UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Legislatie

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar

LEGEA NUMAR: 18 DIN 19/02/91
fondului funciar


EMITENT : PARLAMENT
APARUT IN MONITORUL OFICIAL NR.37 DIN 20/02/91

Modificatã ºi completatã prin  Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietãþii ºi justiþiei, precum ºi unele mãsuri adiacente publicatã în Monitorul Oficial cu numãrul 653 din data de 22 iulie 2005


CAP. 1 Dispozitii generale
ART. 1
Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia
sint detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, consti-
tuie fondul funciar al Romaniei.
ART. 2
In functie de destinatie, terenurile sint :
a) terenuri cu destinatie agricola si anume : terenuri agricole productive -
arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de ha-
mei si duzi, pasunile, finetele, serele, solariile, rasadnitele si altele
asemenea -, cele cu vegetatie forestiera daca nu fac parte din amenajamente-
le silvice, pasuni impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii a-
grozootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile
tehnologice si de exploatare agricola, platforme si spatii de depozitare ca-
re servesc nevoilor productiei agricole si terenuri neproductive care pot fi
amenajate si folosite pentru productia agricola ;
b) terenuri cu destinatie forestiera si anume : terenurile impadurite sau
cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica,
terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stincarii, abrup-
turi, bolovanisuri, ripe, ravene, torenti - daca sint cuprinse in amenaja-
mentele silvice ;
c) terenuri aflate permanent sub ape si anume : albiile minore ale cursuri-
lor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul ape-
lor maritime interioare si al marii teritoriale ;
d) terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale pe care
sint amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv te-
renurile agricole si forestiere ;
e) terenuri cu destinatii speciale cum sint cele folosite pentru transportu-
rile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile
aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al
energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploata-
rile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de
aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si situri-
le arheologice si istorice si altele asemenea.
ART. 3
In sensul prezentei legi, prin detinatori de terenuri se inteleg titularii
dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei
care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari
ART. 4
Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor
drepturi reale, avind ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apar-
tine domeniului public sau domeniului privat.
Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asu-
pra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local,
caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine
comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor.
Administrarea domeniului de interes public national se face de catre organe-
le prevazute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local
se face de catre primarii sau, dupa caz, de catre prefecturi.
Terenurile din domeniul public sint cele afectate unei utilitati publice.
ART. 5
Apartin domeniului public terenurile pe care sint amplasate constructii de
interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publi-
ce, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile riu-
rilor si fluviilor,cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor mari-
time interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv pla-
jele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumente-
le, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii,
terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit
legii, sint de domeniul public ori care, prin natura lor, sint de uz sau in-
teres public.
Terenurile care fac parte din domeniul public sint scoase din circuitul ci-
vil, daca prin lege nu se prevede altfel. Dreptul de proprietate asupra lor
este imprescriptibil.
ART. 6
Domeniul privat al statului si respectiv al comunelor, oraselor, municipii-
lor si judetelor este alcatuit din terenuri - altele decit cele prevazute la
art. 5 - aflate sau intrate in proprietatea lor prin caile si modurile pre-
vazute de lege. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege
nu se prevede altfel.
ART. 7
Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte
drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si
de publicitate imobiliara prevazute de lege.
CAP. 2 Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
ART. 8
Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se ga-
sesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditi-
ile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constru-
irea acestui drept.
De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamint in
cooperativa sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta,
precum si in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii coope-
ratori care nu au adus pamint in cooperativa si alte persoane anume stabili-
te.
Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui
titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fieca-
re persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de
familie, in echivalent arabil.
Prin familie se inteleg sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc im-
preuna cu parintii lor.
ART. 9
Persoanelor carora li se reconstituie sau li se constituie dreptul de pro-
prietate in conditiile prezentei legi nu li se pot atribui in proprietate
mai mult de 10 ha de familie, in echivalent arabil, chiar daca reconstitui-
rea sau constituirea dreptului de proprietate se face in mai mult localitati
Persoanele prevazute la alin. 1 vor anexa la cerere o declaratie pe propria
raspundere din care sa rezulte suprafetele de teren pe care le au sau pe ca-
re sint indreptatite sa le primeasca in conditiile prezentei legi.
ART. 10
Suprafata adusa in cooperativa este cea care rezulta din : evidentele coope-
rativei, cererile de inscriere, registrele agricole de la data intrarii in
cooperativa, actele de proprietate si cartea funciara sau, in lipsa acestora,
din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica in mod corespunzator si in ceea
ce priveste suprafetele preluate de cooperative fie in baza unor legi speci-
ale, fie fara nici un titlu sau in orice alt mod.
Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei te-
renurilor detinute de cooperativa la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul
de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corec-
tata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pina la data in-
trarii in vigoare a legii.
Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se introduce si se inregis-
treaza la primarie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei legi.
Stabilirea dreptului de proprietate se va incheia in termen de cel mult 90
de zile de la publicarea prezentei legi.
ART. 11
In scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau cons-
tituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor indreptatiti si
eliberarii titlurilor de proprietate, in fiecare comuna, oras sau municipiu,
se constituie, prin decizia prefecturii, o comisie condusa de primar.
Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea
unei comisii judetene, numita prin decizia prefecturii si condusa de prefect
Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si mo-
delul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate, se vor stabili
prin hotarire a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii pre-
zentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toa-
te categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici. In comunele
constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu
ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat.
Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa
valideze sau sa invalideze masurile stabilite de comisiile subordonate.
Impotriva hotaririi comisiei judetene, cel nemultumit poate face plingere la
judecatoria in raza careia este situat terenul, in termen de 30 de zile de la
data la care a luat cunostinta de solutia data de comisia judeteana.
Plingerea suspenda executarea.
Judecatoria va da termen in cunostinta celui care depune plingere si va
putea cere comisiei judetene sa desemneze un membru al sau pentru a se
prezenta, la termenul fixat pentru judecata, spre a da explicatii.
Controlul judecatoresc se limiteaza exclusiv la aplicarea corecta a dispozi-
tiilor imperative din prezenta lege cu privire la dreptul de a obtine titlul
de proprietate, la intinderea suprafetei de teren ce se cuvine si, daca este
cazul, la exactitatea reducerii acestei suprafete, potrivit legii.
Instanta va judeca plingerea in complet de doi judecatori.
Hotarirea judecatoriei este definitiva. In baza hotaririi judecatoresti, co-
misia judeteana care a emis titlul il va modifica, inlocui sau desfiinta,
dupa caz.
ART. 12
Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor
sau a hotaririi judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice
probe din care rezulta acceptarea mostenirii.
Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucit terenurile nu
s-au gasit in circuitul civil, sint socotiti repusi de drept in termenul de
acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut
autorului lor. Ei sint considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe
care o fac comisiei.
Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata
pe numele tuturor mostenitorilor, urmind ca ei sa procedeze potrivit dreptu-
lui comun.
ART. 13
Terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul lo-
calitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitori-
lor acestora, corespunzator suprafetelor aduse sau preluate in orice mod in
patrimoniul cooperativei.
Atribuirea efectiva a terenurilor se face, in zona colinara, de regula, pe
vechile amplasamente, iar in zonele de cimpie, pe sole stabilite de comisie
si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii, in cadrul perime-
trelor actuale ale cooperativelor.
In cazul in care intre suprafata de teren a cooperativei agricole de produc-
tie, rezulta prin insumarea suprafetelor de teren aduse de cooperatori sau
preluate in orice alt mod de cooperativa, si suprafata de teren actuala au
intervenit modificari atit in ce priveste suprafata totala, cit si pe cate-
gorii de folosinta, stabilirea proprietatii cooperatorilor sau mostenitori-
lor acestora se face prin reducerea unei cote proportionale rezultate din
scaderea suprafetelor legal folosite in alte scopuri din suprafata totala
initiala si proportional cu categoriile de folosinta agricola existente.
Nu vor fi afectati detinatorii de suprafete care au proprietati mai mici de
1 ha.
Suprafetele ocupate de plantatii pomicole, viticole, sere, helestee, amena-
jari piscicole, pepiniere, constructii administrative si agrozootehnice,
precum si cele necesare bazei furajere aferente capacitatilor de productie
zootehnice existente in cooperative, pot reprezenta, pe baza optiunii pro-
prietarilor, aport la constituirea unor forme de asociere de tip privat, cu
sau fara personalitate juridica.
ART. 14
Membrii cooperatori care, dupa caz, au parasit cooperativa, nu au muncit in
cooperativa sau nu locuiesc in localitatea respectiva, precum si mostenito-
rii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice
mod in patrimoniul cooperativei.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor ale caror tere-
nuri au trecut, cu sau fara titlu, in patrimoniul cooperativei, fara ca ele
sa fi dobindit calitatea de cooperatori, precum si, dupa caz, mostenitorilor
acestora.
De prevederile alin. 2 beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor
de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul cu spade" si mostenitorii lor, care
au optat si li s-a atribuit la data improprietaririi teren arabil si care nu
au in proprietate alte terenuri, cu exceptia celor care l-au instrainat.
Dispozitiile art. 13 alin. 2 si 3 se aplica in mod corespunzator.
Se vor atribui, la cerere, persoanelor care si-au pierdut total sau partial
capacitatea de munca si mostenitorilor celor care au decedat - ca urmare a
participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 - in
proprietate, terenuri in suprafata de 10.000 mp. in echivalent arabil. Pen-
tru terenurile atribuite, acesti beneficiari nu datoreaza taxe sau impozite. ART. 15
In cazurile in care in perimetrul unor cooperative agricole de productie au
fost comasate si terenuri agricole ale unor proprietari particulari, iar
acestia nu au preluat in compensatie alte terenuri, la cererea lor sau a
mostenitorilor, ei vor fi repusi in proprietate si li se vor restitui supra-
fetele in cota echivalenta, in cadrul unor sole stabilite de comisie.
Dispozitiile art. 13 alin. 2 si 3 se aplica in mod corespunzator.
ART. 16
In localitatile cu cetateni romani, apartinind minoritatii germane sau in
care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate, deposedate de
terenuri prin acte normative intervenite dupa anul 1944, se vor atribui in
proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau mostenitorilor, suprafete
de teren din rezerva aflata la dispozitia comisiilor, sau se va proceda
conform art. 36.
La atribuire, se va avea in vedere suprafata de teren pe care acestia au
avut-o in proprietate, fara a se depasi 10 ha. de familie, in echivalent
arabil.
ART. 17
Terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice alt mod in patrimoniul
cooperativei de la cooperatori sau alte persoane care au decedat si nu au
mostenitori, precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de
restituire ramin la dispozitia comisiei.
Toate terenurile cooperativei care nu sint atribuite conform art. 13-16,
precum si terenurile extravilane proprietatea statului aflate in folosinta
cooperativei, ramin, de asemenea, la dispozitia comisiei, urmind a fi atri-
buite altor persoane indreptatite, potrivit prevederilor prezentei legi.
Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, trec in domeniul pri-
vat al statului, urmind a fi puse la dispozitia celor care doresc sa inteme-
ieze sau sa dezvolte exploatatii agricole, prin inchiriere, concesiune sau
vinzare, in conditiile legii.
Persoanelor prevazute la alin. 3 li se pot atribui, in 1991, fara plata, te-
renurile intrate in domeniul privat al statului, conform prevederilor legii.
In vederea administrarii acestor terenuri se va infiinta, prin lege, Agentia
pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
Pina la preluarea in administrare de catre agentie, terenurile vor fi admi-
nistrate de primarii.
ART. 18
Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren in cooperativa sau au
adus teren mai putin de 5.000 mp, precum si celor care, neavind calitatea
de cooperatori, au lucrat in orice mod ca angajati in ultimii 3 ani in coo-
perativa sau asociatii cooperatiste, li se pot atribui in proprietate loturi
din terenurile prevazute la art. 17, daca sint stabiliti sau urmeaza sa se
stabileasca in localitate si nu detin teren in proprietate in alte localita-
ti. Suprafata atribuita in proprietate se va determina tinind seama de su-
prafata terenurilor, numarul solicitantilor si suprafata atribuita celor ca-
re au adus pamint in cooperativa.
Prevederile alin. 1 se aplica si persoanelor care au fost deportate si nu
beneficiaza de dispozitiile art. 13-15.
Se pot atribui, la cerere, in folosinta agricola, pina la 5.000 mp in echi-
valent arabil, de familie, personalului de specialitate din serviciile pu-
blice comunale, in perioada cit lucreaza in localitate, daca nu au teren in
proprietate in aceasta localitate, ei sau membrii familiei din care fac par-
te. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri apartine comunei, orasu-
lui sau municipiului, dupa caz.
La plecarea din localitate persoanele mentionate la alin. 3 au dreptul la
despagubiri pentru investitiile facute, cu consimtamintul prealabil al pro-
prietarului si daca sint utile pe suprafata atribuita.
ART. 19
In situatia in care in unele cooperative agricole nu mai ramine teren dispo-
nibil pentru a se atribui suprafata minima prevazuta la art. 8, precum si
pentru persoanele prevazute la art. 16 si 18 alin. 1 si 2, comisia va hotari
reducerea in cota proportionala a suprafetei ce se repartizeaza pentru a se
atribui terenuri in proprietate si acestor categorii.
ART. 20
In localitatile cu excedent de suprafata agricola, cu deficit de forta de
munca in agricultura, din terenurile prevazute la art. 17 se poate atribui
in proprietate teren pina la 10 ha in echivalent arabil tuturor familiilor
care solicita in scris si se obliga sa lucreze aceasta suprafata.
Familiile fara pamint sau cu pamint putin din alte localitati, care solicita
in scris, pot primi in proprietate pina la 10 ha teren in echivalent arabil,
cu obligatia de a-si stabili domiciliul in comuna, oras sau municipiu, dupa
caz, si de a cultiva pamintul primit, renuntind la proprietatea avuta in
localitatea lor, din extravilan.
ART. 21
Din terenurile agricole, comisiile vor atribui in proprietate, la cererea
comisiilor parohiale ori a altor organe reprezantitive ale comunicatiilor
locale de cult - din mediul rural -, o suprafata de teren de pina la 5 ha in
echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit, apartinind cultelor re-
cunoscute de lege, ori de pina la 10 ha teren agricol in echivalent arabil
in cazul manastirilor, in masura in care toate aceste asezaminte au posedat
in trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de productie,
iar in prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafete restrinse. In zonele
necooperativizate, reconstituirea dreptului de proprietate se va face din
terenurile aflate in proprietatea statului statului si in administrarea pri-
mariilor, la propunerea acestora, prin decizia prefecturii.
Dispozitiile art. 9 alin. 2 se aplica in mod corespunzator.
ART. 22
Sint si ramin in proprietatea privata a cooperatorilor sau, dupa caz, a mos-
tenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile
aferente casei de locuit si anexele gospodaresti, precum si curtea si gradi-
na din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/
1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor din zonele coo-
perativizate care nu au avut calitatea de cooperator.
ART. 23
Terenurile din intravilan care au fost atribuite de cooperative, potrivit
legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite, pentru constructia de
locuinte si anexe gospodaresti, ramin si se inscriu in proprietatea actuali-
lor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate, in-
diferent in ce mod, de la fostii proprietari.
Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta, in
intravilan, sau, in lipsa, cu teren extravilan in imediata vecinatate.
ART. 24
In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in fo-
losinta unor cooperatori, in gradinile din intravilan ale fostilor proprie-
tari, asemenea terenuri revin de drept in proprietatea detinatorilor initia-
li.
Persoanele care au primit terenuri in conditiile alineatului precedent
si pe care au efectuat investitii au dreptul la o despagubire egala cu con-
travaloarea acestora, daca nu pot fi ridicate.
ART. 25
Terenurile situate in intravilanul localitatii, care au apartinut cooperato-
rilor sau altor persoane care au decedat, in ambele cazuri fara mostenitori,
trec in proprietatea comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, si in ad-
ministrarea primariilor, pentru a fi vindute, concesionate ori date in folo-
sinta celor care solicita sa-si construiasca locuinte si nu au teren, ori
pentru amplasarea de obiective social-culturale sau cu caracter productiv,
potrivit legii, ori pentru compensarile prevazute de art. 23.
Pina la efectuarea operatiilor prevazute la alin. 1, terenurile vor fi in-
scrise si folosite conform destinatiei avute.
ART. 26
Pentru suprafetele cuvenite, potrivit prezentei legi, titularilor indrepta-
titi li se vor elibera titlurile de proprietate, avindu-se in vedere, unde
este cazul, optiunea acestora de a exploata terenul individual sau in dife-
rite forme de asociere privata, total sau partial, urmind ca pe aceste baze
sa se efectueze punerea in posesie.
La desfiintarea cooperativei agricole de productie, o comisie de lichidare
constituita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei
legi, prin decizia prefecturii, la propunerea primariei, va proceda in ter-
men de 9 luni de la desfiintarea cooperativei la realizarea activului si la
plata pasivului, in conditiile prevazute de lege.
ART. 27
Comisiile de lichidare prevazute de art. 26 au obligatia de a constata si
stabili orice fapte de incalcare a legii, de a lua masuri de recuperare a
pagubelor, conform legii, si de a sesiza, daca este cazul, organele de urma-
rire penala.
Sumele recuperate in conditiile alineatului precedent constituie activ li-
chidat si urmeaza destinatia celor prevazute la art. 26.
La expirarea termenului prevazut la art. 26, comisiile vor prezenta bilantul
de lichidare si raportul explicativ organului de specialitate al prefecturii
sau al Primariei municipiului Bucuresti, investit cu atributii de control
financiar, potrivit legii, pentru descarcare.
Actele de constatare a datoriilor fata de stat si de alte persoane juridice
ramase dupa terminarea operatiunilor de lichidare, intocmite de catre comi-
sie, vor fi avizate si centralizate de catre Ministerul Finantelor, dupa ca-
re Guvernul le va prezenta Parlamentului, cu propuneri de rezolvare.
ART. 28
Constructiile agrozootehnice, atelierele de industrie mica, masinile, utila-
jele si alte asemenea mijloace fixe, ce au apartinut cooperativei de produc-
tie desfiintate, precum si terenurile de sub acestea, ca si cele necesare
utilizarii lor normale, plantatiile de vii si pomi si animalele devin
proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu personalitate juridica,
daca se vor infiinta.
Drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevazute la alin. 1 se vor
stabili in cota valorica, proportional cu suprafata de teren adusa sau
preluata in orice mod in cooperativa si cu volumul muncii prestate. Membrii
asociati vor constitui aceste drepturi ca aport in natura la noua asociatie.
Fostilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociatii li se vor
stabili drepturi de creanta proportional cu cota valorica ce li se cuvine din
patrimoniul cooperativei, daca nu au fost acoperite in alta modalitate. Plata
creantelor se va face de catre asociatie, in natura sau in bani, potrivit
hotaririi comisiei de lichidare.
In cazul in care nu s-au constituit asemenea asociatii, bunurile si animale-
le prevazute la alin. 1 se vor vinde prin licitatie publica persoanelor
fizice sau juridice, urmind ca din pretul realizat sa se achite datoriile de
orice fel ale fostei cooperative. Fac exceptie bovinele si ovinele, precum si
plantatiile de vii si pomi, care vor fi atribuite fostilor cooperatori.
In termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei, se vor stabili
drepturile banesti ce revin fiecarui fost membru cooperator de comisia de
lichidare constituita potrivit art. 26 alin. 2.
Fostii membri cooperatori vor primi cota cuvenita din valorificarea prin li-
citatie a bunurilor comune, proportional cu suprafata de teren adusa in coo-
perativa, in echivalent arabil, si volumul valoric de munca efectuat.
Bunurile prevazute la alin. 1, care nu se vind in termen de un an de la data
desfiintarii cooperativei, trec in proprietatea privata a comunelor, oraselor
si municipiilor unde acestea sint situate, fara nici o despagubire, si in
administrarea primariilor.
Demolarea constructiilor agrozootehnice, atelierelor de intretinere, insta-
latiilor si anexelor gospodaresti si de industrie mica, care fac obiectul
alin. 1, este interzisa. Prin exceptie, daca sint degradate sau din orice
alt motiv nu pot fi utilizate, ele pot fi desfiintate cu autorizatia prefec-
turii, iar materialele vor fi valorificate de primarii, urmind ca sumele re-
zultate sa intre in activul operatiilor de lichidare.
Constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale trec fara plata,
in regim de drept public, in proprietatea comunelor, oraselor sau municipii-
lor si in administrarea primariilor.
ART. 29
Asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste de orice profil se
pot reorganiza in societati comerciale pe actiuni in termen de 90 de zile de
la publicarea legii.
Terenurile si celelalte bunuri aduse de cooperativa in asociatie, precum si
bunurile dobindite de aceasta, devin proprietatea societatii, iar cooperato-
rii si celelalte persoane indreptatite a-si reconstitui proprietatea asupra
terenurilor ce apartin societatii, precum si salariatii acesteia, pot deveni
actionari in conditiile legii.
In cazul in care unii cooperatori sau alte persoane indreptatite prevazute
la alin. 2 nu vor opta pentru a deveni actionari ai societatii comerciale,
li se va stabili dreptul de proprietate, conform prevederilor art. 13 si 14
din prezenta lege, din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa in
asociatie.
In localitatile in care nu exista aceste posibilitati, se vor putea desfiin-
ta unele ferme neeficiente ale asociatiei. Decizia in aceasta privinta se
adopta de catre comisia judeteana la propunerea comisiilor comunale, orase-
nesti sau municipale, dupa caz.
Dispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator.
ART. 30
Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor sint
la dispozitia comisiilor prevazute la art. 11, in vederea atribuirii lor in
proprietatea celor indreptatiti, conform legii.
Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, se vor prelua de ca-
tre primarii in vederea inchirierii sau concesionarii lor la persoanele care
doresc sa le exploateze.
ART. 31
Terenul atribuit conform art. 18 alin. 1, art. 20 si art. 39 nu poate fi in-
strainat prin acte intre vii timp de 10 ani socotiti de la inceputul anului
urmator celui in care s-a facut inscrierea proprietatii, sub sanctiunea nu-
litatii absolute a actului de instrainare.
Constatarea nulitatii poate fi ceruta in justitie de catre primarie, prefec-
tura, procuror, precum si de orice persoana interesata.
ART. 32
Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale - pajisti si arabil -
care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie - trec in
proprietatea privata a comunelor, oraselor sau, dupa caz, a municipiilor si
in administrarea primariilor, urmind a fi folosite ca pasuni comunale si
pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere.
ART. 33
Persoanele care au primit terenuri in conditiile prezentei legi, pe care
sint executate plantatii de vii si pomi, vor rambursa diferenta de credit
ramasa de plata, corespunzator suprafetei primite. Rambursarea se face in
bani sau produse agricole, in termenul de rambursare la care este obligata
cooperativa agricola de productie.
Lucrarile de imbunatatiri funciare care se afla pe terenurile primite, in-
clusiv zonele de protectie aferente, trec in proprietatea unitatilor specia-
lizate de exploatare a unor astfel de lucrari, in conditiile legii.
CAP. 3 Dispozitii privind terenurile proprietate de stat si unele
prevederi speciale
ART. 34
Terenurile proprietatea statului sint acele suprafete intrate in patrimoniul
sau in conformitate cu prevederile legale existente pina la data de 1 ianua-
rie 1990 si inregistrate ca atare in sistemul de evidenta al cadastrului
funciar general si in amenajamentele silvice.
Terenurile proprietate de stat administrate de institutele si statiunile de
cercetari stiintifice, destinate cercetarii si producerii de seminte si ma-
terial saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa, a-
partin domeniului public si ramin in administrarea acestora.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si terenurilor proprietate de
stat folosite, la data prezentei legi, de unitatile de invatamint cu profil
agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora.
ART. 35
Terenurile aflate in proprietatea statului, situate in intravilanul locali-
tatilor si care sint in administrarea primariilor, la data prezentei legi,
trec in proprietatea comunelor, oraselor sau municipiilor, urmind regimul
juridic al terenurilor prevazute la art. 25.
Terenurile proprietate de stat, situate in intravilanul localitatilor, atri-
buite, potrivit legii, in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata exis-
tentei constructiei in vederea construirii de locuinte proprietate personala,
sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte trec, la ce-
rerea proprietarilor actuali ai locuintelor in proprietatea acestora, inte-
gral sau, dupa caz, proportional cu cota detinuta din constructie.
Terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobin-
ditorilor acestora, ca efect al preluarii terenurilor aferente constructii-
lor, in conditiile dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la
sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale, trec in pro-
prietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului, propri-
etari ai locuintelor.
Dispozitiile art. 22 ramin aplicabile.
Terenurile fara constructii neafectate de detalii de sistematizare, din in-
travilanul localitatilor, aflate in administrarea primariilor, considerate
proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966, se
restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz, la ce-
rere.
Atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin. 2-5 se va face,
prin decizia prefecturii, la propunerea primariilor pe baza verificarii si-
tuatiei juridice a terenurilor.
ART. 36
Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de
stat, ca efect al unor legi speciale, altele decit cele de expropriere, si
care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat, devin la cerere
actionari la societatile comerciale infiintate in baza Legii nr. 15/1990 din
actualele unitati agricole de stat. De aceleasi prevederi beneficiaza si
mostenitorii acestor presoane.
Cererea se depune, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a pre-
zentei legi, la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul.
Numarul de actiuni primite va fi proportional cu suprafata de teren in echi-
valent arabil trecuta in patrimoniul statului, fara a putea depasi insa va-
loarea a 10 ha teren de familie, in echivalent arabil.
Nu beneficiaza de dispozitiile acestui articol persoanele ale caror terenuri
au fost confiscate ca efect al unor condamnari penale, cu exceptia persoane-
lor precizate in Decretul-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura in-
staurata cu incepere de la 6 martie 1945.
ART. 37
Terenurile agricole fara constructii, instalatii, amenajari de interes pu-
blic, intrate in proprietatea statului si aflate in administrarea primarii-
lor la data prezentei legi, se vor restitui fostilor proprietari sau moste-
nitorilor acestora, fara a se putea depasi suprafata de 10 ha de familie, in
echivalent arabil.
Restituirea terenurilor se face, la cerere, in conditiile art. 10 din pre-
zenta lege, prin decizia prefecturii, la propunerea primariei.
Prevederile art. 36 alin. ultim se aplica in mod corespunzator.
ART. 38
In localitatile cu deficit de teren in care terenurile fostilor proprietari
se afla in proprietatea statului si acestia nu opteaza pentru actiuni in con-
ditiile art. 36 si nu li se pot atribui lor sau mostenitorilor suprafata mi-
nima prevazuta de prezenta lege, comisiile judetene vor hotari atribuirea
unei suprafete de 5.000 mp de familie, in echivalent arabil, la cerere, din
terenurile proprietatea statului.
Pentru diferenta de teren la care sint indreptatiti fostii proprietari sau
mostenitorii lor, potrivit prezentei legi, se aplica corespunzator prevede-
rile art. 36.
Nu pot fi atribuite suprafetele de teren pe care s-au efectuat investitii,
altele decit imbunatatiri funciare.
Plantatiile de vii sau pomi pot fi afectate in astfel de cazuri numai in si-
tuatia in care nu exista terenuri din alta categorie de folosinta pentru a
fi atribuite in proprietate.
ART. 39
In zona montana - defavorizata de factori naturali cum sint : clima, altitu-
dinea, panta, izolarea - se poate atribui in proprietate, la cerere, o supra-
fata de teren de pina la 10 ha in echivalent arabil familiilor tinere de ta-
rani care provin din mediul agricol montan, au priceperea necesara si se o-
bliga in scris sa-si creeze gospodarii, sa se ocupe de cresterea animalelor
si sa exploateze rational pamintul in acest scop.
Terenurile prevazute la alineatul precedent se acorda din resursele de pa-
mint aflate la dispozitia primariilor.
Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin decizia prefecturii la
propunerea primariilor.
ART. 40
Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale transmise unitatilor de
stat si care in prezent sint folosite ca pasuni, finete si arabil vor fi res-
tituite in proprietatea comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, si in
administrarea primariilor, pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru
producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. Fac exceptie suprafe-
tele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, helestee, lacuri sau cele des-
tinate pentru producerea de legume, fructe, materie prima pentru fabricile
de conserve, orezarii si cimpuri experimentale, destinate cercetarii agrico-
le, care vor fi compensate in echivalenta de catre Ministerul Agriculturii
si Alimentatiei.
ART. 41
Terenurile cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, pasuni im-
padurite, care au apartinut persoanelor fizice si care prin efectul unor le-
gi speciale au fost trecute in proprietatea statului, se restituie, la cere-
re, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, intr-o suprafata egala
cu cea trecuta in proprietatea statului, dar nu mai mult de 1 ha. Dispoziti-
ile art. 42 si art. 47 se aplica in mod corespunzator.
Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alinea-
tului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere ori sint in
curs de executare sau in faza de proiectare, se vor atribui alte suprafete
de teren, cu respectarea acelorasi conditii.
Suprafetele de teren atribuite in conditiile alin. 1, impreuna cu suprafata
agricola in echivalent arabil, reconstituite conform prezentei legi, nu pot
depasi 10 ha de familie.
Terenurile prevazute la alin. 1 vor fi gospodarite si exploatate in regim
silvic, potrivit legii. Aceste suprafete vor fi acordate din trupuri izolate
sau la liziera padurilor.
ART. 42
Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si fostii cetateni romani care
redobindesc cetatenia romana pot beneficia la cerere de prevederile prezen-
tei legi, daca isi stabilesc domiciliul in tara.
Persoanele prevazute la alin. 1 care nu au formulat cereri de reconstituire
sau constituire a dreptului de proprietate in conditiile dispozitiilor art.
10 se pot adresa la Agentia pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala pentru a
li se inchiria, concesiona sau vinde teren.
ART. 43
Persoanele carora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenu-
rilor agricole sint obligate sa respecte intocmai conditiile prevazute la
art. 18, 20 si 39 din prezenta lege, in legatura cu stabilirea domiciliului
si intemeierea de noi gospodarii.
Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate a-
supra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta. Pentru
teren nu se vor acorda despagubiri, iar pentru constructii proprietarul va
primi o despagubire egala cu valoarea reala a acestora.
Organul imputernicit sa constate aceste situatii este Agentia pentru Dezvol-
tare si Amenajare Rurala, in administrarea careia trec terenurile si con-
structiile respective.
ART. 44
Delimitarea teritoriala a noilor proprietati, rezultate din aplicarea pre-
zentei legi, porneste de la actuala organizare a teritoriului si se face pe
baza unor proiecte de parcelare intocmite de catre organele de specialitate.
CAP. 4 Circulatia juridica a terenurilor
ART. 45
Terenurile proprietate privata, indiferent de titularul lor, sint si ramin
in circuitul civil. Ele pot fi dobindite si instrainate prin oricare din mo-
durile stabilite de legislatia civila, cu respectarea dispozitiilor din pre-
zenta lege.
ART. 46
Terenurile situate in intravilan si extravilan pot fi instrainate, indife-
rent de intinderea suprafetei, prin acte juridice intre vii, incheiate in
forma autentica.
In toate cazurile de dobindire, prin acte juridice intre vii, proprietatea
dobinditorului nu poate depasi 100 ha teren agricol in echivalent arabil, de
familie, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului de instrainare.
ART. 47
Persoanele fizice care nu au cetatenia romana si domiciliul in Romania, pre-
cum si persoanele juridice care nu au nationalitate romana si sediul in Ro-
mania, nu pot dobindi in proprietate terenuri de orice fel prin acte intre
vii.
Persoanele prevazute in alineatul precedent care dobindesc in proprietate
terenuri prin mostenire sint obligate sa le instraineze in termen de 1 an
de la data dobindirii, sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a acestora in
proprietatea statului si administrarea Agentiei pentru Dezvoltare si Amena-
jare Rurala.
Persoanele prevazute la alin. 1, care au dobindit in proprietate terenuri
inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, sint obligate sa le
instraineze in termen de 1 an de la aceasta data, sub sanctiunea trecerii in
mod gratuit a terenurilor in proprietatea statului si in administrarea Agen-
tiei pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
ART. 48
Instrainarea de terenuri agricole in extravilan, prin vinzare, se poate face
prin exercitarea dreptului de preemtiune.
Dreptul de preemtiune la instrainare a oricaror terenuri agricole din extra-
vilan revine coproprietarilor, daca este cazul, si apoi proprietarilor ve-
cini si se exercita prin Agentia pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
Proprietarul terenului care urmeaza sa fie vindut este obligat sa incunosti-
nteze Agentia pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala, iar aceasta va comunica
in scris persoanelor prevazute la alin. 2 despre intentie, in termen de 15
zile de la data cind a fost incunostintata.
Titularii dreptului de preemtiune sint obligati sa se pronunte asupra exer-
citarii acestuia in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii.
Dupa implinirea acestui termen, dreptul de preemtiune pentru coproprietari
sau proprietarii vecini se considera stins.
Dreptul de preemtiune la instrainarea terenului revine statului prin Agentia
pentru Dezvolatare si Amenajare Rurala, care este obligata sa se pronunte
inauntrul termenului prevazut la alin. 4.
Daca agentia nu se pronunta in acest termen, terenul se vinde in mod liber.
ART. 49
Actul de instrainare incheiat cu incalcarea dreptului de preemtiune prevazut
la art. 48 este anulabil.
ART. 50
Terenurile agricole din extravilan nu pot face obiectul unei executari sili-
te sau voluntare decit in cazurile prevazute de lege.
ART. 51
Schimbul de terenuri intre persoane fizice se face prin acordul acestora,
prin act autentic, dispozitiile art. 46 fiind aplicabile.
Schimbul de terenuri intre persoane juridice care au in administrare terenu-
ri asupra carora statul are majoritatea actiunilor sau intre acestea si per-
soanele fizice se face numai cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimen-
tatiei sau al Ministerului Mediului, dupa caz.
Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobindeste situatia juridica a te-
renului pe care il inlocuieste, cu respectarea drepturilor reale.
ART. 52
Punerea in posesie a noilor detinatori potrivit art. 51 alin. 2 se face de
catre delegatul oficiului judetean de cadastru si organizare a teritoriului,
in prezenta partilor interesate, operindu-se in documentele cadastrale si in
registrul agricol modificarile survenite.
CAP. 5 Folosirea terenului pentru productia agricola si silvica
ART. 53
Toti detinatorii de terenuri agricole sint obligati sa asigure cultivarea
acestora si protectia solului.
ART. 54
Proprietarii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la
art. 53 vor fi somati in scris de catre primariile comunale, orasenesti sau
municipale, dupa caz, sa execute aceste obligatii.
Aceia care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile in termenul stabi-
lit de primarie din motive imputabile lor vor fi sanctionati, anual, cu pla-
ta unei sume de la 5.000 la 10.000 lei pe ha, in raport cu categoria de folo-
sinta a terenului.
Obligarea la plata sumei se face prin decizia motivata a primariei si sumele
se fac venit la bugetul local.
ART. 55
Toti detinatorii de terenuri atribuite in folosinta in conditiile prezentei
legi, care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute de art. 53, vor fi soma-
ti in conditiile art. 54 alin. 1.
Pentru cei care nu dau curs somatiei si nu isi indeplinesc obligatiile se va
proceda conform art. 54 alin. 2.
Dupa o perioada de 2 ani pierd dreptul de folosinta.
ART. 56
Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile ale persoanelor ju-
ridice, in alte categorii de folosinta agricola, se poate face cu avizul or-
ganelor agricole de specialitate judetene, numai in urmatoarele cazuri :
a) terenurile arabile situate in zonele de deal, ce constituie enclave din
masivele de vii si livezi, din podgoriile si bazinele pomicole consacrate,
stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Ali-
mentatiei, pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole ;
b) terenurile arabile din zonele de ses, necesare completarii masivelor vi-
ticole destinate pentru struguri de masa si stafide si bazinele pomicole
destinate culturii piersicului si caisului, stabilite de organele de specia-
litate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, pot fi transformate in
plantatii viticole si pomicole ;
c) terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate si transformate
in plantatii viticole si pomicole ;
d) terenurile inregistrate la arabil, situate in zonele de deal si munte pe
pante nemecanizabile, afectate de eroziune de suprafata si adincime, de alu-
necari active sau semistabilizate, care nu mai pot fi ameliorate si mentinu-
te la aceasta folosinta, se pot amenaja si transforma in pasuni si finete ;
e) terenurile arabile situate in albiile riurilor si a Dunarii, care nu pot
fi folosite rentabil pentru alte destinatii agricole, pot fi amenajate in
bazine piscicole.
ART. 57
Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile, altele decit cele
prevazute la art. 56, pasuni, finete, vii si livezi detinute de persoane ju-
ridice in care statul detine majoritatea actiunilor se va aproba de Ministe-
rul Agriculturii si Alimentatiei.
Schimbarea categoriei de folosinta silvica, paduri, rachitarii, culturi de
arbusti, detinute de persoane juridice se aproba de Ministerul Mediului.
Schimbarea folosintei terenurilor agricole ce constituie zone de protectie a
monumentelor se face cu acordul Comisiei nationale a monumentelor, ansamblu-
rilor si siturilor istorice.
ART. 58
Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si
de combatere a proceselor de degradare si poluare a solului provocate de fe-
nomene naturale sau cauzate de activitati economice si sociale.
Lucrarile necesare pentru protectia si ameliorarea solului se stabilesc pe
baza de studii si proiecte, intocmite la cerere de organele de cercetare si
proiectare de specialitate, in corelare cu cele de amenajare si organizare a
teritoriului, si se executa de catre detinatorii terenurilor sau prin grija
acestora, de catre unitati specializate in executia unor asemenea lucrari.
Statul sprijina realizarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului,
suportind partial sau total cheltuielile in limita alocatiei bugetare apro-
bate, pe baza notelor de fundamentare elaborate de unitatile de cercetare si
proiectare, insusite de organele agricole de specialitate judetene si apro-
bate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
ART. 59
Pentru realizarea coordonata a lucrarilor de interes comun, potrivit cu ne-
voile agriculturii, silviculturii, gospodaririi apelor, cailor de comunica-
tie, asezarilor omenesti sau altor obiective economice si sociale, documen-
tatiile tehnico-economice si ecologice se vor elabora in comun de partile
interesate. Prin documentatii se vor stabili contributia partilor interesate
si ordinea de executie a lucrarilor.
ART. 60
Lucrarile de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a
torentilor, care servesc la apararea si conservarea lucrarilor de irigatii,
indiguiri, desecari, a lacurilor de acumulare ori a altor lucrari hidroteh-
nice, cai de comunicatii, obiective economice si sociale se vor executa con-
comitent cu lucrarile de baza.
ART. 61
Terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut, total sau partial,
capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice vor fi consti-
tuite in perimetre de ameliorare.
Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Mediului, la propune-
rile ce au la baza situatiile inaintate de comune, orase si municipii.
Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de o comisie de specialisti a
carei componenta si regulament de functionare se stabilesc de Ministerul
Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Mediului.
Documentatiile intocmite se avizeaza de organele judetene agricole si silvi-
ce si de protectia mediului si se inainteaza la Ministerul Agriculturii si
Alimentatiei care, impreuna cu ministerele si departamentele interesate, vor
stabili programele de proiectare, finantare si executie.
ART. 62
Detinatorii sint obligati sa puna la dispozitie terenurile din perimetrul de
ameliorare in vederea aplicarii masurilor si lucrarilor prevazute in proiec-
tul de ameliorare, pastrind dreptul de proprietate.
Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categoria mentionata mai
sus se poate face cu acordul proprietarului. In ipoteza ca proprietarul nu
este de acord, primaria face propuneri motivate prefecturii, care va decide. ART. 63
In interesul lucrarilor de corectare a torentilor si de gospodarire a apelor,
statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din
perimetru, cind pe terenul acestora urmeaza a se executa lucrari de amenaja-
re cu caracter permanent. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor,
prin act autentic, inregistrat in documentele de cadastru funciar.
ART. 64
Terenurile degradate si poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, sint
scutite de taxe si impozite catre stat, judet sau comuna, pe timpul cit du-
reaza ameliorarea lor.
ART. 65
Executia in teren a lucrarilor de amenajare si punere in valoare a terenuri-
lor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unitati specializate,
in functie de specificul lucrarilor.
Lucrarile ce se executa pentru consolidarea terenului, ca: terasari,
modelari, nivelari, fixari de soluri, inierbari, impaduriri, corectari de
torenti si imprejmuiri, drumuri, poduri, podete cu caracter permanent se
realizeaza pe cheltuielile statului, conform proiectului de ameliorare.
ART. 66
Detinatorilor de terenuri degradate, chiar daca nu sint cuprinse intr-un pe-
rimetru de ameliorare, care, in mod individual sau asociati, vor sa faca din
proprie initiativa inierbari, impaduriri, corectare a reactiei solului sau
alte lucrari de ameliorare pe terenurile lor, statul le va pune la dispozi-
tie gratuit materialul necesar - saminta de ierburi, puieti, amendamente si
asistenta tehnica la executarea lucrarilor.
Detinatorii care au primit materiale pentru inierbari, impaduriri si amen-
dari si nu le-au intrebuintat in vederea scopului pentru care le-au cerut
sint obligati sa plateasca valoarea lor.
ART. 67
Fondurile necesare pentru cercetarea, proiectarea si executarea lucrarilor
prevazute in proiectele de amenajare, ameliorare si punere in valoare a te-
renurilor degradate si poluate, cuprinse in perimetru, se asigura, in func-
tie de specificul lucrarilor, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, de
Ministerul Mediului si de alte ministere interesate, din fondul de ameliora-
re si prin alocatiile bugetare.
Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor, oraselor, mu-
nicipiilor si a judetelor, contributia in munca sau in bani a tuturor celor
interesati la aceste lucrari, detinatorii terenurilor, locuitorii care trag
foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorari si institutiile,
societatile sau regiile ale caror lucrari de arta, drumuri, poduri, cai fe-
rate, constructii si altele asemenea beneficiaza de avantajele lucrarilor de
amenajare si ameliorare a terenurilor.
In cazul in care se dovedeste ca anumite suprafete au fost scoase din pro-
ductia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului, prin fapta
culpabila a persoanelor fizice sau juridice, proprietarii, primaria sau or-
ganul agricol ori silvic pot cere acoperirea, de catre culpabil, a cheltuie-
lilor necesitate de lucrarile de refacere si ameliorare a solului.
ART. 68
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Mediului, impreuna cu
Academia de Stiinte Agricole si Silvice vor lua masuri pentru dezvoltarea
sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoze si avertizare cu
privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice pe baza unui sis-
tem informational cu asigurarea de banci de date la nivelul tarii si judetu-
lui si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenu-
rilor in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie.
CAP. 6 Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor in alte scopuri
decit productia agricola si silvica
ART. 69
Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri din productia agricola si
silvica, in alte scopuri decit productia agricola si silvica, se face numai
in conditiile prevazute de lege.
ART. 70
Amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul localita-
tilor.
Prin exceptie, unele constructii care, prin natura lor, pot provoca efecte
de poluare a factorilor de mediu pot fi amplasate in extravilan. In acest
caz, amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice, avizate de
organele de specialitate privind protectia mediului inconjurator.
De asemenea, fac exceptie constructiile care, prin natura lor, nu se pot am-
plasa in intravilan, precum si adaposturile pentru animale.
ART. 71
Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan
de clasa I si a II-a de calitate, pe cele amenajate cu lucrari de imbunata-
tiri funciare, precum si pe cele plantate cu vii si livezi, parcuri nationa-
le, rezervatii, monumente, ansambluri arheologice si istorice este interzisa.
Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent constructiile care
servesc activitatile agricole, cu destinatie militara, caile ferate, sosele-
le de importanta deosebita, liniile electrice de inalta tensiune, forarea si
echiparea sondelor, lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului,
conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrarile de gospadorire
a apelor si realizarea de surse de apa.
Scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol si silvic se face
cu plata, de catre titularii aprobarii, a contravalorii catre proprietari si
a taxelor prevazute in anexele nr. 1 si 2. Din aceste taxe se constituie
"Fondul de ameliorare a fondului funciar", aflat la dispozitia Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei si Ministerului Mediului.
Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol si silvic pentru
constructii care deservesc activitatile agricole si silvice, lucrarile de
imbunatatiri funciare, regularizarea cursurilor de apa, realizarea de surse
de apa potabila si obiective meteorologice nu se datoreaza taxele prevazute
la alineatul precedent.
ART. 72
Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica,
titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa
prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol,
in "Fondul de ameliorare a fondului funciar".
Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor,
la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului
terenului, titularul va primi garantia depusa.
In cazul in care titularul aprobarii nu executa lucrarile de calitate si la
termenele prevazute in actele aprobatoare, organul agricol sau silvic de
specialitate, in baza constatarii situatiei de fapt, dispune sa execute lu-
crarile de redare cu cheltuieli din garantia depusa.
Daca titularul aprobarii nu executa lucrarile intr-un nou termen si la cali-
tatea stabilita de organul agricol sau silvic, intreaga garantie ramine in,
"Fondul de ameliorare a fondului funciar".
ART. 73
Folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole, in alte scopuri
decit productia agricola, se aproba dupa cum urmeaza :
a) de organele agricole judetene, prin Oficiul de cadastru si organizare a
teritoriului judetean sau al municipiului Bucuresti, pentru terenurile agri-
cole de pina la 1 ha. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete
de teren se da de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei ;
b) de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, pentru terenurile agricole in
suprafata de pina la 100 ha ;
c) de Guvern, pentru terenurile agricole a caror suprafata depaseste 100 ha. ART. 74
Folosirea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor forestiere, in
alte scopuri decit silvice, se aproba de organul silvic judetean, pina la 1
ha, de Ministerul Mediului, pentru terenurile in suprafata de pina la 100 ha,
si de Guvern, pentru cele ce depasesc aceasta suprafata.
ART. 75
Aprobarea prevazuta la art. 73 si 74 este conditionata de acordul prealabil
al detinatorilor de terenuri. De asemenea, pentru obtinerea aprobarii preva-
zute la art. 73 lit. b) si c) si art. 74 este necesar avizul organelor agri-
cole sau silvice judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz.
ART. 76
La aprobare de catre Guvern se va prezenta in mod obligatoriu si avizul Mi-
nisterului Agriculturii si Alimentatiei pentru terenurile agricole si al Mi-
nisterului Mediului pentru terenurile forestiere si cu ape si, daca este ca-
zul, al Ministerului Culturii, pentru ocrotirea monumentelor.
ART. 77
Intravilanul localitatilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990,
evidentiat in cadastrul funciar ; el poate fi modificat numai in conditiile
legii.
ART. 78
Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apa, devenite disponibi-
le in urma lucrarilor de regularizare, vor fi amenajate pentru productia a-
gricola, piscicola sau, dupa caz, silvica, o data cu lucrarile de baza exe-
cutate de titularii acestora.
ART. 79
Titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri
agricole si forestiere sint obligati sa ia masuri prealabile executarii
constructiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe
suprafetele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze si sa-l nive-
leze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele a-
gricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau ameliorarii acestora.
Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. Aces-
tia nu pot fi obligati la nici o plata pentru sporul de valoare astfel obti-
nut si nici nu pot pretinde despagubiri pentru perioada de nefolosire a te-
renului.
ART. 80
Titularii lucrarilor de investitii sau de productie care detin terenuri pe
care nu le mai folosesc in procesul de productie, cum sint cele ramase in
urma excavarii de materii prime - carbune, caolin, argila, pietris - , son-
dele abandonate si altele asemenea, sint obligati sa ia masurile necesare de
amenajare si nivelare, dindu-le o folosinta agricola, iar daca aceasta nu
este posibil, o folosinta piscicola sau silvica.
Beneficiarilor lucrarilor prevazute in alin. 1 nu li se va mai aproba scoa-
terea din productia agricola sau silvica a altor terenuri daca nu s-au con-
format dispozitiilor din acest articol.
Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei si Ministerului Mediului, din fondurile preva-
zute la beneficiari, in conditiile legii.
ART. 81
Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei
electice, conductele de transport pentru alimentare cu apa, canalizare, pro-
duse petroliere, gaze, precum si alte instalatii similare, se vor grupa si
amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatii - sose-
le, cai ferate -, a digurilor, canalelor de irigatii si de desecari si a al-
tor limite obligate din teritoriu, in asa fel incit sa nu se stinjeneasca
executia lucrarilor agricole.
Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se da de Oficiul de ca-
dastru si organizare a teritoriului judetean sau al municipiului Bucuresti,
indiferent de marimea suprafetei necesare, pe baza acordului detinatorilor.
Aprobarea in alte conditii decit cele prevazute la alin. 1 se da de organele
prevazute la art. 73 si 74.
ART. 82
Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si
executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele prevazute la art. 81,
care au caracter urgent si care se executa intr-o perioada de pina la 30 de
zile, se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri
sau, in caz de refuz, cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei mu-
nicipiului Bucuresti.
In toate cazurile, detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru
daunele cauzate.
CAP. 7 Organizarea si amenajarea teritoriului agricol
ART. 83
Organizarea si amenajarea teritoriului agricol are ca sarcina crearea condi-
tiilor pentru o mai buna folosire a terenurilor in scopul productiei agrico-
le si se executa pe baza de studii si proiecte la cererea proprietarilor,
rezolvindu-se urmatoarele probleme :
a) corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati eco-
nomice si sociale, stabilind masuri care sa conduca la cresterea productiei
agricole si exploatarea in ansamblu a teritoriului ;
b) gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari si destinatii in con-
cordanta cu structurile de proprietate si cu formele de cultivare a pamintu-
lui, rezultate in urma asocierilor, stabilirea perimetrelor fiecarei propri-
etati, comasind terenurile dispersate si rectificind hotarele nerational am-
plasate ;
c) elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a exploatati-
ilor agricole ;
d) stabilirea retelei drumurilor agricole ca o completare a retelei de dru-
muri de interes general, integrate in organizarea si amenajarea de ansamblu
a teritoriului, in scopul efectuarii transportului productiei si accesului
masinilor agricole necesare procesului de productie.
ART. 84
Studiile si proiectele de organizare si amenajare a teritoriului agricol se
elaboreaza de unitatile de studii, proiectare si cercetare de specialitate,
centrale sau judetene, si se supun discutiei proprietarilor de terenuri din
zona interesata. In cazul adoptarii lor cu majoritatea de voturi a proprie-
tarilor care detin 2/3 din suprafata si aprobarii de catre organele agricole
judetene, aplicarea masurilor si lucrarilor prevazute devin obligatorii pen-
tru toti proprietarii.
CAP. 8 Sanctiuni
ART. 85
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraven-
tionala sau penala, dupa caz.
ART. 86
Degradarea terenurilor agricole si silvice, a imprejurimilor acestora, dis-
trugerea si degradarea culturilor agricole, a lucrarilor de imbunatatiri
funciare, a bornelor si semnelor topografice sau geodezice, a monumentelor
istorice si ansamblurilor si siturilor arheologice, ori impiedicarea luarii
masurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum si inlaturarea aces-
tor masuri, constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit
prevederilor Codului penal.
ART. 87
Ocuparea in intregime sau in parte a terenurilor de orice fel, infiintarea
sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare, fara aprobare pri-
mita in conditiile legii, constituie infractiuni de tulburare de posesie si
se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal.
ART. 88
Constituie contraventii la normele privind evidenta, protectia, folosirea si
ameliorarea terenurilor agricole sau silvice urmatoarele fapte, daca nu sint
savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, constituie in-
fractiuni :
a) efectuarea de schimburi de terenuri si a schimbarii categoriei de
folosinta a terenurilor de la superioara la inferioara, precum si folosirea
definitiva sau temporara a terenurilor agricole si silvice in alte scopuri
decit pentru productia agricola si silvica ;
b) nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar de catre posesori,
in termen de 30 de zile de la aprobare, a schimburilor de terenuri si a
schimbarii categoriei de folosinta a acestora, precum si a datelor cu privi-
re la marimea suprafetelor si categoria de folosinta a acestora ;
c) neluarea masurilor de catre posesorii de terenuri si de catre persoanele
autorizate pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice, topogra-
fice, a reperelor metalice de nivelment, a piramidelor si balizelor de sem-
nalizare a punctelor geodezice, precum si degradarea si distrugerea lor din
culpa ;
d) nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de
sol inainte de executarea lucrarilor de amplasare a unor obiective si nede-
pozitarea acestui strat pe suprafetele stabilite de organele agricole, pre-
cum si neluarea masurilor de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in
urma excavarii de carbune, caolin, argila, pietris, sonde abandonate si al-
tele asemenea ;
e) amplasarea obiectivelor de orice fel, cu exceptia celor prevazute la art.
71 din prezenta lege, pe terenurile situate in extravilan, fara avizele si
aprobarile prevazute de lege ;
f) ocuparea si folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitv sau tem-
porar din productia agricola, inainte de a fi delimitate, bornate si predate;
g) degradarea terenurilor si culturilor prin depozitarea de materiale ori
deseuri de pietris, moloz, nisip, prefabricate, constructii metalice, rezi-
duuri, resturi menajere, gunoaie si altele asemenea ;
h) neluarea unor masuri corespunzatoare de catre persoane juridice sau fizi-
ce pentru evitarea afectarii terenurilor limitrofe prin reziduurile proveni-
te din activitatea de productie si prin scurgeri de orice fel.
ART. 89
Contraventiile prevazute la art. 88 din prezenta lege se sanctioneaza
astfel:
a) cele de la lit. a)-c), cu amenda de la 10.000 la 20.000 lei ;
b) cele de la lit. d)-h), cu amenda de la 20.000 la 50.000 lei.
ART. 90
Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice.
La aplicarea sanctiunilor, pe linga imprejurarile prevazute de lege, se vor
mai avea in vedere si marimea suprafetei, categoria de folosinta si clasa de
fertilitate a terenului afectat.
ART. 91
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre speci-
alistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimenta-
tiei si Ministerul Mediului, de imputernicitii prefecturilor si ai organelor
agricole si silvice judetene si al municipiului Bucuresti, precum si de ca-
tre primari.
Prin actul de constatare a contraventiei se restabilesc situatia anterioara
si suportarea pagubelor de catre cei vinovati.
ART. 92
In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute
la art. 88 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea
si sanctionarea contraventiilor.
CAP. 9 Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 93
Comisiile comunale, orasenesti si municipale, constituite potrivit art. 11,
in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, vor
efectua lucrarile si operatiunile date de lege in competenta lor, inaintind
intreaga documentatie comisiilor judetene in vederea eliberarii titlurilor
de proprietate pentru situatiile prevazute la art. 8, art. 14, art. 15, art.
16, art. 18 alin. 1 si 2, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art.
25, art. 28, art. 32, art. 35, art. 38, art. 39, art. 40, art.41 si art. 95,
precum si operatiunile necesare punerii in posesie.
Totodata, pentru situatiile prevazute la art. 18 alin. 3 comisiile comunale,
orasenesti si municipale vor stabili suprafetele ce urmeaza sa fie atribuite
in folosinta, iar primariile vor emite decizii in acest sens.
In cazurile prevazute de art. 16, art. 29 alin. 2 si art. 36, comisiile ju-
detene, la propunerea comisiilor comunale, orasenesti si municipale, dupa
caz, vor emite decizii pentru titularii indreptatiti in vederea stabilirii
dreptului acestora la actiuni.
Decizia comisiei judetene se va transmite persoanelor fizice interesate si
societatii comerciale in cauza, in termenul prevazut de alin. 1.
Comisiile comunale, orasenesti si municipale isi inceteaza activitatea prin
decizia prefecturii, iar comisiile judetene si, respectiv, a municipiului
Bucuresti, prin hotarire a Guvernului.
ART. 94
Pe perioada cit functioneaza comisiile comunale, orasenesti si municipale,
precum si comisiile de lichidare, membrii acestora incadrati cu contract de
munca se considera delegati, iar ceilalti membri ai comisiilor primesc o in-
demnizatie ce se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii.
ART. 95
Personalul de specialitate prevazut la art. 8 din Decretul-lege nr. 43/1990
privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a
unitatilor agricole cooperatiste si de stat, care si-a desfasurat activita-
tea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in soci-
etati comerciale, beneficiaza cu prioritate de dispozitiile art. 18 alin. 1
ori art. 20 din prezenta lege.
ART. 96
Monumentele istorice, vestigiile si obiectivele arheologice, tezaurele care
se vor descoperi la fata solului sau in subsol sint sub protectia legii.
Proprietarii si detinatorii de terenuri sint obligati sa asigure integrita-
tea acestora, sa sesizeze organele de stat si sa permita efectuarea lucrari-
lor de cercetare si conservare.
Proprietarii terenurilor vor fi despagubiti pentru daunele suferite si tere-
nurile preluate in domeniul public, in bani, sau cu teren echivalent, dupa
caz.
ART. 97
Persoanele fizice carora li s-a reconstituit sau constituit dreptul de pro-
prietate in conditiile prezentei legi, precum si asociatiile de tip privat
care se vor infiinta potrivit art. 28 alin. 1 din lege, sint scutite de pla-
ta impozitului pe terenuri agricole pe o perioada de 3 ani, incepind cu anul
1991.
Sistemul de impozitare, creditare, precum si alte avantaje de care vor bene-
ficia persoanele fizice sau juridice carora li s-a stabilit dreptul de pro-
prietate in conditiile prezentei legi, cit si pensiile fostilor membri ai
cooperativelor agricole de productie, se vor reglementa prin legi speciale.
Timpul lucrat de fostii cooperatori in cadrul cooperativelor agricole de
productie se considera vechime in munca la acordarea pensiei si a celorlalte
drepturi de asigurari sociale.
ART. 98
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii, Guvernul va pre-
zenta Parlamentului proiectul legii privind cadastrul funciar general si pu-
blicitatea imobiliara, precum si proiectele de legi prevazute la art. 97
alin.2.
Pina la intrarea in vigoare a noii legi se vor aplica actualele reglementari
cu privire la evidenta terenurilor si publicitatea imobiliara.
ART. 99
Cheltuielile pentru productia anului 1991 efectuate pe terenurile atribuite
in conditiile prezentei legi, pina la data preluarii in posesie, se vor su-
porta de noii titulari ai dreptului de proprietate sau, dupa caz, de folo-
sinta.
ART. 100
Finantarea activitatii de cadastru funciar general, a lucrarilor geodezice,
fotogrammetrice si organizare a teritoriului, precum si a bancilor de date
aferente acestora, la nivel judetean si national, se va realiza de la buget. ART. 101
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
ART. 102
Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al
Romaniei.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga :
- Art. 1-36 si 51-79 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, pu-
blicata in Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974.
- Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea tara-
nimii publicat in Monitorul Oficial nr. 17 din 30 ianuarie 1990, cu exceptia
art. 8-11.
- Legea nr. 9/1990 privind interzicerea temporara a instrainarii terenurilor
prin acte intre vii, publicata in Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990,
cu exceptia art. 2.
- H.C.M. nr. 656/1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la
normele privind evidenta, folosirea, protectia si ameliorarea terenurilor
agricole, publicata in Buletinul Oficial nr. 74 din 16 iului 1975.
- Decretul nr. 115/1959 pentru lichidarea ramasitelor oricaror forme de ex-
ploatare a omului de catre om in agricultura, in scopul ridicarii continue a
nivelului de trai material si cultural al taranimii muncitoare si al dezvol-
tarii constuctiei socialiste, publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari
Nationale a Republicii Populare Romane nr. 10 din 30 martie 1959.
- Orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 februarie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU
Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din
14 februarie 1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN
In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea
parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
promulgam Legea fondului funciar si dispunem publicarea sa in Monitorul
Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU
ANEXA 1
TAXA
procentuala datorata pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol
a terenurilor aflate in extravilan
Clasa terenului agricol
1 2 3 4 5
Taxa procentuala ce se aplica la
pretul de vinzare 800 800 700 600 500
NOTA :
Procentul se aplica la valoarea terenului declarata ca pret de partile din
contractul de instrainare.
Daca valoarea declarata de parti este mai mica decit valoarea normala de
circulatie a terenului, calculata prin inmultirea cu 25 a venitului anual
impozabil pentru terenul respectiv, procentul se calculeaza la valoarea ast-
fel stabilita.
In acelasi mod se calculeaza taxa in cazul in care terenul nu a fost in-
strainat.
ANEXA 2
TAXA
pentru folosirea definitiva a terenurilor forestiere in alte scopuri
decit productia forestiera si defrisarea de paduri
Clasa de calitate
1 2 3 4 5
Taxa procentuala care se aplica la
pretul de vinzare 600 550 500 400 300
Procentul se aplica la valoarea de renta stabilita pentru volumul realizat
la exploatabilitate de specia de baza din zona, considerat la sortimentul
tel, stabilit prin amenajament sau asimilat acestuia.LEGEA Nr. 29 din 21 martie 1991
pentru prelungirea unor termene din Legea
fondului funciar, nr.18/1991

