UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Legislatie

Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare

LEGE Nr. 7 din 13 martie 1996 privind legea
cadastrului si a publicitatii imobiliare

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Titlul I
Regimul general al cadastrului
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Cadastrului general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrele a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar.
Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.
Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege parcela de teren, cu sau fara constructii.
Art. 2. - Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarui unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tarii.
Prin sistemul de cadastru general se realizeaza:
a) identificarea, inregistrarea si descrierea, in documentele cadastrale, a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) asamblarea si integrarea datelor furnizate de cadastrele dde specialitate.
c) identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali
de terenuri si de alte bunuri imobile, in vederea asigurarii publicitatii drepturilor acestora fata de terti;
d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea
corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor .
Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Guvernului.
In fiecare judet si in municipiul Bucuresti se organizeaza oficii de cadastru, geodezie si cartografie care vor functiona ca institutii publice cu personalitate juridica in subordonarea Oficiului National de Cadastru , Geodezie si Cartografie.
In subordinea Oficiului National de Cadastru , Geodezie si Cartografie se infiinteaza Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru , institutie publica cu personalitate juridica.
Organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, a unitatilor din subordinea sa si a Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru se aproba de catre Guvern in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 4. - Ministerele, alte institutii centrale de stat, regiile autonome si alte persoane juridice organizeaza cadastrul de specialitate in domeniile: agricol, forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor rutiere, feroviare, navale, aeriene, turismului, zonelor protejate naturale si construite, celor cu risc ridicat de calamitati naturale ori supuse poluarii si degradarii si altele.
Cadastrele de specialitate sunt subsisteme de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile sub aspect tehnic si economic, cu respectarea normelor tehnice elaborate de Oficiul National de Cadasrtru, Geodezie si Cartografie si a datelor de baza din cadastrul general, privind suprafata, categoria de folosinta si proprietarul.
Titularii cadastrelor prevazute la alin. l 1 executa , in functie de domeniul specific de activitate, lucrari geodezice, topografice, fotogrammetrice, cartografice si altele pentru satisfacerea nevoilor proprii. Titularii cadastrelor de specialitate, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii, vor pune, cu titlu gratuit, la dispozitia Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie datele cerute pentru alcatuirea si actualizarea cadastrului.
CAPITOLUL II
Organizarea activitatii de cadastru
Art. 5. - Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie are urmatoarele atributii principale:
a) Organizeaza, conduce , indruma si controleaza executarea lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, cadastru si cartografie la nivelul intregii tari;
b) elaboreaza norme , promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate conform progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului;
c) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot excecuta lucrari tehnice de cadastru
d) organizeaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si banca de date a sistemului unitar de cadastru
e) asigura , in conditiile legii, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale
f) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice necesare uzului public
g) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate.
Art. 6. - Oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie realizeaza, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, atributiile prevazute la art. 5 lit. a) f) si g) din prezenta lege.
Receptia lucrarilor tehnice de cadastru, executate de persoanele fizice si juridice autorizate in conditiile art. 5 lit. c) , se realizeaza de catre oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie.
In cadrul oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie se organizeaza si functioneaza baza de date a cadastrului.
Art. 7. -Ministerul Apararii Nationale, Ministserul de Interne si Serviciul Roman de Informatii executa, cu mijloace proprii, lucrari de cadastru, geodezice , gravimetrice, topografice , fotogrammetrice si cartografice necesare apararii tarii si pastrarii ordinii publice, precum si altor nevoi proprii, conform normelor tehnice ale Oficiului National de Cadastru , Geodezie si Cartografie
Art. 8. - Datele geodezice si cartografice interesand apararea tarii si ordinea publica se pastreaza dupa caz, de catre Ministerul Apararii Natioinale, Ministerul de interne si Serviciul Roman de Informatii.
Art. 9. - Finantarea activitatii Oficiului National de Cadastrz, Geodezie si Cartografie, a institutiilor din subordinea sa si a cadastrelor de specialitate ale ministerelor si altor institutii centrale de stat se asigura de la bugetul de stat. Finantarea cadastrelor de specialitate ale regiilor autonome, societatilor comerciale si altor persoane juridice se realizeaza prin mijloace financiare proprii.
CAPITOLUL III
Realizarea , intretinerea si avizarea lucrarilor de cadastru
Art. 10. - Functia tehnica a cadastrului general se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii, categorii de folosinta si pe proprietari, precum si ale constructiilor.
In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza destinatia, categoriile de folosinta a parcelelor, precum si elementele necesare stabilirii valorii economice a bunurilor imobile.
Functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin publicitatea imobiliara.
Art. 11.-- La nivelul unitatilor administrativ teritoriale - comuna, oras, si municipiu - lucrarile tehnice de cadastru constau in:
a) stabilirea , potrivit legii, si marcarea pe teren, prin borne, a hotarelor unitatii administrativ-teritoriale respective;
b) marcarea pe teren, prin borne, a limitei intravilanului localitatilor , potrivit legii;
c) identificarea bunurilor imobile pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar; masurarea tuturor parcelelor de teren din cuprinsul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, specificandu-se destinatia, categoria de folosinta si proprietarul sau, dupa caz, posesorul acestora. Pentru terenurile ocupate de constructii, curti, precum si pentru terenurile cu alte destinatii, situate in intravilan sau in extravilan, se vor specifica, pe baza datelor furnizate de cadastrele de specialitate , categoriile de folosinta a terenurilor, incadrarea acestora pe zone in cadrul localitatii, respectiv pe clase de calitate;
d) inregistrarea litigiilor de hotare, in cazul neintelegerilor intre proprietari si/sau
posesorii invecinati;
e) masuratori pentru realizarea si actualizarea planurilor cadastrale.
Delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale comunelor, oraselor si municipiilor, precum si limitele intravilanelor localitatilor se vor face, potrivit legii, de catre delegatul orifului judetean de cadastru, geodezie si cartografie si, dupa caz, delegatul directiei generale amenajarea teritoriului si urbanism.
Art. l2. - Documentele tehnice principale ale cadastrului general, care se vor intocmi la nivelul comunelor , oraselor si municipiilor, sunt:
a) registrul cadastral al parcelelor;
b) indexul alfabetic al proprietarilor si domiciliul acestora
c) registrul cadastral al proprietarilor;
d) registrul corpurilor de proprietate;
e) fisa centralizatoare, partida cadastrala pe proprietari si pe categorii de folosinta;
F) planul cadastral.
Detinatorii de bunuri imobile sunt obligati sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru, sa admita, in conditiile legii, amplasarea, pe sol sau pe constructii, a semnelor si semnalelor geodezice si sa asigure zonele de protectie a acestora.
Baza de date poate fi redactata si arhivata si sub forma de inregistrari pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a data , cu efect juridic echivalent.
Primarii localitatilor au obligatia sa asigure delegatilor cadastrali birouri, spatii de cazare contra cost, sprijin in angajarea sezoniera a personalului auxiliar pentru efectuarea masuratorilor pe teren si sa instiinteze , prin afisare sau prin alte mijloace de publicitate, pe proprietarul de bunuri imobile sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru sau, dupa caz, sa se prezinte personal sau prin mandatari pentru a da lamuriri privitoare la identificarea si marcarea limitelor proprietatilor. Daca proprietarii sau mandatarii acestora nu se prezinta , marcarea si identificarea limitelor se pot face si in lipsa acestora.
Dupa finalizarea lucrarilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, datele obtinute se prelucreaza, se inregistreaza in documentele tehnice ale cadastrului si se introduc in baza de data cadastrale. Datele definitorii ale fiecarei parcele se aduc la cunostinta proprietarilor.
Contestatiile cu privire la exactitatea datelor comunicate pot fi prezentate de proprietari in scris, in termen de 60 de zile de la comunicare. Cei nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor de catre oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie pot face plangere la instanta judecatoreasca competenta conform legii.
Art. 13. - Planul cadastral contine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale, referitoare la terenurile si constructiilor din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale - comune, orase si municipii - si se pastreaza la oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie.
Registrele si ´planurile cadastrale vor sta la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii evidentei privind publicitatea imobiliara. O copie a acestora se pastreaza la biroul de carte funciara.
Planurile si registrele cadastrale se tin la zi, in concordanta cu situatia de pe teren, in baza cererilor si comunicarilor facute potrivit legii, precum si prin intretinerea lucrarilor de cadastru , cu o periodicitate de cel mult 6 ani, cand se va parcurge in mod obligatoriu intregul teritoriu administrativ si se va confrunta continutul planurilor si al registrelor cadastrale cu situatia reala din teren si se vor inregistra toate elementele modificatoare.
Studiile pedologice nmecesare elaborarii partii economice a cadastrului de specialitate se actualizeaza cu o periodicitate de lo ani, iar cele agrochjimice cu o periodicitate de 4 ani. Pe parcelele de teren unde s-au executat lucrari de imbunatatiri funciare sau au avut loc procese de degradare ori de poluare a solului, actualizarea se poatse face ori de cate ori este cazul.
Actualizarea cadastrelor de specialitate prevazute in prezenta lege se face conform specificului fiecarui domeniu in parte..
Art. 14. - In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza valoarea economica a bunurilor imobile, potrivit legii.
Oficiul National de Cadastru Geodezie si Cartografie si oficiile judetene din subordinea sa, precum si titularii cadastrelor de specialitate au obligatia de a furniza organelor Ministerului Finantelor evidentele necesare impunerii contribuabililor.
Art. l5. - Completarea, modernizarea si mentinerea in s stare de utilizare a retelei geodezice nationale necesare intocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hartilor topografice se realizeaza de catre unitati specializate, sub coordonarea aoficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
Art. 16. - In lucrarile de cadastru general terenurile se impart din punct de vedere al destinatiei si al categoriei de folosinta, conform prevederile legale.
art. l7. - Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie estse imputernicit sa execute, direct sau prin persoane autorizate, lucrari tehnice privind comasarile , parcelarile , schimburile de terenuri si rectificarile de hotar dintre unitatile administrativ-teritoriale,
altele decat cele stabilite in competenta oficiilor de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol prin Legea fondului funciar nr. 18/1991.
Operarrea acestora in planurile si registrele cadastrale se realizeaza de catre oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie.
Art. l8.- Unitatile de specialitate sau, dupa caz, agentii economici care detin sau executa , pentru nevoile proprii planuri topograficce utilizabile si la lucrarile de cadastru general sunt obligate sa puna la dispozitie gratuit oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie copiile de pe acestea sau, dupa caz, planurile originale pe termen determinat.
Art. 19. - Modul de avizare si de receptie a lucrarilor de cadastru general se stabileste de catre Oficiul National de Cadastru , Geodezie si Cartografie.
TITLUL II
Publicitatea imobiliara
CAPITOLUL I
Evidenta cadastral-juridica
Art. 2o. - Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi localitate. Ea se efectueaza de catre birourile de carte funciara ale judecatoriilor, pentru imobilele situate in raza teritoriala de activitate a acestora.
Unul sau mai mulote imobile alipite, de pe teritoriul unei localitati, apartinand aceluiasi proprietar, formeaza corpul de proprietate ce se inscrie in cartea funciara.
Mai multe corpuri de proprietati, de pe teritoriul aceleiasi localitati, apartinand unui proprietar , formeaza partida sa cadastrala ce se inscrie in aceeasi carte funciara.-
Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc , impreuna , registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza teritoriala de activitate este situat bunul respectiv.
Acest registru se intregeste cu un registru special de intrare, cu planul de identificare a imobilelor, cu repertoriul imobilelor , indicand numarul cadastral al paracelelor si numarul de ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor
si cu i mapa in carae se vor pastra cererile de inscriere, impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii.
Art. 21. - Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din trei parti;
A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
a) numarul de ordine si cel cadastral al fiecarui imobil;
b) suprafata terenului, categoria de folosinta si dupa caz, constructiile;
B, Partea a II-a , referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate ,
care cuprinde:
a) numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;
c) stramutarile proprietatii;
d) servitutile constituite in folosul imobilului;
e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate ;
F) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute
C. Partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini, care va cuprinde;
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie, servitutile in sarcina fonmdului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;
c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte. Datele din cartea funciara pot fi redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probatoare echivalenta cu inscrisurile in baza carora au fost redate.
Art. 22. -Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil.
Radierea inscrierii dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale se va face in temeiul actului care exprima consimtamantul titularului la stingerea lor, cu excveptia drepturilor care se sting la implinirea termenului mentionat in inscriere sau a drepturilor viagere care se sting prin moartea titularului lor.
Hotararea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, sau, in cazuri anume prevazute de lege, decizia autoritatii administrative va inlocui actul prevazut la alin l si 2.
Art. 23. - Modificarea continutului unui drept ce greveaza un drept real imobiliar se inscrie, daca legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobandirea si stingerea drepturilor reale.
Art. 24. - Inscrierea unui drept se poate efectua numai:
b) impotriva aceluia care, inainte de a fi inscris, si-a grevat dreptul, daca amandoua inscrierile se cer deodata.
Art. 25. - Daca mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar inscrierile nu s-au facut, cel din urma indreptatit va putea cere inscrierea dobandirilor succesive o data cu aceea a dreptului sau, dovedind prin inscrisuri originale intreg sirul actelor juridice pe care se intemeiaza inscrierile.
Art. 26. - Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului se vor putea face si dupa ce dreptul mostenitorului a fost inscris, in masura in care se dovedeste ca motenitorul esste tinut de aceste obligatii.
Art. 27. - Inscrierile in cartea funciara devin opozabile fata de terti de la data inregistrarii cererii.
Ordinea inregistrarii cererii va determina rangul inscrierii.
Art. 28. - Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara inscrierea in cartea funciara, cand provin din succesiune, accesiune, vanzare silita si uzucapiune. Aceste drepturi se vor inscrie , in prealabil, daca titularul intelege sa dispuna de ele.
In aceleasi conditii sun opozabile fata de terti si drepturile reale dobandite de stat si de orice persoana, prin efectul legii, prin expropiere sau prin hotarari judecatoresti.
Art. 29. - Cel care a transmis sau a constituit , in folosul altuia, un drept real asuopra unui imobil , este obligat sa predea inscrisul translativ sau constitutiv al dreptului, pentru inscrierea in cartea funciara,, daca acest inscris este in posesia sa si este singurul exemplar doveditor, afara de cazul in care s-a procedat, din oficiu, la inscrierea.
Art. 30. - Dobanditorul anterior poate cere instantei judecatoresti sa acorde inscrierii sale rang preferential fata de inscrierea efectuata la cererea unui tert, care a dobandit ulterior imobilul cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credinta la data incheierii actului.
Art. 31. - Inscrierea provizorie in cartea funciara se face in cazul dobandirii unor drepturi efectuate de o conditie suspensiva sau daca hotararea judecatoresca pe care se intemeiaza nu este definitiva si irevocabila.
Art. 32. - Inscrierea provizorie devine opozabila tertilor cu rangul determinat de cererea de inscriere, sub conditie si in masura justificarii ei.
Justificarea unei inscrieri provizorii isi intinde efectul asupra tuturor inscrierilor care s-au facut conditionat de justificarea ei; nejustificarea unei inscrieri provizorii atrage, la cererea celui interesat, radierea ei si a tuturor inscrierilor care s-au facut conditionat de justificarea acesteia.
Art. 33. - Daca in cartea funciara s-a inscris un drept real, in conditiile prezentei legi, in folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul exista in folosul ei, daca a fost dobandit sau constituit cu buna-credinta, cat timp nu se dovedeste contrariul.
Daca un drept s-a ridicat din cartea funciara, se prezuma ca acel drept nu exista.
Art. 34. - Cuprinsul cartilor funciare se considera eaxct, in folosul acelei persoane care a dobandit, prin act juridic cu titlu oneros, un drept real, daca in momentul dobandirii dreptului n-a fost inscrisa in cartea funciara vreo actiune prin care se contesta cuprinsul ei sau daca nu a cunoscut, pe alta cale, aceasta inexactitate.
