cu urmatoarele modificari:
1. La articolul 1, articolul 5 alineatul 1 va avea urmatorul curpins:
"Persoanelle juridice romane care investesc din profit pentru realizarea de locuinte, avand ca suprafete construite cele prevazute in anexa nr.1 la prezenta lege, beneficiaza de scuritatea de impozit pe profitul investit cu aceasta destinatie, in anul fiscal respectiv".
2. La articolul 1 punctul 3, articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art.6. - Persoanele juridice romane care investesc din profit in lucrari de consolidare la locuintele avariate de seisme, precum si de reabilitare a locuintelor existente, de categoria a III-a si garsoniere, realizate in conditiile H.C.M nr.1.650/1968, ale H.C.M nr.1.669/1969 si ale H.C.M. nr.585/1971, bbeneficiaza de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art.5 din prezenta lege".
3. La articolul 1 punctul 5, articolul 12 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Persoanele juridice romane care investesc din profit in lucrari de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte beneficiaza de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art.5 din prezenta lege".
4. La articolul 1 punctul 7, articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
"Art.17. - Prin familie, in sensul prezentei legi, se intelege sotul, sotia, copiii si parintii sotilor, care locuiesc si gospodaresc impreuna".
5. La articolul 1 punctul 9, articolul 20 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Creditele pentru construirea sau cumpararea de locuinte se acorda o singura data persoanelor fizice cu cetatenie romana, care nu au detinut si nu au in proprietate o locuinta. De aceste credite mai beneficiaza, prin exceptie, persoanele calificate din agricultura, invatamant, sanatate, administratie publica si culte, care isi stabilesc domiciliul in mediul rural, precum si cele care gospodaresc impreuna cu familia in locuinte care nu satisfac exigentele minimale de suprafata, corespunzator numarului de persoane din familie, prevazute in anexa nr.1 la prezenta lege".
6. La articolul I, dupa punctul 9 se introduce punctul 9 1, cu urmatorul cuprins:
"9 1. La articolul 20, alineatul 4 se va avea urmatorul cuprins:
"La primirea creditului, beneficiarul trebuie sa aiba constituit la Casa de Economii si Consemnatiuni un depozit reprezentand pana la 10% din valoarea creditului solicitat".
7. La articolul I punctul 12, articolul 27 1 sse abroga.
8. La articolul I punctul 14, articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
"Art.36. - In cazurile in care, in cladirile de locuinte, unul dintre proprietari sau chiriasi impiedica cu buna stiinta si sub orice forma folosirea normala a imobilului de locuit, creand prejudicii celorlalti proprietari sau chiriasi, dupa caz, la solicitarea proprietarilor cladirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanta va hotari masurile pentru folosirea normala a imobilului".
9. La articolul I punctul 15, alineatul final al articolului 37 se abroga.
10. La articolul I, punctul 18 va avea urmatorul cuprins:
"18. La articolul 62, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
"De drepturile prevazute in Ordonanta Guvernului nr.19/1994 vor beneficia, de la data intrarii in vigoare a legii, si tinerii vasatoriti care au, fiecare, varsta pana la 35 de ani, impliniti pana la finele anului calendaristic in care are loc contractarea".
11. La articolul I, punctul 19 va avea urmatorul cuprins:
"19. La articolul 63, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
"Persoanele juridice romane care investesc din profit pentru lucrarile prevazute la art.5, 6 si 12, separat sau cumulativ, beneficiaza de scutirea de impozit pe profitul investit, conform prevederilor art.5 din prezenta lege".
12. La articolul I, dupa punctul 20 se introduc punctele 20 1 si 20 1, cu urmatorul cuprins:
"20 1.La articolul 69, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
"In termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, proprietarii din cladirile cu mai multe locuinte in proprietate privata sau maxima se vor constitui in asociatii de proprietari, in conformitate cu Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta lege".
"20 2. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:
"Art.70 - Decretul Consiliului de Stat nr.387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr.116 din 16 noiembrie 1977, se abroga dupa 24 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi".
13. La articolul I ppunctul 23, articolul 17 alineatul 1 din anexa nr.2 "Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari" va avea urmatorul cuprins:
"Asociatia de proprietari, cu intrunirea majoritatii voturilor, poate intreprinde masuri vizind imbunatatirea confortului si a eficientei cladirii. Instalatiile mai importante ca: boilere cu apa calda, incalzire centrala, rezervoare de apa, ascensoare, alte dotari de amploare similare pot fi schimbate de asociatie numai cu aprobarea a cel putin doua treimi din numarul voturilor proprietarilor".
Art.II -Legea locuintei nr.114/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.254 din 21 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost asdoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art.74 alin.(1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art.74 alin.(1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN
HOTARARE Nr. 446 din 12 august 1997 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996


In temeiul dispozitiilor art. 68 din Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei hotaraste :
Articol unic. - Se aproba Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza
Ministrul lucrarilor publice
si annenajarii teritoriului,
Ioan Lucacel,
secretar de stat
Ministru delegat pe langa
primul-ministru pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului
pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministru de stat ministrul finantelor,
Mircea Ciumara
ANEXA
NORME METODOLOGlCE
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare
I. PREVEDERI GENERALE
1. Primarii sau, dupa caz, delegatiile permanente ale consiliilor judetene, abilitati, conform legii, sa elibereze autorizatii de construire, au obligatia sa verifice si sa consemneze, la eliberarea acestor autorizatii pentru constructii de locuinte noi, indeplinirea exigentelor minimale cuprinse in anexa nr. 1 la Legea locuintei nr 114/1996, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare lege. privind suprafetele si nivelul de dotare a incaperilor ce compun locuintele.
Exigentele minimale prevazute in anexa nr. 1 la lege, cu exceptia celor privind dotarea minima, sunt orientative la eliberarea autorizatiilor pentru lucrari de reabilitare a cladirilor de locuit existente in vederea realizarii de locuinte sociale.
Ffeabilitarea, in sensul legii, reprezinta ansamblul operatiunilor de modificare constructiva si/sau functionala prin care se realizeaza refacerea si/sau ameliorarea construcpilor, astfel incat acestea sa satisfaca cerintele de siguranta, de confort si de economicitate pana la nivelul exigentelor minimale stabilite de lege.
Autorizarea executarii constructiilor de locuinte incepute inainte de intrarea in vigoare a legii si sistate din diferite motive, a caror executie se reia dupa aceasta data, va tine seama de conditiile stabilite prin proiectele care au fost initial elaborate si aprobate.
2. Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1 ) si art. 6 din lege vor mentiona, in cererea pentru obtinerea autorizatiei de construire, categoria de locuinte sau de lucrari, dupa caz.
3. Persoanele juridice romane, care investesc, din profit pentru viabilizarea unor terenuri destinate construirii de locuinte, vor solicita eliberarea autorizatiilor de construire cu precizarea lucrarilor care se vor realiza si a valorii investitiei respective.
Primarii si, dupa caz, delegatiile permanente ale consiliilor judetene sunt obligati sa verifice si sa Inscrie, in documentele de autorizare, conditiile obligatorii privitoare la respectarea traseelor si a capacitatilor retelelor de infrastructura impuse de cerintele dezvoltarii zonei respective.
4. Organele financiare vor opera scutirea de impozit asupra profitului investit sau, in cazul creditelor acordate de Casa de Economii si Consemnatiuni, subventionarea dobanzilor, numai pentru beneficiarii investitori care prezinta documentele legale privind autorizarea si receptia lucrarilor de constructii sau de viabilizare a terenurilor, cu confirmarea autoritatilor administratiei publice locale referitoare la respectarea exigentelor minimale prevazute in anexa nr. 1 la lege.
5. Concesionarea terenurilor apartinand unitatilor administrativteritoriale, in vederea construirii de locuinte. urmeaza regimul stabilit de prevederile legii. ale Legii nr. 50/1991, republicata, si de alte acte normative in vigoare.
Terenurile concesionate pentru construirea de locuinte vor fi situate in zonele cu aceasta destinatie, stabilite prin planurile urbanistice.
6. In vederea solutionarii cererilor privind concesionarea unor terenuri pentru construirea de locuinte, consiliile locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru analiza solicitarilor primite in acest scop acestea vor stabili si vor da publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare.
Solicitarile vor fi ,inregistrate in ordinea primirii si vor fi analizate de comisii constituite tn acest scop prin dispozitii ale primaritor comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti.
Comisiile constituite vor prezenta consiliilor locale, periodic, la cel mult 30 de zile de la data primirii cererilor, propuneri privind modul de solutionare a acestora, precum si motivele admiterii sau respingerii solicitarilor analizate.
Hotararile ,consiliilor locale vor fi afisate in locuri accesibile publicului .
Contestatiile impotriva hotararilor consiliilor locale cu privire la stabilirea prioritatilor se vor adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii.
7. Consiliile locale raspund de pregatirea si de asigurarea terenurilor necesare dezvoltarii constructiilor de locuinte iin corelare cu programul aprobat.
Lucrarile de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte se finanteaza conform prevederilor art. 12 alin. 1 din lege.
Primarii vor face cunoscut publicului amplasamentele care vor fi oferite persoanelor fizice sau juridice care doresc sa investeasca pentru construirea de locuinte in scopul vanzarii sau inchirierii, precizand conditiile de participare la licitatii pentru achizitia acestora, precum si nivelul taxelor si redeventelor, dupa caz.
II. DEZVOLTAREA CONSTRUCTIEI DE LOCUINTE
Locuinte care se construiesc din depozitele special constituite la nivelul consiliilor locale
8. In aplicarea prevederilor art. 62 din lege, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Impreuna cu consiliile locale, vor stabili, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice. lista blocurilor de locuinte aflate n diferite stadii de executie.
Inventarierea blocurilor de locuinte se va face pe fiecare comuna, oras municipiu si pe sectoarele municipiului Bucuresti, cu prezentarea stadiilor fizice si a valorilor estimative pentru lucrarile ramase de executat potrivit modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. Acest inventar, precum si lista blocurilor de locuinte a caror executie se va realiza in continuare potrivit Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, vor fi transmise, prin grija consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in vederea definitivarii Programului de finalizare a locuintelor.
Blocurile de locuinte necuprinse in programul intocmit in baza prevederilor Normelor metodologice nr. 30.501/1970/MC/1994 pentru punerea in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 se pot finaliza in conditiile prevazute de art. 7 din lege.