EMITENT : Parlamentul Romaniei
aparuta in MONITORUL OFICIAL Nr. 59 din 22 martie 1991
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Termenul de 30 de zile prevazut de art. 10 alin. 4 din Legea fondului funciar
, nr. 18/1991, pentru introducerea si inregistrarea cererii de stabilire a drep
tului de proprietate se prelungeste cu 15 zile.
In mod corespunzator, se prelungesc si termenele prevazute de art. 36 alin. 2
si art. 93 alin. 1 din aceeasi lege.
Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 21 martie
1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 martie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU
In temeiul art. 82 lit m) din Decretul - lege nr. 92/1990 pentru alegerea
parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
promulgam Legea pentru prelungirea unor termene din Legea fondului funciar,
nr. 18/1991, si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU


ORDONANTA Nr. 46 din 12 august 1994
privind masuri pentru asigurarea finantarii
actiunilor legate de continuarea

aplicarii Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT : GUVERNUL ROMANIEI
aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 august 1994
In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit.
a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonante,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta :
ART. 1
Se aproba prelungirea, pina la data de 31 decembrie 1995, a termenului de
aplicare a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991.
ART. 2
Fondurile necesare pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se
asigura prin prevederile anuale cuprinse in legea bugetului de stat pentru
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
ART. 3
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei repartizeaza lunar fondurile prevazute
la art. 2 oficiilor de cadastru si organizare a teritoriului judetene, prin
directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene.
Oficiile judetene de cadastru si organizare a teritoriului raspund de angajarea
si efectuarea cheltuielilor potrivit destinatiilor aprobate, precum si de
receptia lucrarilor executate si decontate.
ART. 4
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Finantelor va elabora
norme metodologice in aplicarea prezentei ordonante.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemneaza :
---------------
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Alexandru Lapusan,
secretar de stat
-----------------------
Lege Nr. 169 din 27 octombrie 1997
pentru modificarea si completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
Art. 1. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
" (2) Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse in circuitul civil decat daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public."
2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor,oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel."
3. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate inlimita suprafetei de teren de 10 ha de familie, in echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si perntru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta, pana in limita suprafetei mprevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 18/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de autori diferiti.
(2) Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie si carora li s-a aplicat cota de reducere potrivit art. 13 alin. (3) din lege pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formuleaza in cazul in care cota de reducere a depasit procentul de 5%.
(3) Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in raza carora se afla terenul pentru care urmeaza sa se reconstituie dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sub sanctiunea decaderii.
(4) Cererea va cuprinde:
a) numele si prenumele persoanei solicitate si domiciliul acesteia;
b) calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care li s-a reconstituit sau urmeaza sa li se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi;
c) suprafata de teren care li s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita.
(5) La cerere se va anexa:
a) copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, dupa caz, de pe procesul verbal ori fisa de punere in posesie;
b) copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate in plus;
c) o declaratie in care se va mentiona, pe propria raspundere, suprafata totala de teren atribuita in proprietate, prin reconstituire sau constituire, de fammilie, potrivit prezenti legi, chiar daca acestea s-au facut in mai multe localitati sau de la mai multi autori.
(6) Primarul va constitui unregistru special, parafat, numerotat si sigilat, in care se vor inregistra, in ordine cronologica, cererile depuse de persoanele indreptatite, si va emite, la cerere, un bon cu numarul de inregistrare.
(7) Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se va mentiona numarul d inregistrare a cererii si data acesteia.
(8) Primarul sau secretarul consiliului local esteobligat sa primeasca cererea si sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu toate mentiunile precizate in alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, inlauntrul termenului de 90 de zile, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen.
(9) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (6) de catre primar sau secretar atrage dupa sine atat raspunderea administrativa si disciplinara a acestora, potrivit legii, cat si plata de daune cominatorii sau, dupa caz, si de daune-interese.
(10) Dupa expirarea termenului de 90 de zile prevazut la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras, municipiu -, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inlauntrul acestui termen, primarul le va transmite prefectului, sub semnatura.
(11) In termen de 15 zile de la primire, prefectul va intocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care o va transmite, in acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publica Locala.
(12) Dupa intocmirea balantei fondului funciar la nivel de tara, prin lege, se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite."
3 bis. Dupa aricolul 9 se introduce articolul 9.1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 9.1. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridicecarora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole ori detin in orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie in care vor mentiona suprafata de teren agricola atribuita sau, respectiv,detinuta efectiv, in una sau mai multe localitati, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori.
(2) Persoanele fizice vor face declaratia pe propria raspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor."
4. Alineatul 1 al articolului10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Suprafata adusa in cooperativa este cea rezultata de actele proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori."
5. Alineatul (5) al articolului 10 se abroga.
6. Alineatele (4)-(10) ale articolului 11 se abroga.
7. Alineatul (3) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
"(3) De prevederile alin, (2) beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul", "Mihai Viteazul cu Spada" si mostenitorii lor, care au optat si carora li s-a atribuit, la data improprietaririi, teren arabil,cu exceptia celor care l-au instrainat."
8. Alineatul (3) al articolului 17 va avea urmatoul cuprins:
"(3) Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, trec in domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului, urmand a fi puse ; la dispozitia celor care doresc sa intemeieze sau sa dezvolte exploatatii agricole, prin inchiriere, concesionare sau vanzare, in conditiile legii."
9. Alineatele (4), (5) si (6) ale articolului 17 se abroga.
10. Dupa alineatul (3) al articolului 18 se introduce unnuo alineat, care devine alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4). Atribuirea in folosinta nu se poate face in cazurile in care in localitatea respectiva s-au operat reducerile prevazute la art. 13. alin. (3)."
11. La articolul 21 se introduc alineatele (3), (4), (5) si (6) cu urmatorul cuprins:
"(3) Organele reprezentative ale unitatilor de cult, recunoscute de lege, din mediul rural, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de teren agricol care reprezinta diferenta dintre suprafata de 5 ha,in cazul in parohiilor, si suprafata pe care au avut-o in proprietate, dar nu mai mult de 10 ha, si pentru suprafata ca reprezinta diferenta de 10 ha, in cazul manastirilor si schiturilor, si suprafata pe cae au avut-o in proprietate,dar nu mai mult de 50 ha.
(4) Dispozitiile art. 9 raman aplicabile.
(5) Pentru parohiile, schiturile si manastirile din mediul urban, consiliile si organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile alin. (3) si (4).
(6) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricoel care le-au apartinut in proprietate, in limita suprafetelor care le-au avut, si organele reprezentative ale unor unitati de cult, astfel:
a) centrul patriarhal, pana la 200 ha;
b) centrele eparhiale, pana la 100 ha;
c) protoeriile, pana la 50 ha;
d) parohiile din mediul urban, pana la 10 ha.
12. Dupa alineatul (1) al articolului 22 se introduc doua noi alineate, care devin alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti,precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare in actele deproprietate, in cartea funciara, la data intrairii in cooperativa agricola da productie.
(3) Pentru suprafata de teren agricol atribuita de cooperativa ca lot de folosinta, potrivit prevederilor art. 4 din Decretul-lege nr. 42/1990, nu se reconstiutuie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei careia i s-a atribuit, indiferent daca acest teren se afla in continuarea gradinii in intravilan sau in alt loc, in extravilan, cu exceptia celor stramutati, pentru realizarea unor investitii de interes local sau de utilitate publica."
13. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Terenurile situate in intravilanul localitatilor, care au fost atribuite de cooperative, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite pentru constructia de locuinte si anexe gopodaresti, pe care le-au edificat, raman si se inscriu in proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari."
(2) Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau, in lipsa, cu teren situat in extravilan, in imediata vecinatate."
14. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - (1) In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit lotuiri in folosinta unor cooperatori, in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari, asemenea terenuri revin, de drept, in proprietatea detinatorilor initiali sau mostenitorilor acestora."
15. Dupa alineatul (2) al articolului 24 se introduce alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prin investitii, in sensul alin. (2), se intelege lucrarile destinate exploatarii agricole a terenului."
16. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, amplasamentul stabilit si intocmirea documentelor constatatoare prealabile."
17. Dupa alineatul (1) al articolului 26 se introduc patru alineate, care devin alineatele (2), (3), (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(2) In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia masuratorilor, comisia ia act de recunoastere reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini si le consemneaza in documentele constatatoare.
(3) Pentru terenurile aflate in exploatarea societatilor agricole de tip privat, constituite in temeiul Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, comisiile locale si cele judetene, in termen de 12 luni, vor efectua toate operatiunile prevazute la alin. (1) si (2) si vor elibera titlurile de proprietate.
(4) Membrii si conducerea acestor societati agricole au obligatia de a solicita imediat comisiilor locale se efectueze operatiunile prevazute la alineatul precedent, iar comisiile judetene, sa solicite eliberarea titlurilor de proprietate.
(5) Incalcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiintarea, de drept, a societatilor agricole in cauza.
18. Alineatul (5) al articolului 29 se abroga.
19. Alineatul (2) al articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, vor trece in domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului."
20. Alineatul (2) al aticolului 34 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Terenuril proprietate de stat, administrate de institutele si statiunile de cercetari stiintifice, agricole si silvice, destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa, precum si din administrarea Institutului pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor de Plante de cultura si a cemtrelor sale teritoriale, apartin domeniului public si raman in administrarea acestora. In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, va delimita suprafetele de teren strict necesare cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa si pe cele destinate productiei, din administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola."
22. Alineatul (5) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii aprobate, potrivit legii, din intravilanul localitatilor, aflate in administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenirea acestora,dupa caz, la cerere."
23. Dupa articolul 36 se introduc articolele 36.1, 36.2 si 36.3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 36.1. - (1) Persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actoinar in temeiul art. 36 din lege, persoanele carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare agricole si la regiile autonome cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992 privind stabilirea unor drepturi in favoarea persoanelor fizice care detin actiuni in temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, precum si persoanele care au calitatea de locatori, potrivit art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 10 ha de familie, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de autori diferiti, in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 din prezenta lege.
(2) persoanele prevazute la alin. (1), carora li s-a stabilit dreptul in actiuni, inlimita suprafetei de pana la 10 ha in echivalent arabil, pot face cerere, in cazul in care prin aplicarea coeficientului de echivalare, prevazut in regulamentul aprobat de Hotararea Guvernului nr. 131/1991, suprafata de teren poate depasi, ca echivalenta, 10 ha teren arabil, in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) - (9) din prezenta lege.
Art. 36.2. - Persoanele fizice ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 89/1949,precum si al oricaror alte acte normative de expropriere, sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecuta in proprietatea statului, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945,de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza a se face in mai multe localitati sau de autori diferiti, in temenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 din prezenta lege.
Art. 36.3. - (1) Dupa expirarea termenului de 90 de zile, in cazurile prevazute la art. 36.1 si 36.2, primarul va intocmi situatia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevazute si balanta fondului funciar pe localitate si pe fiecare societate comerciala si institut sau statiune de cercetare si productie agricola ori regie autonoma cu profil agricol, din raza teritoriala a localitatii.
(2) Dispozitiile art. 9 alin. (9) raman aplicabile."
24. Alineatul (2) al articolului 39 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Terenurile prevazute al alin. precedent se atribuie din domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului. dupa caz."
25. Alineatul (1) al articolului 40 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40. - (1) Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unitatilor de stat, si care in prezent sunt folosite ca pasuni, fanete si arabil, vor fi restituite in proprietatea comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, si in administrarea primariilor, pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii, pomi, sminceri furajeri, helesteie, lacuri sau cele destinate producerii de legume, fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve, oezarii si campuri experimentale, destinate cercetarii agricole, ce vor fi compensate in suprafata egala cu teren de aceeasi calitate de catre societatile comerciale pe actiuni, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi."
26. Dupa alineatul (1) al articolului 40 se introduce alineatul (2), care va avea urmatorul cuprins:
"(2) Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept in proprietatea comunelor, oraselor sau municipiilor, dupa caz, a acestor terenuri."
27. Alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Persoaele fizice sau, dupa caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri si fanete impadurite au trecut in proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 1 ha, dar nu mai mult de 30 ha, de familie."
28. Alineatul (2) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alineatului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere, ori sunt in curs de executie sau in faza de proiectare, sau terenurile sunt defrisate, se vor atribui alte suprafete de teren, cu respectarea acelorasi conditii, in imediata apropiere."
29. Alineatul (3) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Persoanele prevazute la alin. (1) vor formula cererile in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin.(3)."
30. Alineatul (4) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Terenurile prevzute la alin. (1), precum si la art. 41.1 si 41.2 vor fi gospodarite si exploatate in regim silvic, potrivit legii. Regimul silvic pentru padurile proprietate privata se va elabora si se va aproba in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prin grija Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Punerea in posesie a padurilor, zavoaielor, tufarisurilor, a pasunilor si fanetelor impadurite se va faca numai dupa stabilirea rgimului silvic al acestora."
31. Dupa articolul 41 se introduc articolele 41.1 si 41.2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 41.1. - (1) Fostii composesori sau, dupa caz, mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prevazute la art. 41, pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si in limitele suprafetelor prevazute in acele acte.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul terenurilor exploatate in devalmasie de catre fostii mosneni sau razesi, in cadrul obstilor nedivizate.
(3) Dispozitiile alin. (2) ale art. 41 raman aplicabile.
(4) In cazurile in care terenurile care au apartinut composesoarelor si obstilor sunt situate pe raza teritoriala a mai multor localitati, cererea se face la fiecare dintre ele, pentru suprafata situata pe raza acestora.
(5) Persoanele prevazute la alin. (1) vor formula cererile in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) - (9).
Art. 41.2. - (1) Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor si manastirilor, precum si ale institutiilor de invatamant, pot cererestituirea terenurilor cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fanete si pasuni impadurite, care le-au apartinut in proprietate, in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent daca sunt situate pe raza mai multor localitati.
(2) Cererile impreuna ca actele doveditoare de proprietate se fac in termenul, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) - (9).
(3)( Consiliile locale ale comunelor, oraselor si muicipiilor pot cere restituirea in proprietatea privata a terenurilor cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fanete si pasuni impadurite, in baza carora se atesta aceasta calitate, cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) - (9).
(4) Diapozitiile art. 41 alin. (2) raman aplicabile."
32. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42. - Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum si fostii cetateni romani care si-au redobandit cetatenia romana, indiferent daca si-au stabilit sau nu domicilul in tara, pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera, prevazute la art. 41, care le-au apartinut in proprietate, dar numai pana la limita prevazuta la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, pentru terenurile agricole, si nu mai mult de 30 ha de familie, pentru terenurile cu destinatie forestiera, in termenul cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) - (9)."
33. Alineatul (3) al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Organul imputernicit sa constate situatiile prevazute la alin. (2) este prefectul, care, din ordin, atesta pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia, dupa caz, in proprietatea privata a comunei, a orasului sau a municipiului in a carui raza teritoriala este situat terenul."
34. Dupa capitolul III se va introduce capitolul III.1, care va avea urmatorul cuprins:
CAPITOLUL III.1
Dispozitii procedurale
Art. 44.1. - Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de consiliile locale.
Art. 44.2. - (1) In sensul prezetei legi, comisia locala este autoritatea publica cu activitate administrativa, iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate administrativ-jurisdictionala.
(2) Comisia judeteana si cae locala au, in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila, calitatea procesuala pasiva si, cand este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat conventional, de catre unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat.
Art. 44.3. - (1) Hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului, conform dispozitiilor cuprinse in cap. II din lege, si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoarea recomandata cu confirmare de primire.
(2) Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei circumscriptie este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 44.4. - (1) Dispozitiile art. 44.3 alin. (1) se aplica si in cazul in care plangerea este indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului, in conditiile prevazute in cap. III din prezenta lege.
(2) Dispozitiile alin. (2) al art. 44.3 raman aplicabile.
Art. 44.5. - (1) Poate face obiectul plangerii modificarea sau anularea propriei hotarari de catre comisie.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis, dupa incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale, acte acte administrative contrare propriei hotarari, dispozitiille alin. (2) al art. 44.3 ramanand aplicabile.
Art. 44.6. - Plangerea prevazuta la art. 44.3 poate fi indreptata si impotriva masurilor de punere in aplicare a art. 36 din prezenta lege,cu privire la stabilirea dreptului de a primi actiuni in unitatile agricole de stat, reorganizate in unitati comerciale conform Legii nr. 15/1990, dispozitiile alin. (2) al art. 44.3 ramanand aplicabile.
Art. 44.7. - Plangerea formulata potrivit art. 44.3 - 44.6 suspenda executarea.
Art. 44.8. - Instanta solutioneaza cauza potrivit regulilor prevazute in Codul de procedura civila si in Legea pentru organizarea judecatoreasca. Pe baza hotararii judecatoresti definitive, comisia judeteana, care a emis titlul de proprietate, il va modifica, il va inlocui sau il va desfiinta.
Art. 44.9. - Sentinta civila pronuntata de instanta menitionata la art. 44.8 este supusa cailor de atac prevazute in Codul de procedura civila, cu respectarea dispozitiilor legale in materie.
Art. 44.10. - Tertii care au fost vatamati indrepturile lor prin hotararea comisiei judetene sau prin ordinul prefectului ori in alt mod, prin acte administrative pralabile ordinului, cum este cazul propunerilor primarului, si care nu aveau interes de a se adresa acestor organe, avand deja un titlu de proprietate privata asupra terenului, ori li se recunoscuse un asemenea drept, potrivit legii, nu pot folosi decat calea actiunilor de drept comun, petitorii sau, dupa caz, posesorii, in special revendicarea, si nu procedura prevazuta in acest capitol.
Art. 44.11. - Dispozitiile art. 44.10 se aplica si in cazul in incalcarii dreptului de proprietate publica sau privata al statului ori, dupa caz, al unitatilor administrativ teritoriale.
Art 44.12. - Persoanelor prevazute la art. 44.10 si art. 44.11 nu le sunt opozabile hotararile date de comisiile judetene.
Art. 44.13. - In toate cazuri;e in care legea prevede nulitatea unor operatiuni sau acte juridice, litigiul se judeca potrivit dreptului comun si nu conform procedurii speciale prevazute in prezentul capitol.
Art. 44.14. - (1) In cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie, persoana nemultumita poate face plangere la instanta in circumscriptia careia este situat terenul.
(2) Daca instanta admite plangerea, primarul va fi obligat sa execute inmanarea titlului de proprietate sau, dupa caz, punerea efectiva inposesie, sub sancitunea condamnarii la daune cominatorii pentru fiecare zi de intarziere, anume stabilite in instanta.
(3) Dispozitiile alin. (2) al art. 44.3 se aplica in mod corespunzator.
Art. 44.15 - Litigiile in curs se vor judeca in continuare de catre instantele sesizate, indiferent de faza procesuala in care afla, potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizarii, tinand insa seama, cand este cazul, si de dispozitiile prezentei legi."
35. Alineatul (2) al articolului 54 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile in termenul stabilit de primar, din motive imputabile lor, vor fi sanctionate, anual, cu plata unei sume de la 50000 lei la 100000lei/ha, in raport cu categoria de folosinta a terenului."

36. Alineatul (2) al articolului 55 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cei care nu dau curs somatiei pierd dreptul de folosinta asupra terenului la sfarsitul anului in curs."
37. Dupa alineatul (1) al articolului 57 se intriduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Persoanelel fizice care au schimbat categoria de folosinta a terenurilor agricole pe care le detin in propritate sunt obligate sa comunice, in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceasta operatiune, modificarea intervenita oficiului de cadastru agricol si organizare a teritoriului agricol, judetean sau al municipiului Bucuresti, care are obligatia sa le inregistreze."
38. Alineatul (2) al articolului 57, care dvine alineatul (3)., va avea urmatorul cuprins:
"(3) Schimbarea categoriei de folosinta silvica - paduri, rachitarii, culturi de arbusti, detinute de persoane juridice - se aproba de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului."
39. Alineatul (2) al articolului 61 avea urmatorul cuprins:
"(2) Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, la propunerile care au la baza situatiile inaintate de comune, orase si municipii."
40. Alineatul (3) al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de catre o comisie de specialisti, al carei regulament de organizare si functionare se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului."
41. Alineatul (2) al articolului 62 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categria mentionata la alin. (1) se poate face cu acordul proprietarului. Daca proprietarul nu este de acord, primaria face propuneri motivate prefecturii, care va decide."
42. Dupa alineatul (2) al articolului 62 se introduc alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Daca prefectul decide includerea terenului prevazut la alin. (2) in perimetrul de ameliorare, consiliul local este obligat sa-i atribuie in folosinta, titularului terenului in cauza, o suprafata de teren corespunzatoare, pe toata durata realizarii lucrarilor de ameliorare.
(4) In cazul in care statul nu dispune in localitatea respectiva de un alt teren asemanator pentru rezolvarea situatiei mentionate la alin. (1), iar proprietarul nu este de acord sa primeasca un alt teren la distanta mai mare, se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica, prevazuta de Legea nr. 33/1994.."
43. Alineatul (1) al articolului 67 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67. - (1) Fondurile necesare pentru cercetarea, proiectarea si executerea lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare, ameliorare si punere in valoare a terenurilor degradate si poluate, cuprinse in perimetru, se asigura, in functie de specificul lucrarilor, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cu alte ministere interesate, din Fondul de ameliorare a fondului funciarsi prin alocatiile bugetare."
44. Alineatul (3) al articolului 67 va avea urmatorul cuprins;
"(3) In cazul in care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului, datorita faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice, proprietarii, primaria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si de ameliorare a solului."
45. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 68. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, impreuna cu Academia de stiinte Agricole si Silvice, vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere, eveluare, prognoza si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice, pe baza unui sistem informational, cu asigurarea de banci de date, la nivelul tarii si al judetului, si vor propune masuril necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor, in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie."
46. Alineatul 69 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69. - Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri agricole si silvice in alte scopuri decat productiaagricola si silvica se face numai in conditiile prevazute de prezenta lege."
47. Alineatul (2) al articolului 70 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie, unele constructii, care, prin natura lor, pot genera efecte poluante factorilor de mediu, pot fi amplasate in extravilan. In acest caz, amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact, prealabile, avizate de organele de specialitate, privind protectia mediului inconjurator.
48. Dupa alineatul (2) al articolului 71 se introduce un nou alineat care devine alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I si a-II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrari de imbunatatire funciare, precum si a celor plantate cu vii si livezi, prin extinderea intravilanului localitatilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin hotarare a Guvernului si cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei."
49. Alineatul (3) al articolului 71, care devine alineatul (4), va avea urmatorul cuprins:
"(4) Scoaterea definitiva din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate in extravilanul localitatilor se face cu plata, de catre persoanele fizice sau juridice solicitante, a taxelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezenta lege. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si, respectiv, a Mnisterului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului."
50. Dupa alineatul (4) al articolului 71 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Dispozitiile alin.(4) se aplica si in cazul terenurilor agricole care au fost trecute, potrivit legii, in intravilanul localitatii, in vederea realizarii constructiilor de orice fel."
51. Dupa alineatul (5) al articolului 71, care devine alineatul (6) se introduce alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) De asemenea, se excepteaza de la plata taxelor prevazute la alin. (3) perimetrele agricole din satele sau catunele demolate, aflate in curs de reconstructie."
52. Alineatul (1) al articolului 72 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 72. - (1) Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica,titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol sau silvic, intr-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar."
53. Dupa alineatul (1) al articolului 72 se intriduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Pentru taxa prevazuta la art. 71 alin. (4) si pentru garantia prevazuta la alin. (1), depuse in Fondul de ameliorare a fondului funciar, se primeste de catre titular o dobanda aplicata de banca pentru perioada de depozit."
54. Alineatul (2) al articolului 72, care devine alineatul (3). va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor, la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului terenului, titularul va primi garantia depusa si dobanda bancara."
55. Dupa alineatul (1) al articolului 75 se introduce alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Refuzul nejustificat al detinatorului terenului de a-si da acordul prevazut la alin. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecata, hotararea acesteia inlocuind consimtamantul celui in cauza."
56. Alineatul (1) al articolului 80 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80. - Titularii lucrarilor de investitii sau de productie, care detin terenuri pe care nu le mai folosesc in procesul de productie, cum sunt cele ramase in urma excavarii de materii prime - carbune, caolin, argila. pietris - de la sondele abandonate si altele asemenea, sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare, dandu-le o folosinta agricola, iar daca aceasta nu este posibil, o folosinta piscicola sau silvicola, in termen de 2 ani de la incheierea procesului de productie."
57.Alineatul (3) al articolului 80 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Executia acestor lucrari se face de unitatile specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, din fondurile prevazute de beneficiari, in conditiile legii."
58. Alineatul (2) al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se da de catre oficiul de cadastru agricol si organizare a teritoriului agricol, judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, indiferent de marimea suprafetei necesare, pe baza acordului detinatorilor si cu plata despagubirilor convenite."
59. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 87. - (1) Ocuparea in intregime sau in parte a terenurilor de orice fel, infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare, fara aprobarea primita in conditiile legii, sau refuzul de a elibera terenul astfel ocupatfara drept constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
(2)Daca fapta prevazuta la alin. (1) se savarseste prin violenta, amenintari ori de doua sau de mai multe persoane impreuna, pedeapsa este inchisoare de la 2 la 7 ani."
60. Dupa articolul 87 se introduc articolele 87.1 si 87.2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 87.1. - Fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi, de a impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate sau eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite constituie abuz in serviciu si se pedepseste cu inchisoare de 1 la 5 ani."
"Art. 87.2. - Incalcarea prevederilor art. 9 alin. (5) lit. c) si ale art. 9.1,prin declararea unor suprafete de teren mai mici decat suprafetele pe care le detin, sau nedeclararea unor suprafete de teren, detinute efectiv, constituie infractiuni de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal.
61. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 89. - Contraventiile prevazute la art. 88 se sanctioneaza astfel:
a) cele de la lit. a) - c), cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
b) cele de la lit. d) - h), cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei."
62. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 90. - Sanctiunile se vor aplica si persoanelor juridice, dupa cum urmeaza:
a) cele de la art. 88 lit. a) - c) cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b)cele de la lit. d) - h), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei."
63. Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 91. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si, dupa caz, de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, de imputernicitii prefectului si specialisti imputerniciti de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie sau, dupa caz, de inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean, precum si de catre primar.
(2) Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de catre cei vonovati si, dupa caz, restabilirea situatiei anterioare."
64. Alineatele (1) si (2) ale articolului 93 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 93. - (1) Comisiile comunale, orasenesti si municipale, constituite potrivit prevederilor art. 11, vor efectua lucrarile si operatiunile stabilite de lege, din competenta lor, indiferent daca se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, inaintand aceste lucrari, dupa caz, comisiilor judetene sau prefectului, in vederea eliberarii titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului.
(2) Comisiile prevazute la alin. (1) vor efectua operatiunile de punere in posesie, intocmind in acest scop procese-verbale, pe care le vor inainta comisiilor judetene".
65. Articolul 97 alineatele (1) si (2), articolul 98 si articolul 99 se abroga.
Art. II. - Dispozitiile modificatoare sau de completare ori de abrogare ale prezentei legi nu aduc atingere in nici un fel titlurilor si altor acte de proprietate eliberate, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, la data intocmirii lor.
Art. III. - (1) Sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data incheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991:
a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor fizice care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri;
b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate in domeniul public sau privat al statului, ori in domeniul public al comunelor, oraselor sau municipiilor;
c) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate in intravilanul localitatilor, pe terenurile revendicate de fostii proprietari, cu exceptia celor atribuite conform art. 23 din lege;
d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal;
e) actele de constituire a dreptului de proprietate, in conditiile art. 20, in localitatile in care s-a aplicat cota de reducere prevazuta de lege;
f) actele de constituire a dreptului de proprietate, in conditiile art. 20 si in cazul in care in localitatea respectiva nu s-a constituit dreptul de proptietate persoanelor indreptatite de lege;
g) trasferurile de terenuri dintr-o localitate in alta, efectuate cu incalcarea conditiilor prevazute de lege, in scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului;
h) actele de vanzare-cumparare privind constructiile efectuate unei utilizari sociale sau culturale - case de locuit, crese, gradinite, cantine, camine culturale, sedii si altele asemenea - ce au apartinut cooperativelor agricole de productie, cu incalcarea dispozitiilor imperative prevazute la ultimul alineat al art. 28 din lege.
(2) Nulitatea poate fi invocata de primar, prefect, procuror si de alte persoane care justifica un interes legitim, iar solutionarea cererilor este de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, care au pelnitudine de jurisdictie.
(3) In situatia in care, pe terenurile are au facut obiectul unor acte juridice, constatate nule potrivit alin. (1), s-au edificat constructii de orice fel, sunt aplicabile dispozitiile art. 494 din Codul civil.
Art. IV. - (1) Persoanele care nu au depus cereri in termenul prevazut de Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru reconstituirea dreptului de proprietate, ori aceste cereri s-au pierdut sau cu privire la care nu au primit nici un raspuns, se pot adresa cu o noua cerere comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor care, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, nu aveau vocatie sa solicite si, respectiv, sa li se reconstituie dreptul de prorietate.
Art. V. - Prin lege speciala, dupa intocmirea balantei fondului funciar se va reglementa atribuirea in folosinta sau, dupa caz, in proprietate de terenuri agricole din domeniul privat al statului, familiilor tinere, specialistilor din mediul rural veteranilor de razboi carora nu li s-au atribuit terenuri potrivit Legii nr. 44/1994, precum si personalului didactic, in conditiile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
Art. VI. - Anexa r. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta lege.
Art. VII. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN
ANEXA
TAXA PROCENTUALA
datorata pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan
____________________________________________________________________________
Clasa terenului agricol
1 2 3 4 5
_______________________________________________________________________________
Taxa procentuala care se aplica la pretul 400 350 300 250 200
de vanzare
________________________________________________________________________________
NOTA:
Procentul se aplica la valoarea terenului, declarata ca pret de partile din contractul de instrainare.
In situatia in care terenul nu a facut obiectul vanzarii-cumpararii si acesta este proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donatie, asociere, taxa se calculeaza la valoarea de circulatie a terenului din zona respectiva.


HOTARIREA nr. 131 din 27 februarie 1991
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura
de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor


EMITENT : Guvernul Romaniei
aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 4 martie 1991
Guvernul Romaniei hotaraste :
ART. 1
Se aproba Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si func-
tionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra
terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate,
precum si punerea in posesie a proprietarilor.
ART. 2
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Mediului vor
asigura indrumarea necesara pentru buna desfasurare a actiunii de aplicare a
Legii fondului funciar si a regulamentului.
ART. 3
Comisiile comunale, orasenesti sau municipale, cu sprijinul comisiilor jude-
tene si a municipiului Bucuresti, vor urmari si vor lua masuri ca la punerea in
posesie a detinatorilor de terenuri, potrivit legii, sa nu se produca nici un
fel de degradari sau distrugeri ale culturilor, plantatiilor, fermelor zooteh-
nice sau altor bunuri.
ART. 4
Prevederile art. 2 si 3 se vor aplica concomitent cu desfasurarea la timpul
optim a tuturor lucrarilor agricole de sezon.
Conducerile unitatilor agricole, cu sprijinul prefecturilor si directiilor
generale pentru agricultura si alimentatie, vor stabili, cu consultarea persoa-
nelor indreptatite, structura culturilor ce se vor insaminta in aceasta prima-
vara in cadrul fiecarui perimetru.
ART. 5
Executarea lucrarilor se va face cu concursul statiunilor pentru mecanizarea
agriculturii, iar creditele se vor acorda la cerere unitatilor de productie si
vor fi rambursate de noii titulari ai dreptului de proprietate sau de folosin-
ta, in baza prevederilor art. 33 si 99 din Legea fondului funciar, cu procedu-
ra prevazuta la art. 39 din regulamentul aprobat prin prezenta hotarire.
ART. 6
Ministerul de Interne, prin organele de politie, va asigura sprijin si pro-
tectie comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, in vederea desfasurarii
in bune conditii a activitatii acestora.
ART. 7
Membrii comisiilor constituite conform art. 1 vor fi asimilati cu functiona-
rii aflati in exercitiul autoritatii de stat.
ART. 8
Se aloca din bugetul de stat suma de 980 milioane lei necesara aplicarii pre-
vederilor Legii fondului funciar.
Indemnizatia pentru membrii comisiilor comunale, orasenesti sau municipale si
ai comisiilor de lichidare se stabileste la 2000 lei pe luna de persoana, po-
trivit prevederilor art. 94 din Legea fondului funciar.
ART. 9
Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenuri-
lor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si
punerea in posesie a proprietarilor, impreuna cu anexele nr. 1-27 la acesta,
fac parte integranta din prezenta hotarire.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
REGULAMENT
privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si
modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie
a proprietarilor
CAP. 1
Constituirea comisiilor
ART. 1
In scopul stabilirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a
membrilor cooperatori, a mostenitorilor acestora, in conditiile legii, precum
si a altor persoane prevazute de lege, al emiterii titlurilor de proprietate,
cit si pentru atribuirea terenurilor si punerea in posesie, se constituie co-
misii comunale, orasenesti, municipale si judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti, care vor functiona in baza prevederilor art. 11 din Legea fondului
funciar si conform prezentului regulament.
ART. 2
Comisiile comunale, orasenesti sau municipale se constituie prin decizia pre-
fecturii, respectiv a Primariei municipiului Bucuresti, si vor fi formate din :
- primarul, secretarul si agentul agricol sau un alt functionar al primariei;
- 10-15 cetateni din raza fiecarei comune, oras sau municipiu, alesi de adu-
narea locuitorilor, care sa cuprinda pe cei mai buni gospodari din toate cate-
goriile indreptatite sa primeasca terenuri in proprietate.
In cazul cind comuna cuprinde mai multe sate, numarul cetatenilor poate fi de
maximum 19, alesi proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare
sat.
Pentru alegerea cetatenilor care fac parte din comisie, primariile vor orga-
niza o adunare a reprezentantilor familiilor, care va fi legal constituita daca
este prezenta majoritatea simpla (jumatate plus unu) din numarul acestora. Ho-
tarirea privind alegerea reprezentantilor locuitorilor in comisie se adopta cu
majoritatea absoluta (2/3 din numarul reprezentantilor familiilor prezenti la
adunare) ; fiecare familie va fi reprezentata de o singura persoana ;
- inginerul sef, contabilul sef si 1-2 sefi de ferma din cooperativa agrico-
la de productie al carei teren face obiectul stabilirii dreptului de proprie-
tate ;
- directorul unitatii agricole de stat sau seful fermei care detine teren pe
raza localitatii ;
- un jurist din sistemul de organizare al agriculturii si alimentatiei sau
din aparatul propriu al prefecturii si primariilor, ori din unitatile subordo-
nate acestora ;
- seful ocolului silvic sau un reprezentant al acestuia ;
- seful sistemului hidrotehnic (gospodarirea apelor) sau un reprezentant al
acestuia ;
- 1-2 specialisti in masuratori topografice, cadastru si organizarea terito-
riului care se asigura de la urmatoarele unitati : directia generala pentru a-
gricultura si alimentatie, oficiul de cadastru si organizare a teritoriului,
intreprinderea de executie si exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare,
oficiul de studii pedologice si agrochimice, intreprinderea de intretinere si
exploatare a pajistilor, precum si de alte unitati din judet care au asemenea
specialisti.
In mod exceptional, in judetele in care nu se poate asigura numarul de spe-
cialisti prevazuti la alineatul precedent, Ministerul Agriculturii si Alimenta-
tiei si Ministerul Mediului, la cererea prefectului, vor desemna astfel de spe-
cialisti de la institute si alte unitati din subordinea acestora.
In componenta comisiei se va asigura si un numar de 3-5 membri supleanti.
Conducerea si coordonarea comisiei comunale, orasenesti sau municipale se
asigura de catre primar, ajutat de juristul din comisie. Comisia, in prima sa
sedinta in plen, va stabili programul de lucru, astfel ca actiunea sa se desfa-
soare si sa se incheie in termenul prevazut de lege.
Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea si
controlul comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
ART. 3
Comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, este numita prin deci-
zia prefecturii sau a Primariei municipiului Bucuresti si condusa de prefect,
respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti, si va fi formata din :
- subprefectul, respectiv viceprimarul municipiului Bucuresti ;
- secretarul prefecturii, respectiv al Primariei municipiului Bucuresti ;
- directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie;
- notarul sef al notariatului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti,
sau, dupa caz, un notar desemnat de acesta ;
- directorul oficiului de cadastru si organizare a teritoriului ;
- directorul trustului de I.A.S. ;
- directorul oficiului de studii pedologice si agrochimice ;
- directorul intreprinderii de intretinere si exploatare a pajistilor ;
- directorul filialei teritoriale a Regiei autonome a padurilor "Romsilva" -
R.A. ;
- presedintele comisiei judetene pentru zona montana ;
- directorul intreprinderii de executie si exploatare a lucrarilor de imbuna-
tatiri funciare ;
- directorul directiei pentru administratia locala de stat ;
- directorul directiei apelor sau un delegat desemnat de acesta ;
- primarul Sectorului agricol Ilfov, in cadrul comisiei municipiului Bucur-
resti.
In componenta comisiei se va asigura si un numar de 3 membri supleanti.
In vederea sprijinirii comisiei judetene pentru indeplinirea atributiilor
ce-i revin, se va constitui un colectiv de lucru format din specialisti stabi-
liti de conducatorii unitatilor mai sus aratate, care insa nu fac parte din
comisie.
CAP. 2
Atributiile comisiilor
ART. 4
Comisiile comunale, orasenesti sau municipale au urmatoarele atributii prin-
cipale :
a) preiau si inregistreaza cererile formulate pentru atribuirea de teren in
proprietate sau in folosinta ;
b) solicita orice relatii si date sau, dupa caz, actele doveditoare prevazute
la art. 9 si 10 din lege ;
c) stabilesc suprafata de teren ce urmeaza a fi atribuita in proprietate sau
folosinta persoanelor indreptatite, precum si celelalte situatii privind resti-
tuirea unor terenuri ;
d) completeaza, in baza datelor si situatiilor stabilite, anexele nr. 1-20
din regulament ;
e) primesc si transmit comisiei judetene contestatiilor cu privire la supra-
fata stabilita potrivit lit. c) ;
f) intocmesc situatia definitiva privind persoanele indreptatite sa li se
atribuie teren, cu suprafetele stabilite a fi atribuite fiecareia ;
g) inainteaza si prezinta comisiei judetene situatia definitiva, impreuna cu
documentatia necesara ;
h) pun in posesie persoanele indreptatite a primi terenuri, dupa validarea de
catre comisia judeteana a propunerilor facute ;
i) exercita orice alte atributii ce ii revin din lege si din prezentul regu-
lament.
ART. 5
Comisiile judetene au urmatoarele atributii principale :
a) organizeaza instruirea comisiilor comunale, orasenesti si municipale si
asigura distribuirea Legii fondului funciar, a regulamentului, a unor harti si
planuri, precum si a altor materiale necesare desfasurarii in bune conditii a
activitatii acestora ;
b) asigura indrumarea si controlul comisiilor comunale, orasenesti si munici-
pale prin desemnarea tuturor membrilor din comisia judeteana pe comune, orase
si municipii ;
c) verifica legalitatea propunerilor comisiilor comunale, orasenesti sau mu-
nicipale ;
d) solutioneaza contestatiile formulate impotriva masurilor stabilite de co-
misiile subordonate ;
e) valideaza sai invalideaza masurile stabilite de comisiile comunale, orase-
nesti sau municipale ;
f) emit titlurile de proprietate ;
g) executa orice alte atributii ce le revin din lege si din prezentul regula-
ment.
CAP. 3
Functionarea comisiilor
ART. 6
Comisiile comunale, orasenesti sau municipale isi desfasoara activitatea in
plen, in prezenta a cel putin 3/4 din numarul membrilor acestora, cu prezenta
obligatorie a primarului ; membrii comisiilor pot lipsi numai in caz de forta
majora, situatie in care vor fi inlocuiti cu membri supleanti. Lucrarile de se-
cretariat ale comisiei se asigura de secretarul primariei.
ART. 7
Comisiile judetene sau a Primariei municipiului Bucuresti isi desfasoara ac-
tivitatea in prezenta a cel putin 3/4 din numarul membrilor.
ART. 8
Secretariatul comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se asi-
gura de catre seful serviciului secretariat al prefecturii, respectiv al Pri-
mariei municipiului Bucuresti, impreuna cu directorul oficiului de cadastru si
organizare a teritoriului, pentru partea tehnica.
ART. 9
Hotaririle comisiilor judetene si ale celor subordonate se adopta cu majori-
tatea de 3/4 din numarul celor prezenti si se consemneaza intr-un proces-verbal
semnat de toti participantii.
Pentru adoptarea hotaririlor, comisiile pot solicita prezentarea tuturor ac-
telor necesare si pot audia orice persoana.
CAP. 4
Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
ART. 10
In scopul cunoasterii prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, prima-
riile o vor afisa in locuri publice.
Totodata, primariile si prefecturile vor lua masuri ca prevederile legii si
regulamentului sa fie publicate in ziarele locale.
ART. 11
Lucrarile privind stabilirea dreptului de proprietate pentru membrii coopera-
tivelor agricole de productie si celelalte persoane prevazute de lege se fac de
catre comisiile comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz, luindu-se in
considerare suprafata terenurilor aduse la intrarea in cooperativa, inclusiv
terenurile din intravilan si suprafata terenurilor detinute de cooperativa la
data de 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar
general, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pina
la data intrarii in vigoare a legii, exclusiv suprafata detinuta in folosinta
provenita din izlazurile comunale.
ART. 12
Potrivit prevederilor legii, stabilirea dreptului de proprietate se face nu-
mai la cerere, formulata de fiecare persoana indreptatita. Cind sint mai multi
mostenitori, cererea se poate face si in comun, fiecare dintre ei semnind-o.
In cerere se vor mentiona urmatoarele date si elemente : numele si prenumele
solicitantului si ale parintilor, calitatea, gradul de rudenie, suprafata de
teren la care se socoteste indreptatit, precum si orice alte date necesare pen-
tru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.
La cerere se vor anexa : acte de proprietate, certificat de mostenitor, hota-
rire judecatoreasca, daca exista, in toate cazurile certificat de nastere, cer-
tificat de deces al autorului in cazul mostenitorilor, precum si orice alte ac-
te din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.
Totodata, la cerere se va anexa declaratia prevazuta in art. 9 alin. 2 din
lege.
Cererea impreuna cu actele mentionate mai sus, se depun la primaria in a ca-
rei raza teritoriala este situat terenul, fie personal, fie prin posta, inaun-
trul termenului de 30 de zile prevazut de lege.
In cazul in care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele
doveditoare in original si cite o copie simpla semnata pentru conformitate sau
o copie xerox, raminind la comisie numai copiile acestora.
Cind cererea se transmite prin posta, la aceasta se vor anexa fie copii sim-
ple semnate pentru conformitate pe propria raspundere de catre solicitant, fie
copii xerox.
In toate cazurile, cererea poate fi rezolvata si fara prezenta solicitantu-
lui. Prezenta este obligatorie la primirea titlului care trebuie semnat si la
punerea in posesie.
ART. 13
Stabilirea suprafetei de teren din intravilan si extravilan adusa in cooperativa de membrii cooperatori sau, dupa caz, preluata de cooperativa in
orice mod se face conform prevederilor art. 8 din lege. Suprafetele se inscriu in anexa nr. 1.
ART. 14
Stabilirea dreptului de proprietate pentru cooperatorii in viata se face pe
numele persoanelor indreptatite, iar pentru cooperatorii decedati, pe numele
mostenitorilor. Cind sint mai multi mostenitori, stabilirea dreptului de pro-
prietate se face pe numele tuturor mostenitorilor.
In situatia in care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus ce-
reri la comisie mai multe categorii de mostenitori, cererile mostenitorilor le-
gali vor fi luate in considerare, prin excludere, in urmatoarea ordine de pre-
ferinta :
I. cele ale descendentilor directi (copii, nepoti, stranepoti), singuri sau
in concurs cu sotul supravietuitor, excluzind pe toti ceilalti mostenitori ;
copiii exclud pe nepoti si acestia pe stranepoti, in afara de cazul in care
nepotii sau, dupa caz, stranepotii vin la mostenire in locul parintelui decedat
anterior autorului succesiunii ;
II. cele ale colateralilor privilegiati (frati, surori si descendentii aces-
tora - copiii si nepotii acestora) si ale ascendentilor de gradul I (parinti)
impreuna sau singuri si, dupa caz, in concurs cu sotul supravietuitor, exclu-
zind pe ceilalti mostenitori de grad mai indepartat ; fratii si surorile exclud
pe descendentii lor ; acestia din urma pot veni la mostenire in locul tatalui
sau mamei (frate sau sora), in cazul in care acestia au decedat anterior auto-
rului succesiunii ;
III. cele ale ascendentilor de gradul II (bunici), singuri sau in concurs cu
sotul supravietuitor ;
IV. cele ale colateralilor de gradul III (unchi, matusi), excluzind pe cei-
lalti mostenitori de grad mai indepartat, singuri sau, dupa caz, in concurs cu
sotul supravietuitor ;
V. cele ale mostenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane
cu vocatie succesorala, singuri sau in concurs cu sotul supravietuitor.
Sotul supravietuitor vine singur la mostenire daca nu exista nici unul din
gradele de mostenitor prevazute mai sus.
In cazul cind exista mostenitori testamentari si formuleaza cereri, ei vor fi
trecuti, de asemenea, in titlul de proprietate, impreuna cu ceilalti mosteni-
tori legali, care au vocatie, potrivit cu documentele prezentate, urmind ca
raporturile dintre ei sa fie solutionate potrivit dreptului comun.
In situatia in care cooperatorii decedati sau adus in cooperativa o suprafata
mai mare de 10 ha sau aceasta a preluat in orice mod de la autor o suprafata
mai mare de 10 ha, mostenitorii acestora pot primi impreuna o suprafata maxima
de 10 ha, astfel cum rezulta din prevederile art. 8 alin. 3, art. 9 alin. 1 si
art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar.
In cazul in care suprafata adusa de autor sau preluata in orice mod de la
acesta nu asigura minimum 0,5 ha de persoana, mostenitorii nu vor putea primi
in proprietate decit suprafata adusa sau preluata cu diminuarile, cind este ca-
zul, prevazute de lege, chiar daca aceasta este sub 0,5 ha de fiecare mosteni-
tor, astfel cum rezulta, de asemenea, din art. 8 alin. 3 si art. 12 alin. 3 din
Legea fondului funciar.
Membrii cooperatori in viata, fie ca au adus sau nu terenuri in cooperativa,
se inscriu cu suprafata stabilita de comisie in tabele anexa nr. 2.a. si 2.b.,
iar mostenitorii cooperatorilor decedati se inscriu cu suprafata stabilita in
tabelul anexa nr. 3.
ART. 15
Persoanele, precum si - dupa caz - mostenitorii acestora, ale caror terenuri
au trecut, cu sau fara titlu, in proprietatea cooperativei fara ca ele sa fi
dobindit calitatea de cooperatori, se inscriu cu suprafata stabilita de comisie
in tabelul anexa nr. 4.
ART. 16
Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" si
"Mihai Viteazul cu Spade", care au optat si li s-a atribuit la data improprie-
taririi teren arabil, precum si - dupa caz - mostenitorilor lor, cu exceptia
celor care l-au instrainat, se inscriu cu suprafata stabilita de comisie in ta-
belul anexa nr. 5.
ART. 17
Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mos-
tenitorii celor decedati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria
Revolutiei din decembrie 1989, primesc la cerere in proprietate 10.000 mp, te-
ren echivalent arabil, si se inscriu in tabelul anexa nr. 6 (mostenitorii pri-
mesc impreuna suprafata de 10.000 mp).
ART. 18
Proprietarilor particulari cu domiciliul in Romania care nu s-au inscris in
cooperativele agricole de productie sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, ale
caror terenuri sint comasate in actualul perimetru al cooperativei si nu au
fost compensati cu alte terenuri, la cerere li se va stabili dreptul de propri-
etate si se inscriu in tabelul anexa nr. 7.
ART. 19
In localitatile cu cetateni romani apartinind minoritatii germane sau in cele
in care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate, deposedate de
terenuri, la cerere, se vor atribui in proprietate, cu prioritate acestora sau
mostenitorilor lor, terenuri, in conditiile prevazute de art. 16 din lege, care
se inscriu in tabelul anexa nr. 8.
ART. 20
Persoanele care nu au calitatea de cooperatori, dar care au lucrat ca anga-
jati in ultimii 3 ani in cooperativa agricola de productie sau in asociatii
cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafata de teren in proprietate
din terenurile prevazute la art. 17, daca fac dovada ca sint stabiliti in loca-
litate sau declara, in scris, ca se stabilesc in aceasta si ca nu detin in pro-
prietate alte terenuri.
Persoanele si suprafata stabilita de comisie se inscriu in tabelul anexa nr.
9.a. In acelasi mod se procedeaza si in cazul persoanelor care au fost deporta-
te si nu beneficiaza de dispozitiile art. 13-15 din lege, care se inscriu in
tabelul anexa nr. 9.b.
ART. 21
Pentru determinarea suprafetelor necesare stabilirii dreptului de proprieta-
te conform prevederilor art. 13-15 din lege, comisia va insuma suprafetele pro-
puse a se atribui, inscrise in tabelele anexa nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.a, 9.b., 11, 13, iar suprafata rezultata va fi comparata cu suprafata cooperativei inscrisa in cadastrul funciar general la data de 1 ianuarie 1990.
In situatia in care suprafata de teren agricol a cooperativei, la data de
1.01.1990, este mai mica decit cea rezultata prin insumarea suprafetelor din
tabele de mai sus, stabilirea suprafetei ce urmeaza sa fie atribuita in propri-
etate se face, conform art. 13, prin reducerea unei cote procentuale rezultate
din diferenta dintre cele doua suprafete care se aplica corespunzator celor
inscrisi in tabele anexa nr. 2.a., 3, 4, 5, 7, 8, 9.a., 9.b., 11, 13, urmarin-
du-se ca suprafata sa nu scada sub limita stabilita - minima - pentru fiecare
categorie prevazuta de lege.
In situatia in care rezulta o rezerva de teren, comisia va stabili atribuirea
acesteia in proprietate sau in folosinta persoanelor indreptatite prevazute de
lege.
ART. 22
Personalului de specialitate din serviciile publice comunale i se va stabili,
de catre comisie, suprafata ce urmeaza sa fie atribuita in folosinta, conform
art. 18 din lege, care se inscrie in tabelul anexa nr. 10. Tabelul se depune la
primarie, care va emite decizii in acest sens.
ART. 23
Personalul de specialitate care si-a desfasurat activitatea in unitatile a-
gricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale, pre-
vazute de art. 95 din lege, caruia i se atribuie teren cu prioritate in pro-
prietate, conform art. 18 alin. 1 ori art. 20 din lege, se inscrie in tabelul
anexa nr. 11.
ART. 24
Familiile carora urmeaza sa li se atribuie teren in localitatile cu excedent
de suprafata agricola si cu deficit de forta de munca, conform art. 20 din lege
, se inscriu cu suprafetele stabilite in tabelul anexa nr. 12.a.
Familiile din alte localitati din cadrul judetului ori din alte judete, ca-
rora urmeaza sa li se atribuie teren in conditiile art. 20 din lege, se inscriu
in tabelul anexa nr. 12.b.
In acest scop, comisiile judetene vor aduce la cunostinta, prim mass-media,
suprafetele de teren agricol ce constituie excedent.
ART. 25
Suprafetele de teren stabilite conform art. 21 din lege pentru parohiile,
schiturile si manastirile din mediul rural se inscriu in tabelul anexa nr. 13.
ART. 26
Terenurile proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu personalita-
te juridica, cu exceptia asociatiilor cu profil zootehnic care se vor infiinta,
conform art. 28 din lege, se inscriu in tabelul anexa nr. 14.a. Dupa stabilirea
suprafetei ce revine fiecarui titular si validarea de catre comisiile judetene
a optiunii lor potrivit prevederilor art. 26 din lege, vor fi pusi in posesia
terenurilor, grupat in cadrul asociatiei.
Pentru asociatiile de tip privat cu personalitate juridica de profil zooteh-
nic, care se infiinteaza conform art. 28 din lege, terenurile necesare bazei
furajere se inscriu in tabelul anexa nr. 14.b., urmind ca la punerea in posesie
sa se procedeze potrivit prevederilor alineatului precedent.
Terenurile care devin proprietatea societatilor comerciale pe actiuni infiin-
tate conform prevederilor art. 29 din lege, prin reorganizarea asociatiilor
intercooperatiste sau de stat si cooperatiste, se inscriu in tabelul anexa nr.
14.c.
ART. 27
Terenurile cu vegetatie forestiera - paduri, zavoaie, tufarisuri, pasuni im-
padurite -, care au apartinut persoanelor fizice, se restituie, la cerere, fos-
tilor proprietari sau mostenitorilor acestora, intr-o suprafata egala cu cea
trecuta in proprietatea statului, dar nu mai mult de 1 ha, din trupurile izola-
te sau la liziera padurii, evitindu-se zonele cu rol de protectie, conform pre-
vederilor art. 41 din lege, si se inscriu in tabelul anexa nr. 15.
Aceste terenuri vor fi puse la dispozitie unitatilor silvice.
ART. 28
Dupa definitivarea tabelelor anexa nr. 2-20 si aprobarea lor prin proces-ver-
bal de catre comisiile comunale, orasenesti sau municipale, acestea vor fi afi-
sate la sediul primariei pentru luarea la cunostinta de cei interesati. Fiecare
tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu mentiunea datei afisarii.
Persoanele nemultumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate
de catre comisiile comunale, orasenesti sau municipale pot face, in termen de 5
zile de la comunicare, contestatie adresata comisiei judetene, pe care o depun
la secretariatul comisiei comunale, orasenesti sau municipale, care este obli-
gat sa o inregistreze si sa o inainteze, prin delegat, la secretarul comisiei
judetene, in termen de 3 zile.
Comisiile comunale, orasenesti sau municipale, imediat dupa expirarea terme-
nelor prevazute mai sus, vor inainta documentatia comisiilor judetene.
Comisia judeteana va analiza propunerile primite de la comisiile comunale,
orasenesti sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii in
legatura cu stabilirea dreptului de proprietate, precum si contestatiile celor
care s-au considerat nemultumiti de modul de stabilire a dreptului de proprie-
tate de catre comisia comunala, oraseneasca sau municipala.
Dupa analizare, comisia judeteana, prin hotarire, va solutiona contestatiile
si va valida sau invalida propunerile si le va transmite, prin delegat, in ter-
men de 3 zile, comisiilor subordonate, care le vor afisa imediat la sediul pri-
mariei si vor comunica, sub semnatura, persoanelor care au formulat contestatii
, hotarirea comisiei judetene.
De la data comunicarii sub semnatura, persoanele nemultumite pot face plinge-
re impotriva hotaririi comisiei judetene la judecatorie in termen de 30 de zile.
ART. 29
Paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevazute de
lege, comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor stabili suprafata izla-
zurilor comunale care se formeaza din suprafata izlazului aflat in prezent in
administrarea primariilor, din suprafata provenita din izlazul care a fost dat
in folosinta unor cooperative agricole de productie, prevazute la art. 32 din
lege, precum si din suprafata provenita din izlazurile comunale care a fost
transmisa unor unitati de stat prevazute la art. 40 din lege. In comunele com-
puse din mai multe localitati, suprafata de izlaz va fi defalcata pe sate.
Aceste terenuri, la propunerea comisiilor comunale orasenesti sau municipale,
prin decizia prefecturii trec in proprietatea privata a comunelor, oraselor sau
, dupa caz, a municipiilor si se inscriu in tabelul anexa nr. 16.
ART. 30
Pentru familiile din zona montana, care se incadreaza in prevederile art. 39
din lege, la primarii se va constitui o comisie formata din : primar, secreta-
rul primariei, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei jude-
tene pentru zona montana si 5-10 gospodari si intelectuali care se bucura de
prestigiu in localitatea respectiva.
Comisia analizeaza, in plen, cererile primite si va stabili familiile indrep-
tatite sa primeasca in proprietate terenuri agricole, iar primaria va propune
prefecturii emiterea deciziei pentru atribuirea in proprietate a acestor tere-
nuri.
In vederea atribuirii in proprietate pentru fiecare familie stabilita de co-
misia locala se intocmeste o documentatie care contine hotarirea comisiei comu-
nale, consemneaza intr-un proces-verbal, schita topografica a terenului propus
pentru improprietarire cu mentionarea suprafetei totale si pe categorii de fo-
losinta, precum si cererea celui in cauza. Suprafetele atribuite in proprietate
se inscriu in tabelul anexa nr. 18. Pe baza titlului de proprietate, proprieta-
rul are obligatia sa se inscrie cu suprafata respectiva in cadastrul funciar,
registrul agricol si, dupa caz, in cartea funciara si la organul financiar
local.
ART. 31
Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat
, ca efect al unor legi speciale, altele decit cele de expropriere, si care se
afla in administrarea unitatilor agricole de stat sau, dupa caz, mostenitorii
acestora, in conformitate cu art. 36 din lege, devin, la cerere, actionari la
societatile comerciale infiintate conform Legii nr. 15/1990 din actualele uni-
tati agricole de stat. Persoanele prevazute mai sus pot primi in conditiile
art. 38 din lege, le cerere, o suprafata de 5.000 mp de familie, in echivalent
arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafetei de 5.000 mp
de familie se face in situatia cind proprietarilor sau mostenitorilor acestora
nu li s-a atribuit suprafata minima din alte suprafete de teren, potrivit
legii. Numarul de actiuni primite impreuna cu suprafata atribuita nu va putea
depasi valoarea a 10 ha teren de familie in echivalent arabil. Persoanele care
se incadreaza in aceasta categorie se inscriu in tabelul anexa nr. 19.
ART. 32
Persoanelor sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, al caror teren agricol
intrat in proprietatea statului si aflat in administrarea primariei, la data
intrarii in vigoare a Legii fondului funciar, la cerere, li se vor restitui te-
renurile, fara a putea depasi suprafata de 10 ha de familie, in echivalent ara-
bil, sau, dupa caz, pentru toti mostenitorii autorului lor, conform prevederi-
lor art. 37 din lege. Persoanele care se incadreaza in aceasta categorie se
inscriu in tabelul anexa nr. 20.
ART. 33
Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosinta in echivalent a-
rabil, este prevazuta in anexa nr. 21.
CAP. 5
Emiterea titlurilor de proprietate si punerea in posesie a proprietarilor
ART. 34
Pe baza documentatiilor inaintate de comisiile comunale, orasenesti sau muni-
cipale, comisia judeteana, dupa operatiunea de validare, emite titlul de pro-
prietate, conform modelului anexa nr. 27. Documentatiile se trimit in doua
exemplare, din care unul se retine si se depoziteaza la arhiva oficiului de ca-
dastru si organizare a teritoriului. Formularele de titlu de proprietate se ti-
paresc pe hirtie speciala format A-3, ca imprimat cu regim special in carnete
in numar de cite 100 exemplare. Acestea se vor tipari prin grija Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei si se vor difuza comisiilor judetene si a munici-
piului Bucuresti, in raport de necesitati.
Titlul de proprietate pentru cetatenii in viata se emite persoanelor indrep-
tatite (sot, sotie), iar pentru mostenitori se emite un singur titlu de propri-
etate pentru terenurile ce au apartinut autorului lor, in care se nominalizeaza
toti solicitantii indreptatiti, urmind ca pentru iesirea din indiviziune, ulte-
rior, acestia sa procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se
completeaza cu tus negru si se numeroteaza incepind de la nr. 1, in fiecare ju-
det. In titlu se vor inscrie numele si prenumele titularului, precum si initia-
la tatalui. In cazul in care alaturi de sotul supravietuitor vin la mostenire
si alti mostenitori, potrivit celor prevazute la art. 14 alin. 2 si 3, la ru-
brica "prin reconstituirea dreptului de proprietate" se inscrie suprafata atri-
buita persoanelor care au detinut terenuri in proprietate sau, dupa caz, moste-
nitorilor acestora, precum si in cazurile prevazute la art. 21 din lege, iar
la rubrica "prin constituirea dreptului de proprietate" se inscrie suprafata
atribuita pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.
Titlul se semneaza de : prefect, secretarul prefecturii, directorul general
al directiei generale pentru agricultura si alimentatie si de directorul ofi-
ciului de cadastru si organizare a teritoriului. Pentru municipiul Bucuresti,
titlul se semneaza de primarul general, secretarul primariei, directorul gene-
ral al directiei generale pentru agricultura si alimentatie si de directorul
oficiului de cadastru si organizare a teritoriului. Partile detasabile ale tit-
lurilor de proprietate semnate se transmit comisiilor comunale, orasenesti sau
municipale, care le vor inscrie in registrul agricol, dupa care le vor inmina,
sub semnatura, titularilor, iar partea nedetasabila (cotorul) a titlului de
proprietate se retine si se depoziteaza la arhiva oficiului de cadastru si
organizare a teritoriului.
In acest sens, comisiile vor intocmi un registru care va cuprinde numele si
prenumele titularului, numarul titlului de proprietate si semnatura primitoru-
lui.
Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plingeri la jude-
catorie se vor completa si elibera dupa pronuntarea hotaririi judecatoresti.
ART. 35
In baza titlului de proprietate eliberat pe baza optiunii exprimate in scris
de catre fiecare proprietar, in conditiile art. 26 din lege, comisia comunala,
oraseneasca sau municipala va proceda la delimitarea zonelor teritoriale in
care urmeaza sa fie pusi in posesie titularii, tinind seama de conditiile con-
crete teritoriale (relief, calitatea solului, categoria de folosinta, distanta
fata de localitate si caile publice de comunicatie, amenajarile pentru imbuna-
tatiri funciare). Aceasta delimitare, precum si parcelarea pe proprietari, se
fac pe planul de situatie al fiecarei localitati, in cadrul actualei organi-
zari teritoriale.
La parcelarea terenului in sistemele de irigatii se va tine seama de metoda
de udare cu echipamente existente si de prevederile regulamentelor de exploata-
re pentru utilizarea corecta si rationala a acestora.
Astfel, in cazul irigatiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente
de udare cu mutare manuala, la stabilirea loturilor de teren se va lua in con-
siderare unitatea de suprafata deservita de un hidrant.
La stabilirea limitelor loturilor, se recomanda ca latura mica sa fie pe an-
tena, iar latura mare egala cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafata parce-
lei sa coincida cu suprafata deservita de o aripa de ploaie sau un multiplu al
acestei suprafete.
Pentru proprietatile de mici dimensiuni, utilizarea rationala a sistemului de
irigatii, respectiv a suprafetei deservite de un hidrant, presupune gruparea
mai multor proprietari cu acces la sursa de apa.
Pentru suprafetele prevazute a fi irigate prin scurgere la suprafata (brazde,
fisii) se va avea in vedere orografia terenului si posibilitatea aplicarii uda-
rii pe intreaga suprafata si, respectiv, modalitatile de evacuare a apei in
exces.
Pe terenurile amenajate cu lucrari de desecare-drenaj, la stabilirea propri-
etatilor se vor lua in considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de
exploatare) care sa asigure atit exploatarea agricola, cit si intretinerea lu-
crarilor hidroameliorative.
Pe terenurile in panta, la parcelare se va avea in vedere respectarea lucra-
rilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, bancheta, benzi ini-
erbate, reteaua de regularizare a scurgerii apei pe versanti, drumuri agricole
si alte lucrari).
Cind nu sint executate lucrari de combatere a eroziunii, delimitarea parcele-
lor se va face, pe cit posibil, cu latura lunga in sensul curbelor de nivel,
astfel ca sa permita executarea lucrarilor de pregatire a solului pentru insa-
mintari, precum si intretinerea culturilor prasitoare pe directia curbelor de
nivel, in scopul prevenirii si combaterii eroziunii solului.
De asemenea, se va tine cont de prevederile art. 33 alin. 2 privind delimita-
rea zonelor de protectie aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, inclusiv
cele de gospodarire a apelor, conform normelor in vigoare.
ART. 36
Punerea in posesie a proprietarilor, in cadrul zonelor teritoriale delimita-
te, se face de comisie, pe baza de masuratori topografice.
Persoanele care au formulat plingeri la judecatorie vor fi puse in posesie
provizoriu pina la prezentarea hotaririi judecatoresti de catre comisii, cu su-
prafetele stabilite pe baza hotaririi comisiei judetene sau, dupa caz, a muni-
cipiului Bucuresti. Dupa prezentarea hotaririi judecatoresti, punerea in pose-
sie se va face tinind seama de aceasta.
Comisiile comunale, orasenesti sau municipale, din rezerva constituita potri-
vit legii, vor putea atribui, in completare, terenuri, daca din hotarire rezul-
ta aceasta.
Punerea in posesie a proprietarilor se va face in prezenta fiecarui proprie-
tar, semnind tabelul de luare in primire a terenului.
Marcarea parcelelor se face prin tarusi sau borne care se asigura de fiecare
proprietar.
ART. 37
In situatia in care mai ramin terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe
planul cadastral si in teren si le va preda primariei in administrare, urmind a
fi folosite in conformitate cu prevederile legii pina la infiintarea agentiei
pentru dezvoltare si amenajare rurala. Inscrierea acestor suprafete se va face
potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita si marca pe plan si in terito-
riu terenurile societatilor comerciale, asociatiilor de tip privat, izlazurile
comunale si terenurile cu vegetatie forestiera atribuite proprietarilor care au
solicitat restituirea acestora in conditiile prevazute de lege.
Totodata, va delimita si marca in teritoriu suprafata ce se va atribui in fo-
losinta, care se preda primariei pentru a fi atribuita celor indreptatiti prin
lege.
ART. 38
Dupa punerea in posesie a tuturor proprietarilor pina la finele anului, ofi-
ciul de cadastru si organizare a teritoriului va redacta un plan de situatie
cu noua parcelare a teritoriului si cu numerotarea topografica corespunzatoare,
in 2 exemplare, din care un exemplar ramine la acesta, iar unul se preda cu
proces-verbal primariei comunei, orasului sau municipiului.
CAP. 6
Repartizarea cheltuielilor efectuate pentru productia anului 1991 si a
creditelor de investitii pe terenurile atribuite in proprietate sau in
folosinta
ART. 39
Concomitent cu punerea in posesie a titularilor de terenuri atribuite in
proprietate sau folosinta, comisiile comunale, orasenesti sau municipale con-
stituite potrivit art. 11 din lege, impreuna cu comisiile de lichidare, vor re-
partiza pe terenurile respective cheltuielile efectuate de cooperativele agri-
cole de productie sau, dupa caz, de asociatiile intercooperatiste sau de stat