Art. 35. - In cazul in carae cuprinsul cartii funciare nu corespunde, in privinta inscrierii, cu situatia juridica reala, se poate cere rectificarea acesteia.
Prin rectificare se intelege radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni, susceptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara.
Art. 36. - Orice persoana interesata poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciara, daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca:
1. inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil;
2. dreptul inscris a fost gresit calificat;
3. nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridica in temeiul caruia s-a facut inscrierea;
4. inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala a imobilului.
Art. 37. - Actiunea in rectificare, sub rezerva prescriptiei dreptului material la actiunea in fond, va fi imprescriptibila.
Fata de tertele persoane care au dobandit cu buna-credinta un drept real prin donatie sau legal, actiunea in rectificare nu se va putea porni decat in termen de lo ani socotiti din ziua cand s-a inregistrat cererea lor de inscriere , cu exceptia cazului in care dreptul material la actiunea in fond nu s-a prescris mai inainte.
Art. 38. - Actiunea in rectificare, intemeiata pe prevederile art. 36 pct. 1-4, isi va produce efectele fata de tertele persoane care si-au inscris vreun drept real, dobandit cu buna-credinta si prin act juridic cu titlu oneros, intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare.
Termenul va fi de 3 ani socotiti de la inregistrarea cererii pentru inscrierea dreptului a carui rectificare se cere.
Art. 39. -Hotararea prin care s-a admis rectificarea unei inscrieri nu va fi opozabila persoanelor impotriva carora actiunea nu a fost admisa.
Daca actiunea in rectificare a fost inscrisa in cartea funciara, hotararea judecatoreasca va fi opozabila si tertelor persoane care au dobanit dreptul dupa inscriere .
Art. 40. - Actele si faptele juridice, privitoare la drepturile personale , la starea si capacitatea persoanelor in legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara, vor putea fi inscrise la cerere, cu efect de informare pentru terte persoane.
Art. 41. - Proprietarul unui imobil poate cere ca intentia sa de a instraina sau de a ipoteca sa fie inscrisa, aratand, in acest din urma caz, suma ce urmeaza sa se garanteze prin ipoteca.
Daca se savarseste instrainarea sau ipotecarea , dreptul inscris va avea rangul inscrierii intentiei.
Art. 42.- Inscrierea intentiei de a instraina sau de a ipooteca isi pierde efeectul prin trecerea unui termen de doua luni de la data inregistrarii cererii.
Anul , luna si ziua in care inscrierea isi pierde efectul vor fi aratate atat in inscriere, cat si in incheierea care a ordonat-o.
Art. 43. - Orice persoana interesata va putea cerceta cartea funciara si celelalte evidente care alcatuiesc registrulk cadastral de publicitate imobiliara, cu exceptia evidentelor care privesc siguranta nationala.
La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii legalizatge de pe cartile funciare, cu plata taxelor legale.
Nici o autoritate nu va putea cere trimiterea originalului cartii funciare sau a planurilor de identificare a imobilelor.
Mapa inscrisurilor privind inscrierea atacata va putea fi ceruta de catre instanta judecatoreasca.
Art. 44. - Corpul de proprietati constituit prin inscrierile in cartea funciara se va putea modifica prin alipiri, daca mai multe parcele se unesc intr-un singur corp sau daca se adauga
o noua parcela la un corp de proprietati ori se mareste intinderea unei parcele.
De asemenea, corpul de proprietate se modifica si prin dezlipiri, daca se desparte o parcela de un corp sau se micsoreaza intinderea unei parcele. Dezlipirea unei parcele sau a unei parti dintr-o parcela, care face parte dintr-un corp de proprietate, se face impreuna cu sarcinile care o greveaza. Parcela care este grevata cu sarcini nu poate fi alipita la un alt corp de proprietate, ci va forma, in caz de dezlipire, un corp de proprietate separat.
Art. 45. - In caz de alipire sau dezlipire , se vor efectua transcrieri, daca o parcela trece dintr-o carte funciara in alta, sau reinscrieri, daca, dezlipindu-se o parcela, aceasta se va trece in aceeasi carte funciara ca un corp de proprietate de sine statator sau ca o parcela a unui alt corp de proprietate.
Daca se transcrie o parte din parcela intr-o alta carte funciara, restul se inscrie in vechea carte funciara, cu mentionarea noului numar si a intinderii, iar daca toate parcelele inscrise intr-o carte funciara au fost transcrise, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri.
Art. 46. -In cazul proprietatii imobiliare comune ori in indiviziune vor fi inscrisi in aceeasi carte funciara toti proprietarii. In ceea ce priveste proprietatea indiviza, se va indica cota fiecarui coproprietar.
Art. 47. - daca o constructie face obiectul proprietatii pe etaje sau pe apartamente, se va intocmi o carte funciara colectiva pentru intreaga constructie si cate o carte funciara individuala pentru fiecare etaj sau apartament avand proprietari diferiti.
Imobilul va fi indicat in cartea funciara colectiva cu un numari de parcele nefractionat. In cartile funciare individuale, fiecare etaj sau apartament se va indica cu un numar fractionat, al carui numarator va fi numarul de parcela aratat in cartea funciara colectiva, iar numitorul va fi, dupa caz, numarul etajului sau al apartamentului.
Inscrierile care privesc intreaga cladire se vor face in ambele carti funciare.
Art. 48.- Imobilele ce apartin domeniului public si domeniului privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, se vor inscrie in registrul de publicitate special al unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt situate.
Registrele de publicitate se tin de catre biroul de carte funciara al judecatoriei.
CAPITOLUL II
Procedura de inscriere in cartea funciara
Art. 49. - Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la biroul de carte funciara al judecatoriei si va fi insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere. Copia legalizata se va pastra in mapa biroului de carte funciara.
In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila.
Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor.
Daca mai multe cereri au fost depuse deodata la acelasi birou de carte funciara, drepturile de ipoteca si privilegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmand ca prin judecata sa se hotarasca asupra rangului si asupra radierii incheierii nevalabile.
Art. 50. - In cazul in care judecatorul de la biroul de carte funciara admite cererea, dispune inscrierea prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii:
a) cerintele de validitate a actului juridica;
b) are deplina putere doveditoare;
c) indica numele partilor;
d) individualizeaza imobilul cu numarul de parcela;
e) este insotit de o traducere legalizata, daca nu este intocmita in limba romana.
Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului parcelei si a cartii funciare, precum si a partii cartii funciare in care urmeaza a se face inscrierea.
In cazul in care identificarea cadastrala a parcelei nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite schite de plan vizate de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie.
Art. 51. - Daca se constata ca cererea de inscriere in cartea funciara nu intruneste conditiile legale, se va respinge printr-.o incheiere motivata. Despre respingerea cererii se va face mentiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia.

Dispozitiile alineatului precedent se aplica si in cazul cererilor de radiere.
Art. 52. - Incheierea se comunica celui care a cerut inscrierea dau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul in cauza, in termen de 20 de zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
Incheierea este supusa cailor ordinare de atac; cererea de apel se depune la biroul de carte funciara si se inscrie in cartea funciara.
In cazul in care se va declara si recurs, cererea de inscriere respectiva se va comunica biroului de carte funciara pentru inscriere.
Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila se comunica, din oficiu, biroului de carte funciara, de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului.
Art. 53. - Inscrierile si radierile efectuate in cartile funciare nu pot fi rectificate decat pe baza hotararii instantei judecatoresti ramase definitiva si irevocabila.
Prevederile art. 52 se vor aplica in mod corespunzator.
Art. 54. - In cazul in care o carte funciara urmeaza a fi intocmita ori completata prin inscrierea unui imobil care nu a fost cuprins in nici o alta carte funciara, precum si in cazul in care o carte funciara a fost distrusa , pierduta ori a devenit nefolosibila, in total sau in parte, din diferite cauze, intocmirea, completarea si reconstituirea , dupa caz, se vor face de catre judecatorul de la biroul de carte funciara, la cerere sau din oficiu , cu acordul celor interesati, pe baza unei incheieri. In acest scop se vor folosi toate inscrisurile privitoare la imobilele in cauza pentru identificarea parcelelor si a suprafetelor, precum si situatia dreptului de proprietate, schita de plan, constatari la fata locului sau, dupa caz, inregistrarile dupa microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor
Incheierea poate fi atacata, dupa caz, in conditiile art. 52 alin. 2.
Art. 55. - Erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor sau radierilor se pot indrepta, prin incheiere motivata, de catre judecatorul de la biroul de carte funciara, la cerere sau din oficiu, cu sau fara citarea partilor. Aceasta incheiere se va comunica partii care nu a fost prezenta.
In acest caz se vor aplica, prin asemanare, dispozitiile art. 38-40.
Art. 56. - Notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara, din oficiu, inscrierea in cartea funciara. In acest scop, va trimite cererea de inscriere a acestui act, in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu a doua zi, la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul, in afara de cazul in care partea interesata si-a rezervat dreptul de a face diligentele necesare pentru inscriere.
Instanta judecatoreasca va transmite , in termen de 3 zile, hotararea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar,la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul.
Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea funciara.
Art. Ministerul Justitiei organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate a birourilor de carte funciara ale judecatorilor , printr-un compartiment de specialitate.
TITLUL III
Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale
CAPITOLUL I
Dispozitii tranzitorii
Art. 58. - Inscrierile facute in conformitate cu actele normative in vigoare in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, in cartile funciare si in cartile de publicitate funciara, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce si dupa aceasta date efectele prevazute., cu exceptia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale
reale au fost afectate in orice mod prin efectul legii.
Toate documentele de evidenta si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre birourile de carte funciara ale judecatoriilor in a caror raza de activitate se afla imobilele, in termen de l80 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Executarea silita imobiliara va urma dispozitiile Codului de procedura civila si pentru actele de executare incepute potrivit Legii LX din anul 1881, cu modificarile aduse prin Legea nr. 54 din anul 1912.
Art. 59. - Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept imobiliar , valabil, incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni ori, dupa caz, neinscris in cartea funciara, isi produce efectele la data inscrierii in cartea funciara, potrivit regimului juridic la data incheierii lui. Actul sub semnatura privata, valabil incheiat, va fi luat in considerare, daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Art. 60. - Actiunile introduse in temeiul art. 22, 23, 27, 28 si 34-40 din Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, aflate in curs de judecata la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor solutiona potrivit dispozitiilor legale sus-mentionate. Hotararile judecatoresti definitive , prin care s-au admis aceste actiuni, vor fi inscrise in cartea funciara.
Art. 61. - Actele si faptele juridice privind terenurile si constructiile situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general se vor inscrie cu caracter nedefinitiv, in cate o carte funciara , urmand ca inscrierea definitiva sa fie efectuata la punerea in aplicare a cadastrului general si pe acel teritoriu. In aceleasi conditii se vor inscrie si titlurile de proprietate emise in temeiul Legii fondului funciar nr. 18/199l. La cererea de inscriere se va atasa schita de plan a terenului sau a constructiei la care se refera inscrierea, intocmita de un cadru tehnic de specialitate autorizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie. Schita de plan va cuprinde configuratia parcelelor de teren sau a constructiilor , suprafetele , categoriile de folosinta, caracteristicile calitative ale terenului, elementele pentru precizarea locului unde este situat imobilul, data intocmirii si numele celui care a intocmit schita.
Masuratorile cadastrale efectuate in cadrul actiunilor de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/ 199l si evidentiate ca atare in documentele cadastrale si in titlurile de proprietate se preiau ca date definitive ale cadastrului pentru teritoriul administrativ respectiv, daca acestea corespund normelor metodologice de cadastru elaborate de catre Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
Lucrarile tehnice de cadastru vor sta la baza eliberarii titlurilor de proprietate, emise in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, acolo unde acestea n-au fost intocmite si inmanate.
Art. 62. - Modul de inscriere in evidentele cadastrale a bunurilor imobile apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii se va stabili de catre Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, impreuna cu aceste organe.
Art. 63.- Daca se constata unele diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala din teren, rezultata din masuratorile executate pentru intocmirea cadastrului general, consiliile locale vor instiinta pe proprietarii interesati.
Plusurile si minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrativ-teritoriala se compenseaza intre proprietarii in cauza.
Plusurile si minusurile de teren se stabilesc de catre persoanele autorizate care efectueaza masuratorile si se comunica celor in cauza si primarilor.
Art. 64. - Orice neintelegeri cu privire la identificarea si masurarea parcelelor de teren, precum si cu privire la proprietarii acestora, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti.
Art. 65. - Ministerul Justitiei va intocmi , pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.
CAPITOLUL II
Sanctiuni
Art. 66. - Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a) folosirea, in documente oficiale, a altor date cu privire la proprietari, terenuri sau constructii decat cele inscrise in documentele cadastrului;
b) refuzul proprietarilor imobilelor de a permite accesul personalului de specialitate pentru executarea lucrarilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si fotogrammetrice;
c) refuzul de a pune la dispozitia organelor cadastrale a bazei topografice si a altor date, precum si a documentelor necesare lucrarilor de cadastru de catre cei care le detin cu exceptia Ministerului Apararii Nationale , Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Protectie si Paza;
d) publicarea sau difuzarea de materiale cartografice de orice fel, fara avizul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si al ministerelor interesate , care executa lucrari de cadastru ´de specialitate.
Faptele prevazute la lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 400.000 lei la 750.000 lei, iara cele prevazute la lit. c) si d) cu amenda de la 750.000 la l.500.000 lei.
Amenzile se aplica persoanelor fizice si juridice.
Art. 67. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal incheiat de persoane imputernicite de ministerele care executa astfel de lucrari, de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sau de primari, precum si de ofiterii si subofiterii de politie.
Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
Degradarea sau distsrugerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment si a semnalelor geopdezice din reteaua nationala, amplasate pe sol sau pe cladiri, sau impiedicarea unor masuri de conservare a acestor bunuri , constituie infractiune de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal.
De asemenea, constituie , infractiune de tulburare de posesie si se pedepseste potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor neavigabile, delimitarilor silvice, geologice si miniere, fara aprobarea prevazuta de lege.
CAPITOLUL III
Dispozitii finale
Art. 68.- In termen de 90 de zile de la data definitivarii lucrarilor de cadastru pe o unitate administrativ-teritoriala- comuna, oras sau municipiu - oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie va transmite birourilor de carte funciara ale judecatorilor evidenta privind partidele cadastrale ale tuturor proprietarilor de pe teritoriul fiecarei localitati din circumscriptia acestora, in vederea intocmirii cartilor funciare ale imobilelor.
Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie si birourile de carte funciara de pe langa judecatorii realizeaza , pastreaza si asigura conservarea copiilor de siguranta de pe documentele de cadastru, geodezie , cartografie si publicitate imobiliara, inclusiv de pe microfilme sau alte suporturi.
Art. 69 - Institutul de Geodezie , Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului se reorganizeaza in Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Modul de organizare si de functionare si atributiile institutiilor prevazute la alin. 1 si 2, precum si nivelul de salarizarae si statutul personalului acestora se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Patrimoniul, personalul si resursele materiale necesare institutiilor prevazute la art. 3, 21 si 68 se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in raport cu atributiile ce revin fiecaruia.
Art. 70. - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, impreuna cu ministerele care raspund de cadastrele de specialitate, si Ministerul Justietiei vor stabili,, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, metodologia privind evidenta cadastrala tehnica, economica si juridica, inscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.
Autoritatile administratiei publice locale vor asigura institutiilor si birourilor de carte funciara, prevazute in prezenta lege, spatiile necesare desfasurarii activitatii acestora.
Art. 71. - Informatiile din cadastrul general si publicitatea imobiliara, precum si din cadastrele de specialitate reprezinta bun proprietate publica a statului si sunt accesibile , contra cost, persoanelor fizice si juridice, cu exceptia cazurilor privind siguranta nationala sau alte cazuri reglementate potrivit prevederilor legale.
