UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Legislatie

Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

LEGE   nr. 1 din 11 ianuarie 2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
EMITENT:      PARLAMENTUL                                                
Publicat  in  MONITORUL OFICIAL  nr. 8 din 12 ianuarie 2000


Modificată prin Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente publicată în Monitorul Oficial cu numărul 653 din data de 22 iulie 2005


   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


   CAP. 1
   Dispozitii generale

   ART. 1
   Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificata si completata prin Legea nr. 169/1997 si republicata*), li se stabileste dreptul de proprietate in conditiile prevazute de prezenta lege.

---------
   *) Legea nr. 18/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.

   ART. 2
   (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea sunt libere.
   (2) Drepturile dobandite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere in posesie sau titlu de proprietate, raman valabile fara nici o alta confirmare.
   ART. 3
   (1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata in orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, se face integral in localitatile in care exista suprafete de teren agricol constituite ca rezerva la dispozitia comisiei, potrivit art. 18 din aceeasi lege.
   (2) In cazul in care in localitate nu exista suprafete de teren agricol pentru a satisface integral cererile, in conditiile alin. (1), reconstituirea dreptului de proprietate se va face si din suprafetele de teren agricol trecute in proprietatea comunei, a orasului sau a municipiului, conform art. 49 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si, dupa caz, in situatiile in care prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile se constata nulitatea absoluta a unor titluri de proprietate, din terenurile agricole care trec in proprietatea privata a statului in baza unor astfel de hotarari.
   (3) In situatia in care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, in conditiile alin. (2), se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedat.
   (4) Despagubirile se vor acorda incepand cu suprafetele cele mai mici care nu pot fi retrocedate.
   ART. 4
   (1) Pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietati ale persoanelor fizice, care au trecut in proprietatea statului in mod abuziv si se gasesc incluse in diverse amenajari hidrotehnice, de hidroamelioratii sau de alta natura, se restituie, in conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale, iar in situatia in care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate. In localitatile in care compensarea nu este posibila se vor acorda despagubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in conditiile legii.
   (2) In cazul in care lucrarile pentru care suprafata de teren a fost expropriata nu au fost executate sau se afla in stadiu de proiect, suprafata preluata se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora.
   ART. 5
   In cazul persoanelor fizice prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren agricol de pana la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, iar aceasta cota a depasit procentul de 5%, la reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceasta cota li se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege.
   ART. 6
   (1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole, in conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orasenesti si municipale si cele judetene, constituite potrivit legii, vor verifica in mod riguros existenta actelor doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinandu-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege.
   (2) Dispozitiile art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, privind stabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum si dispozitiile procedurale prevazute la art. 51-59 din aceeasi lege se aplica in mod corespunzator la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.
   (3) In situatia in care anumite suprafete sunt revendicate de doi cetateni, dintre care unul este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1953-1959, si cel de al doilea, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar in limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul in natura ambilor solicitanti. In cazul in care resursele sunt insuficiente, se va atribui in natura terenul persoanei care detine actele de proprietate, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor fi despagubiti in conditiile legii.
   ART. 7
   (1) Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 5 si 23 din prezenta lege, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, daca persoanele in cauza au deja un titlu emis in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
   (2) In cazul in care unor asemenea persoane nu li s-a emis inca nici un titlu de proprietate, se va emite un singur titlu de proprietate pentru intreaga suprafata rezultata atat din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991*), nemodificata, cat si din aplicarea prevederilor prezentei legi.
   (3) Dispozitiile art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, raman aplicabile.

----------
   *) Legea nr. 18/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991.


   CAP. 2
   Retrocedarea terenurilor agricole
 
   ART. 8
   Persoanelor fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, in temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, li se restituie in natura suprafete cu destinatie agricola sau piscicola de aceeasi calitate, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, in perimetrul acestor societati. Atribuirea efectiva a terenurilor se face in zona colinara pe vechile amplasamente, iar in zonele de campie pe vechile amplasamente daca nu sunt afectate exploatatiile agricole, proprietate publica si privata a statului, in unitatea lor.
   ART. 9
   (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele si statiunile de cercetare, destinate cercetarii si producerii de seminte, de material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa, apartin domeniului public si raman in administrarea acestora.
   (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite la data intrarii in vigoare a prezentei legi de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora.
   (3) Terenurile agricole proprietate de stat, care pe baza actelor doveditoare au constituit patrimoniul Academiei Romane, universitatilor si institutiilor de invatamant superior cu profil agricol, trec in proprietatea acestora.
   ART. 10
   Persoanelor fizice carora li s-au stabilit drepturi de creanta la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si la regiile autonome cu profil agricol sau la societatile nationale cu profil agricol, potrivit prevederilor Legii nr. 46/1992, li se restituie suprafetele de teren agricol.
   ART. 11
   In toate cazurile societatile comerciale, institutele, statiunile de cercetare si productie agricola, precum si regiile autonome si societatile nationale cu profil agricol vor achita, in mod obligatoriu, drepturile in natura sau de creanta stabilite si prevazute in Legea nr. 48/1994.
   ART. 12
   (1) Consiliile comunale, orasenesti sau municipale din unitatile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile, impreuna cu oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, daca acestea sunt libere de constructii, sau in sole situate in imediata apropiere a localitatilor, asigurandu-se accesul la lucrarile de hidroamelioratii, acolo unde ele exista.
   (2) In cazul in care pe suprafetele retrocedate sunt amplasate lucrari de hidroamelioratii, proprietarii pusi in posesie sunt obligati sa asigure accesul si folosinta comuna pentru toti proprietarii, la intreaga capacitate a acestora.
   (3) Persoanele fizice si persoanele juridice, care au dreptul de acces si de folosinta comuna la lucrarile si instalatiile de hidroamelioratii, sunt obligate sa exercite aceste drepturi cu buna-credinta, sa nu afecteze starea de folosinta normala si sa contribuie, proportional, la intretinerea si reparatia acestor lucrari si instalatii. Toti utilizatorii raspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrarilor si instalatiilor in toate cazurile in care raspunderea nu poate fi individualizata.
   (4) Procesul-verbal de delimitare, impreuna cu hotararea consiliului local vor fi supuse validarii comisiei judetene, care este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile de la primirea acestuia.
   (5) Hotararea comisiei judetene si, respectiv, procesul-verbal de delimitare si planul de situatie vor fi transmise societatilor comerciale, institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol, precum si comisiilor locale, pentru a fi luate in considerare la intocmirea documentatiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea in posesie a titularilor, precum si la eliberarea titlurilor de proprietate.
   (6) Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare.
   (7) Operatiunile prevazute la alin. (5), inclusiv emiterea titlurilor de proprietate, se vor efectua in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   ART. 13
   Prefectul, in calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va intocmi si va inainta lunar Departamentului pentru Administratie Publica Locala un raport privind situatia aplicarii prevederilor legii, cu propuneri de masuri, inclusiv de atragere a raspunderii pentru primarii care impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate in termenele si in conditiile stabilite de lege.
   ART. 14
   (1) Persoanelor fizice care au incheiat contracte de locatiune, in conditiile prevazute la art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, li se restituie in natura suprafetele de teren agricol prevazute in acele contracte.
   (2) Dispozitiile art. 12 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator.
   ART. 15
   (1) Persoanelor fizice prevazute la art. 37 si 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, carora li s-a stabilit calitatea de actionar, persoanelor fizice carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, la regiile autonome si la societatile nationale cu profil agricol, in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992, precum si persoanelor fizice care au calitatea de locator, conform art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avuta in proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
   (2) Persoanelor prevazute la alin. (1) li se aplica dispozitiile art. 8 din prezenta lege, numai daca li s-a reconstituit prin hotarare a comisiei judetene dreptul de proprietate pentru diferenta de peste 10 ha de proprietar deposedat, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
   ART. 16
   (1) Persoanelor prevazute la art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 si al oricaror acte normative de expropriere, sau, dupa caz, mostenitorilor acestora li se reconstituie dreptul de proprietate in natura, in limita suprafetei de teren trecute in proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafetele de teren aflate in patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni cu profil agricol sau al altor societati comerciale care au in patrimoniu terenuri agricole ori, dupa caz, aflate in administrarea regiilor autonome si a societatilor nationale cu profil agricol, care isi au sediul in localitatea sau in localitatile in care s-a aflat terenul agricol trecut in proprietatea statului.
   (2) In cazul in care terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate se afla in administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, restituirea in natura se face din suprafetele de teren agricol care vor fi delimitate pentru productie din terenurile proprietate privata a statului, prin hotarare a Guvernului.
   ART. 17
   In toate cazurile in care in patrimoniul unitatilor prevazute la art. 15 si 16 din prezenta lege nu exista suprafete de teren agricol pentru restituirea integrala a proprietatii, se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedata.
   ART. 18
   (1) Terenurile agricole aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu profil agricol si in administrarea regiilor autonome si a societatilor nationale cu profil agricol, dupa restituirea in natura in conformitate cu dispozitiile art. 8 si ale art. 14-16 din prezenta lege, raman proprietate privata a statului.
   (2) Terenurile agricole prevazute la alin. (1) raman in continuare in  exploatarea societatilor comerciale pe actiuni si a regiilor autonome si  societatilor nationale cu profil agricol in patrimoniul carora se afla si se  evidentiaza ca atare in cadastrul agricol.
   ART. 19
   Creantele actionarilor si locatorilor, ce urmeaza a fi incasate in baza Legii nr. 46/1992 si a Legii nr. 48/1994, se platesc si din veniturile realizate de acele societati sau din fonduri speciale create in urma privatizarii societatilor comerciale agricole. Valoarea ramasa a investitiilor facute pe terenurile restituite actionarilor sau locatorilor, precum si altor persoane indreptatite, in conformitate cu prezenta lege, se recupereaza de la acestia intr-o perioada de maximum 10 ani.
   ART. 20
   Prin lege speciala se stabilesc, pentru terenurile agricole ce constituie proprietate privata a statului, modalitatile de atribuire in folosinta ori in proprietatea familiilor tinere, specialistilor care lucreaza in agricultura din mediul rural, personalului didactic, veteranilor de razboi, prevazuti la art. V din Legea nr. 169/1997, sau altor categorii de persoane indreptatite, potrivit legii, precum si familiilor fara pamant.
   ART. 21
   Regimul juridic al terenurilor agricole, prevazut la art. 18 din prezenta lege, este aplicabil si societatilor comerciale care se constituie prin reorganizarea unor institute si statiuni de cercetare si productie agricola sau societatilor nationale care se constituie prin reorganizarea unor regii autonome cu profil agricol.
   ART. 22
   Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate, in cazul persoanelor fizice prevazute la art. 8, art. 10 si art. 14-16 din prezenta lege, se fac de catre comisiile locale si comisiile judetene, in conformitate si in conditiile prevazute la art. 12 si la art. 51-59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, in regulamentul de aplicare, precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi.
   ART. 23
   (1) Organele reprezentative ale unitatilor de cult, constituite pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, dobandesc prin reconstituire suprafete de teren agricol din fondul bisericesc al cultului caruia ii apartin, astfel:
   a) centre eparhiale, pana la 100 ha;
   b) protoierii, pana la 50 ha;
   c) manastiri si schituri, pana la 50 ha;
   d) parohii si filii, pana la 10 ha.
   (2) Pentru persoanele juridice, unitati de cult recunoscute de lege, din mediul rural si din mediul urban, prevazute la alin. (1), sunt si raman aplicabile, de asemenea, dispozitiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege.
   (3) Liceelor cu profil agricol sau silvic si institutiilor publice de ocrotire a copiilor, care nu au primit teren agricol pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut in proprietate.
   (4) In conditiile prezentei legi unitatile de invatamant preuniversitar dobandesc, prin reconstituire, suprafete de teren agricol in limita celor pe care le-au avut in proprietate. Unitatilor de invatamant preuniversitar care nu au detinut in proprietate terenuri agricole li se atribuie in folosinta suprafete de teren agricol pana la 5 ha, din rezerva consiliilor locale.

   CAP. 3
   Retrocedarea terenurilor forestiere
 
   ART. 24
   (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenta dintre suprafata de un hectar de proprietar deposedat si cea avuta in proprietate, dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, dupa caz, mostenitorilor care au formulat cereri conform art. 45 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, se face pe vechile amplasamente.
   (2) Se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente urmatoarele terenuri forestiere:
   a) terenurile atribuite fostilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere in posesie;
   b) terenurile pe care se afla sau sunt in curs de realizare constructii sau amenajari silvice, drumuri forestiere ori alte amenajari sau instalatii ori alte mijloace fixe;
   c) terenurile pe care sunt instalate culturi forestiere experimentale, de lunga durata, aflate sub observatia Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice;
   d) rezervatiile forestiere de seminte de importanta deosebita, plantaje, plantatii-mama de butasi si arboreturile - surse de seminte din specii valoroase, inscrise in catalogul national al materialelor de reproducere admise in culturile silvice;
   e) rezervatiile stiintifice, padurile - monumente ale naturii si alte arii strict protejate, constituite si declarate astfel potrivit legii;
   f) padurile cu rol de protectie deosebita antierozionala si hidrologica;
   g) terenurile defrisate total sau partial dupa data de 1 ianuarie 1990.
   (3) Pentru cazurile prevazute la alin. (2) punerea in posesie se va face pe alte terenuri, situate in apropierea vechilor amplasamente.
   (4) Unitatile si subunitatile silvice din subordinea Regiei Nationale a Padurilor, precum si ceilalti detinatori actuali ai terenurilor forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor vor delimita si vor pune la dispozitie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care s-a reconstituit si s-a validat dreptul de proprietate, pe categorii de detinatori prevazute in prezenta lege, in conditiile reglementate la alin. (1)-(3). Trecerea efectiva a terenurilor in proprietatea privata se va face cu ocazia punerii in posesie, potrivit prezentei legi.
   (5) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va lua masuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce vor constitui proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice de celelalte suprafete de terenuri.
   ART. 25
   (1) Reconstituirea dreptului de proprietate si punerea in posesie a titularilor, in cazul terenurilor forestiere, precum si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale si, respectiv, comisiile judetene, in conditiile si cu procedura stabilite in Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, in regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991, republicat*), si conform prezentei legi.
   (2) Gospodarirea si exploatarea terenurilor forestiere, atribuite in conditiile art. 24 din prezenta lege, se fac in regim silvic, potrivit legii.
   (3) Pentru persoanele prevazute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Daca nu a fost emis inca un titlu de proprietate pentru suprafata de teren forestier de pana la un hectar de autor, se va emite un singur titlu pentru intreaga suprafata rezultata din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si a prezentei legi.
   (4) Dispozitiile art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si dispozitiile art. 6 din prezenta lege sunt si raman aplicabile.