9. In scopul asigurarii fondurilor necesare finantarii executarii constructiilor de locuinte care se construiesc in baza prevederilor art. 7 din lege, consiliile locale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea pentru fiecare dintre constructiile respective sumele aferente.
In sustinerea sumelor solicitate pentru alocatiile de la bugetul de stat consiliile locale vor justifica distinct sumele necesare pentru terminarea locuintelor incepute inainte de 1 ianuarie 1990 si, separat pentru constructiile de locuinte noi. din care pentru constructiile de locuinte care se realizeaza pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice beneficiare de locuinte.
10. In vederea gestionarii resurselor din depozitele constituite conform prevederilor art. 9 din lege, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale care executa constructii de locuinte, vor avea deschise la trezoreria statului contul 50.32 "Disponibil pentru constructii de locuinte, conform Legii nr. 114/1996 (art. 9)".
In municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, se deschide contul 65.35 "Disponibil pentru constructii de locuinte, conform Legii nr. 114/1996 (art. 9)" la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane-S.A.
Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale vor urmari transferarea, in depozitele constituite conform prevederilor art. 9 din lege, a sumelor rezultate din vanzarea locuintelor si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din blocurile de locuinte, precum si a sumelor realizate in conditiile prevederilor art. 7 din lege.
Alocatiile de la bugetul local, cu destinatia finantarii constructiilor de locuinte, se vireaza in contul de disponibil, pe masura necesitatilor pentru efectuarea plaplor pentru investitii.
11. Pentru primirea alocatiilor de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti procedeaza astfel:
a) solicita lunar Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pana la data de 20 a lunii in curs pentru luna urmatoare, necesarul de fonduri in completarea celorlalte sume, pentru acoperirea integrala a cheltuielilor pentru lucrarile executate. La cerere, se anexeaza nota de fundamentare, conform modelului prezentat in anexa nr. 7 la prezenteie norme metodologice;
b) dupa analiza si aprobare, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului vireaza suma cu ordin de plata din contul de cheltuieli bugetare in contul consiliului judetean nr. 50.32 "Disponibil pentru constructii de locuinte, conform Legii nr. 114/1996 (art. 9)" deschis la trezoreria statului din municipiul resedinta de judet respectiv in contul Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 65.35 "Disponibil pentru constructii de locuinte, conform Legii nr. 114/1996 (art. 9)" deschis la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
c) la primirea sumelor in cont consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, repartizeaza alocatiile de la bugetul de stat consiliilor locale pentru care s-au solicitat sumele prin nota de fundamentare. Operatiunea se efectueaza prin ordin de plata pentru trezoreria statului (OPHT).
12. Consiliile locale vor aproba listele cu constructiile de locuinte care urmeaza a se realiza din fondurile aflate in depozitele special constituite in baza legii.
Listele cu constructiile de locuinte, in care se va preciza numarul, structura dupa marime si amplasamentul acestora, vor fi afisate la sediul primariei.
13. In situatiile in care la unele blocuri de locuinte se impune realizarea de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta (pentru activitati comerciale, de prestari servicii etc.), finantarea lucrarilor corespunzatoare acestor spatii se va realiza de catre viitorii beneficiari. Sumele necesare executarii lucrarilor se vor incasa de la viitorii beneficiari de catre autoritatile administratiei publice locale, prin administratorii delegati, in a caror raspundere a fost data urmarirea investitiilor, conform unui grafic de plati convenit intre parti, si se vor urmari distinct fata de sumele alocate pentru constructia locuintelor
Finantarea si executia lucrarilor pentru aceste spatii se vor realiza. astfel incat sa permita darea in exploatare a locuintelor din cladire la termenele prevazute in contract.
14. Autoritatile administratiei publice locale vor urmari si vor controla pe parcursul executarii lucrarilor finalizarea contractarii tuturor locuintelor aflate in execupe. Incredintarea contractelor de proiectare si. respectiv. de executie a lucrarilor se va face prin licitatie publica cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.
Contractele de executie vor contine clauze speciale care vor prevedea ca influentele in costurile pentru constructii, rezultate din depasirea termenului limita de receptie, in conditii de inflatie, sa fie suportate de constructor.
15. Alocarea sumelor din depozitele constituite conform prevederilor art. 9 din lege se va face pentru fiecare constructie de locuinte in parte, astfel incat sa se asigure fjnalizarea lucrarilor cu respectarea termenului de dare in exploatare si cu incadrarea in plafonul valoric negociat pe baza de contract.
Verificarea situatiilor lucrarilor, precum si a stadiului fizic de executie se va efectua de o comisie stabilita prin hotararea consiliului local, din care vor face parte administratorii delegati de primar si dirigintii nominalizati de unitatile specializate, care raspunde de derularea investitiei.
Constituirea, repartizarea si utilizarea sumelor din depozitele constituite la nivelul consiliilor locale conform prevederilor art. 9 din lege este de competenta autoritatilor administratiei publice locale respective, care sunt obligate sa urmareasca si sa asigure respectarea prevederilor legale.
16. in vederea solutionarii cererilor privind construirea sau cumpararea unor locuinte, din cele incluse in listele prevazute ia pct. 9 din prezintele norme metodologice. autoritatile administratiei publice locale vor stabili masuri pentru luarea in evidenta si pentru analiza solicitarilor primite din partea cetatenilor. in acest scop vor stabili si vor da publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare.
Solicitarile primite vor fi analizate de comisii constituite in acest scop prin dispozitii ale primarilor comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti.
Comisiile vor prezenta consiliilor locale propuneri privind modul de solutionare a solicitarilor primite, respectand ordinea de prioritate stabilita de art. 7 din lege, tinand cont in cadrul fiecarei categorii si de:
conditiile de locuit ale solicitantilor
numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc 1mpreuna cu solicitantul;
starea sanatatii sotilor sau a unor membri ai familiei.
Listele privind solicitarile si modul de solutionare a acestora vor fi afisate la sediul primariei.
Contestatiile impotriva hotararilor consiliilor locale cu privire la prioritatile stabilite se vor adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii.
17. Administratorii delegati de catre autoritatea administratiei publice locale, in a caror responsabilitate a fost incredintata derularea investitiei, vor incheia cu persoanele fizice carora le-a fost aprobata coristruirea sau cumpararea unei locuinte, in ordinea stabilita prin lista definitiva de prioritate aprobata, contracte de construire a unei locuinte cu credit, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, pentru constructiile ale caror lucrari vor fi incepute, sau de vanzare-cumparare cu plata in rate, conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, pentru constructiile incepute si ale caror lucrari se finalizeaza conform art. 7 din lege.
Contractele de construire a unei locuinte cu credit sau cele de vanzare-cumparare cu plata in rate se vor incheia la preturile corespunzatoare valorii locuintei la data contractarii, valoarea definitiva urmand a se stabili la terminarea lucrarilor.
18. In vederea acordarii drepturilor prevazute la art. 7 din lege, solicitantii vor prezenta consiliului local urmatoarele documente:
a) dovada ca nu au detinut si nu detin in proprietate o locuinta, potrivit prevederilor art. 10 coroborat cu art. 17 din lege;
b) adeverinta de venit net anual sau lunar pentru fiecare membru al familiei;
c) acte doveditoare ca se incadreaza in urmatoarele categorii stabilite de lege:
- tineri casatoriti, fiecare in varsta de pana la 35 de ani;
- persoane care beneficiaza de facilitati la cumpararea sau construirea unei locuinte potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile ulterioare;
- persoane calificate din agricultura, invatamant sanatate, administratie publica si culte, care isi stabilesc domiciliul in mediul rural;
d) aprobarea consiliului local pentru persoanele stabilite de acesta in baza prevederilor art. 7 lit. d) din lege.
19. Persoanele fizice care pot beneficia de subventii in sume fixe vor depune, o data cu cererea pentru construirea sau, dupa caz, cumpararea unei locuinte, solicitarea acordarii subventiei la care au dreptul potrivit legii. Solicitarile vor fi analizate de comisiile constituite in acest scop prin hotararea consiliilor locale, pentru persoanele fizice cuprinse in listele de prioritati stabilite si ramase definitive conform pct. 6 din prezentele norme metodologice, iar dupa verificare si insusire se vor inscrie in tabele nominale care vor fi supuse aprobarii consiliilor locale. Listele astfel aprobate consfintesc dreptul la subventie al solicitantilor si vor fi comunicate administratorilor delegati in a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte.
Aceste liste vor constitui baza de fundamentare a solicitarii de catre ordonatorul principal de credite a subventiilor de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.
Pe masura incheierii contractelor prevazute la pct. 14 din prezentele norme metodologice, administratorii deiegati pentru derularea investitiilor vor calcula cuantumul subventiilor cuvenite persoanelor prevazute de lege. in functie de venitul mediu pe membru de familie, confirmat prin documente actualizate la zi si in funcpe de valoarea contractului locuintei, pe care le vor inscrie in tabele si le vor prezenta consiliului local, insotite de acte justificative.
In baza tabelelor nominale astfel intocmite si avizate de consiliul local se vor determina sumele reprezentand subventiile prevazute la art 7 d; lege. Subventiile astfel stabilite se vor solicita, in mod centralizat de catre consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in al carui buget sunt prevazute fondurile corespunzatoare.
Cererea de subventii se va face conform modelului prezentat in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, din creditele bugetare deschise in acest scop, va aloca consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti subventiile cuvenite.
Sumele stabilite si aprobate pentru a fi acordate ca subventii persoanelor mdreptatite potrivit legii se vor confirma de catre autoritatile administratiei publice locale administratorilor delegati sau unitatilor specializate in a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte, urmand ca acestea sa fie deduse din sumele care se datoreaza pentru locuintele construite, dupa scaderea din valoarea locuintei a avansului minim platit potrivit legii.
Intreaga subventie, primita si dedusa din sumele datorate de persoanele fizice beneficiare de locuinte, va fi virata in conturile speciale deschise conform prevederilor pct. 10 din prezentele norme metodologice, reintregindu-se astfel fondurile avansate din depozitul constituit conform prevederilor art. 9 din lege pentru realizarea programului de locuinte.