Sistemul informational al cadastrului si publicitatii imobiliare se va integra in Sistemul National de Informatizare al Romaniei
Art. 72.- Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
La data finalizarii lucrarilor cadastrale si a registrelor de publicitate imobiliara pentru intreg teritoriul administrativ al unui judet isi inceteaza aplicabilitatea, pentru judetul respectiv, urmatoarele dispozitii legale:
- art. 1.801, 1.802 si l.816-1.823 din Codul civil;
- art. 710-720 din Codul de procedura civila, cu exceptia prevederilor referitoare la amanet;
- Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor dispozitiilor referitoare la cartile funciare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I , nr.95 din 27 aprilie l938, cu modificarile ulterioare.
; - Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul Re gat in carti de publicitate funciara, publicata in Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947 , cu modificarile ulterioare;
- Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1930 pentru funcionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri;
- Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silita imobiliara, cu modificarile ulteritoare ;
Dupa definitivarea cadastrului la nivelul intregii tari, se abroga:
art. 1.801, l802 si l.816-1823 din Codul civil;
art. 710-72o din Codul de procedura civila , cu exceptia prevederilor referitoare la amanet;
Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile funciare publicat in Monitorul Oficial , Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificarile ulterioarae;
- Legea nr. 242 din l2 iuöie 1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul Regat in carti de publicitate funciara, publicata in Monitorul Oficial nr. 257 din l2 iulie l947, cu modificarile ulterioare.
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
- art. 37-43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1947,, publicata in Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1947,, cu modificarile ulterioare;
- Anexa nr. 1 la Decretul nr. 246/1985 privind infiintarea colectivelor de lucrari cadastrale;
- Decretul nr. 305 din l5 septembrie 1971 privind activitatea geodezica , topofotogrammetrica si cartografica, precum si procurarea , detinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din aceasta activitate, publicat in Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971;
- orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din l2 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p : PRESEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU
HOTARARE Nr. 612 din 6 octombrie 1997 privind organizarea,
functionarea si atributiile oficiilor de cadastru agricol
si organizarea teritoriului agricol

In temeiul art. 69 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
Guvernul Romaniei hotaraste :
Art. 1. - Se infiinteaza oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetene si al municipiului Bucuresti, ca institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, prin reorganizarea oficiilor de cadastru si organizarea teritoriului judetene si al murlicipiului Bucuresti.
Activitatea oficiilor de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol se desfasoara in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu prezenta hotarare.
Art. 2. - Oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetenesi al municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale, care se bazeaza pe respectarea normelor tehnice elaborate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si pe datele de baza din cadastrul general, privind suprafata, categoria de folosinta si proprietarii, dupa cum urmeaza:
A. Atributii legate de executia lucrarilor de cadastru agricol :
1. determinarea prin cadastrul agricol a suprafetelor, din punct de vedere cantitativ si calitativ, pe proprietari, categorii si subcategorii de folosinta pentru intreaga suprafata agricola a tarii;
2. executarea lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie si altele pentru nevoi proprii;
3. introducerea cadastrului cantitativ si calitativ al terenuNui agricol;
4. Intscmirea planului cadastral agricol la scarile stabilite, precum si a registrelor cadastrale agricole, conform normativefor si instructiunilor in vigoare;
5. reprezentarea, pe planuri, a claselor de calitate a terenuri,or agricole, a tipurilor de lucrari de imbunatatiri funciare, precum si a resurselor funciare;
6 intretinerea si actualizarea periodica a cadastrului agricol;
7. organizarea sistemului informational al teritoriului agricol;
8 centralizarea datelor rezultate din lucrarile de cadastru agricoi si furnizarea acestora persoanelor fizice si juridice interesate.
B. Atributii iegate de organizarea teritoriului agricol:
l. executarea de studii si proiecte de organizare a teritoriului pentru exploatatiile agricole;
2. inventarierea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente;
3. identificarea de noi resurse funciare.
C. Atributii ce revin din Legea fondului funciar nr. 18/1991:
1. executarea de masuratori conform normelor metodologice pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de lege;
2. analizarea documentatiilor intocmite de beneficiari, necesare obtinerii avizelor pentru scoaterea din productia agricola, schimburi si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor;
3. utilizarea fondului de ameliorare a fondului funciar pentru finantarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului;
4. constatarea si aplicarea sanctiunilor contraventionale, precum si masurile de control prevazute in lege.
Art. 3. - Oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol se vor organiza la nivel de directii conduse de un director numit de catre ministrul agriculturii si alimentatiei in conditiile legii.
Art. 4. - Structura organizatorica a oficiilor de cadastru agricoi si organizarea teritoriului agricol este cea prevazuta in anexa nr. 1.
Salarizarea personalului se face potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39/1994 privind imbunatatirea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobata si modificata prin Legea nr. 134/1994, si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996.
Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura integral de la bugetul de stat in cadrul fondurilor aprobate pentru Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
Art. 5. - Patrimoniul existent la oficiile de cadastru si organizarea teritoriului judetene si al municipiului Bucuresti se transmite in totalitate oficiilor de cadastru ag, icol si organizarea teritoriului agricol.
Art. 6. - Personalul de la oficiile de cadastru si organizarea teritoriului judetene si al municipiului Bucuresti, care se reorganizeaza, va fi preluat la oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetene si al municipiului Bucuresti si va fi incadrat in numarul total de posturi aprobat Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Statutul personalului din domeniul cadastrului agricoi si organizarii teritoriului agricol este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
Art. 7. - Capitolul I din anexa nr. 2 - Unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei - la Hotararea Guvernului nr. 390/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei se completeaza cu punctul 13, care va avea urmatorul cuprins:
"13. Oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol - bugetul de stat.
Unitatile de la nr. crt. 1-13 pot utiliza un numar maxim de 31.779 de posturi."
Art. 8. - Oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol pastreaza drepturile si obligatiile reglementate prin actele normative in vigoare care nu contravin prezentei hotarari.
Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 10. - Prevederile referitoare la oficiile de cadastru si organizarea teritoriului judetene si al municipiului Bucuresti, din cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 477/1990 privind unele masuri pentru Imbunatatirea activitatii directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a altor unitati agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992, se abroga.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Dinu Gavrilescu
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Mircea Ciumara
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
ANEXA Nr 1
MINISTERUL AGRICULTURII SI ALlMENTATIEI
OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL
SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL
STRUCTURA ORGANIZATORICA-TIP
DIRECTOR
Inginer-sef Contabil-sef
Serviciul Serviciul Serviciul Serviciul Serviciul
de introducere de intretinere de organizarea de fond financiar
a cadastrului a cadastrului si amenajarea funciar, contabilitate
agricol agricol teritoriului reglementare salarizare, Muncitori
exploatatiilor a folosintelor, personal,
agricole informatica contencios,
administrativ
___________________
NOTA:
In cadrul serviciilor se pot organiza birouri, in functie de specificul activitatii, cu respectarea ponderii functiilor de conducere in total posturi, prevazuta de lege.
ANEXA Nr. 2
STATUTUL
personalului din domeniul cadastrului agricol si organizarii teritoriului aqricol
Art. 1. - Profesiunea de specialist in cadastru agrico si organizarea teritoriului agricol se exercita de specialist cu studii in urmatoarele domenii: geodezie, cadastru, orga. nizarea teritoriului, agronomie, imbunatatiri funciare, pedologie, economie agrara.
Art. 2. - Specialistii in cadastru agricol si organizarea teritoriuiui ayricol proiecteaza si executa lucrari originale de: aerofotografiere a terenului la diverse scari, triangulatiee reperaj si descifrare fotogrammetrica, nivelment geometric si trigonometric, exploatare fotogrammetrica, teledetectie, editare si rnultiplicare de planuri, introducere si intretinere a cadastrului, executare de proiecte de organizare a teritoriu. lui exploatatiilor agricole, studii pedologice, de cadastru calitativ, precum si de proiectare, utilizare si tinere la zi a bancilor de date aferente.
Art. 3. - Sarcina personalului din domeniul cadastrului agricol si organizarii teritoriului agricol este de intocmire a urmatoarelor documente originale: planuri topografice si cadastrale, la diferite scari. registrul cadastral al parcelelor; indexul alfabetic al proprietarilor; registrul cadastral al proprietarilor; fisa centralizatoare, pe proprietari si categorii de folosinta; proiecte de organizare a teritoriului; studii de pedologie necesare partii economice a cadastrului si stabilirii categoriilor de folosinta a terenurilor, masurilor si lucrarilor agropedoameliorative.
Art. 4. - Specialistii in cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol vor fi Incadrati, prin concurs; in functii de: inginer, subinginer, tehnician, si promovati in grade profesionale, in functie de competenta, experienta si vechime, in conditiile legii.
Art. 5. - Salarizarea personalului se face potrivit prevederilor legale in vigoare.
Art. 6. - Specialistii in cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol vor beneficia de un spor la salariul de baza, pentru conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 281/1993, cu modificarile ulterioare.
Art. 7. - In functie de activitate, specialistii in cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol pot beneficia de diurna, cazare si transport pe toata durata deplasarii efectuate in interesul serviciului, in conditiile legii.
Art. 8. - Concediul de odihna al salariatilor este stabilit conform reglementarilor in vigoare.
Art. 9. - Specialistii care isi desfasoara activitatea pe teren vor beneficia de echipament de lucru si de protectie, conform reglementarilor in vigoare.
Art. 10. - Specialistii in cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol sunt obligati sa respecte clauzele contractuale privind desfasurarea activitatii in unitate, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara.
Art. 11. - Specialistii in cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol sunt obligati sa respecte instructiunile tehnice, normele si normativele in vigoare si sa indeplineasca sarcinile de serviciu, la termen si in conditii de calitate.
Art. 12. - Specialistii in cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol au obligatia perfectionarii permanente a cunostintelor in domeniul tehnicii de calcul, al gestionarii si transmiterii datelor, in scopul utilizarii corecte a echipamentelor din dotare.
Art. 13. - Specialistii in cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, folosind zilnic date si documente grafice cu caracter secret sau secret de serviciu, au obligatia pastrarii si manipularii acestora in conditii de siguranta deplina, pe teren si la birou, conform reglementarilor legale in vigoare.
Art. 14. - Specialistii in cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol au obligatia de a respecta normele de protectia muncii si cele de P.S.l., precum si instrucliunile proprii de aplicare a normelor de protectia muncii.
Art. 15. - Specialistii in cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol trebuie sa respecte si sa promoveze principiile de etica si deontologie profesionala, universal recunoscute in acest domeniu de specialitate.
Art. 16. - Pentru nerespectarea indatoririlor prevazute in prezentul statut personalul din domeniul cadastrului agricol si organizarii teritoriului agricol raspunde, potrivit legii, disciplinar, administrativ, civil si penal, dupa caz.
Art. 17. - Specialistii in cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol au dreptul sa angajeze pentru activitatea de teren, conform normelor de munca unificate pe economie, muncitori zilieri, sa gestioneze materiale si mijloace de transport in limitele prevazute prin contract in vederea realizarii lucrarilor.
Art. 18. - Specialistii in cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol au dreptul de a reprezenta unitatea in relatiile cu organele locale si cu fiecare proprietar de teren in parte, in limitele si competentele delegate de conducerea institutiei.ORDIN NR.2371/C din 22 decembrie 1997
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a birourilor de carte funciara ale judecatorilor


Ministru de stat, ministrul justitiei,
avand in vedere dispozitiile art.65 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996 privind intocmirea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor,
in conformitate cu dispozitiile art.10 din Hotararea Guvernului nr.65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei,
emite urmatorul ordin:
Art.1. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.
Art.2. - Regulamentul prevazut la art.1 va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art.3. - Directia pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministru de sta, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
REGULAMENT
de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor
CAPITOLUL I
Birourile de carte funciara.Organizare, coordonare, control
Art.1. - Publicitatea imobiliara se indeplineste pe tot teritoriul tatii prin cartea funciara si se intemeiaza pe sistemul general si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica al cadastrului general.
Cartea funciara cuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi localitate, ca unitate administrativ-.teritoriala: comuna, oras, municipiu(judet).
Prin imboil se intelece o parcela de teren, cu sau fara constructii ori vegetatie, precis delimitata, a carei identificare se face in localitatea unde este situata printr-un numar cadastral si un numar al cartii funciare in care a fost inscris (art.1 si 20 din Legea nr.7/1996, denumita in continuare lege).
Art.2. - Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor terenurilor si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg cuprinsul tarii.
Organizarea si conducerea cadastrului general apartin Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, in subordinea caruia functioneaza, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, oficiile de cadastru, geodezie si cartografie, denumite in continuare oficii teritoriale (art.1 si 3 din Lege).
Art.13. - Functiile prin care se realizeaza evidenta cadastrala- tehnica si economica - se aduc la indeplinire prin oficiile teritoriale.
Fucntia juridica se indeplineste prin identificare proprietarului, pe baza actului de proprietate sau pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar, de catre oficiile teritoriale, precum si prin publicitatea imobiliara, care se efectueaza de birourile de carte funciara ale judecatoriilor (art.10-12 din lege).
Art.4. - Birourile de carte funciara sunt competente sa efectueze operatiunile de publicitate imobiliara cu privire la imobilele aflate in localitatile din circumscriptiile judecatorilor in cadrul carora functioneaza.
Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate imobiliara (art.20 si 57 din lege).
Art.5. - Publicitatea imobiliara are ca obiect inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifica sau care, dupa caz, se sting si se radiaza, ca urmare a actelor si faptelor juridice referitoare la un bun imobil.
In cartea funciara se mai inscriu sau, dupa caz, se radiaza si alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil (art.20 si 22 din lege).
Art.6. - Operatiunile de inscriere sau de radiere a inscrierilor din cartea funciara se fac atat in scopul opozabilitatii drepturilor reale imobiliare si a celorlalte operatiuni inscrise in cartea funciara, cat si in scopul informarii tertelor persoane interesate (art.27 si 39 din lege).
Art.7. - In vederea realizarii evidentei juridice, oficiul teritorial, dupa finalizarea partii tehnice a cadastrului, transmite documentatia partidelor cadastrale biroului de carte funciara competent, pentru ca acesta sa intocmeasca, conform procedurii legale, cartile funciare, numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati.#
In cadrul lucrarilor de publicitate imobiliara birourile de carte funciara vor putea solicita informatii cu privire la operatiunile tehnice cadastrale.
Cartile funciare se intocmesc pe localitati si se numeroteaza pentru fiecare imobil. In aceeasi carte funciara se inscrie, dupa caz,, atat parcela, cat si corpul de proprietate format din imobile alipite ale unui proprietar, ca si partida lui cadastrala alcatuita din mai multe corpuri de proprietate situate in aceeasi localitate ( art.20 si 68 din lege).
Art.8. - In exercitara functiilor tehnice, economice si juridice ale cadastrului general, Ministerul Justitiei si Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie asigura comunicarea permanenta intre oficiile teritoriale si birourile de carte funciara ale judecatoriilor cu privire la transmiterea reciproca a datelor de identificare si modificare in structura parcelelor, pozitiei, configuratiei, a suprafetei si constructiilor, a destinatiei, categoriei de folosinta si a valorii lor economice, precum si a schimbarilor care intervin in situatia juridica a imobilelor si a titularilor drepturilor inscrise sau radiate din cartea funciara.
In acest scop se va incheia un protocol intre Ministerul Justitiei si Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
Art. 9. - Birourile de carte funciara indeplinesc in cadrul judecatoriilor o activitate de specialitate.
Competenta si atributiile acestor birouri sunt stabilite prin Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, Legea pentru organizarea judecatoreasca nr.92/1992, republicata, si prin prevederile prezentului regulament.
Biroul de carte funciara este condus de un judecator desemnat de presedintele judecatoriei.