si cooperatiste, aferente anului 1991, corespunzator celor inregistrate in
evidenta contabila, precum si creditele de investitii ramase de rambursat
aferente plantatiilor de vii si pomi.
In aest scop, vor intocmi situatia anexa nr. 22, in care vor fi cuprinsi
toti titularii ce primesc terenuri in proprietate sau folosinta, inclusiv pri-
mariile care preiau suprafetele ramase nerepartizate pe categorii de folosinta,
precum si cheltuielile de productie si creditele aferente.
Cheltuielile de productie se vor recupera, la optiunea titularului, fie prin
plata contravalorii acestora o data cu punerea in posesie, fie prin angajament
de plata prin care fiecare titular se obliga fata de comisiile de lichidare a
cooperativei sau, dupa caz, a asociatiei intercooperatiste sau de stat si coo-
peratiste pentru cheltuielile efectuate pe terenurile atribuite in proprietate
si fata de primarie pentru terenurile atribuite in proprietate sau, dupa caz,
in folosinta.
Angajamentul de plata se da in fata presedintelui comisiei de lichidare si a
presedintelui si secretarului comisiei comunale, orasenesti sau municipale,
dupa caz.
Termenul de plata pentru cheltuielile de productie conform art. 99 din lege,
in cazul angajamentului, nu poate depasi data de 1 decembrie 1991.
Continutul angajamentelor de plata este prevazut in anexele nr. 23 si 24.
Pentru diferenta de credite de investitii ramasa de rambursat, in cazul titu-
larilor care primesc in proprietate sau in folosinta plantatii de vii si pomi,
conform art. 33 din lege, acestia vor da un angajament de plata, cu scadenta la
termenul la care era obligata unitatea.
Continutul angajamentelor de plata este prevazut in anexele nr. 25 si 26.
Suma scadenta pe anul 1991 se va achita comisiei de lichidare, iar pentru
anul urmator, titularul va incheia contract de credite cu banca finantatoare,
in termen de 15 zile de la semnarea angajamentului.
In baza angajamentelor de plata, care constituie titluri executorii, bancile
finantatoare vor stabili conditiile si modalitatea de rambursare a diferentelor
de credit ramase de plata, potrivit legii si normelor proprii.
CAP. 7
Lichidarea patrimoniului
ART. 40
Comisiile de lichidare a patrimoniului cooperativelor sau, dupa caz, al aso-
ciatiilor intercooperatiste sau de stat si cooperatiste se vor constitui si vor functiona potrivit prevederilor art. 26 si 27 din lege.
Comisiile de lichidare sint formate din :
- contabilul sef al cooperativei sau, dupa caz, al asociatiei - presedinte ;
- trei contabili sau economisti din cooperativa sau asociatie - membri ;
- un inginer din cooperativa sau asociatie - membru ;
- casierul - membru ;
- magazinerul - membru ;
- presedintele comisiei de cenzori - membru ;
- 3-5 cooperatori alesi de adunarea locuitorilor - membri .
Comisiile vor fi sprijinite in activitatea lor de reprezentanti ai directii-
lor agricole si ai bancilor finantatoare.
ART. 41
Comisia de lichidare isi incepe activitatea prin efectuarea, impreuna cu con-
ducerea unitatii, a inventarierii intregului patrimoniu si incheierea unui bi-
lant la data respectiva, care sa constate situatia exacta a activului si pasi-
vului.
Comisia va primi in gestiune patrimoniul unitatii si actele de evidenta, asi-
gurind conservarea si paza bunurilor in conditii corespunzatoare.
Toate actele emise de comisia de lichidare vor purta mentiunea ca unitatea
este "in lichidare". Totodata, se va deschide un registru in care se vor inre-
gistra toate operatiunile legale de lichidarea patrimonilui in ordinea efectua-
rii acestora.
ART. 42
Conturile bancare ale cooperativei sau, dupa caz, ale asociatiei se vor
mentine deschise la incheierea activitatii comisiei de lichidare si vor servi
la efectuarea operatiunilor de decontare.
In vederea efectuarii de operatiuni prin banca, presedintele si secretarul
comisiei de lichidare vor depune la banca specimenele de semnaturi, impreuna
cu o copie a deciziei de constituire emisa de prefectura.
Membrii comisiei de lichidare care intreprind noi operatiuni economice, ce nu
sint necesare scopului lichidarii, sint raspunzatori personal si solidar de
executarea lor.
ART. 43
Unitatile specializate de exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare,
care potrivit Legii fondului funciar preiau in proprietate lucrarile de imbu-
natatiri funciare, vor prelua si creditele de investitii acordate cooperative-
lor agricole de productie si nerestituite de acestea si vor incheia, in termen
de 15 zile de la semnarea protocolului de preluare, contracte de credite cu
bancile finantatoare.
ART. 44
In cazul in care cooperativele agricole care se desfiinteaza mai au de resti-
tuit credite pentru investitii aferente asociatiilor economice intercooperatis-
te sau de stat si cooperatiste la care au fost asociate, iar acestea din urma
se reorganizeaza ca societati comerciale pe actiuni conform art. 29 din lege,
creditele respective vor fi transferate de catre comisia de lichidare la aceste
unitati, care vor incheia cu banca finantatoare noi contracte de credite.
In toate cazurile in care, din patrimoniul unitatii in lichidare, se predau
bunuri pentru care sint inca angajamente din credite, cei care preiau aceste
bunuri (asociatii, societati) vor prelua si creditele aferente, avind obligatia
sa incheie noi contracte de credite cu bancile finantatoare, exceptindu-le bu-
nurile preluate in conditiile art. 28 alin. 7 din Legea fondului funciar.
ART. 45
Dupa inventarierea patrimoniului si in baza bilantului incheiat, comisia de
lichidare va proceda la realizarea activului si plata pasivului potrivit preve-
derilor art. 26, 28 si 29 din lege, precum si la stabilirea masurilor de recu-
perare a pagubelor sau de sesizare a organelor de urmarire penala, potrivit
art. 27 din lege.
ART. 46
Drepturile de creanta ce se cuvin in conditiile art. 28 din lege se stabilesc
in procent de 40% pentru terenul adus sau predat in orice mod in cooperativa si
60% pentru volumul muncii prestate in cooperativa.
ART. 47
Comisia de lichidare va intocmi o situatie privind evidenta muncii efectuate
de cooperatorii activi si a veniturilor obtinute de acestia, pe care o va ina-
inta, sub semnatura, organelor judetene ale casei de pensii si asigurari socia-
le a taranimii.
ART. 48
Dupa terminarea operatiunii de lichidare, comisiile vor proceda potrivit pre-
vederilor art. 27 din lege.
Registrele si actele unitatilor desfiintate se predau, prin proces-verbal,
primariilor, care au obligatia sa le pastreze timp de cinci ani.
ANEXA 1
TABEL NOMINAL
cu membrii care au adus teren - in extravilan si intravilan - in cooperativa
agricola si cu persoanele carora li s-a preluat de cooperativa teren in orice
mod
-------------------------------------------------------------------------------
din care :
Suprafata agricola ------------------------------
adusa sau preluata Arabil Vii Livezi Pajisti
in C.A.P. - ha -ha- -ha- -ha- -ha- Total
Nr. Numele teren Obs
crt. si pre- din care : neagri-
numele Total----------------- col
Extra- Intra- E. I. E. I. E. I. E. I. -ha-
vilan vilan
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 1 se trec toti membrii cooperatori care au adus sau li s-a pre-
luat teren in cooperativa si persoanele carora li s-a preluat in orice mod te-
renuri de aceasta.
- In coloana 2 se inscrie suprafata totala de teren agricol adus in C.A.P.
rezultata din : evidentele cooperativei, cererile de inscriere, registrul agri-
col de la data intrarii in cooperativa, actele de proprietate si cartea funcia-
ra sau, in lipsa acestora, din orice alte probe prevazute de lege, inclusiv de-
claratii de martori, iar in coloanele 3 si 4, suprafata din extravilan si cea
din intravilan, care prin insumare sa corespunda cu suprafata inscrisa in
coloana 2.
- In coloanele 5-12 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta, suma
lor fiind egala cu suprafata inscrisa in coloana 3 (extravilan) si coloana 4
(intravilan).
- In coloana 13 se inscriu eventualele suprafete neagricole care situate in
perimetrul terenurilor agricole din extravilan, aduse in cooperativa (ca de
exemplu : ravene, ripe, tufarisuri, pilcuri de arborete, drumuri si altele
asemenea).
- E. = extravilan
- I. = intravilan.
ANEXA 2. a.
TABEL NOMINAL
cu membrii cooperatori care au adus pamint in C.A.P., suprafete mai mari de
0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie), si care solicita in scris stabili-
rea dreptului de proprietate
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 1 se trece numarul curent pe care il are solicitantul in tabelul
anexa nr. 1
- In coloana 2 se trec numele si prenumele celor care solicita, in scris , in
termenul prevazut de lege, stabilirea dreptului de proprietate.
- In coloana 3 se trece suprafata agricola conform tabelului anexa nr. 1.
- In coloana 4 se trece suprafata agricola pe care o solicita.
- In coloana 5 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate
conform legii de persoana indreptatita (nu mai mica de 0,5 ha sau mai mare de
10 ha in echivalent arabil de familie), in coloana 6 suprafata din extravilan,
iar in coloana 7 suprafata din intravilan.
- In coloanele 8-15 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta din
extravilan si intravilan, suma lor fiind egala cu suprafata inscrisa in coloa-
nele 5, 6 si 7.
- In coloana 16 se trece total teren neagricol. E. = extravilan ;
I. = intravilan.
- In coloana 17 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 5 din
coloana 3.
ANEXA 2. b.
TABEL NOMINAL
cu membrii cooperatori care au adus pamint in C.A.P. sub 0,5 ha de persoana
indreptatita (sot-sotie) si cu cooperatorii care nu au adus pamint in coopera-
tiva si care solicita, in scris, stabilirea de terenuri in proprietate,
conform legii
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 1 se trece numarul curent din tabelul anexa nr. 1 pe care il are
solicitantul care a adus pamint in C.A.P. sub 0,5 ha de persoana indreptatita
(sot-sotie).
- In coloana 2 se trec numele si prenumele celor care au adus pamint sub 0,5
ha de persoana indreptatita (sot-sotie) si in continuare celor care nu au adus
pamint in cooperativa.
- In coloana 3 se trece suprafata agricola adusa in cooperativa, conform ta-
belului anexa nr. 1.
- In coloana 4 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate,
conform legii, nu mai mica de 0,5 ha teren echivalent arabil de persoana
indreptatita (sot-sotie).
- In coloana 5 se trece suprafata atribuita in extravilan, iar in coloana 6,
suprafata din intravilan.
E. = extravilan ; I. = intravilan.
- In coloanele 7-14 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta din
extravilan si din intravilan, suma lor fiind egala cu suprafata inscrisa in
coloanele 4, 5 si 6.
- In coloana 16 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 3 din
coloana 4.
ANEXA 3
TABEL NOMINAL
cu mostenitorii cooperatorilor decedati, care solicita in scris stabilirea
dreptului de proprietate
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-------------------------------------------------------------------------------
1. a.
b.
c.
-------------------------------------------------------------------------------
2.
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 1 se va trece numarul curent corespunzator persoanei decedate
din tabelul anexa nr. 1.
- In coloana 2 se trec numele si prenumele cooperatorului decedat care la
inscriere in C.A.P. a adus teren in cooperativa. Datele se iau din tabelul
anexa nr. 1.
- In coloana 3 se trece suprafata agricola din tabelul anexa nr. 1.
- In coloana 4 se trec numele si prenumele mostenitorilor care, in termenul
prevazut de lege, au cerut sa li se stabileasca dreptul de proprietate. Cind
sint mai multi mostenitori, acestia se inscriu intr-o singura rubrica (a, b, c)
- In coloana 5 se trece suprafata solicitata de mostenitori.
- In coloana 7 se trece suprafata stabilita in extravilan.
- In coloana 8 se trece suprafata stabilita in intravilan (E. = extravilan ;
I. = intravilan).
- In coloanele 9-16 se trec suprafetele pe categorii de folosinta din extra-
vilan si intravilan.
- In coloana 18 se trece diferenta rezultata din scaderea coloanei 6 din
coloana 3.
- In coloana 6 se trece suprafata agricola totala stabilita in proprietate,
in conditiile prevazute de lege.
ANEXA 4
TABEL NOMINAL
cu persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri au tre-
cut, cu sau fara titlu, in proprietatea cooperativei, fara ca acestea sa fi
dobindit calitatea de cooperatori si carora li se stabilesc, la cerere, dreptul
de proprietate, conform prevederilor legii
-------------------------------------------------------------------------------
din care :
Supra-
fata ---------------------------
agri-
cola
Nr. Numele, Supra- Suprafa- stabi- Total Di-
crt. prenu- fata ta agri- li- teren fe-
mele agricola cola so- ta Arabil Vii Livezi Pajisti nea- ren-
intrata licita- in gri- ta
in C.A.P. ta extra- -ha- -ha- -ha- -ha- col
- ha - -ha- vilan -ha- -ha-
Total
-ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 4 se inscrie suprafata stabilita de comisie.
- In coloanele 5-8 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta, suma lor
fiind egala cu suprafata din coloana 4.
- In coloana 9 se trec eventualele suprafete de terenuri neagricole stabilite.
- In coloana 10 se inscrie diferenta dintre suprafetele inscrise in coloanele 2 si 4.
ANEXA 5
TABEL NOMINAL
cu persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" si
"Mihai Viteazul cu Spade", precum si mostenitorii lor care nu au in proprietate
alte terenuri - cu exceptia celor ce au avut teren, dat l-au instrainat - caro-
ra li se stabileste, la cerere, dreptul de proprietate, conform legii
-------------------------------------------------------------------------------
din care :
Suprafata -------------------------
agricola
Decoratia Suprafata stabilita
Nr. Numele acordata agricola de comi- Teren
crt. si si numa- solicita- sie neagri-
prenume- rul bre- ta in Arabil Vii Livezi Pajisti col
vetului -ha- extra- -ha- -ha- -ha- -ha- -ha-
le vilan
-ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 6
TABEL NOMINAL
cu persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si
mostenitorii celor decedati, ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989, care au
solicitat in scris sa li se atribuie in proprietate 10.000 mp, teren echivalent
arabil in extravilan
-------------------------------------------------------------------------------
din care :
Suprafata ------------------------------
agricola ce se
atribuie in
Nr. Numele si Domiciliul proprietate, Arabil Vii Livezi Pajisti
crt. prenumele conform legii -ha- -ha- -ha- -ha-
- ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 1 se trec numele si prenumele persoanelor invalide si mostenito-
rilor celor decedati, ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989, care au cerut
sa li se atribuie teren in proprietate in extravilan.
- In coloana 2 se va inscrie domiciliul.
- In coloana 3 se trece suprafata agricola atribuita in proprietate, respec-
tiv pina la 10.000 mp.
- In coloanele 4-7 se trece suprafata pe categorii de folosinta, suma lor
fiind egala cu suprafata din coloana 3.
ANEXA 7
TABEL NOMINAL
cu proprietarii particulari - persoane fizice - sau, dupa caz, mostenitorii
acestora cu domiciliul in Romania care nu s-au inscris in C.A.P. si ale caror
terenuri sint comasate in perimetrul C.A.P., fara compensare cu alte terenuri
si care solicita, in scris, restituirea acestora
-------------------------------------------------------------------------------
din care :
Suprafata ------------------------------
Suprafata agricola care
Nr. Numele si agricola se restituie
crt. prenumele comasata in proprietate, Arabil Vii Livezi Pajisti
-ha- -ha- -ha- -ha- -ha- -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 1 se inscriu numele si prenumele proprietarilor particulari sau,
dupa caz, ale mostenitorilor acestora, ale caror terenuri din extravilan au
fost comasate fara a li se da teren in schimb si care au solicitat, in termenul
prevazut de lege, restituirea terenurilor respective.
- In coloana 2 se trece suprafata agricola care a fost comasata.
- In coloana 3 se trece suprafata agricola totala care se restituie in pro-
prietate.
- In coloanele 4-7 se trece suprafata pe categorii de folosinta.
ANEXA 8
TABEL NOMINAL
cu persoanele prevazute la art. 16 din lege care solicita, in scris, atribuirea
de terenuri in proprietate
-------------------------------------------------------------------------------
din care :
Suprafata -------------------------------
agricola
Nr. Numele si ce se atribuie Arabil Vii Livezi Pajisti Alte te-
crt. prenumele in proprietate -ha- -ha- -ha- -ha- renuri
-ha- neagri-
cole
-ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 1 se trec la inceput numele si prenumele cetatenilor romani
apartinind minoritatilor germane si in continuare alte persoane prevazute de
art. 16 din lege.
- In coloana 2 se inscrie suprafata ce se atribuie.
- In coloanele 3-6 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta agricola.
- In coloana 7 se inscriu terenurile neagricole.
ANEXA 9. a.
TABEL NOMINAL
cu persoanele care nu au calitatea de cooperatori, dar au lucrat in orice mod
ca angajati in cooperativa sau asociatii intercooperatiste in ultimii 3 ani si
solicita, in scris, sa primeasca in proprietate teren in conformitate cu
prevederile legii
-------------------------------------------------------------------------------
din care :
Suprafata agricola ------------------------------
Nr. Numele si ce se atribuie
crt. prenumele in proprietate Arabil Vii Livezi Pajisti
-ha- -ha- -ha- -ha- -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol in proprie-
tate, corespunzator prevederilor legii.
- In coloana 2 se trece suprafata agricola ce se atribuie in proprietate
(in extravilan).
- In coloanele 3-6 se trece suprafata pe categorii de folosinta.
ANEXA 9. b.
TABEL NOMINAL
cu persoanele care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art.
13-15 din lege, care solicita, in scris, atribuirea de terenuri agricole in
proprietate
-------------------------------------------------------------------------------
Suprafata din care :
agricola -------------------------------
Nr. Numele si ce se atribuie Arabil Vii Livezi Pajisti Observa-
crt. prenumele in proprietate -ha- -ha- -ha- -ha- tii
-ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol, conform
prevederilor legii.
- In coloana 2 se trece suprafata agricola ce se atribuie in proprietate
(in extravilan).
- In coloanele 3-6 se trece suprafata pe categorii de folosinta.
ANEXA 10
TABEL NOMINAL
cu personalul de specialitate din serviciile publice comunale, care solicita
teren in folosinta agricola pina la 5.000 mp de familie, in echivalent arabil,
in perioada cit lucreaza in localitate si nu are teren in proprietate in
localitatea respectiva
-------------------------------------------------------------------------------
Suprafata propusa
a se atribui
pe familie
Nr. Numele si prenumele Serviciul public in folosinta Observatii
crt. in care lucreaza -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 1 se trec persoanele care lucreaza in serviciile publice comuna-
le, care nu detin teren in proprietate si solicita teren in folosinta agricola
pentru nevoi proprii.
- In cazul in care dintr-o familie lucreaza mai multi membri, se va inscrie
o persoana din familie.
- In coloana 3 se trece suprafata repartizata in folosinta pe familie.
- In coloana 4 se trece categoria de folosinta a terenului.
ANEXA 11
TABEL NOMINAL
cu personalul de specialitate care si-a desfasurat activitatea in unitatile
agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale,
caruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol in proprietate,
conform art. 18 alin. 1 ori art. 20 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
din care :
Suprafata -----------------------------
Suprafata agricola
Unitatea agricola stabilita
Nr. Numele Spe- in care solicita- de comisie
crt. si pre- cia- a acti- ta Arabil Vii Livezi Pajisti
numele li- vat -ha- -ha- -ha- -ha- -ha- -ha-
tatea
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 12. a.
TABEL NOMINAL
cu familiile cu pamint putin din localitatile cu excedent de terenuri agricole
care solicita, in scris, sa li se atribuie in proprietate terenuri in completa-
re pina la 10 hectare
-------------------------------------------------------------------------------
Suprafata
agricola din care :
atribuita Suprafata ----------------------------
conform Suprafata agricola
tabele- agricola totala
Nr. Numele si lor solicitata atribui- Arabil Vii Livezi Pajisti
crt. prenumle anexa -ha- ta -ha- -ha- -ha- -ha-
nr. 2.a., -ha-
2.b., 3,
4, 8
-ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 1 se trec numele si prenumele celui care a solicitat atribuire
de teren.
- In coloana 2 se trece suprafata totala atribuita, prevazuta in una din ane-
xele nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 8, in care a fost incadrat initial.
- In coloana 3 se trece suprafata solicitata in plus.
- In coloana 4 se trece suprafata agricola totala atribuita (inclusiv cea din
coloana 2).
- In coloanele 5-8 se trece suprafata atribuita pe categorii de folosinta.
ANEXA 12. b.
TABEL NOMINAL
cu familiile fara pamint din alte localitati care solicita, in scris, atribui-
rea de terenuri in proprietate pina la 10 hectare, echivalent arabil, in zonele
cu excedent de suprafata, in conformitate cu prevederile legii
-------------------------------------------------------------------------------
din care :
Suprafata ---------------------------
Suprafata agricola
Nr. Numele Domici- agricola atribuita
crt. si liul solicita- in Arabil Vii Livezi Pajisti Obs.
prenu- ta proprie- -ha- -ha- -ha- -ha-
mele -ha- tate
-ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 1 se trec numele si prenumele celor care solicita.
- In coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.
- In coloana 3 se trece suprafata agricola solicitata.
- In coloana 4 se trece suprafata atribuita in proprietate.
- In colonele 5-8 se inscriu suprafetele atribuite pe categorii de folosinta.
ANEXA 13
TABEL NOMINAL
cu parohiile, schiturile si manastirile din mediul rural care solicita, in
scris, terenuri agricole in proprietate, conform art. 21 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
Denumirea din care :
parohiei, Comuna Suprafata Suprafata ----------------------------
Nr. schitului (satul) agricola agricola
crt. sau manas- unde solicita- stabilita
tirii soli- isi are ta de comisie Arabil Vii Livezi Pajisti
citante sediul -ha- -ha- -ha- -ha- -ha- -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 14. a.
TABEL NOMINAL
cu terenurile proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu personali-
tate juridica, conform prevederilor art. 28 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
Denumirea Numele din care :
asociati- si pre- Suprafata------------------------- Total Total Obs.
ei de tip numele agricola Arabil Vii Livezi Pajisti tere- gene-
Nr. privat membri- Total-ha- -ha- -ha- -ha- -ha- nuri ral
crt. cu perso- lor nea- -ha-
nalitate asocia- grico-
juridica*) tiei le
-ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
*) Se inscriu terenurile asociatiile de tip privat, cu exceptia terenurilor
asociatiilor de tip privat cu profil zootehnic.
ANEXA 14. b.
TABEL NOMINAL
cu terenurile proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu profil
zootehnic, cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 28 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
Denumirea asocia- din care :
tiei de tip ---------------
privat, cu profil Numele Suprafata Total
Nr. zootehnic, cu si pre- agricola tere- Total
crt. personalitate numele nuri gene-
juridica membri- Total -ha- Arabil Pajisti nea- ral
lor aso- -ha- -ha- gri- -ha- Obs.
tiei cole
-ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 14. c.
TABEL NOMINAL
cu terenurile proprietatea societatilor comerciale pe actiuni care se infiin-
teaza, conform prevederilor art. 29 din lege, prin reorganizarea asociatiilor
intercooperatiste sau de stat si cooperatiste
-------------------------------------------------------------------------------
Denumirea Profilul Numele Supra- din care :
societa- de si fata -----------------------
tii co- produc- pre- agri- Total Total Obs.
Nr. merciale tie nume- cola Arabil Vii Livezi Pajisti tere- gene-
crt. pe acti- le Total -ha- -ha- -ha- -ha- nuri ral
uni -ha- nea-
gri- -ha-
cole
-ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 15
TABEL NOMINAL
cu fostii proprietari si mostenitorii acestora carora li se atribuie la cerere,
in proprietate, teren cu vegetatie forestiera, conform prevederilor legii
-------------------------------------------------------------------------------
Unitatea amenajistica
Suprafata Suprafata sau, dupa caz,
Nr. Numele si detinuta stabilita tarlaua si parcela Observatii
crt. prenumele in propri- de comi- unde se atribuie
tate sie
-ha- -ha- -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 4 se trece denumirea unitatii amenajistice sau, dupa caz, tarla-
ua si parcela din planul de situatie amenajistic sau cadastral.
- In coloana 5 se trece categoria de folosinta existenta pe teren, inscrisa
in evidenta cadastrului funciar.
- Suprafata de teren cu vegetatie forestiera impreuna cu cea agricola nu poa-
te depasi 10 ha de familie, in echivalent arabil.
ANEXA 16
TABEL
cu reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii, care vor
fi date in administrarea primariilor
-------------------------------------------------------------------------------
Suprafata existen- Suprafata ce se Suprafata ce se Suprafata totala
ta in administra- preia din folo- preia din tere- a izlazului
rea primariei sinta coopera- nurile transmise comunal reconsti-
tivelor agri- unitatilor de tuit
cole stat
Nr. -ha- -ha- -ha- -ha-
crt. ------------------ --------------- ----------------- ------------------
Total din care : Total din care : Total din care : Total din care :
----------- ---------- ---------- gen. -----------
Arab. Paj. Arab. Paj. Arab. Paj. Arab. Paj.
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In comunele compuse din mai multe localitati, suprafata de izlaz va fi
defalcata pe sate.
ANEXA 17
TABEL
cu suprafetele de teren ramase neatribuite, care se administreaza de primarie
pina la trecerea lor in proprietatea Agentiei pentru dezvoltare si amenajare
rurala
-------------------------------------------------------------------------------
Tarlaua si din care Alte tere-
parcela din Suprafata ------------------------ nuri nea- Obser-
Nr. planul de totala Arabil Vii Livezi Pajisti gricole vatii
crt. situatie -ha- -ha- -ha- -ha- -ha- -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 8 se evidentiaza folosinta existenta a terenurilor neagricole
inscrise in coloana 7.
ANEXA 18
TABEL NOMINAL
cu persoanele carora li se atribuie, la cerere, terenuri in zona montana,
conform art. 39 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
Suprafata din care :
agricola ---------------------------
Nr. Numele si ce se atri- Alte tere-
crt. prenumele buie in Arabil Pajisti Livezi nuri nea- Obser-
proprietate -ha- -ha- -ha- gricole vatii
-ha- -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 19
TABEL NOMINAL
cu persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, al caror teren a fost pre-
luat de unitatile agricole de stat si pentru care se primesc actiuni in condi-
tiile prevazute de art. 36 din lege sau li se atribuie o suprafata de 5.000 mp
de familie, in echivalent arabil, in conditiile art. 38 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
Suprafata
Suprafata agricola Suprafata Denumirea
Suprafata atribuita stabilita agricola unitatii Ob-
Nr. Numele si ce a fost de 5.000 pentru Total agricole ser-
crt. prenumele preluata mp in e- care -ha- de stat va-
-ha- chivalent primesc in admi- tii
arabil actiuni (3+4) nistrarea
de familie -ha- careia se
afla
terenul
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 1 se inscriu intii proprietarii in viata si apoi mostenitorii
indreptatiti.
- In coloana 2 se inscrie suprafata ce a fost preluata.
- In coloana 3 se inscrie suprafata atribuita.
- In coloana 4 se inscrie suprafata agricola pentru care primesc actiuni.
- In coloana 5 se inscrie suprafata agricola totala, care insa nu poate depa-
si 10 hectare, in echivalent arabil, de familie sau de toti mostenitorii auto-
rului lor, chiar daca terenul se afla in administrarea mai multor unitati agri-
cole de stat.
ANEXA 20
TABEL NOMINAL
cu persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, al caror teren a fost luat
in proprietatea statului si se afla in administrarea primariilor, care se res-
tituie in conditiile prevederilor art. 37 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
Suprafata totala din care :
Nr. Numele si agricola stabilita --------------------------------- Obser-
crt. prenumele a se restitui Arabil Vii Livezi Pajisti vatii
-ha- -ha- -ha- -ha- -ha-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- In coloana 1 se inscriu intii proprietarii in viata, apoi mostenitorii in-
dreptatiti.
- In coloana 2 se inscrie suprafata agricola totala stabilita, care nu poate
depasi 10 ha, in echivalent arabil, de familie sau de toti mostenitorii autoru-
lui lor.
ANEXA 21
CRITERIILE
de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosinta, in echivalent
arabil
-------------------------------------------------------------------------------
Categoria de Coeficient de transformare in arabil a categoriilor de
folosinta folosinta agricola
-------------------------------------------------------------------------------
Arabil 1 ha/1 ha.
Pasune 1 ha pasune este egal cu 1 ha arabil cind pasunea poate
fi transformata in arabil din punct de vedere al calita-
tii solului si al reliefului. In cazul cind pasunea
difera de terenul arabil limitrof prin calitatea solului
, relief si alti factori care diminueaza potentialul de
productie, echivalenta in arabil va fi stabilita de co-
misie intre 1 si 0,4 ha arabil pentru 1 ha pasune.
Finete 1 ha finete este egal cu 1 ha arabil cind finetele pot
fi transformate in arabil din punct de vedere al calita-
tii solului si al reliefului.
In cazul cind finetele difera de terenul arabil limitrof
prin calitatea solului si alti factori care diminueaza
potentialul de productie, echivalenta in arabil va fi
stabilita de comisie intre 1 si 0,5 ha arabil pentru 1
ha finete.
Vie hibrida 1 ha vie hibrida este egal cu 1 ha arabil.
Vie nobila 1 ha vie nobila poate fi echivalat de catre comisie cu
1-4 ha arabil, in functie de calitatea solului, relief,
numarul de butuci/ha, virsta plantatiei, podgoria consa-
crata si potentialul de productie al plantatiei.
Livada clasica 1 ha livada clasica de pomi poate fi echivalat de comi-
sie cu 1-2 ha arabil, in functie de calitatea solului,
relief, numarul de pomi/ha, virsta plantatiei, speciile
de pomi, bazinele pomicole consacrate si potentialul
de productie al plantatiei.
Livada intensiva
si superintensiva 1 ha livada intensiva si superintensiva poate fi echiva-
lat de comisie cu 1-3,5 ha arabil, in functie de calita-
tea solului, sistemul de amenajare, numarul de pomi/ha,
virsta plantatiei, speciile de pomi, bazinele pomicole
consacrate, potentialul de productie.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
- 1 ha cu vegetatie forestiera, primit la cererea celor indreptatiti, in con-
ditiile prevazute la art. 41 din lege, se ia in calcul in raport de 1/1 cu
terenul arabil.
- Suprafetele de vii, livezi, pasuni si finete care au fost aduse sau prelua-
te in C.A.P. si au fost transformate in arabil se echivaleaza in arabil cota
1/1.
ANEXA 22
SITUATIA
cheltuielilor efectuate pentru productia anului 1991 pe terenurile atribuite in
proprietate sau folosinta pina la data preluarii in posesie, conform art. 99
din lege, precum si a diferentei de credit aferente plantatiilor de vii si
pomi ramase de plata, conform art. 33 din lege
-------------------------------------------------------------------------------
Supra- din care : Chel- Dife- Modalitatea
fata ----------------------- tuieli renta de plata
agri- de de ------------
cola pro- credit in anga-
atribu- ductie ramasa bani jament
Nr. Numele si ita Arabil Vii Livezi Pajisti -lei- de de
crt. prenume- Adre- -ha- -ha- -ha- -ha- -ha- plata plata
le sa -lei- -lei- -lei-
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA :
1. Suprafetele totale din coloana 3 trebuie sa corespunda cu totalul celor
din anexele nr. 2-14, 16-20.
2. Cheltuielile de productie trebuie sa corespunda cu cele din evidenta con-
tabila a unitatii, iar creditele cu cele din evidenta bancii.
3. Rambursarea diferentei de credit de investitii se face in termenul la care
era obligata unitatea.
ANEXA 23
MUNICIPIUL (orasul, comuna)...............
JUDETUL.................
ANGAJAMENT DE PLATA NR. ...........
Subsemnatul (a)................., domiciliat (a) in comuna (orasul)..........
str. ................. nr. ....... judetul ........... posesor al buletinului
de identitate seria ........ nr. ........... emis de .............. la data de
........., am luat cunostinta de prevederile art. ........ din Legea fondu-
lui funciar si ma oblig sa achit suma de ..........lei, reprezentind cheltuieli
de productie efectuate pe terenul primit in proprietate, catre comisia de li-
chidare a ............................ si sa depun aceasta suma in ....... rate,
la caseria acesteia, pina la data de.......... .
Dat azi, ................
(Semnatura)
Angajamentul a fost dat in fata noastra, azi...............................
Presedintele comisiei de lichidare.........................................
Presdintele si secretarul comisiei comunale, orasenesti sau municipale.....
NOTA :
Angajamentul de plata se intocmeste in trei exemplare, din care unul ramine
la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei
sau, dupa caz, a asociatiei intercooperatiste, sau de stat si cooperatiste, si
un exemplar la banca.
ANEXA 24
MUNICIPIUL (orasul, comuna) .................
JUDETUL ...................
ANGAJAMENT DE PLATA NR. ..........
Subsemnatul (a) ............., domiciliat (a) in comuna (orasul).............
str. .............. nr. .......... judetul ................ posesor al buleti-
nului de identitate seria .......... nr. ........ emis de ............. la data
de .........., am luat cunostinta de prevederile art. ........ din Legea fondu-
lui funciar si ma oblig sa achit suma de ........... lei, reprezentind cheltu-
ieli de productie efectuate pe terenul primit in proprietate sau folosinta,
catre primaria ............... si sa depun aceasta suma in ........ rate, la
caseria acesteia, pina la data de .............
Dat azi, .................
(Semnatura)
Angajamentul a fost dat in fata noastra, azi ................................
Primar .......................
Secretar......................
ANEXA 25
MUNICIPIUL (orasul, comuna).................
JUDETUL ..................
ANGAJAMENT DE PLATA NR. .......
Subsemnatul (a).........................., domiciliat (a) in comuna (orasul)
........ str. ............ nr. ... judetul ............. posesor al buletinu-
lui de identitate seria ........ nr. ........ emis de .......... la data de....
...., am luat cunostinta de prevederile art. ....... din Legea fondului funciar
si ma oblig sa achit suma de ........ lei, reprezentind diferenta de credit de investitii ramasa de plata, pentru terenul cu plantatii de vii si pomi primit in proprietate in ......... rate anuale.
Pentru anul 1991, suma de ........ lei ma oblig sa o achit la comisia de li-
chidare pina la data de .........1991, iar pentru anii urmatori, ma oblig sa inchei contract cu banca finantatoare in termen de 15 zile pentru plata sumelor ramase.
Pentru sumele scadente, ma oblig sa livrez produse agricole la unitatile
specializate de preluare.
Dat azi,............
(Semnatura)
Angajamentul a fost dat in fata noastra azi, ................................
Presedintele comisiei de lichidare...........................................
Presedintele si secretarul comisiei comunale, orasenesti sau municipale .....
NOTA :
Angajamentul de plata se intocmeste in trei exemplare, din care unul ramine
la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei
sau, dupa caz, a asociatiei intercooperatiste sau de stat si cooperatiste si un
exemplar la banca.
ANEXA 26
MUNICIPIUL (orasul, comuna).............
JUDETUL .................
ANGAJAMENT DE PLATA NR. ...........
Subsemnatul (a) .................., domiciliat (a) in comuna (orasul)........
str. ........... nr. ..... judetul ............ posesor al buletinului de iden-
titate seria ........ nr. .......... emis de ............. la data de .........
, am luat cunostinta de prevederile art. .... din Legea fondului funciar si ma
oblig sa achit suma de ........ lei, reprezentind diferenta de credit de inves-
titii ramasa de plata, pentru terenul cu plantatii de vii si pomi primit in
proprietate sau in folosinta in ........ rate anuale.
Pentru sumele anuale de plata, ma oblig ca termen de 15 zile de la data pre-
zentului angajament sa inchei contract de credite cu banca finantatoare.
Pentru sumele scadente, ma oblig sa livrez produse agricole la unitatile
specializate de preluare.
Dat azi, .................
(Semnatura)
Angajamentul a fost dat in fata noastra azi,.................................
Primar ........................
Secretar.......................
Anexa nr. 27 se afla in Monitorul Oficial nr. 43 din 4 martie 1991.
------------------
HOTARIREA Nr. 212 din 26 martie 1991
pentru modificarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile
si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata
asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor


EMITENT : GUVERNUL ROMANIEI
aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 15 aprilie 1991
Guvernul Romaniei hotaraste :
ARTICOL UNIC
Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenuri-
lor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum
si punerea in posesie a proprietarilor se modifica dupa cum urmeaza :
1. La articolul 12, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins :
"Cererea impreuna cu actele mentionate mai sus se depun la primaria in a
carei raza teritoriala este situat terenul, fie personal, fie prin posta,
inauntrul termenului de 45 de zile prevazut de lege."
2. La articolul 40, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins :
"Comisiile de lichidare sint formate din urmatorii membri :
- inginerul sef al cooperativei sau asociatiei - presedinte ;
- contabilul sef al cooperativei sau asociatiei - secretar ;
- trei contabili sau economisti din cooperativa sau asociatie ;
- un inginer din cooperativa sau asociatie ;
- casierul ;
- magazinerul ;
- presedintele comisiei de cenzori ;
- 3-5 cooperatori alesi de adunarea locuitorilor."
3. Dupa articolul 40 se introduce articolul 40^1, cu urmatorul cuprins :
"Art. 40^1. - Inginerul sef, in calitate de presedinte al comisiei de lichi-
dare, si contabilul sef, in calitate de secretar al acesteia, angajeaza unita-
tea agricola pentru desfasurarea activitatii de productie si raspund de
asigurarea lichidarii patrimoniului impreuna cu ceilalti membri ai comisiei,
potrivit legii."
4. La articolul 42 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins :
"Prevederile alineatului precedent nu se aplica in cazul operatiunilor
economice legate de executarea lucrarilor agricole."
PRIM - MINISTRU
PETRE ROMAN
-------------------HOTARIREA Nr. 46 din 3 februarie 1992
de completare a Hotaririi Guvernului nr. 131/1991 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor,
a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si
punerea in posesie a proprietarilor