-------------
   *) Regulamentul a fost republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 19 ianuarie 1993.

   ART. 26
   (1) Fostilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, composesorate, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razesesti nedivizate, paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora, precum si mostenitorilor acestora, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate in baza art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, li se va elibera un singur titlu de proprietate, cu mentiunea la titular: "composesorat", "obste de mosneni", "obste de razesi", "paduri graniceresti", alte asociatii si cu denumirea localitatii respective.
   (2) Suprafata restituita formelor asociative nu poate depasi suprafata rezultata din aplicarea reformei agrare din anul 1921.
   (3) Titlul de proprietate va fi insotit de o schita de amplasament a suprafetei de teren forestier care a apartinut composesoratului, obstii de  mosneni, obstii de razesi etc., ce urmeaza a fi restituit, si de o anexa  cuprinzand numele, prenumele si, cand este cazul, cotaparte ce i se cuvine  fiecareia dintre persoanele prevazute la alin. (1), pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si in limitele prevazute in aceste acte.
   (4) Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale, respectiv comisiile judetene, in a caror raza teritoriala sunt situate terenurile, potrivit dispozitiilor prezentei legi.
   ART. 27
   Exploatarea terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege se face in conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului roman in perioada anilor 1921-1940.
   ART. 28
   (1) In vederea organizarii exploatarii terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege si a determinarii responsabilitatilor cu privire la exploatarea lor, persoanele indreptatite se vor constitui, in baza acestei legi, in formele asociative initiale de composesorat, paduri graniceresti, devalmasie de mosneni, obsti nedivizate de razesi etc.
   (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecatoriei in a carei raza teritoriala sunt situate terenurile, pe baza certificarii dreptului de proprietate sau de mostenire de catre comisiile locale, autorizarea formelor asociative de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere.
   (3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecatoriei, o data cu cererea si cu certificatul eliberat de comisia locala, un statut autentificat de notarul public, in care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de exploatare a terenurilor forestiere, in conditiile legii, drepturile si obligatiile membrilor, raspunderi, sanctiuni, modul de dizolvare, precum si alte prevederi specifice.
   (4) Prin hotarare judecatoreasca formele asociative de exploatare in comun, constituite in conditiile si cu respectarea regimului silvic prevazut de lege, dobandesc calitatea de persoana juridica. Hotararea judecatoreasca va fi inscrisa intr-un registru special tinut de judecatorie.
   (5) Suprafetele forestiere aflate in proprietate comuna, conform naturii acestora, raman in proprietate indiviza pe toata durata existentei lor.
   ART. 29
   (1) In aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, manastirii, institutiei de invatamant, indiferent de forma acesteia, in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent daca terenurile sunt situate pe raza mai multor localitati.
   (2) Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, manastirile, constituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dobandesc, prin reconstituire, suprafete pana la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului caruia ii apartin, recunoscut de lege, daca acesta a avut in proprietate terenuri forestiere in judetul in care a fost constituita parohia, schitul sau manastirea.
   (3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depasi, cumulat, suprafata avuta in proprietate de fondul bisericesc in judetul in care s-a constituit parohia, schitul sau manastirea care depune cerere pentru reconstituire.
   (4) Comunele, orasele si municipiile, care au detinut in proprietate terenuri cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fanete si pasuni impadurite, redobandesc, la cerere, proprietatea acestora, in limitele probate cu actele care atesta suprafetele solicitate in conditiile art. 9 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata.
   (5) In cazul cererilor formulate de consiliile locale, actele de reconstituire a dreptului de proprietate si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele comunei, orasului sau al municipiului, ca persoane juridice, iar titlul se va inmana primarului.

   CAP. 4
   Dispozitii finale si tranzitorii
 
   ART. 30
   In aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 169/1997, cetatenii romani au aceleasi drepturi, indiferent daca la data inregistrarii cererii aveau domiciliul in tara sau in strainatate.
   ART. 31
   (1) Constructiile de orice fel, apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozitii din Legea nr. 187/1945, se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora.
   (2) Constructiile de pe terenurile forestiere, care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului, se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora.
   (3) In cazul in care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despagubiri.
   ART. 32
   (1) Persoanele fizice si persoanele juridice, prevazute la art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, au obligatia sa depuna declaratia pe propria raspundere in legatura cu suprafetele de teren atribuite potrivit legii sau, respectiv, detinute efectiv, in temeiul aceluiasi articol, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   (2) Prevederile art. 110 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, raman aplicabile.
   ART. 33
   Persoanele fizice si persoanele juridice, care nu au depus in termenul prevazut de Legea nr. 169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri si pot depune actele doveditoare in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   ART. 34
   Terenurile fara constructii neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit legii sau cu lucrari ce au fost deteriorate, distruse si nu mai prezinta nici o valoare de intrebuintare, preluate in orice mod, inclusiv cu titlu de donatie, considerate proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si ale altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz.
   ART. 35
   (1) Punerea in posesie a persoanelor indreptatite sa primeasca in proprietate terenuri forestiere, potrivit prezentei legi, se va face numai dupa crearea in teritoriu a structurilor de control si de aplicare a regimului silvic si numai dupa promulgarea legilor privind contraventiile silvice, regimul silvic si administrarea fondului forestier proprietate privata si de stat, precum si statutul personalului silvic.
   (2) Ocoalele silvice si actualii detinatori raspund de paza si protectia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de fostii proprietari pana la punerea in posesie in conditiile prevazute de prezenta lege.
   ART. 36
   Persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire, cu ocazia aplicarii Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata li se vor acorda terenurile respective in limita suprafetelor disponibile.
   ART. 37
   Persoanelor fizice ale caror terenuri au intrat in componenta fostelor cooperative agricole de productie si, ca urmare a comasarilor, nu au primit drept de proprietate in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991 li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, in perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, daca acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege, iar in toate celelalte cazuri contrare sunt aplicabile prevederile art. 17 din prezenta lege.
   ART. 38
   Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente in conditiile prezentei legi, cu interzicerea transferarii lor de catre comisiile prevazute la art. 6 alin. (1) din prezenta lege.
   ART. 39
   Prevederile art. 26-28 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si in cazul terenurilor agricole, pasunilor si fanetelor ce au apartinut formelor asociative care au detinut astfel de terenuri.
   ART. 40
   Pentru toate terenurile agricole si forestiere solicitate prin cereri intemeiate, aprobate de organele competente, inregistrate in termenele si cu procedura prevazute de Legea nr. 18/1991, modificata si completata prin Legea nr. 169/1997, care nu au putut fi retrocedate, precum si in situatiile in care fostii proprietari au optat pentru despagubiri, Guvernul va stabili prin hotarare modul de evaluare a terenurilor, sursele financiare si modalitatile de plata catre fostii proprietari, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   ART. 41
   Guvernul va modifica si va completa, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991, republicat.

   Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 9 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

       p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
             ANDREI IOAN CHILIMAN      
           
           p. PRESEDINTELE SENATULUI,
               ULM NICOLAE SPINEANU
             

                   -----------


HOTARARE nr. 180 din 14 martie 2000
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991
Emitent      : GUVERNUL
Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 17 martie 2000

   In temeiul art. 41 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997,

   Guvernul Romaniei hotaraste:

   ART. 1
   Se aproba modificarea si completarea regulamentului*) aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991, care se va intitula "Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, punerea in posesie a proprietarilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate", cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

------------
   *) Regulamentul a fost republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 19 ianuarie 1993.

   ART. 2
   Comisiile comunale, orasenesti sau municipale (comisii locale), sub indrumarea comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, vor urmari si vor lua masurile necesare pentru respectarea si aplicarea intocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si ale regulamentului.
   ART. 3
   Ministerul Functiei Publice, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului vor asigura realizarea atributiilor si responsabilitatilor stabilite prin Legea nr. 1/2000 si vor propune Guvernului masurile necesare.
   ART. 4
   Acoperirea cheltuielilor necesare pentru tiparirea titlurilor de proprietate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului se asigura de la bugetul de stat.
   ART. 5
   Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, modificat si completat prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

           PRIM-MINISTRU
     MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

               Contrasemneaza:
               ---------------
           Ministrul agriculturii
               si alimentatiei,
             Ioan Avram Muresan

           p. Ministrul apelor,
              padurilor si
           protectiei mediului,
               Anton Vlad,
             secretar de stat

       Ministrul functiei publice,
               Vlad Rosca

         p. Ministrul finantelor,
            Sebastian Vladescu,
             secretar de stat

         p. Ministrul lucrarilor
          publice si amenajarii
              teritoriului,
             Laszlo Borbely,
            secretar de stat

   ANEXA 1

                   MODIFICAREA SI COMPLETAREA
Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, punerea in posesie a proprietarilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate

   ARTICOL UNIC
   Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, punerea in posesie a proprietarilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 1. - In scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991*), ale Legii nr. 169/1997 si ale Legii nr. 1/2000, precum si pentru atribuirea si punerea in posesie, se constituie comisii comunale, orasenesti, municipale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor functiona in baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicata, conform prezentului regulament."

-----------
   *) Legea nr. 18/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.