In functie de volumul si complexitatea luccrarilor, biroul de carte funciara poate fi incadrat si cu mai multi judecatori.
In acest ultim caz, unul dintre judecatori va fi desemenat de presedintele judecatoriei ca sef al biroului de carte funciara.
Art.10. - Organizarea activitatii birourilor de carte funciara se face prin atribuirea unor spatii corespunzatoare, dotarea cu calculatoare, mobilier, registre, formulare si rechizite de cancelarie necesare.
Coordonarea si controlul activitatii de carte funciara se exercita de catre directia de specialitate din minister, in conditiile art.18 din Legea nr.92/1992, republicata, si ale art.57 din Legea nr.7/1996 prin inspectori generali, prin judecatorii inspectori de la curtile de apel si prin judecatori delegati in acest scop, in vederea :
- indeplinirii corecte si fara intarziere a lucrarilor, a modului in care se desfasoara raproturile de serviciu cu solicitantii lucrarilor de carte funciara sau cu reprezentantii acestora;
- aprecierii activitatii, pregatirii si aptitudinilor profesionale ale personalului din cadrul birourilor de carte funciara.
Art.11. - Drepturile, indatoririle si raspunderea disciplinara ale judecatorilor de carte funciara sunt prevazute in Legea nr,.92/1992, republicata, iar pentru celalalt personal, in prezentul regulament.
Art.12. - Judecatorul de carte funciara nu poate fi schimbat din functia sa fara justificare in cursul unei perioade de cel putin un an. In aceasta perioada, in caz de nevoie, poate fi solicitat de presedintele judecatoriei sa participe la o alta activitate de judecata, exceptand cauzele care privesc lucrarile de carte funcaira a caror rezolvare a dispus-o
Art.13. - Pentru perioada in care nu a fost inca desemnat un judecator de carte funciara sau cel desemnat este indisponibil, presedintele judecatoriei va delega unul dintre judecatorii judecatoriei sa indeplineasca aceasta functie.
Art.14. - Pe timpul vacatei judecatoresti biroul de carte funciara va coontinua sa functioneze dupa propriul program de lucru.
Art.15. - Judecatorul de carte funciara, cu aprobarea presedintelui judecatoriei, va hotari, prin ordin de serviciu:
a) componenta nominala a compartimentelor de lucru;
b) atributiile ce revin fiecarui salariat;
c) repartizarea zilnica a conducatorilor de carte funciara pentru lucrarile directe cu publicul.
Art.16. - Judecatorul de carte funciara controleaza lucrarile intocmite de personalul auxiliar si de serviciu, precum si modul in care sunt tinute registrele.
Pentru neefectuarea lucrarilor, indeplinirea lor in mod necorespunzator sau cu intarziere, judecatorul de carte funciara exercita actiunea disciplinara potrivit regulamentului aprobat de ministrul justitiei, in baza Legii nr.92/1992, republicata.
Constatarile si propunerile facute vor fi trecute intr-un registru de control, urmarindu-se aducera la indeplinire a masurilor preconizate.
Art.17. - Pentru efectuarea lucrarilor de carte funciara, in cadrul biroului functioneaza personal auxiliar format din conducatori de carte funciara, grefieri, operatori calculator, dactilografi si arhivari, egali in grad cu persoinalul auxiliar smilar la judecatoriei.
Conducatorii de carte funciara vor trebui sa dispuna de o calificare in efectuarea lucrarilor de inscriere in cartea funciara, obtinuta dupa absolvirea unor cursuri de pregatire profesionala organizate de Ministerul Justitiei si dupa un stagiu de 3 luni ca debutanti.
La judecatoriile cu un volum considerabil de activitate va functiona un conducator principal de carte funciara care va avea atributii de coordonare a lucrarilor personalului auxiliar si care va urmari respectarea termenelor de rezolvare a lucrarilor, comunicarea incheierilor si eliberarea extraselor de carte funciara, arhivarea documentelor etc.
Aceste atributii, in lipsa unui conducator principal de carte funciara, se vor delega de catre judecatorul de carete funciara unuia dintre conducatorii de carte funciara.
Numarul conducatorilor de carte funciara va fi stabilit de Ministerul Justitiei, in raport cu volumul lucrarilor si cu complexitatea acestora.
Conditiile de numire in functie sunt cele prevazute de Legea nr.92/1992, republicata, pentru personalul auxiliar si de serviciu.
Art.18. - Biroul de carte funiara are sigilii specifice, distincte de cele ale judecatoriei, si parafe aprobate de Ministerul Justitiei.
Art.19. - Cancelaria si arhiva biroului de carte funciara vor functiona dupa regulile grefei si arhivei de la instantele de judecata, stabilindu-se orele de acces al publicului si al notarilor publici, in vederea executarii de catre acestia din urma a obligatiilor ce le revin in conformitate cu legea.
Taxele pentru lucrarile de carte funciara se stabilesc potrivit dispozitiilor legale.
Dovada platii taxelor se pastreaza la dosarul de carte funciara si se mentioneaza in incheierea de carte funciara inclusiv scutirile legale.
Art.20. - Daca grefa, registratura sau arhiva judecatoriei primeste cereri, acte, lucrari sau corespondenta destinate cartii funciare, le va preda de indata biroului de carte funciara, spre rezolvare.
Art.21. - Conducatorul desemnat sau, dupa caz, conducatorul principal de carte funciara are in grija folosirea corespunzatoare a localului si asigurarea conditiilor materiale pentru buna desfasurare a activitatii de carte funciara, precum si gestiunea bunurilor.
Art.2.. - Activitatea personalului auxiliar si de serviciu este supusa controluluiierarhic.
Atributiile fiecarui salariat din compartimentul de carte funciara sunt cuprinse in fisa postului, intocmita de catre judecatorul de carte funciara, cu aprobarea presedintelui judecatoriei.
Art.23. - Personalul de la biroul de carte funciara este obligat sa-si aduca la indeplinire atributiile ce-i revin potrivit legii si regulamentului, sa respecte programul de lucru si sa aiba o tinuta vestimentara corecta si o atitudine cuviincioasa fata de public.
Invoirile in timpul programului nu sunt permise decat cu aprobarea judecatorului de carte funciara.
Art.24. - Conducatorul desemnat sau, dupa caz, conducatorul principal de carte funciara raspunde de activitatea profesionala si are dreptul de control asupra tuturor salariatilor din cadrul personalului auxiliar si de serviciu, fiind obligat sa-l informeze, in scris, pe judecatorul de carte funciara despre abaterile si deficientele constatate.
Totodata mai indeplineste urmatoarele atributii:
a) gestioneaza bunurile pe care le are biroul de carte funciara pentru buna functionare.
b) asigura evidenta, pastrarea si manipularea documentelor care nu sunt destinate publicatii si asigura securitatea lucrarilor;
c) intocmeste si contrasemneaza corespondenta cu caracter administrativ, organizeaza si urmareste dactilografierea in termen a lucrarilor de carte funciara - incheieri, introduceri, comunicari, arhivare etc.;
d) supravegheaza si tine la zi lucrarile si registrele de publicitate si cele administrative;
e) participa la lucrari conform programarii facute de judecatorul de carte funciara;
f) verifica dosarele biroului ininte de trimtierea lor inafara biroului de carte funciara, urmarind sa fie completate cu actele necesare, numerotate, snuruite si sigilate;
g) intocmeste lucrarile de statistica ale biroului de carte funciara in colaborare si cu sprijinul judecatorului delegat cu aceasta atributie la judecatorie;
h) indeplineste, in limita functiei, orice alte atributii de serviciu, date de judecatorul de carte funciara.
Art.25.- Conducatorii de carte funciara vor indeplini lucrarile ce le sunt incredintate, vor face inregistrarile, vor intocmi incheierile de carte funciara, vor face inscrierile in foile cartilor funciare, vor comunica partilor in drept incheierile si lucrarile efectuate, vor elibera extrase sau copii de pe cartile si lucrarile de carte funciara si vor tine registrul cadastral de publicitate imobiliara la dispozitia celor interesati si a notarilor publici, pentru cercetare.
Conducatorii de carte funciara nu pot instrumenta in propria lor cauza si nici pentru sau contra rudelor sau afinilor pana la gradul al patrulea.
Conducatorii de carte funciara raspund de conservarea actelor si a documentelor depuse de parti.
Aceeasi raspundere o are si persoana delegata temporar pentru exercitarea functiei de conducator de carte funciara.
Art.26. - Conducatorul de carte funciara debutant participa la efectuarea nemijlocita as lucrarilor specifice numai dupa insusirea cunostintelor necesare pentru indeplinirea acestei activitati, iar inscrierile in cartea funciara le face sub indrumarea nemijlocita a conducatorului de carte funciara.
Inainte de angajare, debutantul va absolvi cursurile de pregatire organizate de Ministerul Justitiei.
Art.27. - Grefierul are obligatia indeplinirii lucrarilor in registratura, si anume:
a) efectueaza inregistrarile corespunzatoare in registrul special de intrare al cartii funciare, opisul alfabetic, registrul de intrare-iesire a corespondentei si asigura circulatia dosarelor pana la rezolvarea acestora.
b) la primirea cererilor predate personal sau sosite prin posta, va mentiona valoarea timbrelor depuse sau numarul si valoarea chitantei de plata, dupa caz, si va alcatui dosarele pe care le coperteaza;
c) indeplineste, in limitele functiei, si alte sarcini stabilite de judecatorul de carte funciara.
Art.28. - Arhiva este incredintata, prin ordin, unui arhivar titular, avand urmatoarele atributii:
a) ingrijeste de pastrarea in buna stare a dosarelor si registrelor;
b) asigura consultarea acestora de catre solicitanti, avocati si notari publici, preocupandu-se ca nici o piesa din dosar sa nu fie sustrasa sau modificata;
c) inainteaza catre instantele judecatoresti, din dispozitia judecatorului de carte funciara, dosarele solicitate, dupa verificare, numerotarea filelor, snuruirea si sigilarea acestora;
d) pastreaza, pe ani, dosarele, registrele si documentele biroului de carte funciara;
e) indeplineste, in limitele functiei, si alte sarcini stabilite de judecatorul de carte funciara.
Art.29. - Comunicarea lucrarilor de carte funciara catre persoanele care domiciliaza in localitatea unde se afla sediul biroului de carte funciara se face prin agentul procedural al biroului de carte funciara sau, in lipsa acestuia, prin agentul procedural al judecatoriei.
Art.30. - La biroul de carte funciara se infiinteaza dosarele adminstrative corspunzatoare celor ale judecatoriei, potrivit regulamentului aprobat de ministrul justitiei in baza Legii nr.92/1992, republicata.
'Registrele, mapele de ordine si dosarele administrative nu pot fi consultate de public.
Art.31. - Judecatorul de carte funciara va desemna, prin rotatie, un conducator de carte funciara de serviciu, care:
a) primeste lucrarile, cererile persoanelor intereste si ale notarilor publici, da lamuriri petitionarilor asupra modului de intocmire in cazul cand cererile nu corespund prevederilor legale;
b) preda, spre rezolvare, judecatorului de carte funciara sau celuilalt personal cererile primite si comunica partii termenul de rezolvare.
Ar.32. - In cadrul programului de lucru cu publicul - de 5 ore in fiecare zi lucratoare - judecatorul de carte funciara va stabili timpul afectat pentru primirea cererilor, precum si pentru eliberarea lucrarilor. De asemenea, va staili, saptamanal, o zi de primire in audienta in calitate de sef al biroului de carte funciara.
Notarii publici sau delegatii lor vor avea acces liber la cartea funciara. Tot astfel vor fi programati si expertii autorizati pentru efectuarea lucrarilor lor.
In spatiul rezervat biroului de carte funciara nu vor fi admise - sa dea informatii sau sa presteze servicii - persoane din afara biroului.
Arhiva va fi deschisa zilnic in timpul programului de lucru cu publicul.
Registrele si dosarele de carte funciara sunt documente publice care pot fi consultate de catre persoanele interesate in timpul programului de lucru cu publicul.
Art.33. - Publicul nu va avea acces in alte ore decat cele stabilite, fiind total interzis accesul altor persoane in afara lucrarilor de specialitate de carte funciara, in depozitele cartilor funciare.
Dupa terminarea programului de lucru cu publicul, acesta nu va avea acces la cartea funciara;
Art.34. - Se interzice scoaterea originalului cartii funciare, a planurilor, precum si a dosarelor si lucrarilor de carte funciara din incinta biroului de carte funciara.
Instantele judecatoresti nu vor putea cere decat dosarele care privesc inscrierile in cartea funciara.
Planurile de indentificare a imobilelor, ca si hartile cartilor funciare existente vor fi pastrate si conservate in arhiva biroului de carte funcaira, iar partile precum si expertii cadastrali le vor putea consulta in prezenta conducatorului de carte funciara sau a arhivarului.
Art.34. - Titularii de drepturi vor putea cere si vor putea obtine extrase si copii de pe hartile de carte funciara limitate de localizarea imobilului a carui situatie face obiectul cererii ( a se vedea anexa C 1).
Cartile funciare, registrele de carte funciara si dosarele de carte funciara pot fi consultate de cei interesati, sub supravegherea conducatorului de carte funciara sau a arhivarului.
Art.36. - pentru rezolvarea oricarei cereri,solicitantul va prezenta actul sau dovada de identificare, ca parte interesata in nume propriu ori, dupa caz, procura, imputernicirea avocatiala sau delegatia de jurisconsult, care se va atasa la dosar.
Art.37. - Cererile si actele de orice natura, sosite prin posta sau prin curier, se depun la registratura, se inregistreaza in aceeasi zi cu mentionarea orei, dupa care se predau de conducatorul principal, spre solutionare, celor competenti.
Dupa repartizare, conducatorul de carte funciara scoate coala de carte funciara din raft, lasand in loc o nota pe o coala de hartie cu numarul dosarului la care a fost atasata si foaia de carte funciara care se lucreaza; la observatii se noteaza numarul dosarului de intrare, care se va scadea la terminarea lucrarii,,cu o cruce suprascrisa peste numar; pe cererile de inscriere sau de radiere a unor drepturi, ce se prezinta judecatorului, conducatorul cartii funciare va mentiona daca rezulta sau nu vreo impiedicare.
La arhiva dosarele se predau sub semnatura,facandu-se mentiune in registru, la observatii: arhiva - data.
Art.38. - Actiunile in justitie prevazute de lege si caile ordinare de atac impotriva incheierilor de carte funicara prezentate direct, prin posta ori prin curier, se inregistreaza in registrele de intrare, iar dupa verificarea dosarului si notarea in cartea funciara se inainteaza instantei competente cu adresa scrisa. In locul dosarului este arhivat, intr-o semicoperta, exemplarul doi al actiunii sau al caii de atac si exemplarul doi al adresei de expediere. Daca ulterior vor sosi si alte cereri privind acelasi dosar, se vor inainta si acestea, ca urmare, instantei respective.
Orice alte actiuni avand ca obiect situatii litigioase privitoare la imobile inscrise in cartea funciara vor fi comunicate de catre instantele judecatoresti spre a fi inscrise pentru informare, in cartea funciara.
Art.39. - Documentele originale sau in copie legalizata (contractele, certificatele de mostenitor, deciziile autoritatilor administrative etc.) care au stat la baza introducerilor in cartea funciara se pastreaza la dosarul de carte funciara.
Conducatorul de carte funciara va putea,la cerere, sa elibereze copii legalizate de pe documentele originale.
Art.40. - Dosarele de carte funciara restituite, in cazul in care hotararea judecatoreasca irevocabila a dispus efectuarea unor inscrieri, se vor inregistra cu un numar nou, iar la rubrica observatii se va face trimitere la numarul initial de inregistrare.
In cazul in care hotararea judecatoreasca nu a dispus efectuarea uor lucrari de carte funciara, dosarul se depune la arhiva.