20. Autoritatile administratiei publice locale. prin administratorii delegati care au preluat obligatia vanzarii locuintelor, vor urmari mcasarea sumelor datorate de persoanele fizice contractante, astfei:
sumele platite ca avans sau ca plata integraia la nivelul pretului initial al locuintei, stabilit prin contractul de construire a unei locuinte cu credit;
sumele datorate de persoanele fizice contractante prin deducerea din pretul final al locuintei, rezultat pe baza situatiei finale de plata {ncheiate la terminarea lucrarilor, a sumelor platite ca avans si rate scadente, precum si, dupa caz, a subventiilor de care beneficiaza acestia.
Administratorii delegati cu derularea investitiilor in a caror raspundere s-a preluat evidenta, urmarirea si mcasarea ratelor la smprumuturile acordate si a dobanzilor la acestea, vor acoperi cheltuielile ocazionate de aceste operatiuni dintr-un comision de 1%, care se va retine la fiecare incasare care se face in contul apartamentului vandut cu plata integrala, partiala ori in rate, exclusiv dobanda
21. in situatiile in care pe terenul proprietatea persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor art. 7 din lege se pot realiza mai multe locuinte. construirea acestora se va face pe baza unui contract Incheiat. potrivit prevederilor Codului civil, mtre consiliul local, reprezentat prin administratorul delegat pentru derularea investitiei, si persoana fizica proprietara a terenului.
Pentru dobandirea unei locuinte construite in conditiile prevazute la alineatul precedent persoana fizica proprietara a terenului poate incheia un contract de construire a unei locuinte cu credit conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
22. Acordarea creditelor pentru constructia de locuinte conform art. 20 din lege va respecta normele emise de Casa de Economii si Consemnatiuni, cu incadrarea in nivelul subventiei aprobate, anual, prin legea bugetului de stat pentru diferenta dintre 15%, cat suporta beneficiarul creditului, si nivelul dobanzii practicate de Casa de Economii si Consemnatiuni la depunerile la termen ale populatiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale.
Casa de Economii si Consemnatiuni va stabili metodologia si instructiunile corespunzatoare privind evidenta, raportarea si calculul dobanzii subventionate la creditele acordate in baza legii, in conditiile prevazute la alin. 1
Stabilirea dreptului de a beneficia de credite subventionate se va face pe baza declaratiei autentificate a solicitantului, data pe propria raspundere si din care sa rezulte ca Indeplineste conditiile prevazute de art. 20 din lege.
In toate cazurile in care beneficiarii acestor credite au prezentat declaratiiw nesincere, au folosit sumele primite in alte scopuri sau cu Incalcarea prevederilor legale, Casa de Economii si Consemnatiuni va sista creditarea si li va obliga pe beneficiari la restituirea integrala a sumelor primite si la plata de dobanzi penalizatoare potrivit prevederilor contractuale.
Modalitatea de fundamentare si de derulare a creditelor bugetare, prevazute anual in bugetul de stat conform dispozitiilor art. 20 din lege si destinate acoperirii dobanzii subventionate la creditele acordate de Casa de Economii si Consemnapuni, se stabileste prin conventie incheiata de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului cu Casa de Economii si Consemnatiuni, si cu avizul Ministerului Finantelor.
23. Normele metodologice nr. 30.501 /1970/MC/1994 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 391/1993, se aplica in continuare pentru finalizarea lucrarilor la locuintele incepute si care se executa in baza Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995.
Pentru calculul cuantumului de subventie ce se atribuie potrivit art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 anumitor categorii de persoane, se utilizeaza procedura prevazuta la pct. 19 din prezentele norme metodologice.
Locuinta sociala si locuinta de necesitate
24. In cadrul strategiei pentru dezvoltarea fondului de locuinte, consiliile locale vor urmari asigurarea fondului de locuinte sociale si de necesitate, necesar acoperirii cerintelor pe plan local.
Construirea locuintelor sociale si a celor de necesitate se face pe terenurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, in zonele si pe amplasamentele prevazute in documentatiile de urbanism, legal aprobate si in conditiile stabilite prin lege, cu respectarea normelor si normativelor din domeniile investitiilor si constructiilor.
Locuintele sociale si cele de necesitate se administreaza prin grija autoritatilor administratiei publice locale.
25. Locuintele sociale si cele de necesitate pot fi realizate si de catre investitori persoane juridice romane, altele decat consiliile locale. Conditiile de realizare a acestor locuinte sociale si de necesitate vor fi stabilite de investitori persoane juridice romane, ampreuna cu consiliile locale.
26. In vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unei locuinte sociale sau de necesitate, autoritatile administratiei publice locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru analiza solicitarilor primite. in acest scop, prin hotarari ale consiliilor locale, se vor constitui comisii de analiza a solicitarilor de locuinte, care vor stabili si vor da publicitatii, prin afisare la sediul primariilor, criteriile in baza carora se repartizeaza locuintele sociale si cele de necesitate, actele justificative necesare, care insotesc cererea, si locul de primire a cererilor. La stabilirea criteriilor se va tine seama de prevederile art. 43 din lege. in cadrul fiecarui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate, se vor avea in vedere:
* conditiile de locuit ale solicitantilor;
* numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantii:
* starea sanatatii solicitantilor sau a unor membri ai familiilor acestora;
* vechimea cererilor.
Comisiile sociale constituite vor analiza pana la data de 1 noiembrie a anului in curs cererile pentru locuinte sociale sau pentru locuinte de necesitate si vor prezenta spre aprobare, consiliilor locale, lista solicitantilor indreptatiti sa primeasca in anul urmator o locuinta sociala, in ordinea de prioritate stabilita. Dupa aprobare, listele se vor afisa la sediile primariilor.
Contestatiile impotriva hotararilor consiliilor locale cu privire la listele de acordare a locuintelor sociale sau a locuintelor de necesitate se vor adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii.
27. In limita numarului si structurii locuintelor sociale sau a locuintelor de necesitate disponibile, consiliile locale vor emite repartitii in ordinea stabilita in lista de prioritati ramasa definitiva.
28. In vederea incheierii contractului de Inchiriere, beneficiarii de repartitii vor prezenta urmatoarele documente:
repartitia emisa de consiliul local;
buletinul/cartea de identitate;
declaratie si adeveerinta de venit realizat pe ultimele 12 luni pentru fiecare dintre membrii familiei;
alte documente, dupa caz, din care pot sa rezulte unele drepturi pe care le-au dobandit in legatura cu inchirierea locuintei.
29. Contractul de inchiriere pentru locuinte sociale sau de necesitate se incheie potrivit contractului-cadru de inchiriere prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice si prevederilor art. 44, respectiv, art. 55 din lege.
30. Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor art. 31 si 32 din lege, respectiv, art. 44, pentru locuinte sociale, si art. 55, pentru locuinte de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local respectiv.
Nivelul chiriei pe care o va plati beneficiarul repartitiei pentru o locuinta sociala sau de necesitate se stabileste o data cu incheierea contractului de inchiriere, cu respectarea prevederilor art. 44 din lege si, respectivs art. 55 din lege. Chiria astfel stabilita se va recalcula o data cu prezentarea documentelor privind schimbarea venitului mediu net lunar al familiei, potrivit art. 45 din lege.
Pentru acoperirea de la bugetul local a diferentei dintre chiria nominala a locuintei sociale si cea platita de beneficiarul repartitiei. unitatile care administreaza fondul locuintelor sociale sau al celor de necesitate vor depune la consiliile locale situatia privind justificarea sumelor necesare acoperirii de la bugetul local a diferentei pana la valoarea nominala a chiriei aferente locuintelor sociale. prevazuta in anexa nr. 6 a) la prezentele norme metodologice. Pentru cuprinderea in programele bugetelor anuale ale consiliilor locale se va completa cererea de subventie de la bugetul local pentru acoperirea chiriei nominale aferente locuintelor sociale, prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
Prevederile din prezentul capitol se vor aplica o data cu reglementarea prin legea speciala a chiriei pentru locuintele aflate in proprietatea statului. Pana la data punerii in aplicare a legii speciale. chiria practicata pentru aceste locuinte va fi cea precizata la pct. 43 din prezentele norme metodologice.
31. Finantarea locuintelor sociale si a celor de necesitate se asigura din bugetele locale in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie, din transferuri de la bugetul de stat stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, precum si din donatii si din contributii de la persoane fizice si agenti economici.
In aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, impreuna cu consiliile iocale, vor stabili, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, lista blocurilor de locuinte sociale si de necesitate care urmeaza sa se realizeze in anul 1998 conform modelului prevazut in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice. Aceste liste se vor transmite Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in vederea definitivarii programului de realizare a locuintelor.
In scopul asigurarii fondurilor necesare finantarii executarii constructiiior de locuinte sociale si de necesitate, consiiiile locale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre constructiile respective.
Consiliile judetene si consiiiile locale deschid la trezoreria statului contul 50.33 "Disponibil pentru constructii de locuinte sociale si de necesitate, conform Legii nr. 114/1996". in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. unde nu functioneaza trezorerii ale statului, se deschide contul 65.36 "Disponibil pentru constructii de locuinte sociale si de necesitate conform Legii nr. 114/1996" la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane-S.A.
Acest cont se alimenteaza, in masura necesitatilor, cu sume de la bugetul local si de la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, reprezentand transferuri de la bugetul de stat.
Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti procedeaza pentru stabilirea transferurilor de la bugetui de stat potrivit pct. 11 din prezentele norme metodologice.
32. Finantarea constructiilor de locuinte, a locuintelor sociale si a celor de necesitate se efectueaza prin conturile deschise la trezoreria statului, cu respectarea Normelor metodologice privind aplicarea de catre trezoreria statului a mecanismului de finantare a investitiilor publice.
33. Suprafetele incaperilor de locuit ale locuintelor sociale si ale celor de necesitate se vor inscrie in limitele prevazute de "Exigentele minimale pentru locuinte", cuprinse in anexa nr. 1 la lege. Acestea pot fi, in mod exceptional, mai mari sau mai mici decat cele prevazute in anexa nr. 1 la lege, cu conditia incadrarii suprafetei construite totale, aferenta locuintei respective, in limitele corectiei aduse de lege pentru incadrarea pe amplasamentul stabilit.
Locuinta de serviciu si locuinta de interventie
34. Locuintele de serviciu si cele de interventie fac parte din patrimoniul agentiior economici, institutiilor publice centrale sau locale si se administreaza in interesul acestora prin inchiriere salariatilor proprii, cu contract accesoriu la contractul individual de munca.