EMITENT: Guvernul Romaniei
aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 17 DIN 11 februarie 1992
GUVERNUL ROMANIEI h o t a r a s t e :
Articol unic. -Hotarirea Guvernului nr.131/1991 pentru aprobarea Regulamen-
tului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor
pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a mode-
lului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in
posesie a proprietarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
nr.43 din 4 martie 1991, se completeaza dupa cum urmeaza:
-La articolul 36, dupa alineatul 4 se introduc cinci noi alineate, cu urma-
torul cuprins:
"In acest scop, autoritatile comunale si orasanesti ale administratiei pu-
blice vor incunostiinta, in scris, cu confirmare de primire, persoanele care
au domiiciliul in alte localitati si carora li s-a stabilit dreptul de propri-
etate, asupra datei la care va avea loc punerea in posesie. Pentru persoanele
care au domiciliul sau resedinta in localitate, autoritatile comunale si ora-
senesti ale administratiei publice vor afisa, la sediul lor, data punerii in
posesie, utilizind, totodata, orice alte mijloace de comunicare.
Persoanele care din diferite motive sint in imposibilitate sa se prezinte la
data punerii in posesie pot imputernici prin procura speciala si autentica,
cu mentiunea expresa "Pentru punere in posesie", alte persoane, care vor semna
tabelul de luare in primire a terenului.
In caz de nereprezentare a persoanelor indreptatite sau, dupa caz, a celor
imputernicite, suprafata de teren ce se cuvine titularilor se marcheaza pe te-
ren de catre comisie, potrivit planului de parcelare.
Presedintele comisiei va mentiona despre acesta in tabel. Prin acesata ope-
tiune se considera ca persoanele respective au fost puse in posesie. In acest
caz, partile detasabile ale titularilor de proprietate se depoziteaza la auto-
ritatile comunale si orasanesti ale administratiei publice, urmind a fi inmi-
nate sau, dupa caz, persoanelor imputernicite in acest sens.
La inminarea titlurilor de proprietate, cheltuielile ocazionate de expedi-
erea incunostintarilor vor fi achitate, pe baza de chitanta, de persoanele care
primesc titlurile."HOTARIREA nr. 311 din 5 iunie 1992
pentru modificarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributii-
le si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate
privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotarirea Guvernului nr. 131/1991


EMITENT : GUVERNUL ROMANIEI
APARUTA IN MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1/07/92
In temeiul art. 11 alin. 3 din Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februa-
rie 1991,
Guvernul Romaniei hotaraste :
ART. 1
Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra
terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate,
precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotarirea Guvernu-
lui nr. 131 din 27 februarie 1991, se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza :
1. Dupa articolul 2 se introduce art. 2^1, care va avea urmatorul cuprins :
"Art. 2^1. - La municipiul Bucuresti se constituie, prin ordin al prefectului,
comisia municipala, in componenta prevazuta la art. 2.
Prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor munici-
piului Bucuresti."
2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins :
"Art.3. - Comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti si sectorului
agricol Ilfov, va fi stabilita prin ordin al prefectului si va avea urmatoarea
componenta :
- prefectul, ca presedinte ;
- subprefectul ;
- un vicepresedinte al consiliului judetean sau secretarul acestuia ;
- directorul general de prefectura, ca secretar ;
- directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie ;
- notarul sef al notariatului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti,
precum si cel al notariatului sectorului agricol Ilfov, sau, dupa caz, un notar
desemnat de acestia ;
- director relatii regii autonome si societati comerciale cu capital de
stat ;
- directorul oficiului de cadastru si organizare a teritoriului ;
- directorul oficiului de studii pedagogice si agrochimice ;
- directorul societatii comerciale pe actiuni de imbunatatire si exploatare a
pajistilor ;
- directorul filialei teritoriale a Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva" ;
- presedintele comisiei judetene pentru zona montana ;
- directorul societatii comerciale pe actiuni de executie si exploatare a lu-
crarilor de imbunatatiri funciare ;
- directorul directiei apelor sau un delegat desemnat de acesta.
Comisia va avea un numar de 3 membri supleanti.
In vederea sprijinirii comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti
si sectorului agricol Ilfov, pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin, se va
constitui, prin ordin al prefectului, un colectiv de lucru condus de cite un
reprezentant al prefectului, respectiv al oficiului de cadastru si organizare a
teritoriului, pentru partea tehnica, care va fi format din specialisti, delegati
pe toata durata functionarii comisiei, de catre conducatorii institutiilor
prevazute la alin. 1, care va asigura si secretariatul tehnic.
Pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul colectivului de lucru, mem-
brii acestuia vor fi degrevati de sarcinile de serviciu.
Conditiile materiale necesare functionarii colectivului de lucru se asigura
prin grija prefectului.
Salariile si celelalte drepturi banesti cuvenite salariatilor delegati in co-
lectivul de lucru se achita de catre institutiile de la care provin."
3. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1, care va avea urmatorul
cuprins :
"Art. 3^1. - Pe masura constituirii autoritatilor administratiei publice jude-
tene, in termen de 24 ore, prefectii vor emite ordine, in conformitate cu preve-
derile art. 11 alin. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru desemnarea
nominala a membrilor comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si
sectorului agricol Ilfov, avind in vedere componenta stabilita la art. 3 din
prezentul Regulament.
In unitatile administrativ-teritoriale in care nu s-au constituit consiliile
judetene, comisiile vor functiona pina la constituirea acestora, in actuala
structura."
4. Articolul 8 se abroga.
5. Articolul 34 aliniatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins :
"Titlul se semneaza de prefect, directorul general de prefectura, ca secretar,
directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie si
de directorul oficiului de cadastru si organizare a teritoriului. Partile deta-
sabile ale titlului de proprietate semnate se transmit la comisiile comunale,
orasenesti sau municipale, care le vor inscrie in registrul agricol, dupa care
le vor inmina, sub semnatura, titularilor, sau se va proceda potrivit prevede-
rilor art. 36, dupa caz, iar partea nedetasabila (cotorul) a titlului de propri-
etate se retine si se depoziteaza la arhiva oficiului de cadastru si organizare
a teritoriului."
6. Sintagma "Primaria municipiului Bucuresti" se inlocuieste cu "Prefectura
municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov", ori de cite ori este vorba
de comisiile judetene.
ART. 2
Comisiile judetene si Comisia municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov
vor exercita atributiile prevazute la art. 5 din regulament, incepind cu data
adoptarii prezentei hotariri, si vor valida sau invalida numai
documentele ramase, de stabilire a dreptului de proprietate, inainte de comisi-
ile locale si care nu au fost supuse acestor operatiuni.
PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN
Contrasemneaza :
-----------------
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Petru Marculescu
Secretari de stat in Departamentul pentru
Administratia Publica Locala,
Doru Viorel Ursu Teodor Mircea Vaida
----------------


HOTARARE Nr. 730 din 10 noiembrie 1992
pentru modificarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 131/991


Guvernul Romaniei hotaraste :
Art. 1. - Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 131/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 4 martie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza :
1. Alineatul 1 al articolului 2 va avea urmatorul cuprins :
"Art. 2. - Comisiile comunale, orasenesti sau municipale se constituie prin ordinul prefectului si vor fi formate din :
- primarul - presedintele comisiei ;
- secretarul consiliului local ;
- agentul agricol sau alt functionar al consiliului local ;
- toti specialistii din cadrul centrului agricol comunal, orasenesc sau municipal, dupa caz ;
- specialisti in masuratori topografice, cadastru si organizarea teritoriului, inclusiv ofiteri activi - specialisti topogeodezi si artileristi ;
- un jurist din sistemul de organizare a agriculturii si alimentatiei sau din aparatul propriu al prefecturii si al autoritatilor administratiei publice locale, ori din serviciile publice descentralizate ale ministerelor si celorlalte organe centrale ;
- directorul societatii comerciale agricole pe actiuni care detine teren pe raza localitatii ;
- seful ocolului silvic sau un reprezentant al acestuia ;
- seful sistemului de exploatare al filialei Regiei Autonome "Apele Romane" sau un reprezentant al acestuia ;
- seful sistemului de exploatare din cadrul societatii comerciale de exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare ;
- 3-7 cetateni alesi de adunarea locuitorilor, cu majoritatea acestora ;
- un reprezentant al fiecarei societati agricole de tip privat din comuna ."
2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins :
"Art. 3. - Comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov este numita prin ordinul prefectului si va avea urmatoarea componenta :
- prefectul - presedintele comisiei ;
- subprefectul ;
- un vicepresedinte al consiliului judetean ;
- directorul general de prefectura - secretarul comisiei ;
- directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie;
- notarul sef al notariatului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si cel al notariatului sectorului agricol Ilfov ;
- directorul oficiului de cadastru si organizare a teritoriului ;
- directorul directiei de restructurare, privatizare, dezvoltare rurala si economica din cadrul directiei generale pentru agricultura si alimentatie ;
- directorul societatii comerciale de imbunatatiri si exploatare a pajistilor ;
- directorul societatii comerciale de exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare;
- directorul oficiului de studii de pedologie si agrochimice ;
- directorul filialei silvice a Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva" ;
- presedintele comisiei judetene a zonei montane, dupa caz ;
- directorul sistemului de exploatare al filialei Regiei Autonome "Apele Romane";
- directorul directiei de urbanism, amenajarea teritoriului si lucrari publice ;
- un specialist in topografie si geodezie, desemnat de Ministerul Apararii Nationale;
- seful inspectoratului judetean de politie sau al municipiului Bucuresti ;
- un jurist din cadrul prefecturii.
In vederea sprijinirii comisiei judetene pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru condus de cite un reprezentant al prefectului, respectiv al oficiului de cadastru si organizare a teritoriului, pentru partea tehnica, care va fi format din specialisti, delegati pe toata durata functionarii comisiei, de catre conducatorii institutiilor si agentilor economici prevazuti la alin. 1.
Colectivul de lucru va indeplini si atributii de secretariat tehnic, potrivit ordinului prefectului.
Conditiile materiale necesare functionarii colectivului de lucru se asigura de catre prefect.
Salariile si celelalte drepturi banesti cuvenite persoanelor delegate in colectivul de lucru se platesc de catre institutiile si agentii economici de la care provin."
Art. 2. - Comisiile comunale, orasenesti si municipale, constituite potrivit prevederilor prezentei hotariri, vor exercita toate atributiile legate de efectuarea operatiunilor de punere in posesie a titularilor dreptului de proprietate si a celorlalte operatiuni prevazute la art. 35-37 din regulamentul aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 131/1991.
In situatiile in care comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, nu au validat inca masurile stabilite de comisiile comunale, orasenesti si municipale, acestea din urma vor exercita toate atributiile ce le revin potrivit art. 4 din regulament.
Art. 3. - Hotarirea Guvernului nr. 131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile anterioare si cele aduse prin prezenta hotarire se va republica, dindu-se articolelor o noua numerotare.
Cu ocazia republicarii, denumirea primarie si formula decizia prefecturii se inlocuiesc cu consiliul local si, respectiv, ordinul prefectului.
PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN
Contrasemneaza :
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Petru Marculescu
Ministrul mediului,
Marcian Bleahu
p. Secretar de stat in Departamentul pentru
Administratia Publica Locala,
Paul Jerbas,
secretarul general al Guvernului

HOTARARE Nr. 728 din 10 noiembrie 1992
privind unele masuri de accelerare a emiterii titlurilor
de proprietate si punerii in posesie a titularilor,
in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991

Guvernul Romaniei hotaraste :
Art . 1. - Comisiile comunale, orasenesti si municipale, denumite, in continuare, comisii locale, vor lua masuri de definitivare a proiectelor de delimitare a zonelor teritoriale in care urmeaza sa fie pusi in posesie titularii dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum si a proiectului planului de parcelare, in termen de 60 de zile de la data prezentei hotariri.
Art . 2. - In vederea urgentarii emiterii titlurilor de proprietate, potrivit optiunilor exprimate de titularii indreptatiti, in conditiile art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, comisiile locale vor intocmi procese-verbale privind punerea in posesie, care vor contine elementele de pe verso-ul titlului de proprietate prevazut in anexa nr. 27 a regulamentului aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 131/1991.
Art . 3. - Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, denumite, in continuare, comisii judetene, vor lua masuri, la cererea presedintilor comisiilor locale, pentru completarea acestor comisii cu specialisti in masuratori topografice, cadastru si organizarea teritoriului.
Art . 4. - Ministerul Apararii Nationale va participa cu ofiteri activi - specialisti topogeodezi si artileristi - la activitatea comisiilor locale si a comisiilor judetene.
Numarul de ofiteri specialisti topogeodezi si artileristi si durata participarii acestora la activitatea comisiilor locale si judetene se vor stabili prin protocol incheiat intre Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
Conditiile de participare a ofiterilor specialisti topogeodezi si artileristi la aceste activitati se vor stabili prin protocol incheiat intre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Economiei si Finantelor.
Art . 5. - Pentru cunoasterea stadiului de desfasurare a operatiunilor de eliberare a titlurilor de proprietate si de punere in posesie a titularilor, precum si in vederea accelerarii acestor operatiuni, comisiile locale sint obligate :
a) sa intocmeasca programe de lucru saptaminale, cu concretizarea volumului de activitate pentru fiecare membru al comisiei si pe echipe de lucru constituite potrivit anexei la prezenta hotarire ;
b) sa analizeze saptaminal stadiul de realizare a atributiilor ce le sint stabilite prin lege, cu privire la delimitarea zonelor in care urmeaza sa fie pusi in posesie titularii indreptatiti, realizarea proiectului de parcelare a terenurilor, a masuratorilor topografice, a schitelor tarlalelor si parcelelor, intocmirea proceselor-verbale privind punerea in posesie, precum si punerea efectiva in posesie ;
c) sa transmita, bilunar, comisiilor judetene date privind stadiul lucrarilor prevazute la lit. b), inclusiv procesele-verbale privind punerea in posesie si situatia titlurilor de proprietate  inminate titularilor.
Art . 6. - Presedintii comisiilor locale vor lua masuri de asigurare a conditiilor corespunzatoare de munca pentru membrii comisiilor si, cu sprijinul consiliilor locale, vor facilita cazarea si servirea mesei pentru membrii nelocalnici ai comisiilor.
Totodata, presedintii comisiilor locale certifica si raspund de prezenta tuturor membrilor, in vederea exercitarii atributiilor si indeplinirii obligatiilor concrete ce le revin.
In cazul constatarii unor abateri savirsite de membrii comisiilor locale, presedintii vor sesiza atit comisiile judetene, cit si conducerea unitatilor de la care provin membrii in cauza, formulind propuneri de aplicare a sanctiunilor prevazute de lege.
Art . 7. - In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, comisiile judetene sint obligate :
a) sa stabileasca pentru fiecare comisie locala volumul de lucru saptaminal;
b) sa controleze bilunar modul in care comisiile locale isi indeplinesc atributiile prevazute la art. 5 si sa adopte de indata masuri de intrare in legalitate in cazul constatarii unor abateri ;
c) sa isi stabileasca, in cadrul volumului de lucru curent, numarul de titluri de proprietate pe care urmeaza sa le emita bilunar ;
d) sa transmita bilunar Guvernului date cu privire la :
- numarul de procese-verbale privind punerea in posesie si suprafata de teren corespunzatoare acestora, ce i-au fost inaintate in vederea emiterii  titlurilor de proprietate ;
- numarul titlurilor de proprietate emise - completate si semnate de cei in drept ;
- numarul  titlurilor de proprietate inminate titularilor indreptatiti ;
- numarul titlurilor de proprietate ce urmeaza sa fie emise in urmatoarele 2 saptamini.
Art . 8. - Comisiile locale si comisiile judetene vor urmari ca restituirea terenurilor prevazute la art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sa se efectueze intr-un ritm accelerat, realizindu-se punerea in posesie a persoanelor indreptatite, astfel incit acestea sa poata gospodari terenurile in cauza, cu respectarea stricta a regimului silvic.
In executarea art. 41 din lege, comisiile locale vor prelua de indata amplasamentele puse la dispozitie de unitatile silvice. Orice tergiversare sau refuz de realizare a acestei operatiuni de catre comisiile locale atrage raspunderea membrilor acestora, in conditiile legii.
Art . 9. - Comisiile judetene au obligatia sa solutioneze toate contestatiile restante pe care le-au inregistrat potrivit legii, in cel mult 45 de zile de la data prezentei hotariri, si sa comunice contestatorilor modul de solutionare in interiorul aceluiasi termen.
Prefectii, in calitate de presedinti ai comisiilor judetene, raspund de indeplinirea obligatiei prevazute la alin. 1.
Art . 10. - In situatia prevazuta la art. 11 alin. ultim din Legea fondului funciar nr. 18/1991, prefectul va sesiza de indata procurorul general, in cazul in care constata ca hotarirea judecatoreasca ramasa definitiva este vadit netemeini ca si esential nelegala.
Art . 11. - Presedintele comisiei judetene va desemna, in toate cazurile, un membru din cadrul comisiei, care se va prezenta la judecarea plingerilor formulate in temeiul art. 11 alin. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.
Art . 12. - Salarizarea secretarilor comisiilor locale, a agentului agricol, a specialistilor de la centrele agricole, precum si a specialistilor in masuratori topografice, cadastru si organizarea teritoriului - cu exceptia celor militari -, in calitatea lor de membri ai comisiilor locale, se va face in functie de realizarea volumului de lucrari prevazute in anexa si in raport de normele republicane de munca "0", revizuite in anul 1987.
Presedintele comisiei judetene, la propunerea presedintilor comisiilor locale, poate acorda specialistilor din unitatile bugetare, membri in comisiile locale, prime lunare de pina la 50% din salariul de baza, in cazul unor realizari peste normele de munca stabilite, din fondurile alocate pentru aplicarea in anul 1992 a Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Art . 13. - Cheltuielile de diurna, cazare, deplasare si sporul de izolare pentru specialistii militari topogeodezi si artileristi se vor suporta din fondurile alocate Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Art . 14. - In proiectul de lege al bugetului pe anul 1993 se va stabili ca pozitie distincta, pe baza documentatiei specifice elaborate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Economiei si Finantelor, nivelul fondurilor alocate pentru continuarea aplicarii Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Art . 15. - Incalcarea prevederilor prezentei hotariri atrage raspunderea persoanelor vinovate, in conditiile legii.
Art . 16. - Prefectii, in calitatea lor de presedinti ai comisiilor judetene, raspund in fata Guvernului pentru toata activitatea pe care o desfasoara in aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Prefectii vor avea in vedere faptul ca prin exercitarea atributiilor referitoare la aplicarea Legii nr. 18/1991 asigura realizarea unui interes national, potrivit art.100 alin. 1 lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991.
Art . 17. - In calitatea lor de presedinti ai comisiilor locale, constituite in temeiul art. 11 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, primarii exercita atributii care vizeaza promovarea unui interes general al statului.
Daca, in indeplinirea acestor atributii, primarul contravine interesului general al statului, el poate fi demis in conditiile art. 41 din Legea nr. 69/1991.
Art . 18. - Constituie contraventie, in masura in care, potrivit legii penale, nu este infractiune, fapta persoanei care impiedica in orice mod activitatea comisiei locale, de efectuare a masuratorilor si punere in posesie a titularilor dreptului de proprietate constituit sau reconstituit conform Legii nr. 18/1991.
Art . 19. - Contraventia prevazuta la art. 18 se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei.
Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii sint de competenta primarilor si a ofiterilor si subofiterilor de politie.
Contraventiei prevazute la art. 18 ii sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN
Contrasemneaza :
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Petru Marculescu
Ministrul mediului,
Marcian Bleahu
p. Secretar de stat la Departamentul pentru
Administratia Publica Locala,
Paul Jerbas,
secretar general al Guvernului
ANEXA 1
APROBAT
COMISIA JUDETEANA,
COMUNA (ORAS, MUNICIPIU).......... VERIFICAT
JUDETUL ................. DIRECTOR O.C.O.T.,
RAPORT DE ACTIVITATE
cu privire la aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Formatia de lucru :
________________________________________________________________________
Numele si Functia Compartimentul Nr. delegatiei Durata Semnatura
prenumele deplasarii
________________________________________________________________________
1. Primar
2. Secretar
3. Agent agricol
4. Specialist centru agricol
5. Specialisti in masuratori topografice
6.
7.
________________________________________________________________________
I. Lucrari preliminare completarii titlului de proprietate :
1. Intocmirea de planuri noi sau actualizari de planuri existente la diferite scari (plan cadastral al localitatilor, terenurilor din extravilan, denumiri, scara planurilor, suprafete).
2. Proiect parcelar al terenului (conform art. 35 din regulament).
3. Punerea in posesie :
- proces - verbal de punere in posesie nr. ....cu toate elementele necesare completarii titlului de proprietate (dimensiunea parcelelor, coordonatele colturilor parcelelor, vecinatati, suprafata parcelelor etc.) ;
- schite la scari mari ale tarlalelor sau parcelelor care au facut obiectul impartirii suprafetei (denumiri, numar tarla sau parcela, suprafete, numele proprietarilor, vecinatati, scara etc.).
II. Titlul de proprietate completat (nr., numai pentru cartografi, desenatori sau persoane care pot scrie caligrafic).
III. Actiuni legate de verificarea lucrarilor topografice si verificarea datelor titlului de proprietate.HOTARARE Nr. 728 din 10 noiembrie 1992
privind unele masuri de accelerare a emiterii titlurilor
de proprietate si punerii in posesie a titularilor,
in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991

Guvernul Romaniei hotaraste :
Art . 1. - Comisiile comunale, orasenesti si municipale, denumite, in continuare, comisii locale, vor lua masuri de definitivare a proiectelor de delimitare a zonelor teritoriale in care urmeaza sa fie pusi in posesie titularii dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum si a proiectului planului de parcelare, in termen de 60 de zile de la data prezentei hotariri.
Art . 2. - In vederea urgentarii emiterii titlurilor de proprietate, potrivit optiunilor exprimate de titularii indreptatiti, in conditiile art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, comisiile locale vor intocmi procese-verbale privind punerea in posesie, care vor contine elementele de pe verso-ul titlului de proprietate prevazut in anexa nr. 27 a regulamentului aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 131/1991.
Art . 3. - Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, denumite, in continuare, comisii judetene, vor lua masuri, la cererea presedintilor comisiilor locale, pentru completarea acestor comisii cu specialisti in masuratori topografice, cadastru si organizarea teritoriului.
Art . 4. - Ministerul Apararii Nationale va participa cu ofiteri activi - specialisti topogeodezi si artileristi - la activitatea comisiilor locale si a comisiilor judetene.
Numarul de ofiteri specialisti topogeodezi si artileristi si durata participarii acestora la activitatea comisiilor locale si judetene se vor stabili prin protocol incheiat intre Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
Conditiile de participare a ofiterilor specialisti topogeodezi si artileristi la aceste activitati se vor stabili prin protocol incheiat intre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Economiei si Finantelor.
Art . 5. - Pentru cunoasterea stadiului de desfasurare a operatiunilor de eliberare a titlurilor de proprietate si de punere in posesie a titularilor, precum si in vederea accelerarii acestor operatiuni, comisiile locale sint obligate :
a) sa intocmeasca programe de lucru saptaminale, cu concretizarea volumului de activitate pentru fiecare membru al comisiei si pe echipe de lucru constituite potrivit anexei la prezenta hotarire ;
b) sa analizeze saptaminal stadiul de realizare a atributiilor ce le sint stabilite prin lege, cu privire la delimitarea zonelor in care urmeaza sa fie pusi in posesie titularii indreptatiti, realizarea proiectului de parcelare a terenurilor, a masuratorilor topografice, a schitelor tarlalelor si parcelelor, intocmirea proceselor-verbale privind punerea in posesie, precum si punerea efectiva in posesie ;
c) sa transmita, bilunar, comisiilor judetene date privind stadiul lucrarilor prevazute la lit. b), inclusiv procesele-verbale privind punerea in posesie si situatia titlurilor de proprietate  inminate titularilor.
Art . 6. - Presedintii comisiilor locale vor lua masuri de asigurare a conditiilor corespunzatoare de munca pentru membrii comisiilor si, cu sprijinul consiliilor locale, vor facilita cazarea si servirea mesei pentru membrii nelocalnici ai comisiilor.
Totodata, presedintii comisiilor locale certifica si raspund de prezenta tuturor membrilor, in vederea exercitarii atributiilor si indeplinirii obligatiilor concrete ce le revin.
In cazul constatarii unor abateri savirsite de membrii comisiilor locale, presedintii vor sesiza atit comisiile judetene, cit si conducerea unitatilor de la care provin membrii in cauza, formulind propuneri de aplicare a sanctiunilor prevazute de lege.
Art . 7. - In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, comisiile judetene sint obligate :
a) sa stabileasca pentru fiecare comisie locala volumul de lucru saptaminal;
b) sa controleze bilunar modul in care comisiile locale isi indeplinesc atributiile prevazute la art. 5 si sa adopte de indata masuri de intrare in legalitate in cazul constatarii unor abateri ;
c) sa isi stabileasca, in cadrul volumului de lucru curent, numarul de titluri de proprietate pe care urmeaza sa le emita bilunar ;
d) sa transmita bilunar Guvernului date cu privire la :
- numarul de procese-verbale privind punerea in posesie si suprafata de teren corespunzatoare acestora, ce i-au fost inaintate in vederea emiterii  titlurilor de proprietate ;
- numarul titlurilor de proprietate emise - completate si semnate de cei in drept ;
- numarul  titlurilor de proprietate inminate titularilor indreptatiti ;
- numarul titlurilor de proprietate ce urmeaza sa fie emise in urmatoarele 2 saptamini.
Art . 8. - Comisiile locale si comisiile judetene vor urmari ca restituirea terenurilor prevazute la art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sa se efectueze intr-un ritm accelerat, realizindu-se punerea in posesie a persoanelor indreptatite, astfel incit acestea sa poata gospodari terenurile in cauza, cu respectarea stricta a regimului silvic.
In executarea art. 41 din lege, comisiile locale vor prelua de indata amplasamentele puse la dispozitie de unitatile silvice. Orice tergiversare sau refuz de realizare a acestei operatiuni de catre comisiile locale atrage raspunderea membrilor acestora, in conditiile legii.
Art . 9. - Comisiile judetene au obligatia sa solutioneze toate contestatiile restante pe care le-au inregistrat potrivit legii, in cel mult 45 de zile de la data prezentei hotariri, si sa comunice contestatorilor modul de solutionare in interiorul aceluiasi termen.
Prefectii, in calitate de presedinti ai comisiilor judetene, raspund de indeplinirea obligatiei prevazute la alin. 1.
Art . 10. - In situatia prevazuta la art. 11 alin. ultim din Legea fondului funciar nr. 18/1991, prefectul va sesiza de indata procurorul general, in cazul in care constata ca hotarirea judecatoreasca ramasa definitiva este vadit netemeini ca si esential nelegala.
Art . 11. - Presedintele comisiei judetene va desemna, in toate cazurile, un membru din cadrul comisiei, care se va prezenta la judecarea plingerilor formulate in temeiul art. 11 alin. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.
Art . 12. - Salarizarea secretarilor comisiilor locale, a agentului agricol, a specialistilor de la centrele agricole, precum si a specialistilor in masuratori topografice, cadastru si organizarea teritoriului - cu exceptia celor militari -, in calitatea lor de membri ai comisiilor locale, se va face in functie de realizarea volumului de lucrari prevazute in anexa si in raport de normele republicane de munca "0", revizuite in anul 1987.
Presedintele comisiei judetene, la propunerea presedintilor comisiilor locale, poate acorda specialistilor din unitatile bugetare, membri in comisiile locale, prime lunare de pina la 50% din salariul de baza, in cazul unor realizari peste normele de munca stabilite, din fondurile alocate pentru aplicarea in anul 1992 a Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Art . 13. - Cheltuielile de diurna, cazare, deplasare si sporul de izolare pentru specialistii militari topogeodezi si artileristi se vor suporta din fondurile alocate Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Art . 14. - In proiectul de lege al bugetului pe anul 1993 se va stabili ca pozitie distincta, pe baza documentatiei specifice elaborate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Economiei si Finantelor, nivelul fondurilor alocate pentru continuarea aplicarii Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Art . 15. - Incalcarea prevederilor prezentei hotariri atrage raspunderea persoanelor vinovate, in conditiile legii.
Art . 16. - Prefectii, in calitatea lor de presedinti ai comisiilor judetene, raspund in fata Guvernului pentru toata activitatea pe care o desfasoara in aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Prefectii vor avea in vedere faptul ca prin exercitarea atributiilor referitoare la aplicarea Legii nr. 18/1991 asigura realizarea unui interes national, potrivit art.100 alin. 1 lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991.
Art . 17. - In calitatea lor de presedinti ai comisiilor locale, constituite in temeiul art. 11 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, primarii exercita atributii care vizeaza promovarea unui interes general al statului.
Daca, in indeplinirea acestor atributii, primarul contravine interesului general al statului, el poate fi demis in conditiile art. 41 din Legea nr. 69/1991.
Art . 18. - Constituie contraventie, in masura in care, potrivit legii penale, nu este infractiune, fapta persoanei care impiedica in orice mod activitatea comisiei locale, de efectuare a masuratorilor si punere in posesie a titularilor dreptului de proprietate constituit sau reconstituit conform Legii nr. 18/1991.
Art . 19. - Contraventia prevazuta la art. 18 se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei.
Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii sint de competenta primarilor si a ofiterilor si subofiterilor de politie.
Contraventiei prevazute la art. 18 ii sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN
Contrasemneaza :
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Petru Marculescu
Ministrul mediului,
Marcian Bleahu
p. Secretar de stat la Departamentul pentru
Administratia Publica Locala,
Paul Jerbas,
secretar general al Guvernului
ANEXA 1
APROBAT
COMISIA JUDETEANA,
COMUNA (ORAS, MUNICIPIU).......... VERIFICAT
JUDETUL ................. DIRECTOR O.C.O.T.,
RAPORT DE ACTIVITATE
cu privire la aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Formatia de lucru :
________________________________________________________________________
Numele si Functia Compartimentul Nr. delegatiei Durata Semnatura
prenumele deplasarii
________________________________________________________________________
1. Primar
2. Secretar
3. Agent agricol
4. Specialist centru agricol
5. Specialisti in masuratori topografice
6.
7.
________________________________________________________________________
I. Lucrari preliminare completarii titlului de proprietate :
1. Intocmirea de planuri noi sau actualizari de planuri existente la diferite scari (plan cadastral al localitatilor, terenurilor din extravilan, denumiri, scara planurilor, suprafete).
2. Proiect parcelar al terenului (conform art. 35 din regulament).
3. Punerea in posesie :
- proces - verbal de punere in posesie nr. ....cu toate elementele necesare completarii titlului de proprietate (dimensiunea parcelelor, coordonatele colturilor parcelelor, vecinatati, suprafata parcelelor etc.) ;
- schite la scari mari ale tarlalelor sau parcelelor care au facut obiectul impartirii suprafetei (denumiri, numar tarla sau parcela, suprafete, numele proprietarilor, vecinatati, scara etc.).
II. Titlul de proprietate completat (nr., numai pentru cartografi, desenatori sau persoane care pot scrie caligrafic).
III. Actiuni legate de verificarea lucrarilor topografice si verificarea datelor titlului de proprietate.LEGEA NUMAR: 18 DIN 19/02/91
fondului funciar