Art.41. - In fiecare an se verifica de catre conducatorul principal de carte funciara si de catre arhivar lista dosarelor trimise la instantele judecatoresti si care in mod nejustificat nu s-au restituit, cerandu-se prin adresa restituira acestora biroului de carte funciara.
Art.42. - Biroul de carte funciara va organiza documentarea juridica, avand in biblioteca publicatia Monitorul Oficial al Romaniei, revistele si doctrina de specialitate, cat in ceea ce priveste cadastrul si publicitatea imobiliara, cat si in ceea ce priveste activitatea notariala.
Aceste lucrari inregistrate, numerotate si stampilate vor fi utilizate, sub semnatura, de lucratorii compartimentului.
CAPITOLUL II
Proceduri de lucru in materie de carte funciara
Art.43. - Cererea privind efectuarea operatiunilor de inscriere sau de radiere a inscrierii in carte funciara se depune la biroul de carte funciara, intr-un singur exemplar, si se irnegistreaza cu data si ora primirii de catre grefier sau de catre conducatorul de carte funciara care tine registrul de intrare. Daca se depun doua exemplare, cel de-al doilea, cu mentiunea numarului de inregistrare si a actelor anexate cererii, se restituie partii.
Cererea poate fi depusa de titularul de carte funciara sau de partea interesata, prin mandatar cu procura autentica sau legalizata, dupa caz, sau prin notarul public care a efectuat actul notarial susceptibil de inscriere in cartea funciara.
Art.44. - Inscrierile in cartea funciara sunt de trei feluri:
a) intabularea dreptului de proprietate, a celorlalte drepturi reale principale si a drepturilor reale acesorii imobiliare;
b) inscrierea provizorie a acestor drepturi sub conditia justificarii lor ulterioare;
c) notarea altor raporturi juridice, a incapacitatilor, drepturilor personale, actiunilor si cailor de atac in justitie, precum si a masurilor de idisponibilizare, in legatura cu imobilele de carte funciara.
Art.45. Creditorul chirografar titular al unei creante certe- stabilite pe baza unui inscris autentic, a altui titlu executoriu sau a unui inscris sub semnatura privata legalizata- lichide si exigibile poate, in temeiul dreptului de gaj general, in numele si in folosul debitorului sau, sa solicite efectuarea operatiunilor de carte funciara cu referite la imobilele proprietatea acestuia.
Art.46. - Radierea inscrierii drepturilor reale se face la cererea titularului dreptului. Celelalte parti interesate pot cere radierea drepturilor care se sting la implinirea termenului mentionat in inscriere sau la moartea titularului drepturilor viagere.
Debitorul care a platit valabil creanta ipotecata a unui cesionar neinscris in cartea funciara poate cere radierea ipotecii, daca prezinta judecatorului de carte funciara inscrisul original si chitanta doveditoare a platii.
Art.47. - Cererea de inscriere adresata biroului de carte funciara va cuprinde: numele si domiciliul solicitantului, obiectul inscrierii, indicarea actului sau a actelor in masuraa sa justifice cererea, localitatea in care este situat imobilul, numarul cadastral al imobilului, numarul cadastral al imobilului si numarul de carte funciara.
La cerere se va atasa inscrisul original sau copia legalizata in temeiul careia se cere inscrierea, precum si dovada platii taxelor legale.
O data inregistrata, cererea nu mai poate fi modificata sau intregita, fiind necesara inregistrarea unei noi cereri, fara a plati insa din nou taxcele legale, cu exceptia cazului in care pentru noua cerere s-ar prevedea taxe mai mari, situatie in care se va suporta numai diferenta.
la cerere se vor atasa, fie actele originale, fie copii legalizate ale acestora ( a se vedea anexa C2).
Art.48. - Inainte de rezolvarea cererii de catre judecatorul de carte funciara, conducatorul de carte funciara verifica cererea in raport cu datele de carte funciara si mentioneaza pe cerere daca exista sau nu piedici pentru efectuarea lucarii solicitate, mentionand cu creionul in coala de carte funciara, la observatii, numarul de inregistrare a lucrarii.
In cazul in care coala de carte funciara se ataseaza la cerere, se lasa o nota scrisa de catre conducatorul de carte funciara, la cartea funciara.
Cat timp lucrarea nu este efectuata nu se va elibera nici un extras de carte funciara.
Art.49. - Judecatorul de carte funciara cerceteaza indeplinirea conditiilor de fond si de forma ale cererii, potrivit art.50 si 51 din lege.
In situatii deosebite se poate dispune citarea partilor daca se apreciaza ca in acest mod pot fi elucidate impedimentele de care este dependenta solutionare legala a cererii.
Art.50. - Judecatorul de carte funciara solutioneaza cererile prin incheiere.
In cazul admiterii cererii, conducatorul de carte funciara face inscrierile in coala cartii funciare respective.
Incheierea judecatorului de carte funciara se comunica persoanei care l-a sesizat, in termen de 20 de zile de la pronuntare, fara a se depasi in nici un caz 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
Art.51. - Incheierea judecatorului de carte funciara cuprinde:
a) aratarea judecatoriei de carte funciara
b) inscrisul pe care se intemeiaza cererea;
c) felul inscrierii: definitive, provizorie ori notare sau radiere;
d) determinarea exacta a dreptului sau a faptului ce se cere a fi inscris;
e) modalitatile drepturilor inscrise;
f) localitatea in care se afla imobilul, numarul carii funciare, numarul de ordine, numarul corpului de proprietate, respectiv cadastral si de carte funciara, unde este cazul, si numarul de parcela;
g) persoanele in folosul si impotriva carora se efectueaza inscrierea,
h) persoana careia urmeaza sa I se predea inscrisurile originale.
I) persoanele carora urmeaza sa li se comunice incheierea;
j) daca este cazul, dreptul la ipoteca legala;
k) temeiul juridic in caz de admitere sau respingere;
l) termenul si calea de atac;
m) semnatura judecatorului de carte funciara si a conducatorului de carte funciara ( a se vedea anexele 1 si 2).
Art.52. - Incheierea are numarul de inregistrare alcererii.
Incheierea de respingere se va motiva in fapt si in drept.
Art.53. - Inscrerea incartea funciara va cuprinde:
- ziua, luna, anul, numarul de inregistrare al cererii in temeiul careia se face inscrierea;
- inscrisul pe care se intemeiaza;
- aratarea dreptului si a modalitatilor lui sau a faptului juridic ce se inscrie; inscrirea se va completa cu trimitere la inscrisul doveditor, cu aratarea, de va fi nevoie, a unor parti din acesta ( de exemplu: pretul).
Inscrierea in baza incheierii trebuie sa fie astfel efectuata in cartea funciara, incat sa nu fie posibila o interpretare eronata sau diferita fata de aceea care rezulta din actele ce insotesc cererea.
Art.54. - Inscrierile vor fi operate in cartea funciara, mentionandu-se imobilul identificat cadastral, dreptul sau faptul juridic la cre se refera inscrierea si numarul de inregisrtare al acesteia, cu precizari referitoare la:
1. constructiile de pe terenurile delimitate cadastral;
2. radierile de drepturi stinse prin efectul legii ( de exemplu: uzufruct viager al unei persoane care a decedat);
3. drepturile stabilite prin deciziile emise de autoritatile competente, potrivit legii;
4. drepturile succesorale constatate prin certificatele de mostenitor sau prin hotararile judecatoresti.
Art.55. - Respingerea cererii se va nota in cartea funciara, aratandu-se numele celui care a cerut inscrierea, dreptul sau faptul juridic care a facut obiectul cererii, imobilului la care se refera.
Art.56. - Pe inscrisul original al actului ce face obiectul cererii sau pe copia acestuia se va mentiona efectuara inscrierii sau respingerii, indicandu-se atat partea cartii funciare in care s-a facut inscrierea, cat si numarul de ordine al inscrierii.
Art.57. - Apelul declarat impotriva incheierii se depune la biroul de carte funciara care a dat hotararea atacata si, dupa inscrierea din oficiu in cartea funciara, se va comunica instantei competente.
In cazul in care se va declara si recurs, instanta care a judecat apelul va comunica biroului de carte funciara exercitarea acetei cai de atac epntru a fi notata in cartea funciara.
Cel care a cerut inscrierea nu va putea modifica sau intregi -prin caile de atac exercitate - cererea pe care s-a intemeiat incheierea judecatorului de carte funciara.
In caz de respingere a cailor de atac, notarea din cartea funciara se va radia.
Hotararea definitiva si irevocabila a instantei judecatoresti va produce efecte pentru cartea funciara de la data inregistrarii cererii la biroul de carte funciara.
Art.58. - Cererea intemeiata pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila se solutioneaza de judecatorul de carte funciara, conform prevederilor art.35-39 din lege.
Art.59. - Acolo unde nu au fost intomcite sau actualizate cartile funciare ori s-au pierdut sau au devenit nefolosibile, se vor intocmi, se vor completa si se vor reconstitui, dupa caz, potrivit art.54 din lege, la cerere sau din oficiu.
Cartea funciara se poate completa fie pentru o foaie, fie pentru o parte dintr-o foaie.
In cererea de intocmire, completare sau reconstituire a cartii funciare se vor mentiona urmatoarele date:
- numele si domiciliul persoanei care a figurat ultima ca titulara a dreptului inscris in cartea funciara;
- identificarea imobilului (nr.de parcela etc.);
- titlul in temeiul caruia se introduce actiunea si titlul in virtutea caruia s-a dobandit dreptul real;
- drepturile reale care greveaza imobilul.
La cerere se ataseaza un certificat de la primarul localitatii unde este situat imobilul, care sa ateste ca petentul este cunoscut ca proprietar, precum si situatia imobilului de la oficiul teritorial, putandu-se efectua, daca este necesar , si o expertiza cadastrala.
Art.60. - Prin cari funciare pierdute se intelege si cartile funciare sustrase sau distruse, chiar daca cercetarile privind acele aspecte nu au fost finalizate.
Art.61. - Intocmirea, reconstituirea sau reconditionarea cartii funciare se va efectua in temeiul atestarii de catre conducatorul de carte funciara a neintocmirii, pierderii sau imposibilitatii de folosire.
Cererea de reconstituire formulata catre biroul de carte funciara unde s-a aflat cartea funciara trebuie sa contina urmatoarele date: numele, preunumele, domiciliul persoanei care a fost titular de carte funciara, identificarea imobilului, titlul in temeiul caruia se cere reconstituireas si titlul in virtutea caruia s-a dobandit dreptul actual si sarcinile reale ce greveaza imobilul.
La cerere se ataseaza un certificat al autoritatii administrativ- teritoriale prin care se atesta ca solicitantul este cunoscut ca proprietar, data de la care este in posesia imobilului, personal sau prin interpus, data de la care a platit taxele si impozitele pentru imobil, precum si orice alt act care contine referiri la calitatea de proprietar a acestuia, inclusiv realtii de laoficiul teritorial.
In lipsa unei cereri scrise, judecatorul de carte funciara poate si din oficiu sa dispuna asupra constituirii sau reconstituirii cartii funciare.
Art.62. - Posesorii de imobile, precum si cei care ar pretinde drepturi reale asupra acestora vor fi instiintati, prin afisare la usa biroului de carte funciara, citarea lor publicandu-se in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a precum si intr-un ziar central si unul local de larga raspandire. Cei in cauza vor trebui sa prezinte la biroul de carte funciara competent inscrisurile privitoare la drepturile lor, in vederea elucidarii situatiei juridice a acestora.
In clarificarea unor astfel de situatii judecatorul de carte funciara poate initia efectuarea de expertize de catre expertii cadastrali autorizati, precum si cercetari la fata locului, cu ascultara celor interesati si a persoanelor in masura sa procure informatii dintre cele mai veridice. Constatarile ocazionate de o astfel de initiativa vor fi consemnate intr-un proces-verbal care va fi semnat si de persoanele care au participat la respectiva cercetare.
Art.63. - Modificarile care intervin in legatura cu structura imobilelor, ca urmare a cererilor de alipire si dezlipire a parcelelor, se iau in considerare numai daca apartin aceluiasi proprietar si sunt avizate de oficiul teritorial.
La impartirea unei parcele intre coproprietari se procedeaza la dezlipirea din corpul de proprietate si transcrierea szbparcelelor noi in alte carti funciare pe numele succesorilor care devin proprietari exclusvi (art.44 si 45 din lege).
Art.64. - Cand se cere inscrerea unei stari de coproprietate se vor nominaliza coproprietarii si cota cuvenita acestora sau se va face mentiunea ca nu sunt cunoscute cotele, caz in care se poate prezuma ca acestea sunt egale.
Coproprietarii vor fi instiintati despre aceasta operatiunie (art.46 din lege).
Art.65. - Cand se cere inscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o cladire ce formeaza obiectul unei proprietatii individuale pe etaje sau pe apartamente se va atasa un desfasurator de plan pentru intreaga cladire, pe tronsoane sau scari, cu aratarea dreptului de proprietate exclusiva si a drepturilor imboiliare in indiviziune fortata, certificat de administratorul cladirii sau de presedintele asociatiei de proprietari.
Cererea de inscriere se va face, in prealabil, asupra intregii constructii ce face obiectul proprietatii, pe etaje sau pe apartamente intocmindu-se o carte funciara colectiva.
Cererea de inscriere a apartamentului sau a etajului in cartea funciara individuala va indica, cu un numar fractioonat, numarul de parcela al cartii funciare colective la numarator si numarul etajului sau al apartamentului la numitor.
Daca inscrierile privesc intreaga cladire, acestea se vor face in ambele carti funciare (art.47 din lege).
Art.66. - Erorile materiale care nu afecteaza fondul dreptului pot fi rectificate, la cerere sau din oficiu, cu sau fara citarea partilor. Incheierea este susceptibila de atacare cu apel, de ladata comunicarii.
Rectificarea se opereaza dupa ramanerea definitiva a incheierii.
Cererea de rectificare a erorilor materiale este imprescriptibila, daca nu aduce atingerea drepturilor personale si nu modifica continutul dreptului inscris (art.55 din lege).
Art.67. - In cazul procedurii succcesorale notariale, notarul public va inainta biroului de carte funciara competent, in numele succesorilor, cererea de inscriere a drepturilor lor in cartea funciara, impreuna cu certificatul de mostenitor si cu celelalte acte necesare, inclusiv chitanta de plata a taxelor de inscriere.
Art.68. - Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila referitoare la un bun imobil, trimisa din oficiu biroului de carte funciara nu se va inscrie in cartea funciara pana la prezentarea dovezii de achitare a taxelor si a impozitelor legale, dar se va nota pentru informare.
Art.69.- Botarea pentru informare a litigiului cu privire la drepturile ce fac obiectul inscrierii in cartea funciara se va putea face fie la cererea partii interesate, fie din oficiu de catre instanta sesizata.
CAPITOLUL III
Evidenta de carte funciara
Art.70.- Publicitatea imobiliara aduce la cunostinta tertelor persoane situatia de drept si de fapt a unui imobil dintr-o localitate.
Inscrierile in cartea funciara se fac pentru opozabilitatea unui drept real, iar notarile, pentru informare.
Aceasta evidenta obiectiva are ca temei lucarile cadastrale, inregistrarile si radierile care se inscriu in concordanta cu actele si faptele juridice intervenite privind fiecare imobil.
Activitatea de carte funciara este o procedura necontencioasa, careia I se aplica principiile si regulile specifice acestei proceduri speciale.
Art.71. - Parcela de teren care constituie imobilul va avea inscrisa si categoria de folosinta, conform normelor cadastrale.
Parcela de teren se inscrie sub numarul de ordine al primei foi funciare: I+1,2,3,.... avand subscris numarul cadastral separat.
Parcela formeaza o unitate economica derivand din natura imobilului sau din destinatia atribuita de proprietar.
Corpul de proprietate va fi alcatuit, la cererea proprietarului, din mai multe imobile ce ii apartin, in afara de cazul cand sunt grevate de sarcini care nu pot fi determinate separat pe parcele.