Conditiile de administrare si de inchiriere a acestor locuinte se stabilesc de catre conducerile agentilor economici detinatori, cu respectarea prevederilor legale.
35. Agentii economici pot beneficia de prevederile art. 5 din lege si in situatiile in care investesc din profit pentru realizarea de locuinte de serviciu sau de interventie prin transformarea si reabilitarea caminelor de nefamilisti.
III INCHIRIEREA LOCUINTELOR
36. In vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unei locuinte cu chirie din fondul locativ de stat autoritatile administratiei publice locale vor asigura masurile necesare pentru luarea in evidenta a solicitarilor primite si analizarea acestora in comisiile sociale constituite la nivelul consiliului local. in acest scop vor stabili si vor da publicitatii, prin afisare la sediul primariilor, criteriile in baza carora se repartizeaza asemenea locuinte.
Criteriile in baza carora se va stabili modul de solutionare a cererilor primite si ordinea de prioritate a rezolvarii acestora vor fi urmatoarele:
- conditiile de locuit ale solicitantilor;
- numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc mpreuna cu solicitantul;
- starea sanatatii sotilor sau a unor membri ai familiei;
-venitul lunar al familiei;
- vechimea cererii.
Vor avea prioritate, in cadrul fiecarui criteriu. familiile de tineri si cele carora li se pot acorda punctaje speciale pentru cazuri mai deosebite, cum ar f!: evacuati din locuinta an virtutea unor prevederi contractuale sau legaie, care nu tin de vointa si comportamentul acestora, repatriati, tineri din case de ocrotire sociala, locatari ai unor locuinte care nu mai prezinta siguranta in exploatare, functionari publici transferati in interes de serviclu etc.
Criteriile de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat avute in vedere in prezenteie norme metodologice, nu sunt limitative; la acestea se pot adauga de catre consiliile locale si alte criterii, in functie de situatiile specifice, existente pe plan local.
Definitivarea listelor de repartizare a locuintelor si eventualele contestatii se vor face in conditii similare celor prevazute la pct. 26 din prezentele norme metodologice.
37. Contractul de inchiriere, Incheiat in baza prevederilor art. 21 din lege si conform modelului prezentat in anexa nr. 5 din prezentele norme metodologice, va fi inregistrat la organele fiscale teritoriale, prin grija proprietarului.
38. Contractele de inchiriere se incheie pe o perioada determinata.
Cu cel putin 30 de zile anainte de termenul de incetare a contractului, proprietarul va face cunoscut in scris chiriasului daca are intentia sa prelungeasca contractul de inchiriere, precum si eventualele modificari ale conditiilor de inchiriere.
Daca proprietarul nu va face aceasta comunicare, contractul se considera mentinut in continuare in aceleasi conditii.
39. Proprietarul locuintei poate verifica, in prezenta chiriasului, modul in care acesta respecta obligatiile asumate prin contract cu privire la folosirea si la intretinerea locuintei.
Verificarea locuintei de catre proprietar se face numai in zile lucratoare si va fi comunicata in prealabil, in scris chiriasului. in timpul verificarii locuintei inchiriate, proprietarul poate fi insotit de un reprezentant al asociatiei de chiriasi sau de catre un alt chirias din imobil, dupa caz.
Constatarile facute cu ocazia verificarilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal de constatare ce va fi semnat de proprietar, chirias si, dupa caz, de un reprezentant al asociatiei de chiriasi.
40. Pentru toate stricaciunile aduse locuintei sau pentru daunele produse proprietarului de persoana care a subinchiriat locuinta, titularul contractului de Inchiriere va ramane raspunzator n continuare fata de proprietar.
41. Degradarile produse la partile comune ale imobilului din vina chiriasilor se vor suporta:
a) de chiriasul care a produs degradarea, in cazul in care acesta a putut fi identificat;
b) de toti cei care au acces si folosesc in comun bunul degradat. in situapa in care nu s-a putut identifica persoana care a produs stricaciunea.
In situatiile in care stricaciunea produsa nu este reparata intr-un interval de 15 zile de la producere si pericliteaza buna functionare a imobilului, proprietarul este in drept sa stabileasca masurile pentru efectuarea reparatiilor si recuperarea cheltuielilor.
42 in cazul neindeplinirii de catre proprietar a obligatiilor care li revin cu privire la Intretinerea si repararea imobilului detinut in proprietate. chiriasii vor putea cere in scris acestuia, in baza prevederilor art. 28 si 30 din lege, sa treaca la efectuarea lucrarilor necesare.
Daca in termen de 30 de zile de la primirea sesizarii scrise a chiriasului, proprietarul nu a raspuns si nici nu a luat masuri de executare a lucrarilor necesare, chiriasii vor putea trece la executarea lucrarilor, comunicand aceasta hotarare proprietarului.
43. Pana la reglementarea prin lege speciala a chiriei pentru locuintele aflate in proprietatea statuluil chiria practicata pentru aceste locuinte se va stabili conform prevederilor cap. IV din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi.
IV. ADMINISTRAREA CLADIRILOR DE LOCUINTE
44. Cladirile de locuinte pot fi administrate de persoane fizice sau juridice specializate, care prezinta garantii morale si profesionale acceptate de proprietarul cladirii sau de reprezentantul legal al acestuia.
Obligatiile administratorului sunt cele stabilite in art. 34 din lege, precum si prin contractul incheiat cu proprietarul sau cu reprezentantul asociatiei de proprietari a imobilului.
45. Administrarea cladirilor de locuit are ca obiect utilizarea cladirilor in scopul pentru care au fost construite, in conditiile menfinerii. pe toata perioada de folosire, a performantelor functionale, tehnice si calitative pentru care acestea au fost realizate.
In acest scop activitatea de administrare a cladirii trebuie sa asigure:
- punerea in siguranta a cladirii potrivit prevederilor legale;
- functionarea in bune conditii a tuturor instalatiilor si partilor de constructii ale imobilului:
- aducerea la cunostinta tuturor persoanelor care locuiesc in imobil a conditiilor generale de functionare a instalatiilor si dotarilor imobilului, precum si a regulilor de folosire a instalatiilor si dotarilor care se utilizeaza in comun;
- stabilirea conditiilor in care pot fi, realizate serviciile de intretinere si reparatii curente ale elementelor de constructii si instalatii ale imobilului, atat la partile comune cat si la cele folosite in exclusivitate, care pot perturba folosinta normala a partilor comune:
- aducerea la cunostinta tuturor persoanelor care locuiesc in imobil a modului de stabilire a cheltuielilor curente pentru functionarea si intretinerea imobilului, precum si a celor ce decurg din alte plati efectuate, inclusiv cele pentru reparatia capitala a imobilului;
- preluarea cartii constructiei potrivit prevederilor legale si evidentierea tuturor modificarilor aduse. in conditiile legii, la partile comune ale imobilului.
Schimbarea destinatiei locuintelor si/sau a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in ciadiri colective se face numai cu acordul asociatiei de proprietari si in mod obligatoriu a proprietarilor Sdirect afectati, indiferent daca proprietarul acestora este sau nu membru al asociatiei.
46. in scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate in proprietate indiviza la cladirile aflate in condominiu, proprietarii locuintelor se constituie in asociatii cu personalitate juridica.

Infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari se supun conditiilor stabilite prin Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari cuprins in anexa nr. 2 din lege.
47. Asociatia de proprietari este forma de organizare si reprezentare a proprietarilor unui condominiu, recunoscuta de lege.
Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica din momentul inregistrarii la judecatoria in raza careia se afla cladirea respectiva, potrivit legii, pe baza acordului de asociere si a statutului asociatiei.
48. Constituirea asociatiilor de proprietari, la constructiile noi de locuinte realizate conform legii, se face tn cel mult 60 de zile de la data cand dreptul de proprietate asupra cladirii a fost inregistrat in cartea funciara, in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Pana la infiintarea si functionarea birourilor de Carte funciara in conditiile acestei legi, actele prin care s-a construit cladirea cu mai multe apartamente se vor transcrie sau, dupa caz, inscrie in registrele de publicitate aflate n vigoare la judecatorii.
Actele necesare pentru Inscrierea proprietatii sunt urmatoarele:
- cerere de transcriere, dupa caz, inscriere in Cartea funciara a tuturor proprietarilor de apartamente din cladire, cu specificarea adresei cladirii si a pozitiei apartamentului fiecarui proprietar, la care se ataseaza:
actul de concesiune sau de proprietate a terenului;
contractele de construire sau de vanzare-cumparare a apartamentelor care fac parte din cladire (actele de proprietate);
procesele-verbale de predare-primire a apartamentelor construite;
plansele sau schitele de identificare prin localizare si suprafata a fiecarui spatiu sau apartament din structura cladirii.
Fiecare proprietar de apartament va cere, de asemenea, in mod individual, transcrierea sau, dupa caz, Inscrierea dreptului sau de proprietar asupra apartamentului.
Proprietarii de apartamente pot imputernici, prin procura, pe unul dintre ei sau o terta persoana, fizica sau juridica, sa efectueze pentru ei operatiunile de publicitate imobiliara. Procura trebuie sa fie semnata de toti proprietarii sau de reprezentantii lor legali.
Asociatiile de locatari se constituie, conform legii, in asociatii de proprietari; inregistrarea proprietatii, daca aceasta nu s-a efectuat pana la data intrarii in vigoare a legii, se realizeaza in conditii similare celor pentru constructii noi de locuinte.
49. Asociatia de proprietari ia hotarari in adunarea generala, care se tine cel putin o data pe an si la care au dreptul sa participe toti membrii sai. Deciziile in cadrul adunarii generale se iau prin supunerea la vot a propunerilor membrilor asociatiei.