   2. La articolul 2, alineatul 1 se modifica si se completeaza cu urmatoarele texte:
   "Comisiile comunale, orasenesti sau municipale se constituie prin ordin al prefectului si vor fi formate din:
   - primar - presedintele comisiei;
   - viceprimarul desemnat de primar;
   - secretarul unitatii administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;
   - un specialist in masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, imbunatatiri funciare sau un specialist in cadastru general;
   - un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanta agricola sau din aparatul primariei;
   - un jurist din sistemul de organizare a agriculturii si alimentatiei sau din aparatul de specialitate al prefecturii ori al autoritatilor administratiei publice locale;
   - un reprezentant al inspectoratului silvic teritorial sau seful ocolului silvic ori imputernicitul acestuia;
   - sefii districtelor silvice ale caror paduri se afla in limitele cadastrale ale localitatii;
   - un specialist in cadastru forestier si amenajarea padurilor;
   - 1-5 reprezentanti ai proprietarilor care au solicitat terenuri conform Legii nr. 169/1997 si Legii nr. 1/2000, in functie de structura administrativa a comunei, orasului sau municipiului.
   Pentru alegerea reprezentantilor proprietarilor in comisia locala consiliile locale vor organiza o adunare a proprietarilor, care va fi legal constituita daca este prezenta majoritatea simpla (jumatate plus unul) din numarul acestora. Hotararea privind alegerea reprezentantilor proprietarilor in comisie se adopta cu majoritatea simpla (jumatate plus unul) din numarul celor prezenti.
   Desemnarea specialistilor si a reprezentantilor mentionati mai sus se face de conducerile unitatilor de care acestia apartin si se comunica in scris prefecturii.
   Cand situatia impune anumite clarificari, la lucrarile comisiei locale vor fi invitate si alte persoane fizice sau juridice interesate in actiunea de retrocedare a terenurilor."
   3. Alineatele 2, 3, 4 si 5 ale articolului 2 se abroga.
   4. La articolul 2, alineatul 6 va avea urmatorul cuprins:
   "Conducerea si coordonarea comisiei comunale, orasenesti sau municipale se asigura de catre primar. In caz de indisponibilitate (boala, demisie sau suspendare) viceprimarul preia prerogativele acestuia. Comisia locala va stabili in prima sa sedinta in plen programul de lucru, astfel incat actiunea sa se desfasoare si sa se incheie in termenul prevazut de lege."
   5. La articolul 2, alineatul 7 va avea urmatorul cuprins:
   "Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea si controlul comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti."
   6. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 3. - La municipiul Bucuresti, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu aceeasi componenta prevazuta la art. 2, care indeplinesc atributiile prevazute la art. 6 lit. a)-j)."
   7. La articolul 4, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
   "Comisia judeteana sau a municipiului Bucuresti este numita prin ordin al prefectului si va avea urmatoarea componenta:
   - prefectul - presedintele comisiei;
   - subprefectul desemnat de prefect - in caz de indisponibilitate (boala, demisie sau suspendare) a prefectului - preia prerogativele acestuia;
   - secretarul general al prefecturii - secretarul comisiei;
   - directorul directiei de contencios administrativ si controlul legalitatii;
   - directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara;
   - directorul oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol;
   - directorul oficiului judetean de consultanta agricola;
   - seful sucursalei Agentiei Domeniilor Statului;
   - directorul filialei Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare;
   - directorul sistemului de gospodarire a apelor;
   - directorul oficiului de studii pedologice si agrochimice;
   - inspectorul-sef al inspectoratului silvic teritorial sau imputernicitul acestuia;
   - directorul directiei silvice a Regiei Nationale a Padurilor sau imputernicitul acestuia;
   - directorul directiei de urbanism, amenajarea teritoriului si lucrari publice;
   - directorul oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie;
   - seful inspectoratului judetean de politie sau al municipiului Bucuresti ori imputernicitul acestuia;
   - un jurist din aparatul de specialitate al prefecturii."
   8. La articolul 4, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
   "In vederea sprijinirii comisiei judetene pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din cate un reprezentant al prefectului, al oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si, respectiv, al inspectoratului silvic teritorial, pentru partea tehnica, care va fi format din specialisti, delegati pe toata durata functionarii comisiei de catre conducatorii institutiilor si agentilor economici prevazuti la alin. 1."
   9. Articolul 5 se abroga.
   10. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 6. - Comisiile comunale, orasenesti sau municipale au urmatoarele atributii:
   a) preiau si analizeaza cererile depuse in conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu exceptia celor formulate de comune, orase sau municipii;
   b) verifica in mod riguros indeplinirea conditiilor prevazute la art. 9 alin. (4) si (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si la art. 6 din Legea nr. 1/2000, solicitand in acest scop toate relatiile si datele necesare;
   c) stabilesc marimea si amplasamentul suprafetei de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii;
   d) completeaza, in urma verificarilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice si juridice indreptatite;
   e) primesc si transmit comisiei judetene contestatiile formulate de cei interesati;
   f) intocmesc situatii definitive, potrivit competentelor ce le revin, privind persoanele fizice si juridice indreptatite sa li se atribuie teren, cu suprafata si amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare si parcelare intocmit;
   g) inainteaza si prezinta comisiei judetene, spre aprobare si validare, situatiile definitive, impreuna cu documentatia necesara, precum si divergentele produse si consemnate la nivelul acestor comisii;
   h) pun in posesie, prin delimitare in teren, persoanele indreptatite sa primeasca terenul si completeaza fisele de punere in posesie a acestora, dupa validarea de catre comisia judeteana a propunerilor facute, si le inmaneaza titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin;
   i) identifica terenurile atribuite ilegal si sesizeaza primarul, care inainteaza sub semnatura actiuni in constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevazute la art. III din Legea nr. 169/1997;
   j) exercita orice alte atributii ce le revin din lege si din prezentul regulament."
   11. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 7. - Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
   a) organizeaza instruirea comisiilor comunale, orasenesti si municipale si asigura distribuirea legilor, a regulamentului, a hartilor si planurilor la zi, precum si a altor materiale necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acestora;
   b) asigura indrumarea si controlul comisiilor comunale, orasenesti si municipale prin desemnarea, pe comune, orase si municipii, a membrilor din comisia judeteana;
   c) verifica legalitatea propunerilor inaintate de comisiile comunale, orasenesti si municipale, in special existenta actelor doveditoare, pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestora;
   d) solutioneaza contestatiile formulate impotriva masurilor stabilite de comisiile subordonate;
   e) valideaza sau invalideaza propunerile comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, impreuna cu proiectele de delimitare si parcelare;
   f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;
   g) solutioneaza cererile de reconstituire a dreptului de proprietate publica a comunelor, oraselor, municipiilor pentru terenurile forestiere;
   h) identifica terenuri atribuite ilegal si sesizeaza prefectul, care va inainta sub semnatura actiuni in constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevazute la art. III din Legea nr. 169/1997;
   i) atribuie si dispun delimitarea in teren, completarea proceselor-verbale de punere in posesie a comunelor, oraselor si municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publica ce le revin;
   j) exercita orice alte atributii ce le revin din lege si din prezentul regulament."
   12. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 8. - Comisiile comunale, orasenesti sau municipale isi desfasoara activitatea in plen, in prezenta majoritatii membrilor acestora, cu prezenta obligatorie a primarului sau, dupa caz, a viceprimarului.
   In situatia in care juristul si cei 1-5 reprezentanti ai proprietarilor nu participa in comisiile locale, se considera ca sunt de acord cu hotararea comisiei. Lucrarile de secretariat ale comisiei locale se asigura de secretarul unitatii administrativ-teritoriale."
   13. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 9. - Comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea in prezenta majoritatii membrilor acestora."
   14. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 10. - Hotararile comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti si ale celor comunale, orasenesti sau municipale se adopta cu votul majoritatii membrilor lor si se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti participantii.
   Pentru adoptarea hotararilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare si vor lua act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini."
   15. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 11. - Conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicata, si ale Legii nr. 1/2000, primariile vor afisa textul acestora in locuri publice. Totodata primariile si prefecturile vor lua masuri ca prevederile acestor legi si ale prezentului regulament sa fie aduse la cunostinta persoanelor indreptatite prin mass-media."
   16. La articolul 12, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
   "Lucrarile privind stabilirea dreptului de proprietate pentru fostii membri ai cooperativelor agricole de productie si celelalte persoane prevazute de lege se fac de comisiile comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz, luandu-se in considerare suprafata terenurilor aduse in cooperative, preluate de acestea in baza unor legi speciale, fara nici un titlu sau prin orice alt mod. Suprafata adusa in cooperativa este cea care rezulta din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in cooperativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii ale martorilor."
   17. La articolul 12, dupa alineatul 1 se introduc trei alineate cu urmatorul cuprins:
   "In baza prevederilor art. 23 si 24 din Legea nr. 18/1991, republicata, terenurile atribuite din intravilanul localitatilor, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, pana la aparitia Legii nr. 18/1991, se inscriu in proprietatea detinatorilor actuali, in limita suprafetelor primite in acest scop de la fostele cooperative agricole de productie sau de la fostele consilii populare, daca atribuirea s-a facut de la fostii proprietari.
   Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta, din terenurile intravilane sau, in lipsa, extravilane, ce au apartinut detinatorului prevazut la alin. 1 sau ascendentului acestuia, din rezerva comisiei locale sau, dupa caz, din terenul proprietate privata a comunei, orasului sau a municipiului.
   In cazul in care nu este posibila compensarea pentru suprafetele prevazute la alin. 1, fostii proprietari urmeaza sa fie despagubiti si vor fi inscrisi in anexa nr. 40 la prezentul regulament."
   18. Articolul 13 se completeaza cu alineatul 9 cu urmatorul cuprins:
   "Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicata, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 218/1998 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1998, pentru modificarea art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, precum si cele depuse in baza Legii nr. 1/2000 vor urma procedura prevazuta de acestea."
   19. La articolul 15 alineatul 5 se abroga.
   20. La articolul 15 alineatul 6, cuvintele art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 se inlocuiesc cu cuvintele art. 13 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, republicata.
   21. La articolul 20, cuvintele art. 16 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 17 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   22. La articolul 21 alineatul 1, cuvintele art. 17 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 18 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   23. La articolul 21 alineatul 2, cuvintele art. 13-15 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   24. La articolul 22 alineatul 1, cuvintele art. 13-15 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   25. La articolul 22 alineatul 2, cuvintele art. 13 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 14 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   26. La articolul 23, cuvintele art. 18 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 19 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   27. La articolul 24, cuvintele art. 95 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 118 din Legea nr. 18/1991, republicata, iar cuvintele art. 18 alin. (1) ori art. 20 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 19 alin. (1) ori ale art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   28. La articolul 25 alineatele 1 si 2, cuvintele art. 20 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   29. La articolul 26, cuvintele art. 21 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   30. La articolul 27 alineatele 1 si 2, cuvintele art. 28 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   31. La articolul 27 alineatul 3, cuvintele art. 29 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   32. La articolul 28 alineatul 1, cuvintele art. 41 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 41 din Legea nr. 18/1991 (nemodificata).
   33. Articolul 28 se completeaza cu alineatul 3 cu urmatorul cuprins:
   "Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, solicitate in baza Legii nr. 169/1997 si a Legii nr. 1/2000, se face in conformitate cu prevederile cap. X din prezentul regulament."
   34. La articolul 30 alineatul 1, cuvintele art. 32 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicata, iar cuvintele art. 40 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   35. La articolul 31 alineatul 1, cuvintele art. 39 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   36. La articolul 32, cuvintele art. 36 si 38 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 37 si 42 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   37. Articolul 32 se completeaza cu alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
   "Suprafata in actiuni de 10 ha de familie, in echivalent arabil, stabilita in conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificata, va fi retrocedata in natura conform Legii nr. 1/2000. In cazul in care proprietarii deposedati au detinut suprafete mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri pana la limita a 50 ha."
   38. La articolul 33, cuvintele art. 37 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   39. Articolul 33 se completeaza cu alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
   "Suprafata de 10 ha de familie, in echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, poate fi restituita in natura pana la 50 ha de proprietar deposedat."
   40. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
   "Punerea in posesie a proprietarilor si emiterea titlurilor de proprietate"
   41. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 35. - Delimitarea si parcelarea pe proprietari se fac pe baza hartilor si planurilor de situatie la zi din cadrul actualei unitati administrativ-teritoriale.
   La parcelarea terenului in sisteme de irigatii se va tine seama de metoda de udare cu echipamentele existente si de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corecta si rationala a acestora.
   Astfel, in cazul irigatiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuala, la stabilirea loturilor de teren se va lua in considerare unitatea de suprafata deservita de un hidrant.
   La stabilirea limitelor loturilor se recomanda ca latura mica sa fie pe antena, iar latura mare sa fie egala cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafata parcelei sa coincida cu suprafata deservita de o aripa de ploaie sau un multiplu al acestei suprafete.
   Pentru proprietatile de mici dimensiuni utilizarea rationala a sistemului de irigatii, respectiv a suprafetei deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apa.
   Pentru suprafetele prevazute sa fie irigate prin scurgere la suprafata (brazde, fasii) se vor avea in vedere orografia terenului, posibilitatea aplicarii udarii pe intreaga suprafata si, respectiv, modalitatile de evacuare a apei in exces.
   Pe terenurile amenajate cu lucrari de desecare-drenaj, la stabilirea proprietatilor se vor lua in considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care sa asigure atat exploatarea agricola, cat si intretinerea lucrarilor hidroameliorative.
   Pe terenurile in panta, la parcelare se va avea in vedere respectarea lucrarilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, bancheta, benzi inierbate, reteaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanti, drumuri agricole si alte lucrari).


   Cand nu sunt executate lucrari de combatere a eroziunii, delimitarea parcelelor se va face, pe cat posibil, cu latura lunga in sensul curbelor de nivel, astfel incat sa permita executarea lucrarilor de pregatire a solului pentru insamantari, precum si intretinerea culturilor prasitoare pe directia curbelor de nivel, in scopul prevenirii si combaterii eroziunii solului.
   De asemenea, se va tine seama de prevederile art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicata, privind delimitarea zonelor de protectie aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, inclusiv cele de gospodarire a apelor, conform normelor in vigoare."
   42. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 36. - Punerea in posesie pe baza de masuratori topografice se va efectua in conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicata, de catre specialisti in masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului agricol, imbunatatiri funciare si cadastru general pentru terenurile agricole si, respectiv, specialisti in cadastru forestier si amenajarea padurilor, conform planului parcelar. In situatia in care volumul lucrarilor depaseste posibilitatile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestari de servicii de specialisti in masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului agricol, imbunatatiri funciare si cadastru general ai agentilor economici.
   Persoanele care au formulat plangeri la judecatorie vor fi puse in posesie provizoriu, pana la prezentarea hotararii judecatoresti de catre comisii, cu suprafetele stabilite pe baza hotararii comisiei judetene. Dupa prezentarea hotararii judecatoresti punerea in posesie se va face tinandu-se seama de aceasta.
   Din rezerva constituita potrivit legii comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor putea atribui, in completare, terenuri, daca din hotarare rezulta aceasta.
   Punerea in posesie se face prin intocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevazute in anexele nr. 52a) si 52b), si prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se inmaneaza proprietarului impreuna cu schita terenului.
   In acest scop autoritatile comunale si orasenesti ale administratiei publice locale vor incunostinta in scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul in alte localitati si carora li s-a stabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea in posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau resedinta in localitate autoritatile comunale si orasenesti ale administratiei publice locale vor afisa la sediul lor data punerii in posesie, utilizand totodata orice alte mijloace de comunicare.
   Persoanele care din diferite motive sunt in imposibilitatea de a se prezenta la data punerii in posesie pot imputernici prin procura speciala si autentica, cu mentiunea expresa <>, alte persoane, care vor semna tabelul de luare in primire a terenului.
   La inmanarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea incunostintarilor vor fi achitate, pe baza de chitanta, de persoanele care primesc titlurile.
   Marcarea parcelelor se face prin tarusi sau borne, care se asigura de fiecare proprietar."
   43. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 37. - Pe baza documentatiilor inaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere in posesie si schitele terenurilor, comisia judeteana emite titlurile de proprietate conform modelului prevazut in anexa nr. 27. Documentatiile se trimit in doua exemplare, din care unul se retine si se depoziteaza la arhiva Oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. Formularele cuprinzand titlul de proprietate se tiparesc pe hartie speciala format A3, ca imprimat cu regim special in carnete a cate 100 de file. Acestea se vor tipari prin grija Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si se vor difuza comisiilor judetene, in functie de necesitati. Titlul de proprietate pentru cetatenii in viata se emite persoanelor indreptatite (sot, sotie), iar pentru mostenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au apartinut autorului lor, in care se nominalizeaza toti solicitantii indreptatiti, urmand ca pentru iesirea din indiviziune, ulterior, acestia sa procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completeaza cu tus negru si se numeroteaza incepand de la nr. 1, in fiecare judet. In titlu se vor inscrie numele si prenumele titularului, precum si initiala tatalui. In cazul in care alaturi de sotul supravietuitor vin la mostenire si alti mostenitori, potrivit celor prevazute la art. 15 alin. (2) si (3) din Legea nr. 18/1991, republicata, la rubrica <> se inscrie suprafata atribuita persoanelor care au detinut terenuri in proprietate sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, precum si in cazurile prevazute la art. 22 din aceeasi lege, iar la rubrica <> se inscrie suprafata atribuita pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.
   Titlul de proprietate se semneaza de prefect, secretarul general al prefecturii, ca secretar, directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara si de directorul Oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. Partile detasabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, care le vor inscrie in registrul agricol, dupa care le vor inmana, sub semnatura, titularilor, iar partea nedetasabila (cotorul) a titlului de proprietate se retine si se depoziteaza la arhiva Oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol.
   In acest sens comisiile vor intocmi un registru care va cuprinde numele si prenumele titularului, numarul titlului de proprietate si semnatura primitorului. Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plangeri la judecatorie se vor completa si se vor elibera dupa pronuntarea hotararii judecatoresti.
   Procedura privind delimitarea, intocmirea planului parcelar, punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate in baza prevederilor Legii nr. 169/1997 si ale Legii nr. 1/2000 se face conform dispozitiilor cap. X din prezentul regulament.
   In cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub conditia publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a si purtarii mentiunii <>, dupa incunostintarea scrisa a comisiei judetene."
   44. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 38. - In situatia in care mai raman terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral si in teren si le va preda consiliului local in administrare, urmand a fi folosite in conformitate cu prevederile legii. Inscrierea acestor suprafete se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita si va marca pe plan si in teritoriu terenurile societatilor comerciale, asociatiilor de tip privat, izlazurile comunale si terenurile cu vegetatie forestiera atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora in conditiile prevazute de lege. Totodata va delimita si va marca pe plan si in teritoriu suprafata ce se va atribui in folosinta, care se preda consiliului local pentru a fi atribuita celor indreptatiti prin lege."
   45. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 39. - Dupa punerea in posesie a tuturor proprietarilor Oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol va redacta un plan de situatie cu noua parcelare a teritoriului si cu numerotarea topografica corespunzatoare, in doua exemplare, din care un exemplar ramane la acesta, iar unul se preda cu proces-verbal consiliului local al comunei, orasului sau municipiului."
   46. La articolul 40 alineatul 1, cuvintele art. 11 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   47. La articolul 40 alineatele 5 si 7, cuvintele art. 99 si art. 33 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 99 si, respectiv, art. 33 din Legea nr. 18/1991, nemodificata.
   48. La articolul 41 alineatul 1, cuvintele art. 26 si 27 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 27 si 28 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   49. La articolul 45 alineatul 1, cuvintele art. 29 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   50. La articolul 45 alineatul 2, cuvintele art. 28 alin. 7 din Legea fondului funciar se inlocuiesc cu cuvintele art. 29 alin. (7) din Legea nr. 18/1991, republicata.
   51. La articolul 46, cuvintele art. 26, 28, 29 si 27 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 27, 29, 30 si 28 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   52. La articolul 47, cuvintele art. 28 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   53. La articolul 49, cuvintele art. 27 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 28 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   54. In nota de subsol, cuvintele art. 36-38 din prezentul regulament se inlocuiesc cu cuvintele art. 35-38, iar cuvintele si sectorul agricol Ilfov se elimina.
   55. Dupa capitolul VII se introduc capitolele VIII-XI cu urmatorul cuprins:

   "CAPITOLUL VIII
   Dispozitii generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000

   Art. 50. - Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea sunt libere, cu respectarea drepturilor dobandite conform prevederilor Legii nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere in posesie sau titlu de proprietate, care raman valabile fara nici o alta confirmare, potrivit art. 2 din Legea nr. 1/2000.
   In acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii nr. 169/1997 schita amplasamentului cu terenul detinut sau orice alte informatii din care sa rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.
   Pentru terenurile agricole comisiile locale impreuna cu oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetene sau al municipiului Bucuresti, pe baza analizei documentatiilor prezentate la alin. 2, stabilesc daca vechiul amplasament este liber si poate fi retrocedat, delimitandu-se pe planul de situatie terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000.
   Pentru terenurile forestiere comisiile locale impreuna cu reprezentanti ai inspectoratului silvic teritorial vor stabili daca vechiul amplasament, identificat in conformitate cu documentatiile prezentate la alin. 2, este liber si poate fi retrocedat pe baza situatiei elaborate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prevazuta la art. 73.
   Art. 51. - Persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicata, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata sub orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, se vor inscrie in anexa nr. 28.
   Persoanelor fizice carora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor alin. 1, pentru care nu exista suprafete de teren agricol, reconstituirea li se face in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, iar in situatia in care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, se vor acorda despagubiri conform art. 3 alin. (3) si (4) din aceeasi lege.
   Art. 52. - Persoanele fizice ale caror terenuri din extravilanul localitatilor au trecut in proprietatea statului in mod abuziv (terenuri preluate in orice mod fara just titlu) si se gasesc incluse in diverse amenajari hidrotehnice, de hidroamelioratii si de alta natura, care au solicitat sau vor solicita prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, se inscriu in anexa nr. 29.
   Dupa analizarea si verificarea cererilor si a actelor doveditoare, conform prevederilor art. 9 alin. (5) si ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, comisia locala va completa anexa nr. 29 si o va inainta comisiei judetene pentru validare. Valoarea probanta a actelor doveditoare este aceeasi, indiferent de ordinea mentionarii acestora in textul legii.
   Dupa validarea anexei nr. 29 persoanelor fizice li se reconstituie dreptul de proprietate in localitatile in care exista terenuri agricole constituite ca rezerva la dispozitia comisiei locale, iar in situatia in care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate. In aceste situatii se vor elibera titluri de proprietate in conditiile legii.
   In localitatile in care compensarea nu este posibila se vor acorda despagubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in conditiile legii.
   In cazul in care suprafetele de teren au fost expropriate, iar lucrarile prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 nu au fost executate sau se afla in stadiu de proiect, suprafata preluata se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora.
   Art. 53. - In anexa nr. 30 se inscriu persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren agricol de pana la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere de peste 5%, care au solicitat prin cerere acest drept, potrivit art. 3 alin. (2)-(4) si art. 5 din Legea nr. 1/2000.
   Art. 54. - Suprafetele de teren revendicate de 2 cetateni, dintre care unul este fostul proprietar caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1953-1959, care a solicitat prin cerere, si cel de al doilea, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, se inscriu in anexa nr. 31, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.
   Art. 55. - Pentru persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate conform art. 3, 5 si 23 din Legea nr. 1/2000 emiterea titlurilor de proprietate se va face conform art. 7 din aceeasi lege.

   CAPITOLUL IX
   Retrocedarea terenurilor agricole

   Art. 56. - In conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa si ale pct. 3.1-3.4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999, anexa la Hotararea Guvernului nr. 97/2000, Agentia Domeniilor Statului va inventaria terenurile care fac obiectul retrocedarii si improprietaririi in baza legii si va intocmi balanta terenurilor agricole si terenurilor aflate permanent sub luciu de apa, care apartin domeniului public sau privat al statului, pentru fiecare societate comerciala.
   In situatia formularii unor sesizari si reclamatii, Agentia Domeniilor Statului impreuna cu directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti si cu oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetene si al municipiului Bucuresti vor verifica legalitatea cererilor care au stat la baza dobandirii calitatii de actionar sau de locator, precum si a savarsirii unor abuzuri prin acte administrative si, dupa caz, se pot prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicata, sau pot sesiza instantele judecatoresti in a caror raza teritoriala este situat terenul agricol.
   Agentia Domeniilor Statului si oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetene si al municipiului Bucuresti vor intocmi documentatia pentru terenurile care fac obiectul retrocedarii la societatile comerciale prevazute la art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 si la institutele si statiunile de cercetare, pe care o transmit directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, pentru avizare.
   Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti verifica si avizeaza documentatiile si prin imputernicitii lor le supun aprobarii consiliului local din raza unitatii administrativ-teritoriale unde sunt situate terenurile. In situatia in care consiliul local nu se pronunta in termen de 15 zile de la inregistrarea procesului-verbal de delimitare la secretarul comunei, orasului sau al municipiului, acesta il va transmite comisiei judetene.
   Procesul-verbal de delimitare si planul de situatie parcelar impreuna cu hotararea consiliului local vor fi supuse validarii comisiei judetene, care in termen de 30 de zile este obligata sa se pronunte.
   Dupa pronuntarea hotararii comisiei judetene se vor face punerea in posesie a titularilor, precum si eliberarea titlurilor de proprietate.
   Art. 57. - In anexa nr. 32 se inscriu persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, in temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificata, si carora li se restituie in natura suprafete cu destinatie agricola sau piscicola, de aceeasi calitate, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, in perimetrul acestor societati, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000.
   In situatia in care li s-a stabilit calitatea de actionar la alte societati comerciale (foste I.A.S.) decat acolo unde a fost situat terenul, punerea in posesie se face, la optiune, pe vechiul amplasament, daca este liber, iar in situatia in care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice indreptatite se stabileste un nou amplasament.
   Dupa informarea comisiei locale se intocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin imputernicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
   Art. 58. - In anexa nr. 33 se inscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Romane, universitatilor si institutiilor de invatamant superior cu profil agricol, care trec in proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.
   Trecerea terenurilor agricole prevazute la art. 9 alin. (1), pentru institutiile mentionate la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, apartinand domeniului public, se face prin hotarare a Guvernului.
   Art. 59. - In anexa nr. 34 se inscriu persoanele fizice carora li s-au stabilit drepturi de creanta la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si la regiile autonome cu profil agricol sau la societatile nationale cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992, si carora li se restituie suprafetele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000.
   Dupa informarea comisiei locale se intocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin imputernicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
   Art. 60. - In anexa nr. 35 se inscriu persoanele fizice carora li se vor achita in mod obligatoriu drepturile in natura sau de creanta restante, stabilite si prevazute in Legea nr. 48/1994, de catre societatile comerciale, institutele, statiunile de cercetare si productie agricola, precum si de regiile autonome si societatile nationale cu profil agricol, potrivit art. 11 din Legea nr. 1/2000.
   Creantele actionarilor si locatorilor se platesc si din veniturile realizate de societati sau din fonduri speciale create in urma privatizarii societatilor comerciale agricole, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000.
   Art. 61. - Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va proceda conform prevederilor art. 50 alin. 2 si 3 din prezentul regulament, precum si cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 1/2000 si a procedurilor prevazute de aceasta.
   Art. 62. - Prefectul, in calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va intocmi si va inainta lunar, pana la data de 5 a lunii, Departamentului pentru Administratie Publica Locala (Ministerul Functiei Publice) situatiile centralizatoare pe comune si pe total judet, prevazute in anexele nr. 28-59, stadiul acestora, precum si al realizarii aplicarii prevederilor Legii nr. 1/2000, inclusiv punerea in posesie si emiterea titlurilor de proprietate, propunerile de masuri si, dupa caz, de atragere a raspunderii pentru primarii care impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate in termenele si in conditiile stabilite de lege.
   Un exemplar al situatiei mentionate la alin. 1 se va transmite si Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, precum si Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
   Art. 63. - In anexa nr. 36 se inscriu persoanele fizice care au incheiat contracte de locatiune in conditiile prevazute la art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, carora li se restituie in natura suprafetele de teren agricol prevazute in acele contracte, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.
   Dupa informarea comisiei locale se intocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin imputernicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
   Art. 64. - In anexa nr. 37 se inscriu persoanele fizice prevazute la art. 37 si 38 din Legea nr. 18/1991, republicata, carora li s-a stabilit calitatea de actionar, persoanele fizice carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, la regiile autonome si la societatile nationale cu profil agricol, in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992, precum si persoanele fizice care au calitatea de locator, conform art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, carora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avuta in proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
   Dupa informarea comisiei locale se intocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin imputernicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
   Art. 65. - In anexa nr. 38 se inscriu persoanele prevazute la art. 39 din Legea nr. 18/1991, republicata, ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 si al oricaror alte acte normative de expropriere, sau, dupa caz, mostenitorii acestora, carora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, in natura, in limita suprafetei de teren trecute in proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafetele de teren aflate in patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni cu profil agricol sau al altor societati comerciale care au in patrimoniu terenuri agricole ori, dupa caz, aflate in administrarea regiilor autonome si a societatilor nationale cu profil agricol, care isi au sediul in localitatea sau in localitatile in care s-a aflat terenul agricol trecut in proprietatea statului, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.
   Dupa informarea comisiei locale se intocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin imputernicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
   Potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, pentru terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, aflate in administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, restituirea in natura se face din suprafetele de teren agricol, care vor fi delimitate pentru productie, din terenurile proprietate privata a statului, prin hotarare a Guvernului.
   Art. 66. - In anexa nr. 39 se inscriu persoanele fizice pentru care nu exista suprafete de teren agricol pentru restituirea integrala a proprietatii, solicitate prin cerere, carora li se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedata, potrivit art. 17 din Legea nr. 1/2000.
   In anexa nr. 40 se inscriu persoanele fizice care opteaza prin cereri intemeiate, aprobate de organele competente, sa li se acorde despagubiri pentru terenurile agricole cuvenite in natura, potrivit art. 40 din Legea nr. 1/2000.
   Modul de evaluare a terenurilor, sursele financiare si modalitatile de plata catre fostii proprietari prevazuti la alin. 1 si 2 se vor stabili in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, potrivit art. 40 din aceeasi lege.
   Art. 67. - In anexa nr. 41 se inscriu terenurile ramase in proprietatea privata a statului si, respectiv, in exploatarea sau in patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni, regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol, evidentiate ca atare in cadastrul agricol, dupa restituirea in natura a suprafetelor agricole persoanelor fizice si juridice indreptatite, potrivit art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 1/2000.
   Valoarea actualizata a investitiilor ramase de recuperat se urmareste de Agentia Domeniilor Statului.
   Art. 68. - In anexa nr. 42 se inscriu persoanele fizice, actionari sau locatori, precum si alte persoane indreptatite de la care urmeaza sa se recupereze valoarea ramasa a investitiilor facute pe terenurile restituite in natura, intr-o perioada de maximum 10 ani, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000.
   Art. 69. - In anexa nr. 43 se inscriu organele reprezentative ale unitatilor de cult, constituite ca persoane juridice pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, care dobandesc prin reconstituire suprafete de teren agricol din fondul bisericesc al cultului caruia ii apartin, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.
   Art. 70. - In anexa nr. 44 se inscriu liceele cu profil agricol sau silvic si institutiile publice de ocrotire a copiilor, care nu au primit teren agricol pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, carora li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut in proprietate, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.
   Art. 71. - In anexa nr. 45 se inscriu unitatile de invatamant preuniversitar care dobandesc prin reconstituire suprafete de teren agricol, in limita celor pe care le-au avut in proprietate, precum si cele care nu au detinut in proprietate terenuri agricole si carora li se atribuie in folosinta suprafete de teren agricol pana la 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000.