Orice imobil, care, prin natura sa sau prin scopul economic urmarit de proprietar alcatuieste o unitate econoimica distincat, va constitui un corp de proprietate funciar, daca proprietarul nu voieste astfel.
Partida cadastrala cuprinde corpurile de proprietate (funciare) din aceeasi localitate, apartinand aceluiasi proprietar.
Pe harta cadastrala vor fi mentionate si proprietatile fara carti funcaire (de exemplu: miniera, de stat, publica etc.).
Imobilele apartinand domeniului public si privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale vor fi inscrise in cartile funciare, care constituie registrul de publicitate special al unitatii administrativ-teritortiale pe care sunt situate (art.48 din lege).
Art.72. - Registrul cadastral de publicitate imobiliara este alcatuit din cartile funicare ale unei localitati de pe teritoriul administrativ, ingloband foile de carte funciara individuale pe fiecare proprietar (fomrat 20/30 cm), fara ca acestea sa fie cusute ca registre.
Art.73. - Registrul cadastral de publicitate imobiliara se intregeste cu:
a) registrul special de intrare ( cu opisul alfabetic al acestuia);
b) planul cadastral de identificare a imobilelor, primit de la oficiul teritorial, precum si hartile de carte funciara, acolo unde exista;
c) repertoriul imobilelor ( ceea ce pana acum s-a numit parcelar);
d) opisul alfabetic al proprietarilor pe localitati;
e) mapa actelor care se arhiveaza dupa numarul de intrare din registrul special de intrare.
Art.74. - Registrul special de intrare are urmatoarele rubrici: numarul de intrare; data inregistrarii, cu mentionarea orei; numele si prenumele partilor; natura si cuprinsul actului; localitatea si numarul cartii funciare; numarul anexelor; data rezolvarii; taxe; observatii.
Marimea lui este de 30/40 cm. Are 300 de pagini.
Registrul opis alfabetic al registrului special de intrare are urmatoarele rubrici: dosarul, numarul si anul; numele si prenumele partilor; natura cauzei.
Marimea lui este de 20/30 cm. Are 300 de pagini.
Art.75. - Planul cadastral de identificare a imobilelor este intocmit de oficiul teritorial si un exemplar este predat biroului de carte funciara competent pentru teritoriul cuprins in plan.
Art.76. -Repertoriul imobilelor este format din urmatoarele rubrici: numarul parcelei; numarul cartii funciare; observatii.
Marimea lui este de 30/40 cm . Are 300 de pagini.
Art.77. - Opisul alfabetic al proprietarilor pe localitati are urmatoarele rubrici: numele, prenumele si domiciliul proprietarilor de imobile inscrise in cartea funciara; numarul de carte funciara.
Art.78. - Fiecare registru, inainte de a fi utilizat, va fi numerotat, parafat si sigilat de conducatorul de carte funciara. Pe ultima fila se va intocmi un proces-verbal de deschidere, semnat de conducatorul de carte funciara, aplicandu-se si sigiliul biroului de carte funciara.
Daca la sfarsitul anului calendaristic registrul nu este conumat in intregime, se va incheia, sub ultima inregistrare a anului expirat, un proces-verbal semnat de conducatorul de carte funciara si judecatorul de carte funciara, cu aplicarea sigiliului oficial, mentionandu-se ca registrul va fi intrebuintat in continuare si in anul urmator, cu aratarea filie la care vor incepe noile inregistrari.
Pentru inchiderea opisului alfabetic, la finele anului se trage o linie sub ultima inregistrare facuta la fiecare litera, mentionandu-se dedesubt anul care urmeaz. Dupa aceasta mentiune se fac apoi inregistrarile curente pe anul urmator.
La terminarea registrului se va incheia un proces-verbal de inchidere a registrului, sub ultima inregistrare, aratandu-se numarul si data acestei inregistrari. Procesul-verbal va fi semnat de conducatorul de carte funciara si de judecatorul de carte funciara, aplicandu-se sigiliul legal.
Procesul-verbal prevazut la alineatul precedent se va intocmi in opisul alfabetic, sub ultima inregistrare facuta la litera Z, iar la celelalte litere se va trage o linie, sub ultima inregistrare la fiecare litera.
Art.79.. - Arhiva biroului de carte funciara se va tine separat de arhiva judecatoriei, in mape de cate 100 de acte, pe ani, in ordinea numerica a inregistrailor.
Cererile catre biroul de carte funciara vor avea atasate, ca anexe, inscrisurile pe care s-au bazat cererile si incheierile prin care s-au rezolvat aceste cereri.
Serviciul de arhiva va avea un program de primire a publicului, va elibera celor interesati copii si extrase de pe acte, certificate pentru conformitate.
Art.8o. - Titlul cartii funciare cuprinde numarul cartii funciare si denumirea localitatii in care este situat imobilul.
Titlul cartii funicare al parcelei pe care s-au construit drepturi de superficie sau concesiune va cuprinde si mentiunea acestui drept.
Foile cartii funciare se numeroteaza pe fiecare localitate, incepand cu numarul 1 pana la ultimul numar necesar, fara separare pe ani. Cand se da urmatorul numar, se are in vedere ultimul numar dat cartii funciare de pe lista ce se tine pentru fiecare localitate.
Cartea funciara are 3 parti: I,II,III (anexele nr.3,4 si %).
Art.81. - Partea I cuprinde descrierea imobilului cu indicarea numarului de ordine ( adica I+1...) si a numarului cadastral dat parcelei ( de exemplu: 100 dupa planul de identificare a imobilelor). Fiecare imobil are un numar cadastral. Daca intervine dezmembrari sau alipiri de parcele, imobilul poate avea mai multe numere cadastrale, dar sub acelasi numar de ordine.
Mentiunile privind terenul si categoria de folosinta sunt cele uzitate in lucrarile de cadastru: teren de constructii, cu constructii ( care se descriu: casa, parter si etaj din caramida, garaj si sura etc.); terenuri agricole,: arabile, pasuni, fanete, vii, livezi etc.; terenuri neagricole: paduri, plantatii forestiere, terenuri cu ape si stuf etc.; terenuri neproductive: drumuri, cai ferate, cai forestiere, aerodromuri, constructii industriale etc.
In localizarea amplasamnetului, se aplica repere de la cea mai larga modalitate de situare - la Strejeris, la Balta etc., la cea mai detaliata, de exemplu: strada si numarul. Indicarea vecinatatilor este necesara indeosebi in regiunile care nu au avut carti funciare.
Suprafata terenului se exprima in unitatile de masura legale actuale: ha, m2, in care se vor transforma denumirile anterioare: jugare, stanjeni, pogoane, prajini, ocolae etc.
Cat priveste categoria de folosinta si valoarea impozabila, operatiunea apartine oficiilor teritoriale, iar birourilor de carte funciara le revine mentionarea in coala a acestor date.
In rubrica observatii se va trimite la partea a II-a, referitoare la aratarea proprietarului (de exemplu: vezi II 3,7, 20 etc.) sau, dupa caz, la partea a III-a referitoare la sarcinile imobilului ( de exemplu: vezi III 3,4 etc.).
Imobilele alipite alcatuiesc un corp de proprietate, iar toate imobilele dintr-o localitate, apartinand unui proprietar, formeaza partida cadastrala a acestuia.
Partea a II-a se refera la inscrierile privind dreptul de proprietate si a documentelor pe care se intemeiaza; are 4 rubrici: numarul curent, numele si prenumele proprietarului, operatiunea si observatii. In antent se mentioneaza numarul cartii funciare, ca pe foaia I.
1. Numarul curent este numarul de ordine sub care s-a facut operatiunea si la care, in rubrica obsevatii, se face trimiterea de la foaia I ( de exemplu : vezi I.3) sau foaia a II-a ( de exemplu: vezi II.3).
2. Numele proprietarului se scrie in asa fel, incat sa se elimine orice dubiu cu privire la identitatea acestuia; daca este persoana fizica, se scrie numele, prenumele sau si al parintilor si, cand este cazul, si porecla, iar daca este persoana juridica, se inscriu denumirea si sediul acesteia.
3. Rubrica a 3-acuprinde: mentionarea modalitatilor de dobandire a proprietatii, certificate de acte juridice corespunzatoare: transmiterea proprietatii, modificarea sau stingerea dreptului asupra intregului corp de proprietate sub forma proprietatii exclusive, comune in devalmasie sau idivizie:
- servitutiile stabilite in favóarea imobilului se inscriu in partea a II-a, pentru a fi observate si luate in considerare de indata, iar cele stabilite in sarcina imobilului se inscriu in parte a III-a ( la observatii, pe foaia a II-a, se face trimtierea: vezi III);
- faptele juridice care determina aparitia, modificarea sau stingerea drepturilor reale ce se inscriu in foaia a II-a a ca
Partea a III-a se refera la dezmembrarile dreptului de proprietate: uzufruct, uz, abitatie, servitutile in defavoarea imobilului, superficie si sarcini (ipoteci, privilegii), precum si la faptele juridice, drepturile personale,urmaririle imobilare etc.
Superficia se inscrie asupra parcelei sau, dupa caz, asupra intregului corp de proprietate.
Aceasta parte cuprinde trei rubrici: numarul curent, cuprinsul ( si valoarea) si observatii. In antet se mentioneaza cele inscrise pe celelalte foi.
Numarul curent este numarul de ordine sub care s-a inregistrat operatiunea si la care se face trimiterea de la celelalte foi.
Art.82. - Orice schimbare adusa vreunei inscreri in cartea funciara se va evidentia prin sublinierea vechii inscreri si prin trecerea in rubrica observatii a numarului de ordine sub care s-a operat noua inscriere.
Art.83. - Unirea mai multor parcele intr-un singur corp de proprietate se va marca printr-un numar roman, dupa care va urma indicarea parcelelor. In cazul cand s-ar inscrie, fara sa se alipeasca la un corp funciar, o noua parcela in aceeasi carte funciara, se va pune semnul crucii dupa ultimul corp funciar inscris; fiecare parcela inscrisa dupa semnul crucii va fi socotita ca un corp de proprietate distinct.
Art.84. - Notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte si drepturi personale,a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor si alte inscrieri cu caracter provizoriu.
In aceasta categorie pot fi enumerate exemplificativ:
a) incapacitatile totale sau partiale de exercitiu ale titularului dreptului real inscris;
b) instituirea curatelei;
c) modalitatile juridice ce afecteaza dreptul inscris in cartea funciara,
d) aratarea de raporturi juridice cu o alta persoana de natura sa afecteze regimul juridic al bunului nemiscator;
e) aratarea oricarei actiuni care da caracterul de drept litigios unui drept real inscris in cartea funciara, a actiunii de prdare a inscrisului translativ sau constitutiv al dreptului ce urmeaza a se inscrie, a actiunii de iesire din indiviziune etc.;
f) aratara actiunii pentru anularea hotararii declarative de moarte a titularului de drept real inscris in cartea funciara;
g) aratarea situatiilor cand se face urmarirea silita a imobilelor;
h) interdictia de instrainare sau grevare a imobilului, precum si modalitatile interdicitei de stramutare sau grevare;
I) contractul de locatiune sau cesiunea de venituri;
j) dreptul de preemptiun
k) promisiunea stabilita prin conventie de a incheia un contract de instrainare cu privire la bunul imobil;
l) sechestrul asigurarilor si judiciar;
m) schimbarea rangului unei poteci;
n) atacarea incheierii de inscriere in cartea funciara, cu apel si recurs;
o) sentinta declarativa de faliment;
p) lucrarile de exprorpiere a imobilului;
q) orice alte fapte, drepturi personale sau actiuni a caror notare este permisa de lege.
Art.85. - Notarea ori radierea notarilor se va face dupa caz, la cererea partilor interesate, in temeiul actelor doveditoare, ori, din oficiu, prin dispozitia instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala sau a judecatorului de carte funciara ( art.40 din lege).
Art.86. - Daca toate parcelele inscrise intr-o carte funciara au fost transmise, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri.
Art.87. - Operatiunea de carte fuicara se face de conducatorul de carte funciara, in baza incheierii, inscrierii provizorii sau, dupa caz, a notarii operatiunii, inclusiv a radierii unei inscrieri.
Art.88. - Dreptul in temeiul caruia se cere inscreirea va fi dovedit, dupa caz, cu inscrisul orginal sau prin copii legalizate, hotarare ajudecatoreasca definitiva si irevocabila ori prin actul administrativ al organului administrativ al organului administrativ competent.
Art.89. Sunt supuse intabularii drepturile reale imobiliare ce fac obiectul actelor juridice cu titlu definitiv, iar daca necesita o justificare ulterioara, aceste drepturi se inscriu provizoriu.
Art.90. - Intabuilarea si inscrierea provizorie se vor incuviinta numai daca inscrisul constatator al actului juridic staisface cerintele specifice de valabilitate, arata numele partilor, individualizeaza in mod explicit bunul imobil si arata dreptul real imobiliar ce face obiectul inscrierii sau radierii.
Daaca actul juridic a fost intocmit intr-o alta limba se va solicita prezentarea acestuia si intr-o traducere legalizata.
Art.91. - In cazul a doua sau mai multe acte juridice succesive sau al mai multor succesiuni succesive (dezbatute si predate) pentru care nu s-a cerut inscrierea in cartea funciara, aceasta va fi ceruta de ultimul dobanditor, mentionandu-se situatia tututor transferurilor anteiroare.
Art.92. - L asituatiile prevazute la art.28 din lege privind dobandirea unor drepturi prin succesiune, accesiune, banzare silita si uzucapiune se adauga cele care se produc prin efectul legii, de exemplu improprietarirea.
Art.93. - Inscrierea in cartea funciara a actului juridic de dobandire, constituire, recunoastre, stingere, modificare si de transmisiune a unor drepturi reale imobiliare are ca efect opozabilitatea fata de eventualii titulari de drepturi reale imobiliare cu acelasi obiect, de la acelasi obiect, de lacelasi autor, care nu au efectuat aceasta operatiune sau au efectuat-o ulterior.
Opozabilitatea produce efecte din momentul inregistrarii cererii de inscriere a actului respectiv. Din acest moment opereaza prezumtia cunoastrerii inscrierii de catre cei care au dobandit sau au publicat un act avand acelasi oibect.
Rangul inscrierii este determinat de data si de ora inscrierii.
Rangul poate fi schimbat prin conventia partilor numai pentru ipoteci.
Daca mai multe cereri de inscriere a unei ipoteci sau privilegiu au fost depuse deodata, vor avea acelasi rang.
Cand inscrierile privind dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale principale asupra aceluiasi imobil sunt cerute in acelasi timp, drepturile intra in cocurenta si primesc provizoriu rang egal, urmand ca instanta sa hotarasca, in raport cu data incheierii actelor, care drept va fi inscris mai intai.
Daca mai multe cereri sunt prezentate prin acelasi curier sau primite prin posta in aceeasi zi sunt considerate ca prezentate simultan si vor fi inregistrate cu aceeasi data si aceeasi ora.
Registrul de intrase se inchide in fiecare zi, lasfarsitul programului, de catre judecatorul de carte funciara, prin barare, semnare si parafare.
Art.94. - Dobanditorul anterior al dreptului de proprietate sau al altui drept real asuapra unui imobil printr-un act juridic poate cere instantei judecatoresti sa aorde inscrierii sale rang preferential fata de inscrierea efectuata de un dobanditor ulterior cu titlu gratuit sau care a fost de reacredinta ladata incheierii actului, daca actele au acelasi obiect si provin de la acelasi autor (art.30 din lege).
Art.95. - Inscrierea provizorie va avea efect de opozabilitate cu rangul dobandit prin aceasta inscriere , sub conditie si in masura justificarii ei (art.32 din lege).