Adunarea generala a proprietarilor analizeaza principalele aspecte si ia hotarari cu privire la:
a) activitatea de administrare si de Intretinere a cladirii, derularea contractelor incheiate cu agentii economici furnizori ai serviciilor de care aceasta beneficiaza, precum si modul de realizare a obligatiilor pe care asociatia de proprietari le are fata de persoana juridica sau fizica cu care are relatii:
b) bugetul de venituri si cheltuieli; stabilirea perioadei pentru care persoanelor aflate in vizita la domiciliul membrilor asociatiei de proprietari nu li se percep cotele de participare la cheltuieiile de intretinere aferente persoanelor cu domiciliui stabil in cladire; participarea membrilor asociatiei de proprietari la cheltuielile de administrare si de intretinere a cladirii; modul de folosire a fondurilor proprii;
c) modul de folosire a spatiilor comune si, in unele cazuri, schimbarea destinatiei unor asemenea spatii. Schimbarea destinatiei acestor spatii nu se va putea face decat cu acordul majoritatii membrilor asociatiei de proprietari si, in mod obligatoriu, cu al celor direct afectati;
d) regulamentul de ordine si convietuire in cadrul cladirii;
e) conditiile de angajare a administratorului prin prezentarea si analiza in plen a dosarului de angajare a acestuia:
f) stabilirea comisiei de cenzori. cat si sarcinile detaliate ale acestora.
In prima adunare de constituire asociapa de proprietari alege un comitet executiv, comisia de cenzori si un presedinte care va reprezenta asociatia in fata autoritatilor publice, institutiile publice si agentii economici cu care asociatia are relatii.
50. Comitetul executiv, format dintr-un numar de membri stabilit de adunarea generala dintre membrii asociatiei de proprietari, asigura aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale si actioneaza operativ in legatura cu:
a) activitatea curenta de administrare sl de mtretinere a cladlrii; aproba repartizarea lunara a cheltuielilor comune pe membrii asociatiei de proprietari; aproba angajarea sau sistarea contractelor privind serviciile necesare, inclusiv pentru administrarea cladirii; aproba angajarea personalului de Intretinere si curatenie, precum si cheltuielile curente;
b) constatarea prin inspectii ciclice si stabilirea masurilor necesare care sa asigure functionarea in bune conditii a instalatiilor si partilor comune ale cladirii, constatari care se vor mscrie intr-o fisa de inspectie care se va depune la presedintele asociatiei de proprietari;
c) problemele ridicate de membrii asociatiei de proprietari si ia masuri pentru rezolvarea lor;
d) organizarea adunarilor generale, precum si a altor actiuni stabilite de adunarea generala.
Comitetul executiv al asociatiei de proprietari pregateste si supune aprobarii adunarii generale bugetul anual de venituri si cheltuieli.
Dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, comitetul executiv va urmari derularea acestuia in conditiile legii.
51. Presedintele asociatiei de proprietari urmareste si asigura respectarea statutului si a hotararilor asociatiei, realizarea contractelor angajate de asociatie, mdeplinirea in conditiile legii a prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli. respectarea de catre asociatie a ordinii publice si a hotararilor autoritatilor publice centrale si locale.
Presedintele asociatiei de proprietari convoaca si conduce sedintele de lucru ale comitetului executiv si ale adunarii generale.
Presedintele asociatiei de proprietari angajeaza prin semnatura sa asociatia in relatiile acesteia cu tertii.
Presedintele asociatiei de proprietari pastreaza si urmareste tinerea la zi a cartii tehnice a constructiei, precum si celelalte documente privitoare la activitatea asociatiei.
52. Comisia de cenzori urmareste si asigura respectarea legalitatii in administrarea bunurilor materiale si a fondurilor financiare ale asociatiei de proprietari.
Comisia de cenzori este formata din minimum 3 membri care au cunostinte si experienta in domeniile financiar, economic sau juridic, si nu fac parte din comitetul executiv.
Comisia de cenzori alege la prima reuniune, din randul ei, pe presedintele comisiei de cenzori.
Atributiile comisiei de cenzori sunt urmatoarele:
a) verificarea executiei bugetare;
b) verificarea si validarea documentelor si a angajamentelor de plata;
c) urmarirea depunerii in contul curent al asociapei de proprietari a numerarului care depaseste plafonul de casa;
d) verificarea trimestriala a gestiunii asociatiei de proprietari;
e) verificarea modului de stabilire a cotelor de participare a membrilor asociatiei de proprietari la cheltuielile curente.
f) verificarea lunara a situatiei de incasari si plati care va fi semnata de toti membrii comisiei.
Comisia de cenzori prezinta in fata adunarii generale a proprietarilor, o data pe an, rapoarte asupra activitatii sale.
Gestionarea fondurilor banesti ale asociatiei de proprietari se face in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a punctului 18 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, urmarindu-se a se asigura:
a) inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiunilor patrimoniale in functie de natura lor, in mod unilaterale numai in debitul sau in creditul unor conturi, fara utilizarea unui cont corespondent;
b) stabilirea totalului debitului si al creditului, precum si al soldului fiecarui cont
Registrele si formularele obligatorii sunt:
- Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/a)
- Chitanta (cod 14-4-1)
- Registrul pentru evidenta fondului de rulment si a altor fonduri (cod 14-6-25)
- Registrul pentru evidenta bunurilor asociatiei (cod 14-6-26)
- Registrul pentru evidenta operatiunilor banesti (cod 14-6-27)
- Lista de plata a cotelor de contributii pentru cheltuielile comune de folosinta, mtretinere si reparatii (cod 14-6-28).
53. Proprietarii, in afara drepturilor si indatoririlor prevazute la cap. IV al Regulamentului-cadru cuprins in anexa nr. 2 din lege, in calitate de membri ai asociatiilor de proprietari, au si urmatoarele drepturi si obligatii:
a) drepturi:
-sa participe la adunarea generala a proprietarilor, sa aleaga si sa fie alesi in organele asociatiei de proprietari;
- sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile comune si eventual sa conteste presedintelui asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listei cu cuantumul stabilit al acestei cote; contestatia nu suspenda plata contributiei. Presedintele asociatiei de proprietari este obligat sa raspunda la contestatie in termen de 5 zile;
- sa foloseasca spatiile si instalatiile comune din interiorul si din exteriorul cladirii.
b) obligatii:
- sa contribuie la constituirea mijloacelor banesti si materiale ale asociatiei de proprietari si sa achite in termenul stabilit cotaparte de contributie la cheltuielile comune si la constituirea fondului de reparatii;
- sa intretina in bune conditii spatiile si instalatiile comune din interiorul si din exteriorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scari exterioare, ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie s.a.) si sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta si de functionalitate a 10cuintei proprii.
54. In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru plati curente, asociatia de proprietari stabileste cuantumul si cota de participare a membrilor asociatiei de proprietari la constituirea fondului de rulment. De regula, fondul de rulment se dimensioneaza asttel mcat sa poata acoperi cheltuielile curente pentru intretinere ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabiibrea cuantumului se face prin echivalare cu cheltuielile medii lunare ale anului expirat majorate cu rata inflatiei pentru cazurile curente, iar in cazurile asociatiilor de proprietari nou-infiintate, prin constatarea si msusirea experientei in domeniu a unor condominii echivalente ca marime.
Acest fond urmeaza sa se constituie prin plata anticipata a cotei-parti ce revine fiecarui proprietar, asa cum s-a stabilit de adunarea generala a proprietarilor.
In situatiile in care prin contractul de inchiriere, incheiat cu proprietarul, chiriasul se obliga sa participe la plata cheltuielilor curente ale imobilului in care locuieste, acesta va participa si la formarea fondului de rulment.
Conform acelorasi prevederi asociatia de proprietari, de regula, va putea constitui un fond distinct pentru repararea instalatiifor sau a unor elemente ale cladirii, cu perioada de folosire limitata, fond care va fi depus in contul asociatiei de proprietari si nu va putea fi folosit decat cu acordul adunarii generale a proprietarilor.
Fondul de rulment se restituie in toate situatiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, daca prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosintei locuintei nu se stipuleaza altfel.
Fondul special pentru reparatii se va putea restitui proprietarului numai in situatiile in care noul proprietar va acoperi suma respectiva.
55. Cheltuielile de intretinere, calculate pentru fiecare proprietar, vor fi achitate de acestia, in cel mult 30 zile de la data comunicarii prin afisare la loc vizibil. Dupa expirarea acestui termen, asociatia de proprietari poate calcula si percepe penalitati de intarziere pentru suma neachitata.
Modul de folosire a sumelor mcasate din penalitati de intarziere si din dobanzile la sumele depuse in contul asociatiei de proprietari se stabileste de adunarea generala a proprietarilor.
56. In cazurile in care unii membri ai asociatiei de proprietari nu respecta regulile si obligatiile adoptate de asociatie. in conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul-cadru al asociatiei de proprietari, acestia pot fi actionati in justitie de catre asociatia de proprietari legal constituita.
Presedintele asociatiei de proprietari raspunde in fata adunarii generale de rezolvarea situatiilor litigioase aparute in cadrul asociatiei.
V. REPARTIZAREA CHELTUIELILOR COMUNE
57. Cheltuielile pentru intretinere si reparatii la partile de constructii si instalatii aflate in folosinta comuna se repartizeaza proportionai cu cota-parte ce revine fiecarui apartament proprietate, din proprietatea comuna, asa cum este Inscrisa in actul de proprietate si msusita de adunarea generala a proprietarilor (se cuprind lucrarile aferente spalatoriilor, uscatoriilor, casei scarii, subsolului. terasei sau acoperisului, podului, precum si ascensorului, centralelor termice, crematoriilor si a altor asemenea parti ale condominiului).
Partile de constructii si instalatii ale condominiului, aflate in folosinta comuna, sunt cele stabilite prin actele de constituire ale condominiului cu modificarile ce pot aparea in urma unor hotarari ale asociatiei de proprietari, luate in conditiile respectarii legii.
Cheituielile ce privesc personalul angajat al asociatiei de proprietari. inclusiv cel pentru curatenie, precum si cheltuielile aferente materialelor consumabile folosite, se vor repartiza pe fiecare apartament corespunzator numarului de persoane, cu exceptia cheltuielilor pentru retributia fochistului pe perioada de iarna, care se va repartiza corespunzator cotei-parti aferente din proprietatea comuna.
Cheltuielile pentru lucrarile de intretinere, reparatii si inlocuiri la antenele colective de televiziune se repartizeaza in raport cu numarul prizelor de televizoare aflate in locuinta, iar pentru cutiile postale si cheile de la usa de intrare comuna in cladire, se repartizeaza in raport de numarul acestora.