EMITENT : PARLAMENT
APARUT IN MONITORUL OFICIAL NR.37 DIN 20/02/91
CAP. 1 Dispozitii generale
ART. 1
Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia
sint detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, consti-
tuie fondul funciar al Romaniei.
ART. 2
In functie de destinatie, terenurile sint :
a) terenuri cu destinatie agricola si anume : terenuri agricole productive -
arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de ha-
mei si duzi, pasunile, finetele, serele, solariile, rasadnitele si altele
asemenea -, cele cu vegetatie forestiera daca nu fac parte din amenajamente-
le silvice, pasuni impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii a-
grozootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile
tehnologice si de exploatare agricola, platforme si spatii de depozitare ca-
re servesc nevoilor productiei agricole si terenuri neproductive care pot fi
amenajate si folosite pentru productia agricola ;
b) terenuri cu destinatie forestiera si anume : terenurile impadurite sau
cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica,
terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stincarii, abrup-
turi, bolovanisuri, ripe, ravene, torenti - daca sint cuprinse in amenaja-
mentele silvice ;
c) terenuri aflate permanent sub ape si anume : albiile minore ale cursuri-
lor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul ape-
lor maritime interioare si al marii teritoriale ;
d) terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale pe care
sint amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv te-
renurile agricole si forestiere ;
e) terenuri cu destinatii speciale cum sint cele folosite pentru transportu-
rile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile
aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al
energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploata-
rile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de
aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si situri-
le arheologice si istorice si altele asemenea.
ART. 3
In sensul prezentei legi, prin detinatori de terenuri se inteleg titularii
dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei
care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari
ART. 4
Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor
drepturi reale, avind ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apar-
tine domeniului public sau domeniului privat.
Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asu-
pra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local,
caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine
comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor.
Administrarea domeniului de interes public national se face de catre organe-
le prevazute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local
se face de catre primarii sau, dupa caz, de catre prefecturi.
Terenurile din domeniul public sint cele afectate unei utilitati publice.
ART. 5
Apartin domeniului public terenurile pe care sint amplasate constructii de
interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publi-
ce, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile riu-
rilor si fluviilor,cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor mari-
time interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv pla-
jele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumente-
le, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii,
terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit
legii, sint de domeniul public ori care, prin natura lor, sint de uz sau in-
teres public.
Terenurile care fac parte din domeniul public sint scoase din circuitul ci-
vil, daca prin lege nu se prevede altfel. Dreptul de proprietate asupra lor
este imprescriptibil.
ART. 6
Domeniul privat al statului si respectiv al comunelor, oraselor, municipii-
lor si judetelor este alcatuit din terenuri - altele decit cele prevazute la
art. 5 - aflate sau intrate in proprietatea lor prin caile si modurile pre-
vazute de lege. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege
nu se prevede altfel.
ART. 7
Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte
drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si
de publicitate imobiliara prevazute de lege.
CAP. 2 Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
ART. 8
Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se ga-
sesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditi-
ile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constru-
irea acestui drept.
De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamint in
cooperativa sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta,
precum si in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii coope-
ratori care nu au adus pamint in cooperativa si alte persoane anume stabili-
te.
Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui
titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fieca-
re persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de
familie, in echivalent arabil.
Prin familie se inteleg sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc im-
preuna cu parintii lor.
ART. 9
Persoanelor carora li se reconstituie sau li se constituie dreptul de pro-
prietate in conditiile prezentei legi nu li se pot atribui in proprietate
mai mult de 10 ha de familie, in echivalent arabil, chiar daca reconstitui-
rea sau constituirea dreptului de proprietate se face in mai mult localitati
Persoanele prevazute la alin. 1 vor anexa la cerere o declaratie pe propria
raspundere din care sa rezulte suprafetele de teren pe care le au sau pe ca-
re sint indreptatite sa le primeasca in conditiile prezentei legi.
ART. 10
Suprafata adusa in cooperativa este cea care rezulta din : evidentele coope-
rativei, cererile de inscriere, registrele agricole de la data intrarii in
cooperativa, actele de proprietate si cartea funciara sau, in lipsa acestora,
din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica in mod corespunzator si in ceea
ce priveste suprafetele preluate de cooperative fie in baza unor legi speci-
ale, fie fara nici un titlu sau in orice alt mod.
Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei te-
renurilor detinute de cooperativa la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul
de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corec-
tata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pina la data in-
trarii in vigoare a legii.
Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se introduce si se inregis-
treaza la primarie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei legi.
Stabilirea dreptului de proprietate se va incheia in termen de cel mult 90
de zile de la publicarea prezentei legi.
ART. 11
In scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau cons-
tituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor indreptatiti si
eliberarii titlurilor de proprietate, in fiecare comuna, oras sau municipiu,
se constituie, prin decizia prefecturii, o comisie condusa de primar.
Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea
unei comisii judetene, numita prin decizia prefecturii si condusa de prefect
Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si mo-
delul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate, se vor stabili
prin hotarire a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii pre-
zentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toa-
te categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici. In comunele
constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu
ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat.
Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa
valideze sau sa invalideze masurile stabilite de comisiile subordonate.
Impotriva hotaririi comisiei judetene, cel nemultumit poate face plingere la
judecatoria in raza careia este situat terenul, in termen de 30 de zile de la
data la care a luat cunostinta de solutia data de comisia judeteana.
Plingerea suspenda executarea.
Judecatoria va da termen in cunostinta celui care depune plingere si va
putea cere comisiei judetene sa desemneze un membru al sau pentru a se
prezenta, la termenul fixat pentru judecata, spre a da explicatii.
Controlul judecatoresc se limiteaza exclusiv la aplicarea corecta a dispozi-
tiilor imperative din prezenta lege cu privire la dreptul de a obtine titlul
de proprietate, la intinderea suprafetei de teren ce se cuvine si, daca este
cazul, la exactitatea reducerii acestei suprafete, potrivit legii.
Instanta va judeca plingerea in complet de doi judecatori.
Hotarirea judecatoriei este definitiva. In baza hotaririi judecatoresti, co-
misia judeteana care a emis titlul il va modifica, inlocui sau desfiinta,
dupa caz.
ART. 12
Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor
sau a hotaririi judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice
probe din care rezulta acceptarea mostenirii.
Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucit terenurile nu
s-au gasit in circuitul civil, sint socotiti repusi de drept in termenul de
acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut
autorului lor. Ei sint considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe
care o fac comisiei.
Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata
pe numele tuturor mostenitorilor, urmind ca ei sa procedeze potrivit dreptu-
lui comun.
ART. 13
Terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul lo-
calitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitori-
lor acestora, corespunzator suprafetelor aduse sau preluate in orice mod in
patrimoniul cooperativei.
Atribuirea efectiva a terenurilor se face, in zona colinara, de regula, pe
vechile amplasamente, iar in zonele de cimpie, pe sole stabilite de comisie
si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii, in cadrul perime-
trelor actuale ale cooperativelor.
In cazul in care intre suprafata de teren a cooperativei agricole de produc-
tie, rezulta prin insumarea suprafetelor de teren aduse de cooperatori sau
preluate in orice alt mod de cooperativa, si suprafata de teren actuala au
intervenit modificari atit in ce priveste suprafata totala, cit si pe cate-
gorii de folosinta, stabilirea proprietatii cooperatorilor sau mostenitori-
lor acestora se face prin reducerea unei cote proportionale rezultate din
scaderea suprafetelor legal folosite in alte scopuri din suprafata totala
initiala si proportional cu categoriile de folosinta agricola existente.
Nu vor fi afectati detinatorii de suprafete care au proprietati mai mici de
1 ha.
Suprafetele ocupate de plantatii pomicole, viticole, sere, helestee, amena-
jari piscicole, pepiniere, constructii administrative si agrozootehnice,
precum si cele necesare bazei furajere aferente capacitatilor de productie
zootehnice existente in cooperative, pot reprezenta, pe baza optiunii pro-
prietarilor, aport la constituirea unor forme de asociere de tip privat, cu
sau fara personalitate juridica.
ART. 14
Membrii cooperatori care, dupa caz, au parasit cooperativa, nu au muncit in
cooperativa sau nu locuiesc in localitatea respectiva, precum si mostenito-
rii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice
mod in patrimoniul cooperativei.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor ale caror tere-
nuri au trecut, cu sau fara titlu, in patrimoniul cooperativei, fara ca ele
sa fi dobindit calitatea de cooperatori, precum si, dupa caz, mostenitorilor
acestora.
De prevederile alin. 2 beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor
de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul cu spade" si mostenitorii lor, care
au optat si li s-a atribuit la data improprietaririi teren arabil si care nu
au in proprietate alte terenuri, cu exceptia celor care l-au instrainat.
Dispozitiile art. 13 alin. 2 si 3 se aplica in mod corespunzator.
Se vor atribui, la cerere, persoanelor care si-au pierdut total sau partial
capacitatea de munca si mostenitorilor celor care au decedat - ca urmare a
participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 - in
proprietate, terenuri in suprafata de 10.000 mp. in echivalent arabil. Pen-
tru terenurile atribuite, acesti beneficiari nu datoreaza taxe sau impozite. ART. 15
In cazurile in care in perimetrul unor cooperative agricole de productie au
fost comasate si terenuri agricole ale unor proprietari particulari, iar
acestia nu au preluat in compensatie alte terenuri, la cererea lor sau a
mostenitorilor, ei vor fi repusi in proprietate si li se vor restitui supra-
fetele in cota echivalenta, in cadrul unor sole stabilite de comisie.
Dispozitiile art. 13 alin. 2 si 3 se aplica in mod corespunzator.
ART. 16
In localitatile cu cetateni romani, apartinind minoritatii germane sau in
care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate, deposedate de
terenuri prin acte normative intervenite dupa anul 1944, se vor atribui in
proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau mostenitorilor, suprafete
de teren din rezerva aflata la dispozitia comisiilor, sau se va proceda
conform art. 36.
La atribuire, se va avea in vedere suprafata de teren pe care acestia au
avut-o in proprietate, fara a se depasi 10 ha. de familie, in echivalent
arabil.
ART. 17
Terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice alt mod in patrimoniul
cooperativei de la cooperatori sau alte persoane care au decedat si nu au
mostenitori, precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de
restituire ramin la dispozitia comisiei.
Toate terenurile cooperativei care nu sint atribuite conform art. 13-16,
precum si terenurile extravilane proprietatea statului aflate in folosinta
cooperativei, ramin, de asemenea, la dispozitia comisiei, urmind a fi atri-
buite altor persoane indreptatite, potrivit prevederilor prezentei legi.
Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, trec in domeniul pri-
vat al statului, urmind a fi puse la dispozitia celor care doresc sa inteme-
ieze sau sa dezvolte exploatatii agricole, prin inchiriere, concesiune sau
vinzare, in conditiile legii.
Persoanelor prevazute la alin. 3 li se pot atribui, in 1991, fara plata, te-
renurile intrate in domeniul privat al statului, conform prevederilor legii.
In vederea administrarii acestor terenuri se va infiinta, prin lege, Agentia
pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
Pina la preluarea in administrare de catre agentie, terenurile vor fi admi-
nistrate de primarii.
ART. 18
Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren in cooperativa sau au
adus teren mai putin de 5.000 mp, precum si celor care, neavind calitatea
de cooperatori, au lucrat in orice mod ca angajati in ultimii 3 ani in coo-
perativa sau asociatii cooperatiste, li se pot atribui in proprietate loturi
din terenurile prevazute la art. 17, daca sint stabiliti sau urmeaza sa se
stabileasca in localitate si nu detin teren in proprietate in alte localita-
ti. Suprafata atribuita in proprietate se va determina tinind seama de su-
prafata terenurilor, numarul solicitantilor si suprafata atribuita celor ca-
re au adus pamint in cooperativa.
Prevederile alin. 1 se aplica si persoanelor care au fost deportate si nu
beneficiaza de dispozitiile art. 13-15.
Se pot atribui, la cerere, in folosinta agricola, pina la 5.000 mp in echi-
valent arabil, de familie, personalului de specialitate din serviciile pu-
blice comunale, in perioada cit lucreaza in localitate, daca nu au teren in
proprietate in aceasta localitate, ei sau membrii familiei din care fac par-
te. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri apartine comunei, orasu-
lui sau municipiului, dupa caz.
La plecarea din localitate persoanele mentionate la alin. 3 au dreptul la
despagubiri pentru investitiile facute, cu consimtamintul prealabil al pro-
prietarului si daca sint utile pe suprafata atribuita.
ART. 19
In situatia in care in unele cooperative agricole nu mai ramine teren dispo-
nibil pentru a se atribui suprafata minima prevazuta la art. 8, precum si
pentru persoanele prevazute la art. 16 si 18 alin. 1 si 2, comisia va hotari
reducerea in cota proportionala a suprafetei ce se repartizeaza pentru a se
atribui terenuri in proprietate si acestor categorii.
ART. 20
In localitatile cu excedent de suprafata agricola, cu deficit de forta de
munca in agricultura, din terenurile prevazute la art. 17 se poate atribui
in proprietate teren pina la 10 ha in echivalent arabil tuturor familiilor
care solicita in scris si se obliga sa lucreze aceasta suprafata.
Familiile fara pamint sau cu pamint putin din alte localitati, care solicita
in scris, pot primi in proprietate pina la 10 ha teren in echivalent arabil,
cu obligatia de a-si stabili domiciliul in comuna, oras sau municipiu, dupa
caz, si de a cultiva pamintul primit, renuntind la proprietatea avuta in
localitatea lor, din extravilan.
ART. 21
Din terenurile agricole, comisiile vor atribui in proprietate, la cererea
comisiilor parohiale ori a altor organe reprezantitive ale comunicatiilor
locale de cult - din mediul rural -, o suprafata de teren de pina la 5 ha in
echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit, apartinind cultelor re-
cunoscute de lege, ori de pina la 10 ha teren agricol in echivalent arabil
in cazul manastirilor, in masura in care toate aceste asezaminte au posedat
in trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de productie,
iar in prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafete restrinse. In zonele
necooperativizate, reconstituirea dreptului de proprietate se va face din
terenurile aflate in proprietatea statului statului si in administrarea pri-
mariilor, la propunerea acestora, prin decizia prefecturii.
Dispozitiile art. 9 alin. 2 se aplica in mod corespunzator.
ART. 22
Sint si ramin in proprietatea privata a cooperatorilor sau, dupa caz, a mos-
tenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile
aferente casei de locuit si anexele gospodaresti, precum si curtea si gradi-
na din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/
1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor din zonele coo-
perativizate care nu au avut calitatea de cooperator.
ART. 23
Terenurile din intravilan care au fost atribuite de cooperative, potrivit
legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite, pentru constructia de
locuinte si anexe gospodaresti, ramin si se inscriu in proprietatea actuali-
lor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate, in-
diferent in ce mod, de la fostii proprietari.
Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta, in
intravilan, sau, in lipsa, cu teren extravilan in imediata vecinatate.
ART. 24
In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in fo-
losinta unor cooperatori, in gradinile din intravilan ale fostilor proprie-
tari, asemenea terenuri revin de drept in proprietatea detinatorilor initia-
li.
Persoanele care au primit terenuri in conditiile alineatului precedent
si pe care au efectuat investitii au dreptul la o despagubire egala cu con-
travaloarea acestora, daca nu pot fi ridicate.
ART. 25
Terenurile situate in intravilanul localitatii, care au apartinut cooperato-
rilor sau altor persoane care au decedat, in ambele cazuri fara mostenitori,
trec in proprietatea comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, si in ad-
ministrarea primariilor, pentru a fi vindute, concesionate ori date in folo-
sinta celor care solicita sa-si construiasca locuinte si nu au teren, ori
pentru amplasarea de obiective social-culturale sau cu caracter productiv,
potrivit legii, ori pentru compensarile prevazute de art. 23.
Pina la efectuarea operatiilor prevazute la alin. 1, terenurile vor fi in-
scrise si folosite conform destinatiei avute.
ART. 26
Pentru suprafetele cuvenite, potrivit prezentei legi, titularilor indrepta-
titi li se vor elibera titlurile de proprietate, avindu-se in vedere, unde
este cazul, optiunea acestora de a exploata terenul individual sau in dife-
rite forme de asociere privata, total sau partial, urmind ca pe aceste baze
sa se efectueze punerea in posesie.
La desfiintarea cooperativei agricole de productie, o comisie de lichidare
constituita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei
legi, prin decizia prefecturii, la propunerea primariei, va proceda in ter-
men de 9 luni de la desfiintarea cooperativei la realizarea activului si la
plata pasivului, in conditiile prevazute de lege.
ART. 27
Comisiile de lichidare prevazute de art. 26 au obligatia de a constata si
stabili orice fapte de incalcare a legii, de a lua masuri de recuperare a
pagubelor, conform legii, si de a sesiza, daca este cazul, organele de urma-
rire penala.
Sumele recuperate in conditiile alineatului precedent constituie activ li-
chidat si urmeaza destinatia celor prevazute la art. 26.
La expirarea termenului prevazut la art. 26, comisiile vor prezenta bilantul
de lichidare si raportul explicativ organului de specialitate al prefecturii
sau al Primariei municipiului Bucuresti, investit cu atributii de control
financiar, potrivit legii, pentru descarcare.
Actele de constatare a datoriilor fata de stat si de alte persoane juridice
ramase dupa terminarea operatiunilor de lichidare, intocmite de catre comi-
sie, vor fi avizate si centralizate de catre Ministerul Finantelor, dupa ca-
re Guvernul le va prezenta Parlamentului, cu propuneri de rezolvare.
ART. 28
Constructiile agrozootehnice, atelierele de industrie mica, masinile, utila-
jele si alte asemenea mijloace fixe, ce au apartinut cooperativei de produc-
tie desfiintate, precum si terenurile de sub acestea, ca si cele necesare
utilizarii lor normale, plantatiile de vii si pomi si animalele devin
proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu personalitate juridica,
daca se vor infiinta.
Drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevazute la alin. 1 se vor
stabili in cota valorica, proportional cu suprafata de teren adusa sau
preluata in orice mod in cooperativa si cu volumul muncii prestate. Membrii
asociati vor constitui aceste drepturi ca aport in natura la noua asociatie.
Fostilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociatii li se vor
stabili drepturi de creanta proportional cu cota valorica ce li se cuvine din
patrimoniul cooperativei, daca nu au fost acoperite in alta modalitate. Plata
creantelor se va face de catre asociatie, in natura sau in bani, potrivit
hotaririi comisiei de lichidare.
In cazul in care nu s-au constituit asemenea asociatii, bunurile si animale-
le prevazute la alin. 1 se vor vinde prin licitatie publica persoanelor
fizice sau juridice, urmind ca din pretul realizat sa se achite datoriile de
orice fel ale fostei cooperative. Fac exceptie bovinele si ovinele, precum si
plantatiile de vii si pomi, care vor fi atribuite fostilor cooperatori.
In termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei, se vor stabili
drepturile banesti ce revin fiecarui fost membru cooperator de comisia de
lichidare constituita potrivit art. 26 alin. 2.
Fostii membri cooperatori vor primi cota cuvenita din valorificarea prin li-
citatie a bunurilor comune, proportional cu suprafata de teren adusa in coo-
perativa, in echivalent arabil, si volumul valoric de munca efectuat.
Bunurile prevazute la alin. 1, care nu se vind in termen de un an de la data
desfiintarii cooperativei, trec in proprietatea privata a comunelor, oraselor
si municipiilor unde acestea sint situate, fara nici o despagubire, si in
administrarea primariilor.
Demolarea constructiilor agrozootehnice, atelierelor de intretinere, insta-
latiilor si anexelor gospodaresti si de industrie mica, care fac obiectul
alin. 1, este interzisa. Prin exceptie, daca sint degradate sau din orice
alt motiv nu pot fi utilizate, ele pot fi desfiintate cu autorizatia prefec-
turii, iar materialele vor fi valorificate de primarii, urmind ca sumele re-
zultate sa intre in activul operatiilor de lichidare.
Constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale trec fara plata,
in regim de drept public, in proprietatea comunelor, oraselor sau municipii-
lor si in administrarea primariilor.
ART. 29
Asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste de orice profil se
pot reorganiza in societati comerciale pe actiuni in termen de 90 de zile de
la publicarea legii.
Terenurile si celelalte bunuri aduse de cooperativa in asociatie, precum si
bunurile dobindite de aceasta, devin proprietatea societatii, iar cooperato-
rii si celelalte persoane indreptatite a-si reconstitui proprietatea asupra
terenurilor ce apartin societatii, precum si salariatii acesteia, pot deveni
actionari in conditiile legii.
In cazul in care unii cooperatori sau alte persoane indreptatite prevazute
la alin. 2 nu vor opta pentru a deveni actionari ai societatii comerciale,
li se va stabili dreptul de proprietate, conform prevederilor art. 13 si 14
din prezenta lege, din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa in
asociatie.
In localitatile in care nu exista aceste posibilitati, se vor putea desfiin-
ta unele ferme neeficiente ale asociatiei. Decizia in aceasta privinta se
adopta de catre comisia judeteana la propunerea comisiilor comunale, orase-
nesti sau municipale, dupa caz.
Dispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator.
ART. 30
Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor sint
la dispozitia comisiilor prevazute la art. 11, in vederea atribuirii lor in
proprietatea celor indreptatiti, conform legii.
Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, se vor prelua de ca-
tre primarii in vederea inchirierii sau concesionarii lor la persoanele care
doresc sa le exploateze.
ART. 31
Terenul atribuit conform art. 18 alin. 1, art. 20 si art. 39 nu poate fi in-
strainat prin acte intre vii timp de 10 ani socotiti de la inceputul anului
urmator celui in care s-a facut inscrierea proprietatii, sub sanctiunea nu-
litatii absolute a actului de instrainare.
Constatarea nulitatii poate fi ceruta in justitie de catre primarie, prefec-
tura, procuror, precum si de orice persoana interesata.
ART. 32
Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale - pajisti si arabil -
care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie - trec in
proprietatea privata a comunelor, oraselor sau, dupa caz, a municipiilor si
in administrarea primariilor, urmind a fi folosite ca pasuni comunale si
pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere.
ART. 33
Persoanele care au primit terenuri in conditiile prezentei legi, pe care
sint executate plantatii de vii si pomi, vor rambursa diferenta de credit
ramasa de plata, corespunzator suprafetei primite. Rambursarea se face in
bani sau produse agricole, in termenul de rambursare la care este obligata
cooperativa agricola de productie.
Lucrarile de imbunatatiri funciare care se afla pe terenurile primite, in-
clusiv zonele de protectie aferente, trec in proprietatea unitatilor specia-
lizate de exploatare a unor astfel de lucrari, in conditiile legii.
CAP. 3 Dispozitii privind terenurile proprietate de stat si unele
prevederi speciale
ART. 34
Terenurile proprietatea statului sint acele suprafete intrate in patrimoniul
sau in conformitate cu prevederile legale existente pina la data de 1 ianua-
rie 1990 si inregistrate ca atare in sistemul de evidenta al cadastrului
funciar general si in amenajamentele silvice.
Terenurile proprietate de stat administrate de institutele si statiunile de
cercetari stiintifice, destinate cercetarii si producerii de seminte si ma-
terial saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa, a-
partin domeniului public si ramin in administrarea acestora.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si terenurilor proprietate de
stat folosite, la data prezentei legi, de unitatile de invatamint cu profil
agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora.
ART. 35
Terenurile aflate in proprietatea statului, situate in intravilanul locali-
tatilor si care sint in administrarea primariilor, la data prezentei legi,
trec in proprietatea comunelor, oraselor sau municipiilor, urmind regimul
juridic al terenurilor prevazute la art. 25.
Terenurile proprietate de stat, situate in intravilanul localitatilor, atri-
buite, potrivit legii, in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata exis-
tentei constructiei in vederea construirii de locuinte proprietate personala,
sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte trec, la ce-
rerea proprietarilor actuali ai locuintelor in proprietatea acestora, inte-
gral sau, dupa caz, proportional cu cota detinuta din constructie.
Terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobin-
ditorilor acestora, ca efect al preluarii terenurilor aferente constructii-
lor, in conditiile dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la
sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale, trec in pro-
prietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului, propri-
etari ai locuintelor.
Dispozitiile art. 22 ramin aplicabile.
Terenurile fara constructii neafectate de detalii de sistematizare, din in-
travilanul localitatilor, aflate in administrarea primariilor, considerate
proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966, se
restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz, la ce-
rere.
Atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin. 2-5 se va face,
prin decizia prefecturii, la propunerea primariilor pe baza verificarii si-
tuatiei juridice a terenurilor.
ART. 36
Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de
stat, ca efect al unor legi speciale, altele decit cele de expropriere, si
care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat, devin la cerere
actionari la societatile comerciale infiintate in baza Legii nr. 15/1990 din
actualele unitati agricole de stat. De aceleasi prevederi beneficiaza si
mostenitorii acestor presoane.
Cererea se depune, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a pre-
zentei legi, la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul.
Numarul de actiuni primite va fi proportional cu suprafata de teren in echi-
valent arabil trecuta in patrimoniul statului, fara a putea depasi insa va-
loarea a 10 ha teren de familie, in echivalent arabil.
Nu beneficiaza de dispozitiile acestui articol persoanele ale caror terenuri
au fost confiscate ca efect al unor condamnari penale, cu exceptia persoane-
lor precizate in Decretul-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura in-
staurata cu incepere de la 6 martie 1945.
ART. 37
Terenurile agricole fara constructii, instalatii, amenajari de interes pu-
blic, intrate in proprietatea statului si aflate in administrarea primarii-
lor la data prezentei legi, se vor restitui fostilor proprietari sau moste-
nitorilor acestora, fara a se putea depasi suprafata de 10 ha de familie, in
echivalent arabil.
Restituirea terenurilor se face, la cerere, in conditiile art. 10 din pre-
zenta lege, prin decizia prefecturii, la propunerea primariei.
Prevederile art. 36 alin. ultim se aplica in mod corespunzator.
ART. 38
In localitatile cu deficit de teren in care terenurile fostilor proprietari
se afla in proprietatea statului si acestia nu opteaza pentru actiuni in con-
ditiile art. 36 si nu li se pot atribui lor sau mostenitorilor suprafata mi-
nima prevazuta de prezenta lege, comisiile judetene vor hotari atribuirea
unei suprafete de 5.000 mp de familie, in echivalent arabil, la cerere, din
terenurile proprietatea statului.
Pentru diferenta de teren la care sint indreptatiti fostii proprietari sau
mostenitorii lor, potrivit prezentei legi, se aplica corespunzator prevede-
rile art. 36.
Nu pot fi atribuite suprafetele de teren pe care s-au efectuat investitii,
altele decit imbunatatiri funciare.
Plantatiile de vii sau pomi pot fi afectate in astfel de cazuri numai in si-
tuatia in care nu exista terenuri din alta categorie de folosinta pentru a
fi atribuite in proprietate.
ART. 39
In zona montana - defavorizata de factori naturali cum sint : clima, altitu-
dinea, panta, izolarea - se poate atribui in proprietate, la cerere, o supra-
fata de teren de pina la 10 ha in echivalent arabil familiilor tinere de ta-
rani care provin din mediul agricol montan, au priceperea necesara si se o-
bliga in scris sa-si creeze gospodarii, sa se ocupe de cresterea animalelor
si sa exploateze rational pamintul in acest scop.
Terenurile prevazute la alineatul precedent se acorda din resursele de pa-
mint aflate la dispozitia primariilor.
Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin decizia prefecturii la
propunerea primariilor.
ART. 40
Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale transmise unitatilor de
stat si care in prezent sint folosite ca pasuni, finete si arabil vor fi res-
tituite in proprietatea comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, si in
administrarea primariilor, pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru
producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. Fac exceptie suprafe-
tele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, helestee, lacuri sau cele des-
tinate pentru producerea de legume, fructe, materie prima pentru fabricile
de conserve, orezarii si cimpuri experimentale, destinate cercetarii agrico-
le, care vor fi compensate in echivalenta de catre Ministerul Agriculturii
si Alimentatiei.
ART. 41
Terenurile cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, pasuni im-
padurite, care au apartinut persoanelor fizice si care prin efectul unor le-
gi speciale au fost trecute in proprietatea statului, se restituie, la cere-
re, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, intr-o suprafata egala
cu cea trecuta in proprietatea statului, dar nu mai mult de 1 ha. Dispoziti-
ile art. 42 si art. 47 se aplica in mod corespunzator.
Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alinea-
tului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere ori sint in
curs de executare sau in faza de proiectare, se vor atribui alte suprafete
de teren, cu respectarea acelorasi conditii.
Suprafetele de teren atribuite in conditiile alin. 1, impreuna cu suprafata
agricola in echivalent arabil, reconstituite conform prezentei legi, nu pot
depasi 10 ha de familie.
Terenurile prevazute la alin. 1 vor fi gospodarite si exploatate in regim
silvic, potrivit legii. Aceste suprafete vor fi acordate din trupuri izolate
sau la liziera padurilor.
ART. 42
Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si fostii cetateni romani care
redobindesc cetatenia romana pot beneficia la cerere de prevederile prezen-
tei legi, daca isi stabilesc domiciliul in tara.
Persoanele prevazute la alin. 1 care nu au formulat cereri de reconstituire
sau constituire a dreptului de proprietate in conditiile dispozitiilor art.
10 se pot adresa la Agentia pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala pentru a
li se inchiria, concesiona sau vinde teren.
ART. 43
Persoanele carora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenu-
rilor agricole sint obligate sa respecte intocmai conditiile prevazute la
art. 18, 20 si 39 din prezenta lege, in legatura cu stabilirea domiciliului
si intemeierea de noi gospodarii.
Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate a-
supra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta. Pentru
teren nu se vor acorda despagubiri, iar pentru constructii proprietarul va
primi o despagubire egala cu valoarea reala a acestora.
Organul imputernicit sa constate aceste situatii este Agentia pentru Dezvol-
tare si Amenajare Rurala, in administrarea careia trec terenurile si con-
structiile respective.
ART. 44
Delimitarea teritoriala a noilor proprietati, rezultate din aplicarea pre-
zentei legi, porneste de la actuala organizare a teritoriului si se face pe
baza unor proiecte de parcelare intocmite de catre organele de specialitate.
CAP. 4 Circulatia juridica a terenurilor
ART. 45
Terenurile proprietate privata, indiferent de titularul lor, sint si ramin