   CAPITOLUL X
   Retrocedarea terenurilor forestiere

   Art. 72. - Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face din suprafetele de teren cu destinatie forestiera cuprinse in amenajamente silvice si din terenurile cu destinatie agricola acoperite cu vegetatie forestiera (pasuni impadurite, tufarisuri, zavoaie si altele asemenea).
   Persoanele fizice, cetateni romani, indiferent daca la data inregistrarii cererii aveau domiciliul in tara sau in strainatate, se inscriu in anexa nr. 53, impreuna cu datele referitoare la suprafata si amplasament, stabilite de comisie.
   Reconstituirea drepturilor de proprietate pentru composesorate, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razasesti nedivizate, paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora, precum si pentru mostenitorii acestora, care au formulat cereri, se face pe vechile amplasamente, in limita suprafetei rezultate din aplicarea reformei agrare din anul 1921, cu reconstituirile si retrocedarile legale ulterioare.
   Comitetul ad-hoc care va reprezenta formele asociative va fi ales de majoritatea membrilor solicitanti sau de mostenitorii acestora cu vocatie succesorala. In cazul in care exista mai multi mostenitori solicitanti cu aceeasi vocatie succesorala, este suficienta prezenta unuia dintre acestia.
   Proba reprezentativitatii comitetului ad-hoc se face cu procesul-verbal incheiat cu ocazia alegerii acestuia si cu lista cuprinzand membrii participanti, cu semnatura fiecaruia dintre acestia.
   Procesul-verbal va fi semnat de 3-7 membri ai secretariatului, altii decat candidatii pentru comitetul ad-hoc, desemnati de adunarea membrilor formei asociative.
   In baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 1/2000, in cazul composesoratelor, obstilor de mosneni, obstilor razasesti si al altor forme asociative asimilate acestora, comitetele ad-hoc vor prezenta la judecatorie statutele pe baza carora respectivele forme asociative au fost organizate si au functionat in perioada 1921-1940.
   Fostii membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor forestiere (composesorate, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razasesti nedivizate, paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora) sau succesorii lor care au formulat cereri se inscriu in anexa nr. 54, impreuna cu datele stabilite de comisie referitoare la suprafetele rezultate prin aplicarea cotei participative la marimea suprafetei totale a terenurilor forestiere din forma asociativa rezultata din acte. In aceeasi anexa, dupa inscrierea tuturor solicitantilor dintr-o forma asociativa se insumeaza datele referitoare la suprafata si se trec informatiile asupra amplasamentului identificat al acesteia. Suprafata insumata se va incadra in prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 1/2000.
   Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, manastirile, constituite ca persoane juridice pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, precum si institutiile de invatamant care au detinut terenuri forestiere pot solicita terenurile pe care le-au avut in proprietate, in limita a 30 ha, indiferent daca acestea sunt situate pe raza mai multor localitati.
   Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, manastirile, constituite ca persoane juridice pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, dobandesc prin reconstituire suprafete pana la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului caruia ii apartin, recunoscut de lege, daca acesta a avut in proprietate terenuri forestiere in judetul in care a fost constituita parohia, schitul sau manastirea.
   Persoanele juridice indreptatite prevazute la alin. 9 si 10, care solicita terenurile forestiere detinute, se inscriu in anexa nr. 55.
   Comunele, orasele si municipiile care au detinut in proprietate terenuri forestiere se inscriu in anexa nr. 56, impreuna cu datele stabilite de comisie, referitoare la suprafata si amplasament. Padurile date in folosinta comunelor in baza H.C.M. nr. 2.315/1953 nu fac obiectul restituirii catre acestea.
   Art. 73. - In situatiile prevazute de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 punerea in posesie se va face pe alte amplasamente, in conditiile art. 24 alin. (3) din aceeasi lege.
   Identificarea terenurilor care fac obiectul prevederilor art. 24 alin. (2) lit. b)-g) din Legea nr. 1/2000 se face la nivel de ocol silvic, se verifica de directiile silvice, se centralizeaza la nivelul Regiei Nationale a Padurilor si se aproba de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin ordin al ministrului, la propunerea administratorului Regiei Nationale a Padurilor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
   Art. 74. - Punerea in posesie se va face in conditiile prevazute la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.
   Detinatorul actual al terenului forestier supus retrocedarii pune la dispozitie comisiilor locale terenurile in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite in termen de 60 de zile de la validarea cererilor de catre comisia judeteana.
   Incepand cu data punerii la dispozitie, stabilita de Regia Nationala a Padurilor, pentru punerea in posesie a terenurilor forestiere, cheltuielile pentru paza si protectia acestora efectuate de detinatorul actual pana la punerea efectiva in posesie se asigura de actualul detinator.
   Art. 75. - Punerea in posesie a proprietarilor, persoane fizice si juridice, in cadrul zonelor teritoriale delimitate, se va face de comisia locala, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice actualizate si a masuratorilor topografice, informand asupra datei pe reprezentantii detinatorilor actuali ai terenurilor care se restituie.
   Punerea in posesie se face in conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicata, numai dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, respectiv crearea in teritoriu a structurilor de control ale statului si a celor de gospodarire in regim silvic a padurilor, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 96/1998, republicata, precum si dupa promulgarea legilor privind contraventiile silvice, regimul silvic, administrarea fondului forestier, proprietate privata si publica, si statutul personalului silvic.
   Potrivit prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu ocazia punerii in posesie in conformitate cu prezentul regulament, opereaza trecerea efectiva in proprietate privata si, respectiv, publica a unitatilor administrativ-teritoriale.
   Art. 76. - Comisiile comunale, orasenesti si municipale vor incunostinta in scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul in alte localitati si carora li s-a atribuit dreptul de proprietate asupra datei la care va avea loc punerea in posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau resedinta in localitate comisiile comunale, orasenesti si municipale vor afisa la sediul primariilor data punerii in posesie, utilizand totodata orice alte mijloace de comunicare.
   Persoanele care din diferite motive sunt in imposibilitate sa se prezinte la data stabilita pentru punerea in posesie pot imputernici, prin procura speciala si autentica, cu mentiunea expresa <>, alte persoane, care vor semna procesul-verbal de punere in posesie.
   Cu ocazia punerii in posesie a proprietarilor persoane fizice, acestia semneaza procesul-verbal de punere in posesie (anexa nr. 57), primind, la cerere, o copie de pe <> aferenta din amenajamentul silvic in vigoare sau, dupa caz, pentru suprafetele situate in terenurile cu destinatie agricola, din amenajamentele silvopastorale.
   Daca in termen de un an de la instiintarea cu privire la data punerii in posesie cel indreptatit nu se prezinta personal sau prin imputernicit, din vina sa, in vederea preluarii efective a terenului forestier, acesta va fi gospodarit in regim silvic de actualii detinatori pana la punerea in posesie a persoanelor indreptatite. In aceasta situatie cheltuielile de paza si protectie efectuate raman asupra detinatorului actual al terenului.
   Art. 77. - Punerea in posesie a persoanelor juridice se face in prezenta imputernicitului acestora, precum si a detinatorului actual al terenurilor, care vor semna procesul-verbal de punere in posesie (anexa nr. 58). La cerere, contra cost, imputernicitul persoanei juridice va primi o copie de pe descrierea parcelara aferenta, prevazuta in amenajamentele silvice sau silvopastorale, dupa caz.
   Art. 78. - Delimitarea limitelor terenurilor cu vegetatie forestiera retrocedate se face de organele silvice de specialitate.
   Art. 79. - Pe baza documentatiilor inaintate de comisiile comunale, orasenesti sau municipale, comisia judeteana, dupa operatiunea de validare si punere in posesie, emite titluri de proprietate, conform modelului prezentat in anexa nr. 59. Documentatiile pentru emiterea titlului de proprietate se intocmesc in doua exemplare, dintre care unul se retine la comisia judeteana, iar celalalt se transmite inspectoratului silvic teritorial pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tiparesc, prin grija Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe hartie speciala format A3, ca imprimat cu regim special, in carnete a cate 100 de file.
   Prevederile art. 37 alin. 2 se aplica in mod corespunzator.
   Titlul de proprietate se semneaza de prefect, secretarul general al prefecturii, ca secretar, si de inspectorul-sef al inspectoratului silvic teritorial. Partile detasabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, care le vor inscrie in registrul agricol, dupa care le vor inmana, sub semnatura, persoanelor fizice indreptatite sau reprezentantilor imputerniciti ai persoanelor juridice. In acest sens comisiile vor intocmi un registru care sa cuprinda numele si prenumele titularului, numarul titlului de proprietate si semnatura primitorului. Partea nedetasabila (cotorul) a titlului de proprietate se retine si se depoziteaza la arhiva inspectoratului silvic teritorial.
   Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plangeri la judecatorie se va elibera dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti si punerea in posesie.

   CAPITOLUL XI
   Dispozitii finale si tranzitorii

   Art. 80. - In anexa nr. 46 se inscriu fostii proprietari sau, dupa caz, mostenitorii acestora, carora li se restituie, la cerere, constructiile de orice fel apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozitii din Legea nr. 187/1945, potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.
   Atribuirea in proprietate se face prin ordin al prefectului.
   In cazul in care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despagubiri, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.
   Art. 81. - In anexa nr. 47 se inscriu persoanele fizice si persoanele juridice care nu au depus in termenul prevazut de Legea nr. 169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare, care formuleaza astfel de cereri si care depun actele doveditoare in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, potrivit art. 33 din aceasta lege.
   Art. 82. - In anexa nr. 48 se inscriu fostii proprietari sau mostenitorii acestora, carora li se restituie la cerere terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii, aprobate potrivit legii, sau cu lucrari ce au fost deteriorate, distruse si nu mai prezinta nici o valoare de intrebuintare, preluate in orice mod, inclusiv cu titlu de donatie, considerate proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si ale altor acte normative speciale (decrete de expropriere si altele), potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000.
   Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.
   Art. 83. - In anexa nr. 49 se inscriu persoanele fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire, cu ocazia aplicarii Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-au atribuit efectiv terenuri la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata si li se vor acorda la cerere terenurile respective, in limita suprafetelor disponibile, potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000.
   Art. 84. - In anexa nr. 50 se inscriu persoanele fizice ale caror terenuri au intrat in componenta fostelor cooperative agricole de productie si ca urmare a comasarilor nu au primit drept de proprietate in conditiile Legii nr. 18/1991, carora li se reconstituie dreptul de proprietate la cerere, in conditiile Legii nr. 1/2000, pe vechile amplasamente, in perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, daca acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, iar in toate celelalte cazuri contrare fiind aplicabile prevederile art. 17 si 37 din aceeasi lege.
   Dupa informarea comisiei locale se intocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin imputernicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
   Art. 85. - In anexa nr. 51 se inscriu fostii membri ai formelor asociative, composesorate, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razasesti nedivizate si alte forme asociative asimilate acestora, precum si mostenitorii acestora, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenuri agricole, pasuni si fanete, potrivit art. 39 din Legea nr. 1/2000.
   Art. 86. - In toate cazurile prevazute de Legea nr. 1/2000 comisiile comunale, orasenesti sau municipale si cele judetene vor verifica in mod riguros existenta cererilor si actele doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinandu-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege.
   Dupa analizarea si verificarea cererilor si a actelor doveditoare, persoanele fizice si juridice indreptatite se inscriu de catre comisiile locale in anexele*) nr. 28-31, 33, 35, 39-49, 51 si 53-56 si de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin imputernicitii sai, dupa informarea comisiei locale, in anexele*) nr. 32, 34, 36-38 si 50, in termen de 45 de zile de la data publicarii prezentului regulament in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Anexele prevazute la alin. 2 se afiseaza in locuri vizibile la sediul primariilor localitatilor, pentru informarea celor interesati, in cadrul aceluiasi termen.
   Dupa expirarea termenului de 45 de zile, cererile insotite de actele doveditoare, impreuna cu anexele prevazute la alin. 2, se inainteaza de presedintele comisiei locale la comisia judeteana pentru verificarea si validarea acestora in termen de 15 zile.
   Dupa validarea anexelor de catre comisia judeteana, acestea se retransmit pentru reafisare in locuri vizibile, la sediul primariilor localitatilor.
   Delimitarea terenurilor, intocmirea planului parcelar, punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate pentru persoanele indreptatite prevazute in anexele nr. 32, 34, 36-38 si 50 se fac conform prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 si, respectiv, ale art. 56, 57, 59, 63-65 si 84 din prezentul regulament, iar pentru persoanele fizice si juridice prevazute in anexele nr. 28-31, 33, 35, 39-49, 51 si 53-56, conform prevederilor cap. V din prezentul regulament.
   Art. 87. - Persoanele nemultumite vor proceda conform dispozitiilor procedurale prevazute la art. 51-59 din Legea nr. 18/1991, republicata.
   Plangerea formulata potrivit art. 53-56 din Legea nr. 18/1991, republicata, suspenda executarea.
   Art. 88. - Unitatile agricole care au terenuri in administrare sunt obligate sa cultive terenurile agricole pana la predarea efectiva a acestora persoanelor indreptatite.
   Predarea efectiva se face si in cursul anului agricol, daca partile convin asupra recuperarii cheltuielilor de productie de pe terenurile in cauza.
   Pentru nelucrarea terenurilor agricole unitatile agricole vor fi sanctionate in conformitate cu prevederile legii.
   Art. 89. - Anexele nr. 1-59 fac parte integranta din prezentul regulament."
   56. Anexele nr. 8, 9b), 11, 13, 14a), 14b), 14c), 17, 18, 19, 20, 22 la regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991, republicat, se inlocuiesc cu anexele la prezentul regulament.

---------
   *) Anexele mentionate intra in vigoare la data publicarii Hotararii Guvernului nr. 180/2000 in Monitorul Oficial al Romaniei.

*T*
   ANEXA 8

                TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele prevazute la art. 17 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, care solicita in scris atribuirea de terenuri in proprietate

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                               Suprafata
Nr.  Numele si                  agricola             din care:          Alte
crt. prenumele                   ce se    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ terenuri
                               atribuie  Arabil Vii Livezi Pajisti  neagricole
                                  in     -ha-  -ha-  -ha-   -ha-       -ha-
                              proprietate
                                 -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0      1                            2      3     4      5      6          7
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   NOTA:
   - In coloana 1 se trec la inceput numele si prenumele cetatenilor romani apartinand minoritatii germane si, in continuare, alte persoane prevazute la art. 17 din lege.
   - In coloana 2 se inscrie suprafata ce se atribuie.
   - In coloanele 3-6 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta agricola.
   - In coloana 7 se inscriu terenurile neagricole.

*ST*
*T*

   ANEXA 9b)

                   TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele care au fost deportate si care nu beneficiaza de dispozitiile art. 14-16 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, care solicita in scris atribuirea de terenuri agricole in proprietate

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                           Suprafata
Nr.     Numele si           agricola         din care:
crt.    prenumele             ce se     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                           atribuie    Arabil  Vii  Livezi  Pajisti Observatii
                        in proprietate  -ha-  -ha-  -ha-     -ha-
                             -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0       1                       2          3     4     5       6         7
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ


ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   NOTA:
   - In coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol, conform prevederilor legii.
   - In coloana 2 se trece suprafata agricola ce se atribuie in proprietate (in extravilan).
   - In coloanele 3-6 se trece suprafata pe categorii de folosinta.

*ST*
*T*
   ANEXA 11

                           TABEL NOMINAL
cuprinzand personalul de specialitate care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale, caruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol in proprietate, conform art. 19 alin. (1) ori art. 21 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                               Suprafata  Suprafata
Nr.  Numele            Unitatea agricola   agricola         din care:
crt.   si   Speciali-  in care  solicitata stabilita ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    prenu-  tatea        a        -ha-       de      Arabil Vii Livezi Pajisti
    mele              activat              comisie   -ha-  -ha-  -ha-   -ha-
                                            -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0     1        2          3         4          5        6     7    8       9
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

*ST*
*T*
   ANEXA 13

                  TABEL NOMINAL
cuprinzand parohiile, schiturile si manastirile din mediul rural care solicita in scris terenuri agricole in proprietate, conform art. 22 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                             Suprafata   Suprafata
Nr.  Denumirea   Comuna       agricola     agricola            din care:
crt. parohiei    (satul)     solicitata   stabilita ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    schitului    unde         -ha-          de      Arabil Vii Livezi Pajisti
       sau       isi are                  comisie    -ha-  -ha- -ha-   -ha-
    manastirii   sediul                    -ha-
    solicitante
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0        1          2            3            4         5    6     7      8
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

*ST*
*T*
   ANEXA 14a)

                     TABEL NOMINAL
cuprinzand terenurile proprietate a membrilor asociatiilor de tip privat cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Denumirea                                             Total
Nr.  asociatiei Numele si Supra-       din care:           terenuri Total   Ob-
crt.   de tip   prenumele fata  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄneagri-  general ser
     privat    membrilor  a-    Arabil Vii Livezi Pajisti cole      -ha-   va-
    cu per-     asocia-  gri-   -ha-  -ha-  -ha-   -ha-   -ha-             tii
    sonalita-   tiei     cola,
     tate                total
   juridica*)            -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0       1         2         3      4     5    6       7      8        9     10
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

-------------
   *) Se inscriu terenurile asociatiilor de tip privat, cu exceptia terenurilor asociatiilor de tip privat cu profil zootehnic.