In cladirile unde sunt spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta precum si in cazul locuintelor folosite si/sau pentru alte activitati. aceste cheituieli se defalca distinct pentru locuinte si pentru celelalte categorii de folosinta. corespunzator conventiilor ce vor fi stabilite anual cu detinatorii spatiilor respective.
Cheltuielile aferente locuintelor, determinate dupa deducerea din suma totala a cheltuielilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, se repartizeaza fiecarui apartament corespunzator prevederilor alin. 1.
58. Cheltuielile pentru consumul de apa si pentru canalizare, corespunzatoare facturilor prezentate de furnizor si iinsusite de asociatia de proprietari, vor fi repartizate proportional cu numarul de persoane care locuiesc in cladire.
In cazurile in care suma din facturi cuprinde si cheltuielile pentru consumul de apa al spapilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si in cazul apartamentelor folosite si/sau pentru alte activitati, cheltuielile aferente acestora se vor stabili prin conventii anuale incheiate cu detinatorii acestor spatii.
Cheltuielile pentru consumul de apa si pentru canalizare aferente locuintelor, determinate dupa deducerea din suma totala a cheltuielilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta vor fi repartizate conform prevederilor alin. 1.
In cazuri exceptionale, in lipsa aparatelor de inregistrare a consumului de apa. acest consum se determina potrivit normelor legale, an sistem pausal, pe fiecare tip de consumator.
La defalcarea cheituielilor pentru consumul de apa si pentru canalizare la apartarnentele care folosesc bai sau dusuri comune, se va lua in calcul jumatate din suma ce revine unei persoane din apartamentele dotate cu bai si dusuri.
In cazurile in care condominiul dispune numai de dusuri si bai comune pentru toate apartamentele, cheltuielile se repartizeaza in raport de numarul persoanelor care locuiesc in cladire, aferent fiecarui apartament.
Posesorii de autovehicule care folosesc pentru intretinerea acestora apa din conductele de alimentare aferente cladirii, in cazul cand nu exista nici o interdictie in acest sens vor suporta cheltuielile pentru consumul de apa si canal. Aceste cheltuieli, calculate pe baza unor baremuri stabilite potrivit normelor legale, se scad din totalul cheltuiblilor ce revin cladirii respective pentru apa si canal, restul urmand sa se repartizeze conform alineatelor precedente.
59. Cheltuielile pentru ridicarea reziduurilor si gunoaielor menajere, precum si cheltuielile pentru vidanjarea haznalelor, se repartizeaza proportional cu numarul persoanelor care locuiesc in cladire.
La cladirile unde sunt si spapi cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si in cazul locuintelor folosite si/sau pentru alte activitati, pentru ridicarea reziduurilor cheltuielile se defalca distinct pentru locuinte si pentru celelalte categorii de folosinta, corespunzator conventiilor incheiate anual cu detinatorii spatiilor respective.
60. Consumul de energie electrica aferent parplor comune ale cladirii, care se masoara, de regula, prin contoare montate separat de cele ale apartamentelor, se repartizeaza proportional cu numarul persoanelor care locuiesc in cladire.
In cazuri exceptionale, cand nu se pot separa, prin masurare, consumurile de energie electrica la partile comune ale cladirii sau in apartamentele locuite in comun de mai multe familii, din cheltuielile totale aferente acestor consumuri se determina, pe baza unor baremuri stabilite potrivit normelor legale, cele aferente consumului detinatorilor de suprafete de locuit ocupate in exclusivitate, tinandu-se seama de dotarea fiecaruia (numar de becuri si aparate electrice de uz cainic, cum sunt: masini de calcat si de spalat aparate de radio, televizoare, frigidere etc.); sumele astfel determinate se scad din totalul cheltuielilor pentru consumul de energie electrica inregistrat iar ceea ce ramane reprezinta cheltuielile pentru iluminatul parplor de folosinta comuna si se repartizeaza pe detinatorii locuintelor, proportional cu numarul de persoane.
In cladirile unde sunt si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, cotele de cheltuieli aferente acestor spatii se vor stabili prin conventii anuale incheiate cu detinatorii spatiilor.
61. Cheltuielile efectuate cu furnizarea energiei termice prin centralele sau prin punctele termice din exploatarea unitatilor de gospodarie comunala sau a altor furnizori, se stabilesc dupa tarifele practicate de acestia.
Cheltuielile pentru incalzirea centrala asigurata prin centrale termice aflate in exploatarea directa a proprietarilor din cladire cuprind: costul combustibilului (carbune, lichid, gaze, etc.), costul transportului acestuia pana la locul de consum, cheltuielile efectuate cu indepartarea reziduurilor, costul energiei electrice consumate pentru functionarea instalatiilor de incalzire centrala si iluminatul Incaperilor in care sunt amplasate acestea, costul echipamentului de uzura si protectie pentru fochistii ce deservesc centralele termice, indemnizatiile, respectiv salariile acestora, inclusiv contributia pentru asigurari sociale (C.A.S.), costul materialelor necesare pastrarii curateniei in centralele termice, costul apei pentru umplerea instalatiei.
In cazul in care la centralele sau punctele termice sunt racordate mai multe cladiri, suma totala a cheltuielilor pentru incalzirea tuturor cladirilor se repartizeaza pe fiecare cladire in parte, proportional cu suprafata echivalenta termica, determinata potrivit normelor legale, a tuturor corpurilor de ancalzire (radiatoare din fonta sau otel, convectori, convectorradiatoare, conducte si coloane neizolate etc.) aflate in dotarea acestora conform nornielor si normativelor tehnice de proiectare.
Cheltuielile pentru incalzirea locuintelor, precum si cele pentru incalzirea spatiilor aflate in folosinta comuna intr-o cladire (casa scarii, culoare, spalatorii, uscatorii, holuri etc.), se repartizeaza proportional cu cota-parte indiviza care li revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna, asa cum aceasta este inscrisa in actul de proprietate.
Daca proprietarul unui apartament modifica suprafata radianta a elementilor de Incalzire din apartamentul pe care li detine, cotaparte de participare la cheltuielile pentru incalzire se va recalcula cu luarea in considerare a coeficientului de modificare a suprafetei radiante initiale.
In cazul cand in cladire sunt si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si locuinte folosite si/sau pentru alte activitati, cheltuielile pentru incalzire se defalca corespunzator cotelor stabilite anual, prin conventii cu detinatorii spatiilor respective.
62. Cheltuielile pentru consumul apei calde se repartizeaza pe proprietari, proportional cu numarul de persoane care locuiesc in cladire.
In cazul cladirilor unde sunt si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si locuinte folosite si/sau pentru alte activitati, cheltuielile aferente consumului de apa calda se stabilesc si se repartizeaza conform cotelor stabilite prin conventii anuale cu detinatorii acestor spatii.
63. Cheltuielile aferente consumului de gaze la sobe pentru incalzire, in cazul in care nu exista aparate de masurare a acestuia, pentru fiecare apartament sau incapere cu alta destinatie decat aceea de locuinta, inclusiv partile de folosinta comuna aferente acestora, se repartizeaza proportional cu cota-parte care si revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna, asa cum aceasta s-a inregistrat in actul de proprietate.
Cheltuielile privind consumul de gaze naturale pentru prepararea hranei si de la spalatoriile comune, in situatiile in care nu exista aparate de masura a consumului pe fiecare apartament se repartizeaza pe fiecare proprietar. corespunzator numarului de persoane care locuiesc in cladire.
In cladirile in care consumul de gaze pentru bucatarii si spalatorii se inregistreaza prin acelasi aparat care masoara si consumul aferent incalzirii, se stabileste consumul aferent bucatariilor si spalatoriilor pe baza unor baremuri stabilite potrivit normelor legale, care se scade din consumul total pe cladire, diferenta considerandu-se ca fiind aferenta incalzirii.
In cladirile unde sunt si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si locuinte folosite si/sau pentru alte activitati, cheltuielile aferente consumului de gaze se stabilesc prin conventii anuale incheiate cu detinatorii de asemenea spatii.
Prevederile referitoare la bucatarii si spalatorii se aplica corespunzator si in cazul cuptoarelor si al altor utilitati similare.
64. Cheltuielile aferente energiei electrice necesare functionarii hidrofoarelor aflate in exploatarea asociatiilor de proprietari se
repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc in cladire.
65. Cheltuielile aferente energiei electrice pentru functionarea ascensoarelor se repartizeaza proportional cu numarul persoanelor care locuiesc.in cladire.
De regula, nu contribuie la plata cheltuielilor pentru functionarea ascensorului persoanele care ocupa apartamente situate la subsol. demisol, parter. mezanin, precum si ia etalul I din cladiriie fara mezanin; in cazul cladirilor care au amplasate la etajele superioare bai, spalatorii, uscatorii etc., de regula, toti proprietarii de apartamente contribuie la cheltuielile pentru functionarea ascensorului.
Adunarea generala a proprietarilor, in contextul celor de mai sus va hotari in legatura cu participarea proprietarilor la sustinerea acestor cheltuieli.
Atunci cand ascensorul este utilizat in comun cu detinatorii suprafetelor cu alta destinatie decat aceea de locuinta sau cu proprietarii apartamentelor care prin natura activitatii lor (croitori, cosmeticieni, coafori, etc.) primesc la domiciliu si alte persoane. cota-parte de cheltuieli pentru acestia se stabileste prin conventie anuala incheiata cu detinatorii acestor spatii.
66. Cheltuielile pentru curatatul cosurilor de fum se repartizeaza, fiecarui detinator de spatiu, proportional cu numarul sobelor si masinilor de gatit racordate la cosurile de fum ale cladirii.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
CONSILIUL JUDETEAN ...........................
(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)
Inventarierea blocurilor de locuinte aflate in diverse stadii de executie
________________________________________________________________________________
Localitatea Total Stadiul Apartamente Fonduri milioane lei
care se Din care,Uti- Total necesar Din care
Denumirea numar de fizic al finalizeaza pentru lizate pentru punere In anul
blocului apartamente lucrarilor in anul tineri in functiune 1997
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7
________________________________________________________________________________
I. Blocuri de locuinte care se finalizeaza conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
II. Blocuri de locuinte care se finalizeaza conform art. 7 din Legea nr. 114/1996
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRESEDINTE,
(PRIMAR GENERAL)
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
Inregistrat la ............................
Nr. ........................... din ...........
CONTRACT
de construire a unei locuinte cu credit nr...........