in circuitul civil. Ele pot fi dobindite si instrainate prin oricare din mo-
durile stabilite de legislatia civila, cu respectarea dispozitiilor din pre-
zenta lege.
ART. 46
Terenurile situate in intravilan si extravilan pot fi instrainate, indife-
rent de intinderea suprafetei, prin acte juridice intre vii, incheiate in
forma autentica.
In toate cazurile de dobindire, prin acte juridice intre vii, proprietatea
dobinditorului nu poate depasi 100 ha teren agricol in echivalent arabil, de
familie, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului de instrainare.
ART. 47
Persoanele fizice care nu au cetatenia romana si domiciliul in Romania, pre-
cum si persoanele juridice care nu au nationalitate romana si sediul in Ro-
mania, nu pot dobindi in proprietate terenuri de orice fel prin acte intre
vii.
Persoanele prevazute in alineatul precedent care dobindesc in proprietate
terenuri prin mostenire sint obligate sa le instraineze in termen de 1 an
de la data dobindirii, sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a acestora in
proprietatea statului si administrarea Agentiei pentru Dezvoltare si Amena-
jare Rurala.
Persoanele prevazute la alin. 1, care au dobindit in proprietate terenuri
inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, sint obligate sa le
instraineze in termen de 1 an de la aceasta data, sub sanctiunea trecerii in
mod gratuit a terenurilor in proprietatea statului si in administrarea Agen-
tiei pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
ART. 48
Instrainarea de terenuri agricole in extravilan, prin vinzare, se poate face
prin exercitarea dreptului de preemtiune.
Dreptul de preemtiune la instrainare a oricaror terenuri agricole din extra-
vilan revine coproprietarilor, daca este cazul, si apoi proprietarilor ve-
cini si se exercita prin Agentia pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
Proprietarul terenului care urmeaza sa fie vindut este obligat sa incunosti-
nteze Agentia pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala, iar aceasta va comunica
in scris persoanelor prevazute la alin. 2 despre intentie, in termen de 15
zile de la data cind a fost incunostintata.
Titularii dreptului de preemtiune sint obligati sa se pronunte asupra exer-
citarii acestuia in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii.
Dupa implinirea acestui termen, dreptul de preemtiune pentru coproprietari
sau proprietarii vecini se considera stins.
Dreptul de preemtiune la instrainarea terenului revine statului prin Agentia
pentru Dezvolatare si Amenajare Rurala, care este obligata sa se pronunte
inauntrul termenului prevazut la alin. 4.
Daca agentia nu se pronunta in acest termen, terenul se vinde in mod liber.
ART. 49
Actul de instrainare incheiat cu incalcarea dreptului de preemtiune prevazut
la art. 48 este anulabil.
ART. 50
Terenurile agricole din extravilan nu pot face obiectul unei executari sili-
te sau voluntare decit in cazurile prevazute de lege.
ART. 51
Schimbul de terenuri intre persoane fizice se face prin acordul acestora,
prin act autentic, dispozitiile art. 46 fiind aplicabile.
Schimbul de terenuri intre persoane juridice care au in administrare terenu-
ri asupra carora statul are majoritatea actiunilor sau intre acestea si per-
soanele fizice se face numai cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimen-
tatiei sau al Ministerului Mediului, dupa caz.
Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobindeste situatia juridica a te-
renului pe care il inlocuieste, cu respectarea drepturilor reale.
ART. 52
Punerea in posesie a noilor detinatori potrivit art. 51 alin. 2 se face de
catre delegatul oficiului judetean de cadastru si organizare a teritoriului,
in prezenta partilor interesate, operindu-se in documentele cadastrale si in
registrul agricol modificarile survenite.
CAP. 5 Folosirea terenului pentru productia agricola si silvica
ART. 53
Toti detinatorii de terenuri agricole sint obligati sa asigure cultivarea
acestora si protectia solului.
ART. 54
Proprietarii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la
art. 53 vor fi somati in scris de catre primariile comunale, orasenesti sau
municipale, dupa caz, sa execute aceste obligatii.
Aceia care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile in termenul stabi-
lit de primarie din motive imputabile lor vor fi sanctionati, anual, cu pla-
ta unei sume de la 5.000 la 10.000 lei pe ha, in raport cu categoria de folo-
sinta a terenului.
Obligarea la plata sumei se face prin decizia motivata a primariei si sumele
se fac venit la bugetul local.
ART. 55
Toti detinatorii de terenuri atribuite in folosinta in conditiile prezentei
legi, care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute de art. 53, vor fi soma-
ti in conditiile art. 54 alin. 1.
Pentru cei care nu dau curs somatiei si nu isi indeplinesc obligatiile se va
proceda conform art. 54 alin. 2.
Dupa o perioada de 2 ani pierd dreptul de folosinta.
ART. 56
Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile ale persoanelor ju-
ridice, in alte categorii de folosinta agricola, se poate face cu avizul or-
ganelor agricole de specialitate judetene, numai in urmatoarele cazuri :
a) terenurile arabile situate in zonele de deal, ce constituie enclave din
masivele de vii si livezi, din podgoriile si bazinele pomicole consacrate,
stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Ali-
mentatiei, pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole ;
b) terenurile arabile din zonele de ses, necesare completarii masivelor vi-
ticole destinate pentru struguri de masa si stafide si bazinele pomicole
destinate culturii piersicului si caisului, stabilite de organele de specia-
litate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, pot fi transformate in
plantatii viticole si pomicole ;
c) terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate si transformate
in plantatii viticole si pomicole ;
d) terenurile inregistrate la arabil, situate in zonele de deal si munte pe
pante nemecanizabile, afectate de eroziune de suprafata si adincime, de alu-
necari active sau semistabilizate, care nu mai pot fi ameliorate si mentinu-
te la aceasta folosinta, se pot amenaja si transforma in pasuni si finete ;
e) terenurile arabile situate in albiile riurilor si a Dunarii, care nu pot
fi folosite rentabil pentru alte destinatii agricole, pot fi amenajate in
bazine piscicole.
ART. 57
Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile, altele decit cele
prevazute la art. 56, pasuni, finete, vii si livezi detinute de persoane ju-
ridice in care statul detine majoritatea actiunilor se va aproba de Ministe-
rul Agriculturii si Alimentatiei.
Schimbarea categoriei de folosinta silvica, paduri, rachitarii, culturi de
arbusti, detinute de persoane juridice se aproba de Ministerul Mediului.
Schimbarea folosintei terenurilor agricole ce constituie zone de protectie a
monumentelor se face cu acordul Comisiei nationale a monumentelor, ansamblu-
rilor si siturilor istorice.
ART. 58
Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si
de combatere a proceselor de degradare si poluare a solului provocate de fe-
nomene naturale sau cauzate de activitati economice si sociale.
Lucrarile necesare pentru protectia si ameliorarea solului se stabilesc pe
baza de studii si proiecte, intocmite la cerere de organele de cercetare si
proiectare de specialitate, in corelare cu cele de amenajare si organizare a
teritoriului, si se executa de catre detinatorii terenurilor sau prin grija
acestora, de catre unitati specializate in executia unor asemenea lucrari.
Statul sprijina realizarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului,
suportind partial sau total cheltuielile in limita alocatiei bugetare apro-
bate, pe baza notelor de fundamentare elaborate de unitatile de cercetare si
proiectare, insusite de organele agricole de specialitate judetene si apro-
bate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
ART. 59
Pentru realizarea coordonata a lucrarilor de interes comun, potrivit cu ne-
voile agriculturii, silviculturii, gospodaririi apelor, cailor de comunica-
tie, asezarilor omenesti sau altor obiective economice si sociale, documen-
tatiile tehnico-economice si ecologice se vor elabora in comun de partile
interesate. Prin documentatii se vor stabili contributia partilor interesate
si ordinea de executie a lucrarilor.
ART. 60
Lucrarile de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a
torentilor, care servesc la apararea si conservarea lucrarilor de irigatii,
indiguiri, desecari, a lacurilor de acumulare ori a altor lucrari hidroteh-
nice, cai de comunicatii, obiective economice si sociale se vor executa con-
comitent cu lucrarile de baza.
ART. 61
Terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut, total sau partial,
capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice vor fi consti-
tuite in perimetre de ameliorare.
Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Mediului, la propune-
rile ce au la baza situatiile inaintate de comune, orase si municipii.
Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de o comisie de specialisti a
carei componenta si regulament de functionare se stabilesc de Ministerul
Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Mediului.
Documentatiile intocmite se avizeaza de organele judetene agricole si silvi-
ce si de protectia mediului si se inainteaza la Ministerul Agriculturii si
Alimentatiei care, impreuna cu ministerele si departamentele interesate, vor
stabili programele de proiectare, finantare si executie.
ART. 62
Detinatorii sint obligati sa puna la dispozitie terenurile din perimetrul de
ameliorare in vederea aplicarii masurilor si lucrarilor prevazute in proiec-
tul de ameliorare, pastrind dreptul de proprietate.
Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categoria mentionata mai
sus se poate face cu acordul proprietarului. In ipoteza ca proprietarul nu
este de acord, primaria face propuneri motivate prefecturii, care va decide. ART. 63
In interesul lucrarilor de corectare a torentilor si de gospodarire a apelor,
statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din
perimetru, cind pe terenul acestora urmeaza a se executa lucrari de amenaja-
re cu caracter permanent. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor,
prin act autentic, inregistrat in documentele de cadastru funciar.
ART. 64
Terenurile degradate si poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, sint
scutite de taxe si impozite catre stat, judet sau comuna, pe timpul cit du-
reaza ameliorarea lor.
ART. 65
Executia in teren a lucrarilor de amenajare si punere in valoare a terenuri-
lor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unitati specializate,
in functie de specificul lucrarilor.
Lucrarile ce se executa pentru consolidarea terenului, ca: terasari,
modelari, nivelari, fixari de soluri, inierbari, impaduriri, corectari de
torenti si imprejmuiri, drumuri, poduri, podete cu caracter permanent se
realizeaza pe cheltuielile statului, conform proiectului de ameliorare.
ART. 66
Detinatorilor de terenuri degradate, chiar daca nu sint cuprinse intr-un pe-
rimetru de ameliorare, care, in mod individual sau asociati, vor sa faca din
proprie initiativa inierbari, impaduriri, corectare a reactiei solului sau
alte lucrari de ameliorare pe terenurile lor, statul le va pune la dispozi-
tie gratuit materialul necesar - saminta de ierburi, puieti, amendamente si
asistenta tehnica la executarea lucrarilor.
Detinatorii care au primit materiale pentru inierbari, impaduriri si amen-
dari si nu le-au intrebuintat in vederea scopului pentru care le-au cerut
sint obligati sa plateasca valoarea lor.
ART. 67
Fondurile necesare pentru cercetarea, proiectarea si executarea lucrarilor
prevazute in proiectele de amenajare, ameliorare si punere in valoare a te-
renurilor degradate si poluate, cuprinse in perimetru, se asigura, in func-
tie de specificul lucrarilor, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, de
Ministerul Mediului si de alte ministere interesate, din fondul de ameliora-
re si prin alocatiile bugetare.
Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor, oraselor, mu-
nicipiilor si a judetelor, contributia in munca sau in bani a tuturor celor
interesati la aceste lucrari, detinatorii terenurilor, locuitorii care trag
foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorari si institutiile,
societatile sau regiile ale caror lucrari de arta, drumuri, poduri, cai fe-
rate, constructii si altele asemenea beneficiaza de avantajele lucrarilor de
amenajare si ameliorare a terenurilor.
In cazul in care se dovedeste ca anumite suprafete au fost scoase din pro-
ductia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului, prin fapta
culpabila a persoanelor fizice sau juridice, proprietarii, primaria sau or-
ganul agricol ori silvic pot cere acoperirea, de catre culpabil, a cheltuie-
lilor necesitate de lucrarile de refacere si ameliorare a solului.
ART. 68
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Mediului, impreuna cu
Academia de Stiinte Agricole si Silvice vor lua masuri pentru dezvoltarea
sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoze si avertizare cu
privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice pe baza unui sis-
tem informational cu asigurarea de banci de date la nivelul tarii si judetu-
lui si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenu-
rilor in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie.
CAP. 6 Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor in alte scopuri
decit productia agricola si silvica
ART. 69
Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri din productia agricola si
silvica, in alte scopuri decit productia agricola si silvica, se face numai
in conditiile prevazute de lege.
ART. 70
Amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul localita-
tilor.
Prin exceptie, unele constructii care, prin natura lor, pot provoca efecte
de poluare a factorilor de mediu pot fi amplasate in extravilan. In acest
caz, amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice, avizate de
organele de specialitate privind protectia mediului inconjurator.
De asemenea, fac exceptie constructiile care, prin natura lor, nu se pot am-
plasa in intravilan, precum si adaposturile pentru animale.
ART. 71
Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan
de clasa I si a II-a de calitate, pe cele amenajate cu lucrari de imbunata-
tiri funciare, precum si pe cele plantate cu vii si livezi, parcuri nationa-
le, rezervatii, monumente, ansambluri arheologice si istorice este interzisa.
Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent constructiile care
servesc activitatile agricole, cu destinatie militara, caile ferate, sosele-
le de importanta deosebita, liniile electrice de inalta tensiune, forarea si
echiparea sondelor, lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului,
conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrarile de gospadorire
a apelor si realizarea de surse de apa.
Scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol si silvic se face
cu plata, de catre titularii aprobarii, a contravalorii catre proprietari si
a taxelor prevazute in anexele nr. 1 si 2. Din aceste taxe se constituie
"Fondul de ameliorare a fondului funciar", aflat la dispozitia Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei si Ministerului Mediului.
Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol si silvic pentru
constructii care deservesc activitatile agricole si silvice, lucrarile de
imbunatatiri funciare, regularizarea cursurilor de apa, realizarea de surse
de apa potabila si obiective meteorologice nu se datoreaza taxele prevazute
la alineatul precedent.
ART. 72
Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica,
titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa
prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol,
in "Fondul de ameliorare a fondului funciar".
Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor,
la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului
terenului, titularul va primi garantia depusa.
In cazul in care titularul aprobarii nu executa lucrarile de calitate si la
termenele prevazute in actele aprobatoare, organul agricol sau silvic de
specialitate, in baza constatarii situatiei de fapt, dispune sa execute lu-
crarile de redare cu cheltuieli din garantia depusa.
Daca titularul aprobarii nu executa lucrarile intr-un nou termen si la cali-
tatea stabilita de organul agricol sau silvic, intreaga garantie ramine in,
"Fondul de ameliorare a fondului funciar".
ART. 73
Folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole, in alte scopuri
decit productia agricola, se aproba dupa cum urmeaza :
a) de organele agricole judetene, prin Oficiul de cadastru si organizare a
teritoriului judetean sau al municipiului Bucuresti, pentru terenurile agri-
cole de pina la 1 ha. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete
de teren se da de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei ;
b) de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, pentru terenurile agricole in
suprafata de pina la 100 ha ;
c) de Guvern, pentru terenurile agricole a caror suprafata depaseste 100 ha. ART. 74
Folosirea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor forestiere, in
alte scopuri decit silvice, se aproba de organul silvic judetean, pina la 1
ha, de Ministerul Mediului, pentru terenurile in suprafata de pina la 100 ha,
si de Guvern, pentru cele ce depasesc aceasta suprafata.
ART. 75
Aprobarea prevazuta la art. 73 si 74 este conditionata de acordul prealabil
al detinatorilor de terenuri. De asemenea, pentru obtinerea aprobarii preva-
zute la art. 73 lit. b) si c) si art. 74 este necesar avizul organelor agri-
cole sau silvice judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz.
ART. 76
La aprobare de catre Guvern se va prezenta in mod obligatoriu si avizul Mi-
nisterului Agriculturii si Alimentatiei pentru terenurile agricole si al Mi-
nisterului Mediului pentru terenurile forestiere si cu ape si, daca este ca-
zul, al Ministerului Culturii, pentru ocrotirea monumentelor.
ART. 77
Intravilanul localitatilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990,
evidentiat in cadastrul funciar ; el poate fi modificat numai in conditiile
legii.
ART. 78
Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apa, devenite disponibi-
le in urma lucrarilor de regularizare, vor fi amenajate pentru productia a-
gricola, piscicola sau, dupa caz, silvica, o data cu lucrarile de baza exe-
cutate de titularii acestora.
ART. 79
Titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri
agricole si forestiere sint obligati sa ia masuri prealabile executarii
constructiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe
suprafetele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze si sa-l nive-
leze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele a-
gricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau ameliorarii acestora.
Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. Aces-
tia nu pot fi obligati la nici o plata pentru sporul de valoare astfel obti-
nut si nici nu pot pretinde despagubiri pentru perioada de nefolosire a te-
renului.
ART. 80
Titularii lucrarilor de investitii sau de productie care detin terenuri pe
care nu le mai folosesc in procesul de productie, cum sint cele ramase in
urma excavarii de materii prime - carbune, caolin, argila, pietris - , son-
dele abandonate si altele asemenea, sint obligati sa ia masurile necesare de
amenajare si nivelare, dindu-le o folosinta agricola, iar daca aceasta nu
este posibil, o folosinta piscicola sau silvica.
Beneficiarilor lucrarilor prevazute in alin. 1 nu li se va mai aproba scoa-
terea din productia agricola sau silvica a altor terenuri daca nu s-au con-
format dispozitiilor din acest articol.
Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei si Ministerului Mediului, din fondurile preva-
zute la beneficiari, in conditiile legii.
ART. 81
Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei
electice, conductele de transport pentru alimentare cu apa, canalizare, pro-
duse petroliere, gaze, precum si alte instalatii similare, se vor grupa si
amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatii - sose-
le, cai ferate -, a digurilor, canalelor de irigatii si de desecari si a al-
tor limite obligate din teritoriu, in asa fel incit sa nu se stinjeneasca
executia lucrarilor agricole.
Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se da de Oficiul de ca-
dastru si organizare a teritoriului judetean sau al municipiului Bucuresti,
indiferent de marimea suprafetei necesare, pe baza acordului detinatorilor.
Aprobarea in alte conditii decit cele prevazute la alin. 1 se da de organele
prevazute la art. 73 si 74.
ART. 82
Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si
executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele prevazute la art. 81,
care au caracter urgent si care se executa intr-o perioada de pina la 30 de
zile, se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri
sau, in caz de refuz, cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei mu-
nicipiului Bucuresti.
In toate cazurile, detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru
daunele cauzate.
CAP. 7 Organizarea si amenajarea teritoriului agricol
ART. 83
Organizarea si amenajarea teritoriului agricol are ca sarcina crearea condi-
tiilor pentru o mai buna folosire a terenurilor in scopul productiei agrico-
le si se executa pe baza de studii si proiecte la cererea proprietarilor,
rezolvindu-se urmatoarele probleme :
a) corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati eco-
nomice si sociale, stabilind masuri care sa conduca la cresterea productiei
agricole si exploatarea in ansamblu a teritoriului ;
b) gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari si destinatii in con-
cordanta cu structurile de proprietate si cu formele de cultivare a pamintu-
lui, rezultate in urma asocierilor, stabilirea perimetrelor fiecarei propri-
etati, comasind terenurile dispersate si rectificind hotarele nerational am-
plasate ;
c) elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a exploatati-
ilor agricole ;
d) stabilirea retelei drumurilor agricole ca o completare a retelei de dru-
muri de interes general, integrate in organizarea si amenajarea de ansamblu
a teritoriului, in scopul efectuarii transportului productiei si accesului
masinilor agricole necesare procesului de productie.
ART. 84
Studiile si proiectele de organizare si amenajare a teritoriului agricol se
elaboreaza de unitatile de studii, proiectare si cercetare de specialitate,
centrale sau judetene, si se supun discutiei proprietarilor de terenuri din
zona interesata. In cazul adoptarii lor cu majoritatea de voturi a proprie-
tarilor care detin 2/3 din suprafata si aprobarii de catre organele agricole
judetene, aplicarea masurilor si lucrarilor prevazute devin obligatorii pen-
tru toti proprietarii.
CAP. 8 Sanctiuni
ART. 85
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraven-
tionala sau penala, dupa caz.
ART. 86
Degradarea terenurilor agricole si silvice, a imprejurimilor acestora, dis-
trugerea si degradarea culturilor agricole, a lucrarilor de imbunatatiri
funciare, a bornelor si semnelor topografice sau geodezice, a monumentelor
istorice si ansamblurilor si siturilor arheologice, ori impiedicarea luarii
masurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum si inlaturarea aces-
tor masuri, constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit
prevederilor Codului penal.
ART. 87
Ocuparea in intregime sau in parte a terenurilor de orice fel, infiintarea
sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare, fara aprobare pri-
mita in conditiile legii, constituie infractiuni de tulburare de posesie si
se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal.
ART. 88
Constituie contraventii la normele privind evidenta, protectia, folosirea si
ameliorarea terenurilor agricole sau silvice urmatoarele fapte, daca nu sint
savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, constituie in-
fractiuni :
a) efectuarea de schimburi de terenuri si a schimbarii categoriei de
folosinta a terenurilor de la superioara la inferioara, precum si folosirea
definitiva sau temporara a terenurilor agricole si silvice in alte scopuri
decit pentru productia agricola si silvica ;
b) nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar de catre posesori,
in termen de 30 de zile de la aprobare, a schimburilor de terenuri si a
schimbarii categoriei de folosinta a acestora, precum si a datelor cu privi-
re la marimea suprafetelor si categoria de folosinta a acestora ;
c) neluarea masurilor de catre posesorii de terenuri si de catre persoanele
autorizate pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice, topogra-
fice, a reperelor metalice de nivelment, a piramidelor si balizelor de sem-
nalizare a punctelor geodezice, precum si degradarea si distrugerea lor din
culpa ;
d) nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de
sol inainte de executarea lucrarilor de amplasare a unor obiective si nede-
pozitarea acestui strat pe suprafetele stabilite de organele agricole, pre-
cum si neluarea masurilor de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in
urma excavarii de carbune, caolin, argila, pietris, sonde abandonate si al-
tele asemenea ;
e) amplasarea obiectivelor de orice fel, cu exceptia celor prevazute la art.
71 din prezenta lege, pe terenurile situate in extravilan, fara avizele si
aprobarile prevazute de lege ;
f) ocuparea si folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitv sau tem-
porar din productia agricola, inainte de a fi delimitate, bornate si predate;
g) degradarea terenurilor si culturilor prin depozitarea de materiale ori
deseuri de pietris, moloz, nisip, prefabricate, constructii metalice, rezi-
duuri, resturi menajere, gunoaie si altele asemenea ;
h) neluarea unor masuri corespunzatoare de catre persoane juridice sau fizi-
ce pentru evitarea afectarii terenurilor limitrofe prin reziduurile proveni-
te din activitatea de productie si prin scurgeri de orice fel.
ART. 89
Contraventiile prevazute la art. 88 din prezenta lege se sanctioneaza
astfel:
a) cele de la lit. a)-c), cu amenda de la 10.000 la 20.000 lei ;
b) cele de la lit. d)-h), cu amenda de la 20.000 la 50.000 lei.
ART. 90
Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice.
La aplicarea sanctiunilor, pe linga imprejurarile prevazute de lege, se vor
mai avea in vedere si marimea suprafetei, categoria de folosinta si clasa de
fertilitate a terenului afectat.
ART. 91
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre speci-
alistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimenta-
tiei si Ministerul Mediului, de imputernicitii prefecturilor si ai organelor
agricole si silvice judetene si al municipiului Bucuresti, precum si de ca-
tre primari.
Prin actul de constatare a contraventiei se restabilesc situatia anterioara
si suportarea pagubelor de catre cei vinovati.
ART. 92
In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute
la art. 88 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea
si sanctionarea contraventiilor.
CAP. 9 Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 93
Comisiile comunale, orasenesti si municipale, constituite potrivit art. 11,
in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, vor
efectua lucrarile si operatiunile date de lege in competenta lor, inaintind
intreaga documentatie comisiilor judetene in vederea eliberarii titlurilor
de proprietate pentru situatiile prevazute la art. 8, art. 14, art. 15, art.
16, art. 18 alin. 1 si 2, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art.
25, art. 28, art. 32, art. 35, art. 38, art. 39, art. 40, art.41 si art. 95,
precum si operatiunile necesare punerii in posesie.
Totodata, pentru situatiile prevazute la art. 18 alin. 3 comisiile comunale,
orasenesti si municipale vor stabili suprafetele ce urmeaza sa fie atribuite
in folosinta, iar primariile vor emite decizii in acest sens.
In cazurile prevazute de art. 16, art. 29 alin. 2 si art. 36, comisiile ju-
detene, la propunerea comisiilor comunale, orasenesti si municipale, dupa
caz, vor emite decizii pentru titularii indreptatiti in vederea stabilirii
dreptului acestora la actiuni.
Decizia comisiei judetene se va transmite persoanelor fizice interesate si
societatii comerciale in cauza, in termenul prevazut de alin. 1.
Comisiile comunale, orasenesti si municipale isi inceteaza activitatea prin
decizia prefecturii, iar comisiile judetene si, respectiv, a municipiului
Bucuresti, prin hotarire a Guvernului.
ART. 94
Pe perioada cit functioneaza comisiile comunale, orasenesti si municipale,
precum si comisiile de lichidare, membrii acestora incadrati cu contract de
munca se considera delegati, iar ceilalti membri ai comisiilor primesc o in-
demnizatie ce se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii.
ART. 95
Personalul de specialitate prevazut la art. 8 din Decretul-lege nr. 43/1990
privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a
unitatilor agricole cooperatiste si de stat, care si-a desfasurat activita-
tea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in soci-
etati comerciale, beneficiaza cu prioritate de dispozitiile art. 18 alin. 1
ori art. 20 din prezenta lege.
ART. 96
Monumentele istorice, vestigiile si obiectivele arheologice, tezaurele care
se vor descoperi la fata solului sau in subsol sint sub protectia legii.
Proprietarii si detinatorii de terenuri sint obligati sa asigure integrita-
tea acestora, sa sesizeze organele de stat si sa permita efectuarea lucrari-
lor de cercetare si conservare.
Proprietarii terenurilor vor fi despagubiti pentru daunele suferite si tere-
nurile preluate in domeniul public, in bani, sau cu teren echivalent, dupa
caz.
ART. 97
Persoanele fizice carora li s-a reconstituit sau constituit dreptul de pro-
prietate in conditiile prezentei legi, precum si asociatiile de tip privat
care se vor infiinta potrivit art. 28 alin. 1 din lege, sint scutite de pla-
ta impozitului pe terenuri agricole pe o perioada de 3 ani, incepind cu anul
1991.
Sistemul de impozitare, creditare, precum si alte avantaje de care vor bene-
ficia persoanele fizice sau juridice carora li s-a stabilit dreptul de pro-
prietate in conditiile prezentei legi, cit si pensiile fostilor membri ai
cooperativelor agricole de productie, se vor reglementa prin legi speciale.
Timpul lucrat de fostii cooperatori in cadrul cooperativelor agricole de
productie se considera vechime in munca la acordarea pensiei si a celorlalte
drepturi de asigurari sociale.
ART. 98
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii, Guvernul va pre-
zenta Parlamentului proiectul legii privind cadastrul funciar general si pu-
blicitatea imobiliara, precum si proiectele de legi prevazute la art. 97
alin.2.
Pina la intrarea in vigoare a noii legi se vor aplica actualele reglementari
cu privire la evidenta terenurilor si publicitatea imobiliara.
ART. 99
Cheltuielile pentru productia anului 1991 efectuate pe terenurile atribuite
in conditiile prezentei legi, pina la data preluarii in posesie, se vor su-
porta de noii titulari ai dreptului de proprietate sau, dupa caz, de folo-
sinta.
ART. 100
Finantarea activitatii de cadastru funciar general, a lucrarilor geodezice,
fotogrammetrice si organizare a teritoriului, precum si a bancilor de date
aferente acestora, la nivel judetean si national, se va realiza de la buget. ART. 101
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
ART. 102
Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al
Romaniei.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga :
- Art. 1-36 si 51-79 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, pu-
blicata in Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974.
- Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea tara-
nimii publicat in Monitorul Oficial nr. 17 din 30 ianuarie 1990, cu exceptia
art. 8-11.
- Legea nr. 9/1990 privind interzicerea temporara a instrainarii terenurilor
prin acte intre vii, publicata in Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990,
cu exceptia art. 2.
- H.C.M. nr. 656/1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la
normele privind evidenta, folosirea, protectia si ameliorarea terenurilor
agricole, publicata in Buletinul Oficial nr. 74 din 16 iului 1975.
- Decretul nr. 115/1959 pentru lichidarea ramasitelor oricaror forme de ex-
ploatare a omului de catre om in agricultura, in scopul ridicarii continue a
nivelului de trai material si cultural al taranimii muncitoare si al dezvol-
tarii constuctiei socialiste, publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari
Nationale a Republicii Populare Romane nr. 10 din 30 martie 1959.
- Orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 februarie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU
Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din
14 februarie 1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN
In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea
parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
promulgam Legea fondului funciar si dispunem publicarea sa in Monitorul
Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU
ANEXA 1
TAXA
procentuala datorata pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol
a terenurilor aflate in extravilan
Clasa terenului agricol
1 2 3 4 5
Taxa procentuala ce se aplica la
pretul de vinzare 800 800 700 600 500
NOTA :
Procentul se aplica la valoarea terenului declarata ca pret de partile din
contractul de instrainare.
Daca valoarea declarata de parti este mai mica decit valoarea normala de
circulatie a terenului, calculata prin inmultirea cu 25 a venitului anual
impozabil pentru terenul respectiv, procentul se calculeaza la valoarea ast-
fel stabilita.
In acelasi mod se calculeaza taxa in cazul in care terenul nu a fost in-
strainat.
ANEXA 2
TAXA
pentru folosirea definitiva a terenurilor forestiere in alte scopuri
decit productia forestiera si defrisarea de paduri
Clasa de calitate
1 2 3 4 5
Taxa procentuala care se aplica la
pretul de vinzare 600 550 500 400 300
Procentul se aplica la valoarea de renta stabilita pentru volumul realizat
la exploatabilitate de specia de baza din zona, considerat la sortimentul
tel, stabilit prin amenajament sau asimilat acestuia.
_
Ordonanta de Urgenta Nr. 1 din 23 ianuarie 1998
pentru modificarea articolului 9 din Legea
fondului funciar nr. 18/1991, republicata

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
Articol unic.- Articolul 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (3) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in raza carora se afla terenul pentru care urmeaza sa se reconstituie dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, in termen de 150 de zile de la data intrarii in vigoarae a prezentei legi, sub sanctiunea decaderii din termen".
2. Alineatul (8) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins;
"(8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu toate mentiunile precizate in alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, inlauntrul termenului de 150 de zile, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen".
3. Alineatul (10) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"(10) Dupa expirarea termenului de 150 de zile preevazut la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras sau municipiu -, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inlauntrul acestui termen, primarul le va transmite prefectului, subt semnatura".
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Dinu Gavrilescu
Ministru delegat
pe langa primul-ministru pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului si a
Departamentului pentru Administratia
Publica Locala,
Remus Opris
___________________