*ST*
*T*
   ANEXA 14b)

                     TABEL NOMINAL
cuprinzand terenurile proprietate a membrilor asociatiilor de tip privat cu profil zootehnic, cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Denumirea   Numele   Suprafata                  Total
Nr.  asociatiei    si     agricola,  din care:      terenuri  Total
crt.   de tip   prenumele  total   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄneagricole general Observatii
     privat    membrilor  -ha-    Arabil Pajisti    -ha-     -ha-
       cu      asociatiei          -ha-   -ha-
  personalitate
    juridica
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0        1          2        3       4       5         6        7        8
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

*ST*
*T*
   ANEXA 14c)

                    TABEL NOMINAL
cuprinzand terenurile proprietate a societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza, conform prevederilor art. 30 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, prin reorganizarea asociatiilor intercooperatiste sau de stat si cooperatiste

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
N  Denumirea  Profi-       Supra-   din care:               Total     Total  O
r. societatii  lul  Numele fata  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ terenuri  general b
c  comerciale  de     si   agri- Arabil Vii Livezi Pajisti neagricole -ha-   s
r     pe       pro- pre-   cola   -ha- -ha-  -ha-   -ha-    -ha-             e
t.  actiuni    duc- numele total                                             r
              tie          -ha-                                             v
                                                                            a
                                                                            t
                                                                            i
                                                                            i
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0     1         2    3       4     5    6     7       8       9        10   11
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

*ST*
*T*
   ANEXA 17

                       TABEL NOMINAL
cuprinzand suprafetele de teren ramase neatribuite, care se administreaza de consiliul local

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
       Tarlaua     Suprafata          din care:            Alte
Nr.   si parcela     totala    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ terenuri  Observatii
crt. din planul de    -ha-      Arabil Vii Livezi Pajisti  neagricole
      situatie                 -ha-  -ha-  -ha-   -ha-     -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0        1            2          3     4     5      6        7           8
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   NOTA:
   In coloana 8 se evidentiaza folosinta existenta a terenurilor neagricole inscrise in coloana 7.

*ST*
*T*
   ANEXA 18

                    TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele carora li se atribuie, la cerere, terenuri in zona montana, conform art. 43 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                     Suprafata                             Alte
Nr.     Numele si     agricola           din care:        terenuri
crt.    prenumele  ce se atribuie ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ neagricole
                  in proprietate  Arabil Pajisti Livezi     -ha-    Observatii
                        -ha-       -ha-   -ha-    -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0          1              2           3      4       5        6            7
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

*ST*
*T*
   ANEXA 19

                     TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri au fost preluate de unitatile agricole de stat si pentru care primesc actiuni in conditiile prevazute la art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si carora li se atribuie o suprafata de 5.000 mp de familie, in echivalent arabil, in conditiile art. 42 din aceeasi lege

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                             Suprafata   Suprafata              Denumirea  
              Suprafata    atribuita de  agricola   Suprafata   unitatii
Nr.  Numele si ce a fost      5.000 mp    stabilita  agricola,   agricole  Ob-
crt. prenumele preluata    in echivalent pentru care  total      de stat   ser-
               -ha-         arabil de    primesc      -ha-         in     va-
                             familie      actiuni               adminis-  tii
                                          -ha-                   trarea
                                                                careia se
                                                                  afla
                                                                 terenul
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0       1        2               3           4         5=3+4         6      7
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   NOTA:
   - In coloana 1 se inscriu mai intai proprietarii in viata si apoi mostenitorii indreptatiti.
   - In coloana 2 se inscrie suprafata ce a fost preluata.
   - In coloana 3 se inscrie suprafata atribuita.
   - In coloana 4 se inscrie suprafata agricola pentru care se primesc actiuni.
   - In coloana 5 se inscrie suprafata agricola totala, care insa nu poate depasi 10 ha, in echivalent arabil, de familie sau de toti mostenitorii autorului lor, chiar daca terenul se afla in administrarea mai multor unitati agricole de stat.

*ST*
*T*
   ANEXA 20

                     TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri agricole au intrat in proprietatea statului si se afla in administrarea consiliilor locale, care se restituie in conditiile prevederilor art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                     Suprafata
Nr.   Numele si    totala agricola             din care:
crt.  prenumele     stabilita a se   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ        
                     restitui        Arabil  Vii  Livezi  Pajisti  Observatii
                       -ha-           -ha-  -ha-   -ha-    -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0        1               2              3      4      5       6         7
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   NOTA:
   - In coloana 1 se inscriu mai intai proprietarii in viata si apoi mostenitorii indreptatiti.
   - In coloana 2 se inscrie suprafata agricola totala stabilita, care nu poate depasi 10 ha, in echivalent arabil, de familie sau de toti mostenitorii autorului lor.

*ST*
*T*
   ANEXA 22

                           SITUATIA
privind cheltuielile efectuate pentru productia anului 1991 pe terenurile atribuite in proprietate sau in folosinta pana la data preluarii in posesie, conform art. 99 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, precum si a diferentei de credit aferente plantatiilor de vii si pomi, ramasa de plata, conform art. 33 din aceeasi lege


ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                             din care:           Cheltu- Diferen- Modalitatea
N                Supra- ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ieli de  ta de    de plata
r. Numele  Adre- fata   Arabil Vii Livezi Pajisti produc- credit   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
c   si      sa   agri-   -ha-  -ha- -ha-    -ha-    tie   ramasa           anga
r  prenu-        cola                             -lei-     de     in bani  ja-
t. mele          atri-                                    plata     -lei-  ment
                buita                                    -lei-             de
                -ha-                                                      pla-
                                                                           ta
                                                                         -lei-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0   1       2     3       4     5    6       7      8       9        10    11
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   NOTA:
   1. Suprafetele totale din coloana 3 trebuie sa corespunda cu totalul suprafetelor prevazute in anexele nr. 2-14, 16-20.
   2. Cheltuielile de productie trebuie sa corespunda cu cele din evidenta contabila a unitatii, iar creditele, cu cele din evidenta bancii.
   3. Rambursarea diferentei de credit de investitii se face in termenul la care era obligata unitatea.

*ST*
*T*
   ANEXA 28

                        TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de proprietar deposedat, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta pana la limita suprafetei de 50 ha de familie, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                        Suprafata de teren agricol adusa sau
                                  preluata in C.A.P.
                                      - ha -
Nr.      Numele          ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ      Observatii
crt.       si                                  din care:
       prenumele         TOTAL    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                                  reconstituit   diferenta
                                     10 ha       solicitata  
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0          1                2           3             4                  5
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ


                 Primar,                      Secretar,

*ST*
*T*
   ANEXA 29

                   TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice ale caror terenuri din extravilanul localitatilor au trecut in proprietatea statului in mod abuziv si se gasesc incluse in diverse amenajari hidrotehnice, de hidroamelioratii sau de alta natura, care au solicitat sau vor solicita prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.          Numele si prenumele              Suprafata          Observatii
crt.                                            -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0                  1                             2                   3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                   Primar,                      Secretar,

*ST*
*T*
   ANEXA 30

                   TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie, si carora li s-a aplicat cota de reducere de peste 5%, care au solicitat prin cerere acest teren, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, potrivit art. 5 din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                          Suprafata de teren agricol de pana
                                la 10 ha de familie,
                              detinuta in proprietate
                                      - ha -
Nr.                        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   Observatii
crt.     Numele si                           din care:
        prenumele                 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                          TOTAL     reconstituit
                                    cu reducere     diferenta
                                    de peste 5%     solicitata  
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0          1                2            3              4             5
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ


              Primar,                           Secretar,

*ST*
*T*
   ANEXA 31

                     TABEL NOMINAL
cuprinzand suprafetele de teren revendicate de 2 cetateni, dintre care unul este fostul proprietar caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1953-1959, care a solicitat prin cerere, si cel de al doilea, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.           Numele si prenumele          Suprafata         Observatii
crt.                                         -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0                    1                       2                  3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

              Primar,                        Secretar,

*ST*
*T*
   ANEXA 32

                   TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, in temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, carora li se restituie in natura suprafete cu destinatie agricola sau piscicola, de aceeasi calitate, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, in perimetrul acestor societati, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.                                         Suprafata
crt.          Numele si prenumele             - ha -             Observatii
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0                    1                         2                     3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

        Directorul institutiei,                     Director general,

      AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
      OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL        DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
  SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL            SI INDUSTRIE ALIMENTARA
 DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
       SI INDUSTRIE ALIMENTARA

*ST*
*T*
   ANEXA 33

                    TABEL NOMINAL
cuprinzand terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Romane, universitatilor si institutiilor de invatamant superior cu profil agricol, care trec in proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.          Denumirea institutiei        Suprafata
crt.                                        - ha -           Observatii
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0                    1                       2                  3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

               Primar,                          Secretar,

*ST*
*T*
   ANEXA 34

                  TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice carora li s-a stabilit dreptul de creanta la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si la regiile autonome cu profil agricol sau la societatile nationale cu profil agricol, potrivit prevederilor Legii nr. 46/1992, carora li se restituie suprafetele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.        Numele si prenumele           Suprafata            Observatii
crt.                                      - ha -
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0                 1                         2                     3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

         Directorul institutiei,                    Director general,

       AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
       OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL      DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
   SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL        SI INDUSTRIE ALIMENTARA
  DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
       SI INDUSTRIE ALIMENTARA
*ST*
*T*
   ANEXA 35

                   TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice carora li se vor achita in mod obligatoriu drepturile in natura sau de creanta restante, stabilite si prevazute in Legea nr. 48/1994, de catre societatile comerciale, institutele, statiunile de cercetare si productie agricola, precum si de regiile autonome si societatile nationale cu profil agricol, potrivit art. 11 si 19 din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.                          Drepturi - restante cuvenite
crt.   Numele si prenumele ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   Observatii
                             in natura         creante
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0             1                  2                3                   4
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
        Primar,        Directorul institutiei,           Director general,

                                                         DIRECTIA GENERALA
                     AGENTIA DOMENIILOR STATULUI        PENTRU AGRICULTURA
                                                      SI INDUSTRIE ALIMENTARA
*ST*
*T*
   ANEXA 36

                     TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice care au incheiat contracte de locatiune in conditiile prevazute la art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, carora li se restituie in natura suprafetele de teren agricol prevazute in acele contracte, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.                                   Suprafata
crt.        Numele si prenumele          -ha-                  Observatii
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0                 1                      2                         3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ


        Directorul institutiei,                       Director general,

      AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
    OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL SI
              ORGANIZAREA                 DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
         TERITORIULUI AGRICOL                    SI INDUSTRIE ALIMENTARA
   DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
         SI INDUSTRIE ALIMENTARA
*ST*
*T*
   ANEXA 37

                      TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice prevazute la art. 37 si 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, carora li s-a stabilit calitatea de actionar, persoanele fizice carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, la regiile autonome si la societatile nationale cu profil agricol, in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992, precum si persoanele fizice care au calitatea de locator conform art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, carora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avuta in proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
N               Suprafata de teren solicitata de la 10 la 50 ha,
r.                         din care pentru:
c  Numele si   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
r  prenumele    persoane      persoane    persoane     persoane
t.               fizice        fizice      fizice       fizice
               prevazute    cu drepturi cu drepturi    care au
               la art.37    la institu- la regulile  calitatea de
               si 38 din      tele si    autonome      locator
               Legea nr.    statiunile    si la        conform
                18-1991,        de      societatile  art. 25 din  Observatii
             republicata,    cercetare   nationale    Legea nr.
              carora li    si productie  cu profil     16/1994
             s-a stabilit    agricola   agricol in       cu
               calitatea   in conformi- conformitate  modificarile
             de actionar      tate cu    cu Legea        si
                -ha-         Legea nr.  nr. 46/1992   completarile
                              46/1992      -ha-        ulterioare
                               -ha-                       -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0    1           2              3            4              5          6
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

         Directorul institutiei,                Director general,

      AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
    OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL SI
             ORGANIZAREA                 DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
        TERITORIULUI AGRICOL                   SI INDUSTRIE ALIMENTARA
  DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
       SI INDUSTRIE ALIMENTARA

*ST*
*T*
   ANEXA 38

                     TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele prevazute la art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 si al oricaror alte acte normative de expropriere, sau, dupa caz, mostenitorii acestora, carora li se reconstituie, la cerere, dreptul de proprietate in natura, in limita suprafetei de teren trecute in proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafetele de teren aflate in patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni cu profil agricol sau al altor societati comerciale care au in patrimoniu terenuri agricole ori, dupa caz, aflate in administrarea regiilor autonome si a societatilor nationale cu profil agricol, care isi au sediul in localitatea sau in localitatile in care s-a aflat terenul agricol trecut in proprietatea statului, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.       Numele si prenumele         Suprafata            Observatii
crt.                                    -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0                1                      2                     3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

         Directorul institutiei,                Director general,

      AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
    OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL SI
             ORGANIZAREA                 DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
        TERITORIULUI AGRICOL                   SI INDUSTRIE ALIMENTARA
  DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
       SI INDUSTRIE ALIMENTARA
*ST*
*T*
   ANEXA 39

                    TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice pentru care nu exista suprafete de teren agricol pentru restituirea integrala a proprietatii, solicitate prin cerere, carora li se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedata, potrivit art. 17 din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.   Numele si prenumele   Suprafata neretrocedata   Despagubiri  Observatii
crt.                                -ha-               cuvenite
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0             1                      2                    3             4
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

        Primar,         Directorul institutiei,          Director general,

                    AGENTIA DOMENIILOR STATULUI          DIRECTIA GENERALA
                    OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL          PENTRU AGRICULTURA
                          SI ORGANIZAREA              SI INDUSTRIE ALIMENTARA
                        TERITORIULUI AGRICOL
                         DIRECTIA GENERALA
                         PENTRU AGRICULTURA
                      SI INDUSTRIE ALIMENTARA
*ST*
*T*
   ANEXA 40

                     TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice care opteaza, prin cereri intemeiate, aprobate de organele competente, sa li se acorde despagubiri pentru terenurile agricole cuvenite, in natura, potrivit art. 40 din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.   Numele si prenumele   Suprafata neretrocedata   Despagubiri  Observatii
crt.                                -ha-               cuvenite
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0             1                      2                    3             4
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

        Primar,         Directorul institutiei,          Director general,

                    AGENTIA DOMENIILOR STATULUI          DIRECTIA GENERALA
                    OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL          PENTRU AGRICULTURA
                          SI ORGANIZAREA              SI INDUSTRIE ALIMENTARA
                        TERITORIULUI AGRICOL
                         DIRECTIA GENERALA
                         PENTRU AGRICULTURA
                      SI INDUSTRIE ALIMENTARA
*ST*
*T*
   ANEXA 41