Intre subscrisii: Consiliul local al ........... (Consiliul General al Municipiului Bucuresti)*), prin .........., reprezentat prin director ............. si .......... contabil-sef, in calitate de contractant pe de o parte, si ............., domiciliat(a) in .................... str..................... nr...... bi.... et... sc.... ap.... sector (judet ...), legitimat(a) cu Buletin/carte de identitate seria ..... nr..., eliberat(a) de ..... la data de ....., denumit(a) beneficiar(a), pe de alta parte, in baza art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, a intervenit urmatorul contract de construire si de creditare a unei locuinte proprietate, in baza cererii nr........... / .......... si a pozitiei din lista de prioritati nr...... / ......
I. Contractantul se obliga:
a) sa asigure beneficiarului construirea unei locuinte proprietate potrivit proiectului de executie nr...... ,gin ....., acceptat de beneficiar, locuinta ce va fi situata tn .......... str........... nr..... bl..... et...... sc...... ap...... judet (sector) ....., compusa din ..... camere si dependinte ....., in supraf ata construita de ..... m.p., din care suprafata utila ..... m.p. in proprietate exclusiva si o cota parte de ..% din proprietatea comuna.
___________________________
*) Agentul economic speciaiizat pentru a derula investitia - construirea de locuinte.
Valoarea locuintei la data prezentului contract este de . lei, din care pretul garajului, lei si al boxei . lei.
Petul definitiv al locuintei se stabileste la terminaea constructiei iar pentru diferenta dintre acesta si pretul locuintei la data contractari se incheie cu beneficiarul un act aditional la prezentul contract;
b) sa invite pe beneficiar sa participe la receptia locuintei,
c) sa predea beneficiarului la data de s locuinta contractata in cladirea complet terminata pe baza unui proces-verbal de predare-primire. In cazul in care la predarea-preluarea locuintei de catre beneficiar se va constata ca locuinta nu corespunde conditiilot legale in vigoare sau prezinta unele defectiuni care necesita remedieri contractantul este obligat sa refaca lucrarile respective in termenele prevazute in procesul-verbal de receptie Contractantul se obliga sa asigure remedierea deficientelor sau viciilor ascunse provenite din culpa constructorulut semnalate de catre beneficiar in cursul perioadei de garantie, in termen de pana la 30 zile de la cererea beneficiarului.
Pentru neefectuarea la termen a lucrarilor de remediere a deficientelor consemnate in procesul-verbal de receptie, respectiv de predare-preluare a locuintei contractantul se obliga sa plateasca pentru fiecare zi de intarziere o penalizare de 0,056 din valoarea articolelor de lucrari neremediate;
d) pentru nepredarea locuintei in termenul stabifit in prezentul contract contractantul se obliga sa plateasca beneficiarului urmatoarele penalizari calculate la pretul locuintei prevazut in contract:0,03% pentru 60 de zile de la expirarea termenuluk 0,04% pentru urmatoarele 30 de zile; 0,05% pentru zilele care depasesc termenele cu peste 3 luni.
Suma penalitatilor se va vira in contul ratelor curente ale beneficiarului. In cazul in care nepredarea in termen a locuintei s-a datorat unor cauze obiective, termenul de predare a locuintei prevazut in prezentul contract va putea fi modificat cu acordul ambelor parti.
II. Beneficiarul se obliga:
a) sa achite in intregime pretul locuintei, stabilit in suma de .. lei, incepand de la data semnarii prezentului contract asttel:
- suma de ..... lei, cu chitanta nr ...... din .........., reprezentand plata integrala;
- suma de .. lei, cu chitanta nr ....... din ......., reprezentand avansul minim de .... % din pretul locuintei;
- suma de lei in rate lunare, astfel: rata lunara.............lei (rata ............lei + dobanda lei) se achita incepand cu data de ; ultima rata se achita la data de ........... si este de .............. lei (rata.............lei + dobanda lei);
- suma de lei, reprezentand pretul integral al boxei (garajului).
Din pretul locuintei a fost scazuta suma de ............lei reprezentand subventia platita de la bugetul de stat in baza prevederilor in 7 din Legea locuintei nr 114/1996.
In cazul nerestituirii la termen a ratei scadente, va plati o dobanda de 106 anual, aplicata la suma nerambursata.
Rata lunara de ............lei urmeaza a fi retinuta pe statul de plata al unititii la care beneficiarul locuintei (girantul platitor) are de incasat drepturi banesti si viarata in contul contractantului nr. ..................;
b) sa suporte toate cheltuielile ocazionate in situatiile de urmarire si de excutare a debitului creat prin nerambursarea ratelor la termen;
c) sa se prezinte la data comunicata de contractant la receptia lucrarii, precum si la data fixata pentru predarea-preluarea locuintei.
Ia caz de neprezentare in termen de 10 zile de la data stabilita pentru preluarea locuintei aceasta se considera predata pe baza procesulu-verbal de predare semnat de contractant.
III. Subscrisul declar ca:
nu am detinut si nu avem, atat eu, cat si familia mea, in proprietate o alta locuinta;
- sunt casatorit (a), necasatorit (a);
IV. Pana la restituirea integrala a sumelor datorate, locuinta este ipotecata conform prevederilor art 18 din Legea nr 114/l996 si nu poate fi instrainata decat dupa ce beneficiarul restituie integral contractantului sumele actualizate, datorate, si suma actualizata, obtinuta ca subventie de la bugetul de stat.
V. Terenul aferent constructiei, in suprafata totala de ............ m2, din care, in proprietate indiviza, ....................% este concesionat pe durata existentei constructiei.
VI. Prezentul contract va fi pus in executare la data semnarii lui de catre partile contractante.
VII. Se anexeaza planul locuintei.
Incheiat azi, ..................... , in ................ exemplare.
CONTRACTANT, BENEFICIAR,
DIRECTOR CONTABIL-SEF
Vizat Oficiul juridic Vizat C.F.P.
GARANTII CONTRACTUALE
Subsemnatul .......... nascut (a) in .......... la data de .........., fiul (fiica) lui .......... si al .........., domiciliat in str.............. nr......, bl......, et......, sc......, ap......, judet / sector ...., legitimat cu Buletin / carte de identitate seria ..... nr......, emis(a) de ..... la data de ....., ma oblig sa garantez solidar / sa girez platitor pe / pentru ..... in cazul neachitarii / pana la achitarea sumei de ..... lei, reprezentand ratele si dobanzile la care s-a angajat beneficiarul, pana la stingerea acestora.
Semnatura girantului solidar/garantului platitor
ANEXA Nr.
3 la normele metodologice
CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE CU PLATAT IN RATE
Nr...../ ........ din ......... intre ............................ reprezentat prin director si contabil-sef ..........................., in calitate de vAnzator, pe de o parte, si ....................................., nascut(a) ................... in .............. sectorul (judetul) ................., la data .............., fiul (fiica) lui ................., legitimat cu buletin/carte de identitate seria ...... nr..........., eliberat de ............ la data de ..........., domiciliat(a) in ................... str.................. nr.... bl..., sc.... et..., ap...., judet/sector .................., casatorit(a) cu ..............., nascut(a) in ............... sector(judetul) ..............., la data de .................., fiul (fiica) lui .................. si al .................., legitimat(a) cu buletin/carte de identitate, seria ..... nr................, eliberat de ................ ia data de ..........., domiciliat(a) in .................. str................... nr.... bl...., sc..., et...., ap..., judet/sector .................., in calitate de cumparator, pe de alta parte, ca urmare a cererii nr................... si pozitiei din lista de prioritati, nr..................., si in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, s-a Incheiat prezentul contract de vinzare-cumparare cu plata in rate.
Art. 1............................................................................. vinde si ......................................................... cumpara locuinta situata in ................ str................... nr..., bl...., sc...., et...., ap..., judet/sector .................., conform schitei si fisei de calcul a pretului, compusa din ...... camere de locuit cu o suprafata utila de ...... m2, in proprietate exclusiva, precum si o cota indiviza de ..% din suprafata partiior comune ale imobilului.
Terenul aferent locuintei, in suprafata de ...... m2, respectiv cota indiviza de .....% din totalul suprafetei se concesioneaza pe durata existentei constructiei, conform contractului de concesiune nr........./............ incheiat cu Consiliul Local ..............................
Predarea-primirea locuintei se va efectua pe baza de proces-verbal Incheiat Intre vanzator si cumparator.
Art. 2. Pretul locuintei este de ...................................... lei.
La data prezentului contract cumparatorul a achitat suma de ..................... lei, cu chitanta nr........... din ................, reprezentAnd un avans de .......% din pretul locuintei, plus T.V.A., precum si comisionul vanzatorului.
Art. 3. in baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 114/1996, cumparatorul beneficiaza de o subventie in suma de .................. lei.
Art. 4. Diferenta dintre pretul locuintei, din care s-a scazut subventia in suma de ........... lei, si avansul achitat in suma de .................. lei, precum si dobanda totala de ....... lei, calculata cu ......% pe an, si T.V.A. total de .................. lei vor fi achitate de cumparator in rate lunare pe termen de .... ani, astfel:
rata lunara .................. lei + dobanda lunara .................. lei + T.V.A. lunara .................. lei = .................. lei;
ultima rata .................. lei + ultima dobanda .................. lei + T.V.A. ultima .................. lei= .................. lei.
Rata, dobAnda si T.V.A., lunara de .................. lei, urmeaza a fi retinute pe statul de plata al unitatii la care cumparatorul (girantul platitor) .......................... are de incasat drepturi banesti, conform dovezii nr.........., incepand cu data de .................. pana la data de ................, si vor fi virate in contul vanzatorului nr......... deschis la ...................
Pentru perioada in care cumparatorul nu are de incasat drepturi banesti, ratele, dobanzile aferente si T.V.A. se achita la casieria vanzatorului pana la sfarsitul lunii curente.
In caz de neachitare la termen a ratelor lunare, cumparatorul va plati o dobanda de 10% anual, aplicata la suma nerambursata.
Toate cheltuielile ocazionate de urmarirea debitorului si executarea acestuia, in caz de neplata, la data scadenta a ratelor vor fi suportate de cumparator.
Art. 5. Pana la restituirea integrala a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuintei conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 114/1996.