Pot constitui temeiuri ale unor cereri de inscriere provizorie hotararile judecatoresti nedefinitive sau actele juridice referitoare la drepturi reale imobiliare, a caror transmitere, constituire sau grevare este afectata de o modalitate: conditie rezolutorie, termen extinctiv, sarcina liberalitatii, care se va putea arata in cuprinsul inscrierii provizorii.
Inscrierea provizorie va avea eficienta atata timp cat nu s-a notat o cerere de radiere intemeiata pe o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
Actiunea in justificare, prin care se urmareste ca inscreirea provizorie sa devina definitiva, se va mentiona in rubrica observatii a numarului de ordine sub care a fost inregistrata cererea si se indreapta impotriva celor obligati sa transmita sau sa constituie dreptul real.
Conditia rezolutorie, termenul extinctiv sau sarcina liberalitatii se va putea arata si in cuprinsul intabularii.
Art.96. - Cererea de radiere a inscrierii provizorii va putea fi respinsa, daca termenul de radiere nu era implinit si daca se afla notata in cartea funciara actiunea in justificarea inscrierii nedefinitive.
O noua cerere de radiere se va respinge, daca inscrerea provizorie a fost radiata pentru ca: radierea s-a facut pe baza declaratiei celui care a obtinut inscrierea ca a renuntat fara rezerva la acest drept; hotararea de valorificare a inscrierii provizorii a fost respinsa in fond; hotararea a constatat nevalabilitatea titlului; nu s-a facut dovada ca s-a pornit actiunea in justificare in termen.
Art.97. - Daca inscrierea provizorie a fost incuviintata, se vor putea savarsi inscrieri atat impotriva celui intabulat, cat si impotriva celui inscris provizoriu.
Daca inscrierea provizorie a fost radiata, se vor radia din oficiu inscrierile facute impotriva celui inscris provizoriu.
Art.98. - Cuprinsul cartilor funciare se dovedeste cu copia sau cu extrasul de carte funciara (anexa nr.6) si poate fi invocat de orice persoana interesata, avand forta probanta a prezumtiei legale relative care opereaza pana la porba contrara. Cel care invoca cuprinsul cartii funciare este pus la adapost numai pana la proba contrara. Pentru opozabilitatea dreptului real tabular nu este nevoie de o alta proba pentru valabilitatea inscrierii formale, ci numai dovada inscrierii. Daca printr-o inscriere simultana sau subsecventa s-a adus vreo restrictie dreptului real, de exemplu interdictia de instrainare sigrevare, aceasta se va considera alaturata dreptului real.
Art.99. - Efectul de opozabilitate al inscrierii este inoperant, cu referire la:
- suprafata terenului, destinatia, categoria de folosinta, valoarea sau alte asemenea aspecte;
- restrictiile aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinatate, expropriere sau prin prevederi legale privind protectia ecologica, sistematizarea localitatilor etc.
Art.100. - Rectificarea unei inscrieri in cartea funciara poate fi ceruta de orice persoana intersata. Prin persoana interesata se intelege acea persoana care a avut sau are un drept inscris in cartea funciara, drept ce a fost lezat de noua inscriere.
Actiunea in rectificare nu poate fi introdusa impotriva unei inscrieri proviziorii.
Art.101. - Rectificarea unei inscrieri se poate face fie pe cale amiabila prin declaratie in fata judecatorului de carte funciara, consemnata intr-o incheiere, fie prin declaratie autentica, fie, in caz de litigiu, prin hotarare judecatoreasca.
Art.102. - Termenele prvazute la art.37 si 38 din lege sunt termene de prescriptie, a caror nerespectare antreneaza stingerea dreptului la actiune.
Art.103. - In cazul proprietatii comune se va face mentiune cu aratarea nominala a persoanei cu care primul inscris este in coproprietate.
Art.104. - Etajul si apartamentul vor avea scris numarul de baza al parcelei cu cifre arabe, iar etajul sau apartamentele se vor scrie cu cifre romane, spre a avea in vedere diferenta numaurlui sau numerelor parcelei de teren fata de numarul apartamentului.
Dreptul de proprietate comuna fortata pe partile comune se valorifica numai impreuna. Nu se poate dispune individual de aceasta proprietate.
Art.105. - Coproprietatea asupra careia se face inscrierea trebuie mentionata pe cote, nefiind posibila inscrierea coproprietatii nedeterminate decat cu privire la proprietatea comuna a sotilor. Daca unul dintre soti refuza mentionarea comunitatii, in actul de dispozitie, asupra unui astfel de bun, acesta nu se va putea incheia decat cu acordul expres al celuilalt sot. Aceasta dispozitie isi are aplicare si cu privire la actul de constituire a unui drept de superficie.
Art.106. - Dreptul de superficie se va inscrie in partea a III-a a cartii funciare, mentionandu-se, totodata, cartea funciara in care este inscris dreptul de superficie ca un corp de proprietate de sine statator.
In cartea funciara a imobilului asupra caruia s-a constituit un drept de superficie se va inscrie acelasi numar de parcela, insotit de un indice, ca si in cartea funciara a dreptului de proprietate, facandu-se mentiunea in rubrica observatii despre numarul cartii funciare de proprietate.
Daca dreptul de superficie se constituie pe una dintre parcelele care alcatuiesc corpul de proprietate saupe o parte dintr-o astfel de parcela, se va alactui un corp de proprietate din parcela sau din partea de parcela grevata cu dreptul de superficie.
Parcelele noi sau corpul de proprietate nou se vor mentiona pe schite intocmite de operatori cadastrali si vor purta viza oficiului teritorial.
Art.107. - Daca uzufructul, uzul, habitatia sau servitutea are ca obiect doar o parte dintr-o parcela se vor intocmi schite care sa ilustreze aceasta situatie.
Servitutea va fi inscrisa si in cartea funciara a imobilului dominant.
Schitele vor fi intocmite si vizate de oficiul teritorial.
Art.108. - Radierea unei servituti constituite in folosul unui imobil se va putea face numai cu invoirea celui care are inscris vreun drept asupra imobilului.
Biroul de carte funciara va putea dispune radierea dreptului de servitute dupa ascultarea partilor.
Art.109. - Ipoteca se inscrie numai asupra unui corp de proprietate. Daca ipoteca s-a constituit asupra unui etaj sau unui apartament, ea va fi inscrisa atat asupra acestora, cat si, cand este cazu. asupra cotei din indiviziunea fortata aferente partii divize a imobilului ipotecat. Cand ipoteca are in vedere o proprietate comuna ( in devalmasie) inscrierea nu se poate face decat cu acordul celorlaltei coproprietari.
Art.110. - Inscrierea ipotecii in cartea funciara va mentiona:
1. identificarea persoanei in favoarea careia se inscrie ipoteca;
2. titlul juridic ce justifica garantia ipotecii;
3. cuantumul creantei;
4. specificul creantei (pret, daune, renta etc.).
Urmarirea creantei ipotecare se noteaza in cartea funciara.
Dobanzile, rentele sau celelalte prestatiuni scadente, dupa notare, vor avea rangul ipotecii.
Art.111. - Cand inscrisul doveditor al vanzarii invedereaza ca pretul nu a fost platit integral, privilegiul pentru garantarea pretului datorat se isncrie din oficiu in beneficiul vanzatorului.
Daca vanzarea a fost desfiintata, privilegiul se va radia din oficiu.
Dispozitiile alineatelor de mai sus se vor aplica, prin asemanarea, si in caz de schimb sau imparteala pentru diferenta de valoare datorata in bani.
Art.112. - Privilegiul pentru garantarea pretului datorat de copartasul adjudecatar al imobilului partajat se va inscrie din oficiu, asupra imobilului, in temeiul incheierii judecatorului de carte funciara.
Art.113. - Arhitectii, antreprenorii si maistrii vor putea solicita, in temeiul inscrisului constator al raportului juridic, inscrierea privilegiului asupra imobilului pentru garantarea achitarii pretului lucrarilor ce le-au executat in limita cresterii valorii imobilului.
Inscrisul original va preciza numarul cadastral al parcelei.
Art.114. - Cesionarul unei creante garantate prin ipoteca va putea cere in favoarea sa inscrierea ipotecii, pe baza inscrisului constatator al cesiunii de creanta.
Debitorul cedat va putea cere notarea exceptiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare comunicarii incheierii si pe care intelege sa le opuna cesionarului.
Art.115. - Daca creanta ipotecara a fost data in gaj, debitorul va putea opune creditorului gajist exceptiile pe care le putea valorifica impotriva creditorului cedent.
Art.116. - Daca inscrisulconstitutiv al ipotecii cuprinde clauza " la ordin" sau "la purtator", se va mentiona acest lucru in inscriere.
In acest caz, dreptul de ipoteca sau dreptul de gaj asupra creantei ipotecare se va dobandi si va fi opozabil fara inscrierea in cartea funciara prin insasi stramutarea sau dare in gaj a titlului la ordin sau la purtator.
Art.117. - Rangul ipotecilor poate fi schimbat prin notarea prioritatilor in temeiul invoielii facute intre creditorii ipotecari al caror rang se schimba.
Art.118. - Drepturile reale imobiliare afectate de o conditie rezolutorie expresa sau de un termen extinctiv, precum si sarcina, in cazul liberalitatii, se vor arata in cuprinsul cartii funciare.
Art.119. - Aportul unui asociat in cadrul unei asociatii cu personalitate juridica, care consta intr-un bun imobil, se va inscrie in cartea funciara pe numele asociatiei.
In cazul societatilor bunul imobil adus ca aport se va inscrie pe numele persoanei juridice, in temeiul unui certificat eliberat de grefa instantei sau de oficiul registrului comertului, dupa caz, in ale caror registre s-a facut inscrierea persoanei juridice.
Art.120.- Modificarile care intervin prin operatiunile de alipire ori prin cele de dezlipire ale parcelelor se fac pe baza unor schite intocmite si avizate de oficiul teritorial. In aceste situatii, numerele cadastrale ar putea fi fractionate, ceeea ce se mentioneaza in schita printr-o subdiviziare a numarului de parcele care la prima impartire va primi numarul 1, prima parcela, numarul 2, a doua parcel, si in continuare, dupa numarul parcelelor ce se fac. Numerele cadastrale noi se insemneaza cu cifre arabe.
Parcela dezlipita din cartea funciara se inscrie in cartea funciara in care se transfera, fie cu regim de corp distinct, fie ca alipita la alt corp de proprietate existent in acea carte funciara.
Prin dezlipire se micsoreaza intinderea parcelei din care s-a preluat suprafata ce primeste numarul cadastral nou. Prin alipire se mareste suprafata, sub A+4, spre exemplu.
Fiecare parcela trebuie sa aiba un numar cadastral si o suprafata aratata in m2 sau ha.
Art.21. - Modificarile savarsite prin alipire, dezlipire, reinscriere si transcriere se vor arata atat in partea I, cat si in partea II-a.
Parcela care s-a impartit se va sublinia, iar partea ramasa se va inscrie ca ultima parcela in partea I cu numarul de ordine ce urmeaza, numarulparcelei fiind vechiul ei numar de indicele de pe plan.
Parcelele care se unesc se vor sublinia, reinscriindu-se unite, ca ultima parcela in partea I cu numarul de ordine ce urmeaza, numarul nou de parcela fiind format din alturara vechilor numere.
Transcrierea unei parcele in alta carte funciara se va evidentia prin sublinierea inscrierii parcelei in vechea carte funciara.
Modificarile se vor arata in partea a II-a cu indicarea inscrisurilor in temeiul carora s-a savarsit, iar in partea I, in dreptul parcelelor subliniate, precum si al celor nouinscrise, se va arata, in rubrica de observatii, numarul de ordine al inscrisurilor savarsite in partea a II-a.
Art.122. - Pentru constituirea domeniului public, asa dupa cum rezulta din actele care, prezentate pentru inscrierea in cartea funciara, se vor trimite incheierile de carte funciara si schitele, daca acestea exista, oficiului teritorial pentru ca terenurile sa fie luate in evidenta si inscrise in registrul cadastral de publicitate special al teritoriului administrativ in care aceste terenuri sunt situate.
Hartile cadastrale de la cartea funciara vor cuprinde numerele cadastrale si pentru imobilele ce apartin domeniului public.
Domeniul public, indiferent sub ce titlu a fost dobandit, se inscrie ca drept de proprietate publica de interes local sau national, dupa caz, in carti funciare speciale.
Art.123. - Terenurile domeniului public pot fi concesionate sau inchiriate persoanelor fizice sau juridice. Aceste situatii se vor inscrie in cartile funciare speciale.
Art.124. - Radierea notarilor se va hotari de catre judecatorul de carte funciara, cu sau fara ascultarea partilor, in fucntie de datele inscrise in cartea funciara.
Art.125. In executarea sitilita imobiliara, conform normelor Codului de procedura civila, comandamentul facut de creditor datornicului (potrivit art.492 din Codul de procedura civila) si detinatorului, somatiile sau notificarile vor mentiona numarul cadastal al parcelei, iar actele de urmarire silita se vor nota in cartea funciara.
Art.126. - Inceperea procedurii de valorificare a dreptului de ipoteca se va mentiona in cartea funciara a imobilului ce se urmareste. Incheierea ce va consemna aceasta operatiune se comunica debitorului.
Art.127. - Daca executarea silita se efectueaza asupra unor imobile aflate in indiviziune sau in comunitate inscrierea se face, in primul caz, pana la nivelul cotei-parti cuvenite debitorului, si pe intreg imobilul, in al doilea caz.
Art.128. - Toate lucrarile pentru publicitate prevazute in cadrul procedurii de urmarire silita se vor nota in cartea funciara asupra imobilului determinat si se radiaza la incunostintarea scrisa a instantei de executare, atunci cand efectul lor juridic a incetat.
Ordonanta de adjudecare, care va cuprinde identificarea imobilului ajudecat cu mentionarea datelor cadastrale, se va inainta de instanta, din oficiu sau la cerere, biroului de carte funciara la care este inscris imobilul adjudecat, pentru inscrierea noilor date privind regimul juridica al acestuia.
CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale
Art.129. - Pana la finalizarea lucarilor cadastrale si a registrelor de publicitate imobiliara pe intreg teritoriul fiecarui judet, in localitatile cu regim de carte funciara continua sa fie aplicabile dispozitiile procedurale de inscriere ale Decretului-lege nr.115/19938, iar in localitatile cu regim de transcriere si inscriptiuni se aplica dispozitiile Codului civil si ale Codului de procedura civila.
In ce priveste actele avand ca obiect drepturi reale imobiliare referitoare la terenuri situate in zone pentru care nu s-au finalizat inca lucrarile cadastrului general se vor avea in vedere prevederile art.61 din lege, efectuandu-se cand este cazul, doar inscrieri cu caracter nedefinitiv.
Art.130. - In teritoriile cu regim de carte funciara prevazut de Decretul-lege nr.115/1938, dupa inregistrarea cererilor si atestarilor conducatorului de carte funciara privind inexistenta sau existenta unei piedici pentru efectuarea inscrisurilor solicitate, precum si a inscrisului in temeiul caruia se cere inscrierea, judecatorul de carte funciara dispune prin rezolutie intocmirea incheierii de carte funciara, in conditiile aratate de art.110-126 din Decretul-lege nr.115/1938.
In caz de admitere se procedeaza la intabularea, inscrierea provizorie sau notarea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice.
Caile de atac impotriva incheierilor de carte funciara date de notariatele de stat pana la data trecerii atributiilor de publicitate in competenta judecatorilor sunt prevazute la art.127 si 128 din Decretul-lege nr.115/1938, iar cele impotriva incheierilor date ulterior de judecatorii de carte funciara sunt prevazute in procedura necontencioasa din Codul de procedura civila.
Art.131. - In cazul in care in inscrisurile in temeiul carora se cere intabularea, inscrierea provizorie sau notarea se indica imobilul prin noul numar cadastral, se va solicita oficiului teritorial sa-l identifice corespunzator cu numarul topografic de parcela din cartea funciara existenta, pentru a se putea admite cererea de inscriere.