                     TABEL NOMINAL
cuprinzand terenurile ramase in proprietatea privata a statului si, respectiv, in exploatarea sau in patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni, regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol, evidentiate ca atare in cadastrul agricol, dupa restituirea in natura a suprafetelor agricole persoanelor fizice si juridice indreptatite, potrivit art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                Suprafata
Nr.  Denumirea    totala              din care:
crt. institutiei  -ha-       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ        
                      Agricol        din care:            Neagricol  
                            ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                           Arabil Pasune Faneata  Vii  Livezi      Observatii
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0        1         2     3    4       5      6      7     8     9      10
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

         Directorul institutiei,                Director general,

      AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
    OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL SI
             ORGANIZAREA                 DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
        TERITORIULUI AGRICOL                   SI INDUSTRIE ALIMENTARA
  DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
       SI INDUSTRIE ALIMENTARA

*ST*
*T*
   ANEXA 42

                       TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice, actionari sau locatori, precum si alte persoane indreptatite, de la care urmeaza sa se recupereze valoarea ramasa a investitiilor facute pe terenurile restituite in natura, intr-o perioada de maximum 10 ani, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.  Numele si prenumele  Suprafata restituita  Valoarea ramasa a   Observatii
crt.                           in natura         investitiilor de
                               -ha-                recuperat
                                                     -lei-  
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0           1                    2                     3               4
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

        Primar,         Directorul institutiei,          Director general,

                    AGENTIA DOMENIILOR STATULUI          DIRECTIA GENERALA
                    OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL          PENTRU AGRICULTURA
                          SI ORGANIZAREA              SI INDUSTRIE ALIMENTARA
                        TERITORIULUI AGRICOL
                         DIRECTIA GENERALA
                         PENTRU AGRICULTURA
                      SI INDUSTRIE ALIMENTARA
*ST*
*T*
   ANEXA 43

                      TABEL NOMINAL
cuprinzand organele reprezentative ale unitatilor de cult, constituite ca persoane juridice pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, care dobandesc prin reconstituire suprafete de teren agricol din fondul bisericesc al cultului caruia ii apartin, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.    Denumirea unitatii de cult           Suprafata            Observatii
crt.                                          -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0               1                              2                     3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
a) Centre eparhiale                      pana la 100 ha
   -
   -
b) Protoierii                            pana la 50 ha
   -
   -
c) Manastiri si schituri                 pana la 50 ha
   -
   -
d) Parohii si filii                      pana la 10 ha
   -
   -
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                Primar,                               Secretar,
*ST*
*T*
   ANEXA 44

                      TABEL NOMINAL
cuprinzand liceele cu profil agricol sau silvic si institutiile publice de ocrotire a copiilor, care nu au primit teren agricol pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000 si carora li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut in proprietate, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.   Denumirea unitatii   Suprafata avuta    Suprafata restituita   Observatii
crt.                       in proprietate        in proprietate
                              -ha-                   -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0            1                  2                     3                 4
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

              Primar,                          Secretar,
*ST*
*T*
   ANEXA 45

                    TABEL NOMINAL
cuprinzand unitatile de invatamant preuniversitar care dobandesc prin reconstituire suprafete de teren agricol in limita celor pe care le-au avut in proprietate, precum si cele care nu au detinut in proprietate terenuri agricole si carora li se atribuie in folosinta suprafete de teren agricol, pana la 5 ha, din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                        Suprafata      Suprafata      Suprafata
Nr.      Denumirea       avuta in       restituita     atribuita
crt.     unitatii        proprietate       in          in folosinta
                           -ha-        proprietate        -ha-     Observatii
                                          -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0          1                2              3               4            5
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

               Primar,                             Secretar,
*ST*
*T*
   ANEXA 46

                    TABEL NOMINAL
cuprinzand fostii proprietari sau, dupa caz, mostenitorii acestora, carora li se restituie la cerere constructiile de orice fel apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozitii din Legea nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, potrivit art. 31 alin. (1) si (3) din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.  Numele si prenumele     Constructia       Despagubiri acordate  Observatii
crt.                    si suprafata aferenta
                              -mp-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0           1                   2                       3               4
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

        Primar,         Directorul institutiei,          Director general,

                    AGENTIA DOMENIILOR STATULUI          DIRECTIA GENERALA
                    OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL          PENTRU AGRICULTURA
                          SI ORGANIZAREA              SI INDUSTRIE ALIMENTARA
                        TERITORIULUI AGRICOL
                         DIRECTIA GENERALA
                         PENTRU AGRICULTURA
                      SI INDUSTRIE ALIMENTARA
*ST*
*T*
   ANEXA 47

                    TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice si persoanele juridice, care nu au depus in termenul prevazut de Legea nr. 169/1997 cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare, si persoanele care formuleaza astfel de cereri si depun actele doveditoare in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, potrivit art. 33 din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.        Numele si prenumele         Suprafata solicitata
crt.  persoanelor fizice si juridice         - ha -               Observatii
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0                   1                         2                      3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                 Primar,                              Secretar,

*ST*
*T*
   ANEXA 48

                        TABEL NOMINAL
cuprinzand fostii proprietari sau mostenitorii acestora, carora li se restituie la cerere terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit Legii nr. 1/2000, sau cu lucrari ce au fost deteriorate, distruse si nu mai prezinta nici o valoare de intrebuintare, preluate in orice mod, inclusiv cu titlu de donatie, considerate proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si ale altor acte normative speciale, potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.     Numele si prenumele           Suprafata            Observatii
crt.                                    -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0             1                          2                     3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                Primar,                            Secretar,
*ST*
*T*
   ANEXA 49

                       TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire cu ocazia aplicarii Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata si carora li se vor acorda la cerere terenurile respective in limita suprafetelor disponibile, potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.     Numele si prenumele           Suprafata            Observatii
crt.                                    -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0             1                          2                     3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                Primar,                            Secretar,

*ST*
*T*
   ANEXA 50

                        TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice ale caror terenuri au intrat in componenta fostelor cooperative agricole de productie si, ca urmare a comasarilor, nu au primit drept de proprietate in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, carora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, in conditiile Legii nr. 1/2000, pe vechile amplasamente, in perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, daca acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, in toate celelalte cazuri contrare fiind aplicabile prevederile art. 17 si 37 din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.  Numele si prenumele  Suprafata restituita    Despagubiri     Observatii
crt.                            -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0           1                    2                     3               4
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ


ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

         Directorul institutiei,                Director general,

      AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
    OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL SI
             ORGANIZAREA                 DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
        TERITORIULUI AGRICOL                   SI INDUSTRIE ALIMENTARA
  DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
       SI INDUSTRIE ALIMENTARA

*ST*
*T*
   ANEXA 51

                       TABEL NOMINAL
cuprinzand fostii membri ai formelor asociative, composesorate, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razasesti nedivizate si alte forme asociative asimilate acestora, precum si mostenitorii acestora, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenuri agricole, pasuni si fanete, potrivit art. 39 din Legea nr. 1/2000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nr.          Denumirea                Suprafata            Observatii
crt.                                    -ha-
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
0             1                          2                     3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
TOTAL:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                Primar,                            Secretar,
*ST*
*T*
   ANEXA 52a)

Judetul ...............
Comuna ................

              PROCES - VERBAL DE PUNERE IN POSESIE Nr. .........

   Incheiat azi ......... 2000, cu ocazia punerii in posesie a proprietarului .............
(mostenitorilor defunctului/defunctei) ....................................................,
conform anexei nr. ................., suprafata ............................... ha, anexei nr. ................, suprafata ............. ha.

   A. Suprafata primita in extravilan
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    ³             ³Nr. topografic³ Suprafata ³    Vecinatati    ³           ³
³Nr. ³Categoria de ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄ´           ³
³crt.³  folosinta  ³tarla ³parcela³ ha  ³ mp  ³Nord³Est³ Sud³Vest³Observatii ³
³    ³             ³(sola)³       ³     ³     ³    ³   ³    ³    ³           ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1. ³ Arabil      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 2. ³ Vii         ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 3. ³ Livezi      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 4. ³ Pasuni      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 5. ³ Fanete      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 6. ³Alte terenuriÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³ neagricole  ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³ TOTAL:      ³      ³       ³     ³     ³    ³   ³    ³    ³           ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   B. Suprafata primita in intravilan
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    ³             ³Nr. topografic³ Suprafata ³    Vecinatati    ³           ³
³Nr. ³Categoria de ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄ´           ³
³crt.³  folosinta  ³tarla ³parcela³ ha  ³ mp  ³Nord³Est³ Sud³Vest³Observatii ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1. ³ Arabil      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 2. ³ Vii         ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 3. ³ Livezi      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 4. ³ Pasuni      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 5. ³ Fanete      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 6. ³ Curti,      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³ constructii ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 7. ³Alte terenuriÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³neagricole   ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³ TOTAL:      ³      ³       ³     ³     ³    ³   ³    ³    ³           ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   TOTAL GENERAL (A+B):...ha ......mp,        Primar,              Secretar,
   din care:
   Arabil................ ha ..... mp
   Vii....................ha ......mp
   Livezi ................ha ......mp  Specialist in masuratori   Proprietar,
   Pasuni.................ha ......mp         topografice,
   Fanete ................ha ......mp
   Curti, constructii ....ha ......mp
   Alte terenuri
   neagricole ............ha ......mp

*ST*
*T*
   ANEXA 52b)

Judetul .....................
Comuna ......................

                 PROCES - VERBAL DE PUNERE IN POSESIE Nr. ..........

   Incheiat azi ..................................... 2000, cu ocazia punerii in posesie a proprietarului ............... (mostenitorilor defunctului/defunctei) ....................,
conform anexei nr. ..................., suprafata ................................. ha, anexei nr. .................., suprafata ............... ha.

   A. Suprafata primita in extravilan
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    ³             ³Nr. topografic³ Suprafata ³    Vecinatati    ³           ³
³Nr. ³Categoria de ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄ´           ³
³crt.³  folosinta  ³tarla ³parcela³ ha  ³ mp  ³Nord³Est³ Sud³Vest³Observatii ³
³    ³             ³(sola)³       ³     ³     ³    ³   ³    ³    ³           ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1. ³ Arabil      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 2. ³ Vii         ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 3. ³ Livezi      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 4. ³ Pasuni      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 5. ³ Fanete      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 6. ³Alte terenuriÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³ neagricole  ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³ TOTAL:      ³      ³       ³     ³     ³    ³   ³    ³    ³           ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   B. Suprafata primita in intravilan
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    ³             ³Nr. topografic³ Suprafata ³    Vecinatati    ³           ³
³Nr. ³Categoria de ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄ´           ³
³crt.³  folosinta  ³tarla ³parcela³ ha  ³ mp  ³Nord³Est³ Sud³Vest³Observatii ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1. ³ Arabil      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³             ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 2. ³ Vii         ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 3. ³ Livezi      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 4. ³ Pasuni      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 5. ³ Fanete      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 6. ³ Curti,      ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³ constructii ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 7. ³Alte terenuriÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³neagricole   ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³ TOTAL:      ³      ³       ³     ³     ³    ³   ³    ³    ³           ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   TOTAL GENERAL (A+B):... ha ..... mp,       Inginer agronom
   din care:                                  sau horticultor
   Arabil................. ha ..... mp         (din comisie)
   Vii.................... ha ..... mp
   Livezi ................ ha ..... mp   Specialist in masuratori  Proprietar,
   Pasuni................. ha ..... mp          topografice,
   Fanete ................ ha ..... mp
   Curti, constructii .... ha ..... mp
   Alte terenuri
   neagricole ............ ha ..... mp

*ST*
*T*
   ANEXA 53

Localitatea ..................
Judetul ......................

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand fostii proprietari si mostenitorii acestora, persoane fizice, carora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera

ÚÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄ¿
³ ³Numele³Numele³Suprafata³Suprafata³Su-³  Diferenta de   ³   Informatii   ³O ³
³N³  si  ³  si  ³terenuri-³acceptata³pra³  suprafata ce   ³      asupra    ³b ³
³r³prenu-³prenu-³lor fores³   de    ³fa-³  urmeaza a fi   ³ amplasamentului³s ³
³.³mele  ³mele  ³tiere avu³ comisie ³ta ³    primita      ³                ³e ³
³c³autoru³persoa³ta in pro³  -ha-   ³ de³     -ha-        ³                ³r ³
³r³lui   ³nelor ³prietate ³         ³pa-³                 ³                ³v ³
³t³(per- ³solici³  -ha-   ³         ³du-³                 ³                ³a ³
³.³soana ³tante ÃÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÂÄÄÄÄÄ´re ÃÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´t ³
³ ³depose³      ³To-³in te³To-³ in  ³re-³To-³  in  ³  in  ³Identifi³Identi-³i ³
³ ³data) ³      ³tal³renu-³tal³tere-³con³tal³tere- ³tere- ³carea in³ficarea³i ³
³ ³      ³      ³din³ri cu³din³nuri ³sti³din³nuri  ³nuri  ³amenaja-³in ca- ³  ³
³ ³      ³      ³ca-³desti³ca-³ cu  ³tui³ca-³  cu  ³  cu  ³mentele ³dastrul³  ³
³ ³      ³      ³re ³natie³re ³desti³ta ³re ³desti-³desti-³silvice ³agricol³  ³
³ ³      ³      ³   ³fores³   ³natie³an-³   ³natie ³natie ³a terenu³a tere-³  ³
³ ³      ³      ³   ³tiera³   ³fores³te-³   ³fores-³agrico³rilor   ³nurilor³  ³
³ ³      ³      ³   ³     ³   ³tiera³ri-³   ³tiera ³ la   ³forestie³cu des-³  ³
³ ³      ³      ³   ³     ³   ³     ³or ³   ³      ³      ³   re   ³tinatie³  ³
³ ³      ³      ³   ³     ³   ³     ³-ha³   ³      ³      ³        ³agricol³  ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
³0³  1   ³   2  ³ 3 ³  4  ³ 5 ³  6  ³ 7 ³ 8 ³   9  ³  10  ³   11   ³  12   ³13³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÀÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÙ
*ST*
*T*
   ANEXA 54

Localitatea .................
Judetul .....................