Art. 6. Locuinta care face obiectul prezentului contract nu poate fi instrainata decat dupa ce cumparatorul achita integral vanzatorului sumele actualizate, datorate, si restituie suma actualizata, obtinuta ca subventie de la bugetul de stat.
Eliberat la data de ..................... in ....... exemplare, din care ....... se inmaneaza cumparatorului.
VANZATOR, CUMPARATOR,
DIRECTOR, CONTABI L-SEF,
Vizat Oficiul juridic Vizat C.F.P.
GARANTII CONTRACTUALE
Subsemnatul(a) ............... nascut(a) ............ tn ................ la data de ......, fiul (fiica) lui ................ si al ................, domiciliat tn .........., str.............n...,.. nr..., bl...s sc..., et..., ap..., judet/sector ......, legitimat cu Buletin/carte de identitate seria ..... nr........ emis(a) de ............. la data de ..........., ma oblig sa garantez/sa girez pe platitor pentru ....................... in cazul neachitarii/pana la achitarea sumei de ................ lei, reprezentand ratele si dobanzile la care s-a angajat cumparatorul, pana la stingerea acestora.
Semnatura garantului solidar/garantului platitor.
ANEXA Nr. 4
la norme/e metodologice
Inregistrat la ...............................
Nr. .................................din .................
CONTRACT-CADRU DE INCHIRIERE*)
pentru suprafetele cu destinatie de locuinta
Intre ................., in calitate de proprietar, cu sediul in .............. str........... nr..., judet/sector ......, reprezentat prin ..................., tn calitate de administrator al fondului imobiliar ce apartine domeniului public din patrimoniul Consiliului Local al ................. si ..............., legitimat cu buletin/carte de identitate seria .... nr........, eliberat(a) la data ................., de ................., tn calitate de chirias in baza Legii locuintei nr. 114/1996 si a repartitiei nr.. din ........, emisa de ............................, a intervenit prezentul contract.
I. Obiectul inchirierii
Primul, in calitate de proprietar, inchiriaza, iar al doilea, in calitate de chirias. ia cu chirie locuinta din ............. str................ nr...., bl..., sc..., et..., ap..., judet/sector ..............., compusa din ... camere in suprafat3 de ... m2 (camera ... m2, camera .. m2, camera .. m2, camera ... m2), dependinte in suprafata de .. m2 (baie .. m2, bucatarie ... m2, WC .. m2, debara .. m2, camara .. m2, boxa .. m2, hol .. m2, pod .. m2, pivnita .. m2, boxa .. m2) si .. m2 curte (gradina), folosite in exclusivitate, si ..., folosite in comun.
Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita de chirias si membrii familiei mentionati in comunicarea de inchiriere, astfel: ............... chirias ............... sotie ........................... fiu ............... fiica ...............
Locuinta descrisa la cap. I se preda, in stare de folosinta, cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul-verbal de predare-primire incheiat intre subsemnatii, care face parte integranta din prezentul contract.
Termenul de inchiriere este de .. ani (luni), cu incepere de la data de ............... pana la data de .... .......... ... .
II. Chiria aferenta locuintei inchiriate
Chiria lunara, aferenta locuintei inchiriate este de ...... lei, calculata in conformitate cu prevederile legale. Plata chiriei se suporta, corespunzator art. 44 alin. 2 din Legea nr. 114/1996, astfel:
- de catre chiriasi ............... lei**);
- de la bugetul local ............... lei.
Chiria se datoreaza incepand cu data de .. si se achita in numerar la casieria ....
Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de tntarziere, incepand cu prima zi care urnneaza aceleia cand suma a devenit exigibila, fara ca majorarea sa poata depasi totalul chiriei restante.
In caz de neplata, executarea silita se va face prin hotararea judecatoreasca prin care chiriasul va fi obligat sa achite chiria restanta, precum si dobanda si cheltuielile de judecata.
III. Obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului.
a) Proprietarul se obliga:.
- sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
- sa ia masuri pentru repararea si mentinerea tn stare de siguranta in exploatare si functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;
- sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta ale cladirii, elementele de construcpe exterioare ale cladirii (acoperis fatada, imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curti si gradini, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare. subsoluri); sa intretina tn bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie s.a.).
b) Chiriasul se obliga:
- sa efectueze lucrarile de intretinere, de reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
- sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, atunci cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, instalatii, obiectele si dotarile aferente;
_________________________
*) Utilizat pentru inchirierea locuintelor sociale si a celor de necesitate.
**) Cota-parte pe care o suporta chiriasul se va recalcula ori de cate ori apar modificari ale veniturilor acestuia potrivit prevederilor art 45 din Legea nr. 114/1996 Diferenta pana la chiria nominala se va suporta din bugetul local.
- sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna, pe toata durata contractului de inchiriere;
- sa comunice in termen de 30 de zile proprietarului orice modificare produsa in venitul net al familiei sale, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere;
- sa predea, la mutarea din locuinta, proprietarului, locuinta in stare de folosinta si curatenie si cu obiectele de inventar trecute in procesul-verbal de predare-primire intocmit la preluarea locuintei,
IV. Nulitatea si rezilierea contractului
Sunt nule de drept clauzele incluse in contract care:
- obliga chiriasul sa recupereze sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titiu de reparatie in sarcina proprietarului;
- prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor de constructii si instalatii, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune, cu exceptia celor mentionate la cap. III, pct. b), asa cum sunt acestea formulate;
- impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;
- exonereaza proprietarul de obligatiile ce li revin potrivit prevederilor legale;
- autorizeaza proprietarul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere.
Rezilierea contractului de Inchiriere Inainte de termenul stabilit se face la:
a) cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile Intr-un termen minim de 60 de zile.
b) cererea proprietarului atunci cand:
- chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutiv;
- venitul net lunar pe familie, realizat tn 2 ani fiscali consecutivi, depaseste cu peste 20% nivelul minim prevazut in art. 42 din Legea nr. 114/1996, iar chiriasul nu a achitat valoarea nominala a chiriei in termen de 90 de zile de la comunicare;
- chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor, sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora;
- chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei:
- chiriasul nu a respectat clauzele contractuale si/sau prevederile art. 49 din Legea nr. 114/1996.
c) chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni, daca acestea au fost stabilite prin contractul de tnchiriere in sarcina chiriasului.
Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti irevocabile si chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute in contract pana la data executarii efective a hotararii de evacuare.
Contractul inceteaza in termen de 30 zile de la data parasirii domiciiiului de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului, daca persoanele Indreptatite prin lege nu au solicitat locuinta.
V. Clauze speciale:....................................................................................................
(conditii de inchiriere si de eliberare a locuintei de necesitate etc.)
Prezentul contract s-a ancheiat astazi ....., in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.
PROPRIETAR, CHIRIAS,
ANEXA Nr. 5
La normele metodologice
Inregistrat la ...........................
Nr. ............................din .............................
CONTRACT-CADRU DE INCHIRIERE,)
pentru suprafetele cu destinatie de locuinta
Intre subsemnatii ........................................., in calitate de proprietar, cu domiciliul (sediul) .... in str.................. nr.... bl... et... sc... ap... judet/sector ......, reprezentat prin ................., legitimat cu Buletin/c,arte de identitate seria .. nr....., eliberat(a) la data de ............. de .............. si .............., cu domiciliul in .. str......... nr... bl... et... sc... ap... judet/sector .........., legitimat cu buletin/carte de identitate, seria .. nr........, eliberat(a) la data de ........., de ........, a intervenit prezentul contract de Inchiriere.
I . Obiectul inchirierii
Primul, in calitate de proprietar, inchiriaza, iar al doilea, in calitate de chirias ia cu chirie locuinta din ................., str........... nr..., bl..., sc..., et..., ap... judet/sector .........., compusa din ..... camere in suprafata de ... m2 (camera: .. m2, camera: .. m2, camera: .. m2, camera: .. m2), dependinte in suprafata de .. m2 (baie ... m2, bucatarie .. m2, WC ... m2, debara .. m2, camara .. m2, boxa .. m2, hol .. m2, pod .. m2, pivnita .. m2, boxa .. m2 si .. m2 curte (gradina), folosite in exclusivitate si .., folosite in comun.
Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita de chirias si familia sa compusa din: ..... chirias ....... sotie ...... fiu ....... fiica .........
Locuinta descrisa la cap. I se preda in stare de folosinta cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul-verbal de predare-primire Incheiat mtre subsemnatii, care face parte integranta din prezentul contract.
Termenul de mchiriere este de .. ani (luni), cu incepere de la data de ................. pana la , data de ..
La expirarea termenului contractul poate fi remnoit cu acordul ambelor parti.
_______________
*) Utilizat pentru inchirierea locuintelor din proprietatea statului sau a unitatilor economice cu capital majoritar de stat.
**) Mentiune speciala - in conditiile in care proprietarul doreste Sa preia locuinta pentru el sau familia sa la o anumita data, in intervalul perioadei de inchiriere.
II. Chiria aferenta locuintei ce face obiectul contractului
Chiria lunara este de lei .., calculata ,n conformitate cu prevederile legale. Chiria se datoreaza incepand cu data de .. si se achita in contul proprietarului nr... la Banca .. pana la data de 10 a fiecarei luni, pentru luna in curs.
La data incheierii prezentului contract chiriasul a achitat proprietarului cu anticipatie suma de .. lei, reprezentand chiria aferenta locuintei pe o perioada de .. luna.
Chiria se va plati lunar, incepand cu data de .. la sediul .. (in contul ..)
Pe durata inchirierii, cuantumul chiriei se va putea modifica in urmatoarele situatii in care partile cad de acord ...
Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica in scris chiriasului cu 60 de zile inainte de termenul scadent de plata.
Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza aceleia cand suma a devenit exigibila, fara ca majorarea sa poata depasi totalul chiriei restante.
III. Obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului
a) Proprietarul se obliga:
- sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
- sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta, in exploatare si functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;
- sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis fatada, ,mprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curti si gradini, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); sa intretina fin bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa. de canaiizare, instalatii de incalzire centrala si preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie s.a.).
b) Chiriasul se obliga:
- sa efectueze lucrarile de intretinere, reparatiile sau inlocuirea elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
- sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt ,n interiorul sau ,n exteriorul cladirii. daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, atunci cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, instalarii, obiectele si dotarile aferente;
- sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata contractului de inchiriere;
- sa comu