Daca nu este posibila identificarea imobilului potrivit alin.1, se va putea recurge numai la inscrierea cu caracter nedefinit, in conditiile art.61 din lege.
Art.132. - In toate cazurile in care este ceruta inscrierea intr-o carte funciara cu caracter nedefinit a unui drept real, se va putea recurge la procedura prevazuta la art.61.din lege atat de birourile de carte funciara, cat si de cele de publicitate, unde se aplica regimul transcriptiilor si inscriptiunilor.
Pentru admiterea cererii se vor avea in vedere:
1. documentele de identificare in plan cadastral, daca exista;
2. inscrisul doveditor al actului sau faptului juridic de dobandire sau constituire a dreptului real sau titlul de proprietate legal intocmit;
3. schita de plan a imobilului intocmita de un export autorizat de oficiul teritorial si avizata de acelasi oficiu.
La admiterea inscrierii nedefinitive, inlipsa numarului cadastra, biroul de carte funciara va atribui un numar de identificare, consecutiv, in ordinea inregistrarilor pentru fiecare parcela de teren de pe teritoriul administrativ al aceleiasi localitati. Numarul de identificare ramane neschimbat pana la atribuirea unui nou numar cadastral, o data cu finalizarea lucrarilor de cadastru petnru teritoriul administrativ, comunal sau orasenesc.
Celelalte prevederi ale prezentului regulament privind procedura de inscriere si evidenta de carte funciara vor fi urmate intocmai.
Incheierea judecatorului de carte funciara, de admitere sau de respingere, este supusa cailor de atac proprii procedurii jurisdictionale de drept comun la care face trimitere art.52 din lege.
Dupa ramanerea definitiva si irevocabila a incheierii, operatiunea de inscriere nedefinitiva se comunica oficiului teeritorial pentru a fi avuta in vedere la finalizarea lucrarilor cadastrale, pentru teritoriul administrativ comunal sau oresenesc.
Art.133. - In cazul cartilor funciare in care inscrierea are caracter nedefinitiv, se va nota sus, in dreapta colii I cu majuscule: "Cartea funciara cu caracter nedefinitiv", mentiune care se va sublinia si care se va face vizibila pe orice ciopie sau extras ce se va elibera.
La definitivarea lucrarilor de cadastru general pentru judetul in care este situat imobilul in cauza, denumirea de carte funciara cu caracter nedefinitiv se va taia cu o linie transversala, ca astfel sa se poata remarca ca a incetat valabilitatea mentiunii anteiroare, cartea funciara devenind definitiva.
Art.134. - Notarii publici, la intocmirea actelor care urmeaza sa se inscrie in registrele de publicitate, inconditiile art.132, se vor asigura in prealabil de situatia de carte funciara (extrase) si de cea cadastrala de la oficiile teritoriale asupra imobilelor ce fac obiectul raporturilor juridice si vor starui la efectuarea lucarilor de catre birourile de carte funciara ale judecatoriilor, in conditiile art.45 alin.3 din Legea nr.36/1995 si ale art.56 din lege.
Art.135. - Presedintii tribunalelor vor asigura masurile organizatorice necesare pentru ca birourile de publicitate ale judecatoriilor sa conlucreze cu oficiile teritoriale in vederea:
- identificarii parcelelor in conformitate cu noile numere cadastrale;
- intocmirii cartilor funciare cu caracter nedefinitiv;
- efectuarii operatiunilor tehnice de alipire si dezilipire a parcelelor;
- intocmirii noilor carti funciare definitive.
Art.136. - Daca dintr-un registru de püublicitate sau din actele prezentate de parti rezulta ca imobilul este proprietatea indiviza a mai multor persoane, insa acesti coproprietari se gasesc, in fapt, in stapanirea unor parti determinate, coproprietarii, de comun acrod, vor putea cere ca parcelele ce sunt in posesia fiecaruia sa se formeze cate un imobil determinat, inscriindu-se intr-o carte funciara separata sa alipindu-se, la cerere, unui corp funciar inscris in cartea funciara pe numele aceluiasi proprietar.
Art.137. - Inscrierea definitiva in noile carti funciare va cuprinde, in raport cu registre si planurile trimise de oficiile teritoriale:
1. numele, prenumele si domiciliul dobanditorului dreptului de proprietate si al alturi drept real, precum si ale persoanei de la care dobandeste, precum si orice alte date privind identificarea acesteia.;
2. daca dreptul se dobandeste din cauza de moarte, uzucapiune, accesiune, se va arata, inprimul caz, numele si datele defunctului, iar in celelalte cazuri, pe cat cu putinta, numele fostului proprietar;
3. orice alte date privitoare la capacitatea lor de a dfispune si de a dobandi dreptul ce face obiectul inscrierii;
4. titlul in temeiul caruia se cere inscrierea dreptului in raport cu modul de rezolvare a contestatiilor la oficiul teritorial si a plangerilor la judecatorie, potrivit art.12 ultimul alineat din lege, precum si, dupa caz, a cartii funciare nedefinitive;

5.. identificarea imobilului, prin natura si intinderea lui, cu aratarea judetului, localitatii, numerelor de carte funciara si de parcela cadastrala, precum si a strazii si a numarului, daca exista, si a tuturor vecinatatilor si a denumirii terenului;
6. titlul in virtutea caruia autorul a dobandit dreptul real imobiliar si pe cat cu putinta, daca imobilul este supus legal sau conventional vreunui regim juridic special;
7. drepturile reale ce greveaza imobilul, precum si drepturile personale care au fost inscrise incartea funciara sau in registrele de publicitate, daca sunt cunoscute (art.12 si 68 din lege).
Art.138. - Judecatorul de carte funciara examineaza aceste date si stabileste:
a) parcelele de teren care vor constitui corpuri de proprietate;
b) drepturile de proprietate, coproprietate la proprietatea pe etaje si apartamente, posesiune, restrangerile referitoare la proprietate ori la capaictatea de a dispune, sacrinile ce greveaza bunul imobil, precum si orice fapt sau raport juridic ce urmeaza sa fie notat.
Dupa terminarea acestor cercetari si verificari, judecatorul de crte funciara va intocmi,potrivit legii, cartile funciare cu caracter definitiv.
Cel care poseda cu titlu de proprietar va fi inscris ca atare cu exceptia cazului cand calitatea invocata face obiectul unui litigiu in curs de judecata.
Art.139. - La intocmirea cartii funciare noi, in baza evidentelor partidelor cadastrale de la oficiile teritoriale. Ministerul Justitiei va putea delega judecatori, conducatori de carte funciara , precum si grefieri sa cerceteze registrele de publicitate si dosarele instantelor judecatoresti, pentru identificarea eventualelor date cu privire la drepturile prezumtive de proprietate ale posesorilor de imobile.
Art.140. - La primire, lucrarile cadastrale vor fi confruntate cu datele inscrise in cartea funciara nedefinitiva, operand in caz de neconcordanta rectificarile sau completarile respective.
In situatia in care aceste date corspund dcu cele inregistrate la foaia I inainte de numerele date de pe tabloul localitatii se va completa rubrica numarului aratat de harta cadastrala.
Aceste operatiuni se vor consemna intr-o incheiere de inscriere cu caracter definitiv dispus de judecatorul de carte funciara.
Art.14.1. - Toate operatiunile si informatiile cuprinse in cartea funciara, definitiva sau nedefinitiva, pot fi arhivate si redate pe suporturi accesibile echipamentelor electronice de prelucrare a datelor.
In cazul in care redarea se face potrivit alin.1, forta probanta a datelor de carte funciara este echivalenta cu aceea a inscrisurilor si lucrarilor in baza carora s-a operat in cartea funciara, daca sunt certificate de biroul de carte funciara.
Certificarea se face prin mentionarea codului de origine, iar in cazul in care se editeaza datele pe supüort de hartie, va cuprinde semnatura conducatorului de carte funciara si sigiliul biroului de carte funciara.
Transmisiunile facute pe cale electronica intre birourile de carte funciara, oficiile teritoriale si alte institutii autorizate se certifica numai prin codul de origine al biroului de carte funciara.
Art.142. - Baza de date electronice a biroului de carte funciara va fi protejata impotriva accesului neautorizat printr-un sistem de securitate a informatiei.
Biroul de carte funciara va conserva in siguranta o copie a registrelor si evidentelor de carte funciara, tinute pe suport accesibil echipamentelor electronice de prelucrare a datelor, in scopul reconstituirii bazei de date in caz de alterare. Aceasta copie va fi actualizata la 6 luni si nu va pute fi folosita in mod curent.
Accesul la baza electronica de date a biroului de carte funciara se face numai de catre persoane fizice si juridice autorizate de directia de specialitate din Ministerul Justitiei.
ROMANIA
Judecatoria...............
Biroul de carte funicara
Nr.cerere......................... ANEXA C1
CERERE
pentru eliberare extras carte funciara
Domunule conducator de carte funciara,
Subsemnatul..................................................., domiciliat in ......................................., va rog sa-mi eliberati un extras de carte funciara privind imobilul situat in localitatea .......................................str..............
.........................................nr......................judetul......................................cu nr. de carte funciara.........................
........................si nr.cadastral al parcelei....................................................
Data..................................
Semnatura.........................
Am primit extrasul de carte funciara
Data.....................................................
Semnatura...........................................
ROMANIA ANEXA Nr.C2
Judecatoria...............................
Biroul de carte funciara
Nr.cerere.................................
CERERE DE INSCRIERE
Domunule judecator,
Subsemnatul..............................., domiciliat in localitatea..................................str.......................nr....
va rog sa dispuneti:
Obiectul inscrierii:
- intabularea*)
- inscrierea provizorie **)
- notarea ***)
- radierea ****)
Imobilul este identificat prin nr.de carte funciara:................................si nr.cadastral al parcelei:......
Actul juridic care justifica cererea:
- act de dobandire/constituire/radiere a unui drept real imobiliar.
Inscrisurile atasate la cerere, in original sau in copie legalizata ( contracte sau acte unilaterale, hotarari judecatoresti sau acte administrative):......................
Data.....................................
Semnatura...........................
_______________________
*) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitatie, servitute, concesiune, ipoteca, privilegiu etc.
**) Act sub conditie suspensiva, hotarare judecatoreasca nedefinitiva.
***) Incapacitate, act sub conditie rezolutorie sau cu termen, locatiunea, preemptiunea, promisiunea de instrainare, sechestrul judiciar si asigurator, schimbarea rangului ipotecii, actiuni in justitie asupra imobilului in cauza, orice alte fapte saudrepturi personale etc.
****) Drepturi reale, ipoteca, privilegiu.
ROMANIA ANEXA Nr.1
Judecatoria
Biroul de carte funciara
Dosar nr.........
INCHEIERE Nr.......
JUDECATOR.........................
Asupra cererii introduse de ..........................................................prin notarul public (mandatarul).................................. privind inscrirea dreptului..................................in Cartea funciara, in baza*).....................................................,
vazand referatul conducatorului de carte funciara, in sensul ca nu exista piedici la inscriere, fiind indeplinire conditiile prevazute la art.50 din legea nr.7/1996 si achitata taxa de timbru de ................lei, cu chitanta nr................................/199.....,,
DISPUNE:
Admite cererea cu privire la imobilul........................inscris in Cartea funciara,......................a localitatii ...........................................la..................................cu nr.cadastral........................, proprietatea lui............................................de sub ................................sa se intabuleze **) dreptul de proprietate cu titlu de drept..........................................................................................
Prezenta se va comunica.....................................
Data in....................................la data de ..............................................
Judecator, Conducator de carte funciara,
__________________________________
*) Dupa caz, contractul autentificat sub nr..... din..... certificatul de mostenitor nr...... din ........ hotararea judecatoreasca nr..............din ................................titlu de proprietate...................contractul de construire, concesiune, proces-verbal de receptie.
**) Inscrierea provizorie, notare, radiere
ROMANIA ANEXA Nr.2
Judecatoria..............................
Biroul de carte funciara
Dosar nr........./.............................
INCHEIERE DE RESPINGERE NR.............
JUDECATOR....................
Asupra cererii introduse de ..........................................................pentru..............................in Cartea funciara nr........................localitatea............................................................,
vazand ca din cuprinsul cartii funciare se constata urmatoarele:
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
fata de prvederile art.51 dinLegea nr.7/1996,
pentrumotivele de mai sus.
DISPUNE:
Respingerea cererii inaintate de ................................pentru.........................cu notarea respingerii in cartea funciara.
Se comunica partilor.
Cu drept de apel la tribunal, in termen de 15 zile de la comunicare.
Judecator, Conducator de carte funciara
Cartea funciara nr............. ANEXA Nr.3
Localitatea....................................
(comuna,orasul,municipiul)
A. Partea I
Descrierea imobilelor din fiecare corp de proprietate al partidei cadastrale*)
________________________________________________________________________________
Nr. Nr.cadastral Suprafata Categoria de Valoarea Observatii
de al imobiliului imobilului folosinta impozabila
ordine (parcelei) (parcelei) amplasaament,
vecinatati,
constructii
________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
____________
*) Imoblilele din acelasi corp de proprietate se inscriu sub numar roman (I,II...etc.)
Imobilele ce formeaza fiecare un corp de proprietate distinct se inscriu sub semnul +
B. Partea a II-a ANEXA Nr.4
Inscrierea dreptului de proprietate *)
________________________________________________________________________________
Nr. Numele si prenumele Nr.si data incheierii din registrul de Observatii
crt. propietarului intrare si inscrisul pe care se
intemeiaza constituirea,transmiterea
sau radierea dreptului **)
________________________________________________________________________________
1 2 3 4
________________________________________________________________________________
____
*) Inclusiv servitutile in folosul imobilului, faptele juridice, drepturile personale, alte raporturi juridice si actiunile privitoare la proprietate, precum si alte modificari, indreptari sau insemanari ce s-ar face in titlu, partea I si a II-a, asupra inscrierilor facute.
**) Act sau contract autentic, notarial, sub semnatura privata, hotarare judecatoreasca, act administrativ.
C. Partea a III-a ANEXA Nr.5.
Inscrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate si sarcini *)
________________________________________________________________________________
Nr. Dreptul de superficie **), uzufruct, uz, folosinta,abitatie, Observatii
crt. servitutiile in sarcina imobilului aservit, ipoteci, privilegii,
locatiunea si cesiunea de venituri mai mari de 3 ani.
________________________________________________________________________________
1 2 3
________________________________________________________________________________
_______________
*) Inclusiv fapte juridice, drepturi personale, alte raporturi juridice si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in partea a III-a , precum si sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale si orice alte modificari, indreptari sau urmariri cu privire la inscrierile din aceasta parte.
**) Se va mentiona la observatii nr.cartii funciare in care s-a inscris ca un corp de sine statator al cladirii cu acelasi numar cadastral insotit de indicele "S" (tot astfel se va inscrie si dreptul de concesiune).
ROMANIA ANEXA Nr.6
Biroul de carte funciara
Judecatoria.....................
Judetul............................
Nr....................................
Anul.........luna.........ziua.................
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
Cartea funciara nr........ Localitatea.............................
Partea I- Imobilul
________________________________________________________________________________
Nr. Nr.cadastral Descrierea Intinderea Observatii
crt. al parcelei imobilului in ha/si m2
________________________________________________________________________________
Partea a II-a - Proprietatea
________________________________________________________________________________
Nr. Inscrieri privitoare la proprietate Observatii
crt
________________________________________________________________________________
Partea a III-a - Sarcini
________________________________________________________________________________
Nr. Inscrieri privitoare la sarcini Suma Observatii
crt. lei bani
________________________________________________________________________________
Certific ca prezenta copie-extras corespunde intru totul cu pozitiile in vigoare din coala de cartea funciara originala pastrata de aceasta judecatorie. Valabil 24 de ore.
Data..........................19....................
Conducator de carte funciara,