                                  TABEL NOMINAL
cuprinzand fostii membri si mostenitorii acestora din formele asociative (composesorate, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razasesti nedivizate, paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora), carora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera

ÚÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄ¿
³ ³Denumi³Numele³Suprafata terenuri-³Nu-³Suprafata terenu-³   Informatii   ³O ³
³N³rea   ³  si  ³lor forestiere de- ³me-³rilor forestiere ³      asupra    ³b ³
³r³formei³prenu-³tinuta in indiviziu³le ³acceptata de     ³ amplasamentu-  ³s ³
³.³asocia³mele  ³ne de membrul for- ³si ³    comisie      ³    lui**)      ³e ³
³c³tive  ³mebru-³mei asociative*)   ³pre³     -ha-        ³                ³r ³
³r³care a³lui   ³       -ha-        ³nu-³                 ³                ³v ³
³t³avut  ³formeiÃÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´me-³                 ³                ³a ³
³.³in pro³asocia³To-³in tere³  in   ³le ÃÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´t ³
³ ³prieta³tive  ³tal³nuri cu³tere-  ³per³To-³  in  ³  in  ³Identifi³Identi-³i ³
³ ³te te-³      ³din³destina³nuri cu³soa³tal³tere- ³tere- ³carea in³ficarea³i ³
³ ³renuri³      ³ca-³tie    ³desti- ³ne-³din³nuri  ³nuri  ³amenaja-³in ca- ³  ³
³ ³fores-³      ³re ³foresti³natie  ³lor³ca-³  cu  ³  cu  ³mentele ³dastrul³  ³
³ ³tiere ³      ³   ³era    ³agrico-³so-³re ³desti-³desti-³silvice ³agricol³  ³
³ ³      ³      ³   ³       ³la     ³li-³   ³natie ³natie ³a terenu³a tere-³  ³
³ ³      ³      ³   ³       ³       ³ci-³   ³fores-³agrico³rilor   ³nurilor³  ³
³ ³      ³      ³   ³       ³       ³tan³   ³tiera ³ la   ³forestie³cu des-³  ³
³ ³      ³      ³   ³       ³       ³te ³   ³      ³      ³   re   ³tinatie³  ³
³ ³      ³      ³   ³       ³       ³   ³   ³      ³      ³        ³agricol³  ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
³0³  1   ³   2  ³ 3 ³   4   ³   5   ³ 6 ³ 7 ³   8  ³   9  ³   10   ³  11   ³12³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
³ ³      ³      ³   ³       ³       ³   ³   ³      ³      ³   X    ³   X   ³  ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
³ ³TOTAL FORMA  ³   ³       ³       ³   ³   ³      ³      ³        ³       ³  ³  
³ ³ASOCIATIVA:  ³   ³       ³       ³ X ³   ³      ³      ³        ³       ³  ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÀÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÙ

-------------
   *) Marimea suprafetei se calculeaza in conformitate cu precizarile art. 28 alin. 3 din prezentul regulament.
   **) Informatiile asupra amplasamentului se redau la nivelul TOTAL al fiecarei forme asociative inscrise in tabel.

*ST*
*T*
   ANEXA 55

Localitatea .....................
Judetul .........................

                        TABEL NOMINAL
cuprinzand unitatile de cult si institutiile de invatamant carora li se reconstituie, la cerere, conform prevederilor legale, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera

ÚÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄ¿
³ ³Denumirea    ³Suprafata rezultata³Suprafata terenurilor³   Informatii   ³O ³
³N³unitatii de  ³din acte a terenu- ³forestiere acceptata ³      asupra    ³b ³
³r³cult sau a   ³rilor forestiere,  ³    de comisie       ³ amplasamentului³s ³
³.³institutiei  ³detinuta anterior  ³       -ha-          ³                ³e ³
³c³de invatamant³(la deposedare)    ³                     ³                ³r ³
³r³care a solici³       -ha-        ³                     ³                ³v ³
³t³tat reconsti-³ÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´a ³
³.³tuirea drep- ³To-³in tere³  in   ³       ³      ³      ³        ³       ³t ³
³ ³tului de     ³tal³nuri cu³tere-  ³       ³  in  ³  in  ³Identifi³Identi-³i ³
³ ³proprietate  ³din³destina³nuri cu³       ³tere- ³tere- ³carea in³ficarea³i ³
³ ³             ³ca-³tie    ³desti- ³Total  ³nuri  ³nuri  ³amenaja-³in ca- ³  ³
³ ³             ³re ³foresti³natie  ³  din  ³  cu  ³  cu  ³mentele ³dastrul³  ³
³ ³             ³   ³era    ³agrico-³ care: ³desti-³desti-³silvice ³agricol³  ³
³ ³             ³   ³       ³la     ³       ³natie ³natie ³a terenu³a tere-³  ³
³ ³             ³   ³       ³       ³       ³fores-³agrico³rilor   ³nurilor³  ³
³ ³             ³   ³       ³       ³       ³tiera ³ la   ³forestie³cu des-³  ³
³ ³             ³   ³       ³       ³       ³      ³      ³   re   ³tinatie³  ³
³ ³             ³   ³       ³       ³       ³      ³      ³        ³agricol³  ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
³0³      1      ³ 2 ³   3   ³   4   ³   5   ³   6  ³   7  ³    8   ³   9   ³10³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÀÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÙ
*ST*
*T*
   ANEXA 56

Localitatea ..................
Judetul ......................

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand comunele, orasele sau municipiile carora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera

ÚÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄ¿
³ ³Denumirea    ³Suprafata rezultata³Suprafata terenurilor³   Informatii   ³O ³
³N³comunei/ora- ³din acte a terenu- ³forestiere acceptata ³      asupra    ³b ³
³r³sului/munici-³rilor forestiere,  ³    de comisie       ³ amplasamentului³s ³
³.³piului indrep³detinuta anterior  ³       -ha-          ³                ³e ³
³c³tatit la re- ³(la deposedare)    ³                     ³                ³r ³
³r³constituirea ³       -ha-        ³                     ³                ³v ³
³t³dreptului de ³ÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´a ³
³.³proprietate  ³To-³in tere³  in   ³       ³      ³      ³        ³       ³t ³
³ ³             ³tal³nuri cu³tere-  ³       ³  in  ³  in  ³Identifi³Identi-³i ³
³ ³             ³din³destina³nuri cu³       ³tere- ³tere- ³carea in³ficarea³i ³
³ ³             ³ca-³tie    ³desti- ³Total  ³nuri  ³nuri  ³amenaja-³in ca- ³  ³
³ ³             ³re ³foresti³natie  ³  din  ³  cu  ³  cu  ³mentele ³dastrul³  ³
³ ³             ³   ³era    ³agrico-³ care: ³desti-³desti-³silvice ³agricol³  ³
³ ³             ³   ³       ³la     ³       ³natie ³natie ³a terenu³a tere-³  ³
³ ³             ³   ³       ³       ³       ³fores-³agrico³rilor   ³nurilor³  ³
³ ³             ³   ³       ³       ³       ³tiera ³ la   ³forestie³cu des-³  ³
³ ³             ³   ³       ³       ³       ³      ³      ³   re   ³tinatie³  ³
³ ³             ³   ³       ³       ³       ³      ³      ³        ³agricol³  ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
³0³      1      ³ 2 ³   3   ³   4   ³   5   ³   6  ³   7  ³    8   ³   9   ³10³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ´
ÀÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÙ
*ST*
*T*
   ANEXA 57

Judetul .................
Comuna ..................

                 PROCES - VERBAL DE PUNERE IN POSESIE Nr. ..........
                     incheiat azi .................

   Subsemnatii: ........................., in calitate de primar, ....................., in calitate de secretar, ............................, in calitate de specialist in masuratori topografice, ..........................., in calitate de reprezentant al detinatorului legal
al terenului ce se preda, si ........................, in calitate de proprietar (posesor al buletinului/cartii de identitate seria ............ nr. .........., eliberat/eliberata de Politia ............)/reprezentant legal (imputernicirea nr. ........., legalizata la Biroul
notarial .............), am procedat primii la predarea, iar ultimul la primirea suprafetei de .......... ha teren forestier, validata de comisia judeteana prin Hotararea/hotararile nr. ....... la pozitia ........... din anexa nr. ........ (nr. ...... la pozitia ....... din anexa nr. ...........).
   Categoria terenului, amplasamentul cadastral si vecinatatile acestuia sunt prezentate in tabelul de mai jos:

ÚÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³Categorii de ³ Suprafata ³Ocolul ³    Amplasamentul    ³   Vecinatati ale  ³
³N³  terenuri   ³           ³silvic ³      cadastral      ³  amplasamentului  ³
³r³             ³           ³       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´     cadastral     ³
³.³             ³           ³       ³  general  ³forestier³      general      ³
³c³             ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ´       ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³r³             ³  ha  ³ mp ³       ³tarla³parce³U.p.³U.a.³  Punct ³Detinatori³
³t³             ³      ³    ³       ³     ³la   ³    ³    ³cardinal³          ³    
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³0³     1       ³   2  ³ 3  ³   4   ³  5  ³  6  ³ 7  ³ 8  ³   9    ³    10    ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1³Teren fores- ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³tier inscris ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³in amenajamen³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³tul silvic   ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2³Pasune impadu³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³rita         ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3³Alte terenuri³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³cu vegetatie ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³forestiera,  ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³necuprinse in³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³amenajamentul³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³silvic       ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
ÃÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³TOTAL suprafata³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³pusa in posesie³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄ-ÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   Predarea s-a facut in urma unei inspectii de fond la care a participat proprietarul/reprezentantul care va asigura paza terenului forestier, iar in prezent nu exista cioturi de arbori nemarcate cu ciocane silvice.
   Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafetei primite s-au folosit urmatoarele: ........................................................................... .

   Domnul/doamna .................., in calitate de proprietar/reprezentant, declara ca a luat cunostinta de prevederile legale referitoare la obligatia respectarii regimului silvic. De la aceasta data paza si administrarea terenului preluat vor fi asigurate de proprietar in conformitate cu prevederile legale.

   Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 4 exemplare (doua pentru comisia locala, unul pentru proprietar si unul pentru detinatorul legal).

     Primar,         Secretar,           Specialist in masuratori topografice,


   Reprezentant al detinatorului legal             Proprietar/Reprezentant,
        al terenului ce se preda,

*ST*
*T*
   ANEXA 58

Judetul .........................
Comuna ..........................

               PROCES - VERBAL DE PUNERE IN POSESIE Nr. .............
                     incheiat azi ................

   Subsemnatii: ...................., in calitate de primar, ....................., in calitate de secretar, ............................, in calitate de specialist in masuratori topografice, ............, in calitate de reprezentant al detinatorului legal al terenului ce se preda, si ...., in calitate de reprezentant legal (imputernicirea nr. ...., legalizata la Biroul notarial ............), am procedat primii la predarea, iar ultimul la primirea suprafetei de ......... ha teren forestier, validata de comisia judeteana prin Hotararea/hotararile nr. ..., la pozitia ... din anexa nr. ... (nr. ... la pozitia ... din anexa nr. ......).
   Categoria terenului, amplasamentul cadastral si vecinatatile acestuia sunt prezentate in tabelul de mai jos:

ÚÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³Categorii de ³ Suprafata ³Ocolul ³    Amplasamentul    ³   Vecinatati ale  ³
³N³  terenuri   ³           ³silvic ³      cadastral      ³  amplasamentului  ³
³r³             ³           ³       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´     cadastral     ³
³.³             ³           ³       ³  general  ³forestier³      general      ³
³c³             ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ´       ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³r³             ³  ha  ³ mp ³       ³tarla³parce³U.p.³U.a.³  Punct ³Detinatori³
³t³             ³      ³    ³       ³     ³la   ³    ³    ³cardinal³          ³    
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³0³     1       ³   2  ³ 3  ³   4   ³  5  ³  6  ³ 7  ³ 8  ³   9    ³    10    ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1³Teren fores- ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³tier inscris ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³in amenajamen³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³tul silvic   ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2³Pasune impadu³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³rita         ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3³Alte terenuri³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³cu vegetatie ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³forestiera,  ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³necuprinse in³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³amenajamentul³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³silvic       ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
ÃÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³TOTAL suprafata³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³pusa in posesie³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄ-ÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   Predarea s-a facut in urma unei inspectii de fond la care au participat reprezentanti ai proprietarului, care vor asigura paza si gospodarirea terenurilor forestiere, iar in prezent nu exista cioturi de arbori nemarcate cu ciocane silvice.
   Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafatei primite s-au folosit urmatoarele: ............................................................................. .

   Domnul/doamna ...................., in calitate de reprezentant al proprietarului, declara ca a luat cunostinta de prevederile legale referitoare la obligatia respectarii regimului silvic. De la aceasta data paza si administrarea terenului preluat vor fi asigurate de proprietar in conformitate cu prevederile legale.

   Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 4 exemplare (doua pentru comisia locala, unul pentru proprietar si unul pentru detinatorul legal).


       Primar,          Secretar,       Specialist in masuratori topografice,


Reprezentant al detinatorului legal              Proprietar/Reprezentant,
  al terenului ce se preda,

*ST*
*T*
   ANEXA 59

                                ROMANIA
         COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Judetul .................                          Codul ...............
Nr. .....................

   Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, constituita in baza Ordinului prefectului nr. ....../......, analizand propunerile comisiei comunale/orasenesti/municipale, in baza prevederilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 169/1997 si ale Legii nr. 1/2000, emite urmatorul

                          TITLU DE PROPRIETATE

   Persoana fizica/juridica ................................., avand domiciliul/sediul in comuna(satul)/orasul/municipiul ..........., judetul/sectorul .................., primeste in proprietate o suprafata totala de ....... ha .... mp, teren cu vegetatie forestiera, din care:
   ... ha .... mp din fondul forestier national (cu destinatie forestiera);
   ... ha .... mp din afara fondului forestier national (cu destinatie agricola), situata pe teritoriul comunei/orasului/municipiului/sectorului ......................, structurata si amplasata conform celor mentionate pe verso si pusa in posesie conform procesului-verbal nr. ......../.... .
   Proprietarul va exercita asupra bunurilor de mai sus toate drepturile si obligatiile ce decurg din Constitutia Romaniei si din legislatia cu specific silvic in vigoare.

     Prefect,          Secretar general,          Inspector-sef,
                                         INSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL
Data ......
                                                              (verso)

                    Suprafata primita in proprietate
ÚÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³Categorii de ³ Suprafata ³Ocolul ³    Amplasamentul    ³   Vecinatati ale  ³
³N³  terenuri   ³           ³silvic ³      cadastral      ³  amplasamentului  ³
³r³             ³           ³       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´     cadastral     ³
³.³             ³           ³       ³  general  ³forestier³      general      ³
³c³             ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ´       ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³r³             ³  ha  ³ mp ³       ³tarla³parce³U.p.³U.a.³  Punct ³Detinatori³
³t³             ³      ³    ³       ³     ³la   ³    ³    ³cardinal³          ³    
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³0³     1       ³   2  ³ 3  ³   4   ³  5  ³  6  ³ 7  ³ 8  ³   9    ³    10    ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1³Teren fores- ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³tier inscris ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³in amenajamen³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³tul silvic   ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2³Pasune impadu³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³rita         ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3³Alte terenuri³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³cu vegetatie ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³forestiera,  ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³necuprinse in³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³amenajamentul³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³ ³silvic       ³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
ÃÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ-ÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³TOTAL suprafata³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
³pusa in posesie³      ³    ³       ³     ³     ³    ³    ³        ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄ-ÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
*ST*
                                    -------------