UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Legislatie

Legea nr. 112/1995

LEGE Nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea
situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte,
trecute in proprietatea statului


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL 1
Dispozitii generale
Art. 1. - Fostii proprietari - persoane fizice - ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau in posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiaza de masurile reparatorii prevazute de prezenta lege.
De prevederile alin. 1 beneficiaza si mostenitorii fostilor proprietari, potrivit legii.
Art. 2. - Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de restituirea in natura, prin redobindirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor in care locuiesc in calitate de chiriasi sau a celor care sint libere, iar pentru celelalte apartamente primesc despagubiri in conditiile art. 12.
In cazul apartamentelor trecute in proprietatea statului pentru care s-au primit despagubiri, daca sint ocupate de fostii proprietari sau sint libere, ele se restituie in natura. Redobindirea dreptului de proprietate este conditionata de restituirea sumei primite cu titlu de despagubire, actualizata in conditiile prevederilor art. 13.
Art. 3. - Prin apartament, in sensul prezentei legi, se intelege locuinta compusa din una sau mai multe camere, cu dependintele, garajele si anexele gospodaresti aferente, inclusiv camere de serviciu, poduri, pivnite, magazii si altele asemenea, indiferent daca sint situate la acelasi nivel sau la niveluri diferite si care, la data trecerii in proprietatea statului, constituia o singura unitate locativa de sine statatoare, asa cum a fost determinata prin constructie.
Apartamentul, astfel cum a fost definit in alin. 1, ramine considerat ca atare, indiferent daca, ulterior trecerii in proprietatea statului, s-au efectuat modificari constructive interioare ori a fost luat in evidenta ca reprezentind doua sau mai multe apartamente.
Pentru adaugarile, supraetajarile, dotarile, utilitatile si orice alte constructii, care exced apartamentul trecut in proprietatea statului, cit si pentru pierderile de valoare, imputabile, se aplica prevederile art. 13.
Art. 4. - De prevederile prezentei legi beneficiaza cetatenii romani.
CAPITOLUL 2
Restituirea in natura
Art. 5. - Daca fostul proprietar sau mostenitorii acestuia locuiau la data de 22 decembrie 1989 in calitate de chiriasi in apartamentele trecute in proprietatea statului, ei devin proprietarii apartamentului locuit, in conditiile prezentei legi.
In cazul in care mai multi mostenitori locuiau la data de 22 decembrie 1989 fiecare intr-un apartament trecut in proprietatea statului de la fostul proprietar, ei devin proprietarii apartamentului respectiv.
Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia, daca locuiau la data de 22 decembrie 1989 in acelasi apartament cu alti chiriasi, devin proprietarii intregului apartament, astfel cum acesta este definit in art. 3. Evacuarea chiriasilor si punerea in posesie a proprietarilor se vor face numai dupa acordarea efectiva a unei locuinte corespunzatoare de catre autoritatile publice sau de catre proprietar.
Mostenitorii, in sensul prezentei legi, sint socotiti de drept acceptantii succesiunii de la data depunerii cererii prevazute la art. 14.
Daca rudele pina la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata locuiau la 22 decembrie 1989 cu chirie in apartamentele preluate de catre stat de la acesta, apartamentele devin proprietatea lor, cu consimtamintul scris al proprietarului, daca le locuiesc si la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Consimtamintul va fi dat in forma autentica.
Art. 6. - Pe data raminerii definitive a hotaririi comisiei prevazute la art. 15, prin care s-a dispus restituirea in natura a apartamentului, se compenseaza de drept - fara indeplinirea conditiilor stabilite de Codul civil - cheltuielile necesare, utile si voluptorii efectuate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor, in calitate de chiriasi, si de unitatea care a administrat apartamentul, tinind seama si de prevederile art. 3.
Contractele de inchiriere dintre fostii proprietari, mostenitorii lor, precum si rudele pina la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata si unitatea care a avut in administrare apartamentul inceteaza, de drept, pe aceeasi data.
CAPITOLUL 3
Protectia chiriasilor
Art. 7. - Contractele de inchiriere incheiate in baza Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, pentru apartamentele din imobilele prevazute la art. 1, se prelungesc, de drept, pe o perioada de 5 ani de la data raminerii definitive a hotaririi comisiei prevazute la art. 15 ultimul alineat.
Chiriasii prevazuti la art. 5 alin. 3 vor beneficia, in perioada de prelungire a contractelor de inchiriere, de prevederile legale in vigoare referitoare la construirea unei locuinte proprii prin sprijinul statului sau de prioritate in atribuirea unei locuinte din fondul locativ administrat de autoritatile publice locale.
Nu beneficiaza de prevederile alin. 1 si 2 si poate fi evacuat dupa trecerea unui an de la intrarea in vigoare a prezentei legi:
a) chiriasul titular sau membrii familiei sale - sot, sotie, copii minori - care au dobindit ori au instrainat dupa 1 ianuarie 1990, in localitatea de domiciliu, o locuinta corespunzatoare normelor stabilite prin Legea nr. 5/1973;
b) chiriasul care refuza sa preia in folosinta o alta locuinta corespunzatoare, potrivit Legii nr. 5/1973;
c) chiriasul care subinchiriaza locuinta fara consimtamintul proprietarului;
d) chiriasul care a schimbat total sau partial destinatia ori structura interioara a apartamentului, fara consimtamintul proprietarului.
Fostii proprietari sau mostenitorii lor si rudele pina la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata, care beneficiaza de prevederile art. 5 alin. 3, se subroga, pe data prevazuta la art. 6, in drepturile si obligatiile legal-nascute ale celor care au detinut anterior, cu chirie, apartamentul.
Nivelul chiriilor este cel stabilit prin lege.
Orice litigii intre proprietar si chiriasi sint de competenta exclusiva a instantelor de judecata.
Art. 8. - Pentru cheltuielile efectuate de chiriasi cu compensare pe seama chiriei, in conditiile legii, care au la baza documente si evidente corespunzatoare la unitatile care au detinut apartamentele, se va continua compensarea din chiria datorata noului proprietar.
Art. 9. - Chiriasii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie in natura fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora pot opta, dupa expirarea termenului prevazut la art. 14, pentru cumpararea acestor apartamente cu plata integrala sau in rate a pretului.
De prevederile alineatului precedent beneficiaza si chiriasii care ocupa spatii locative realizate prin extinderea spatiului initial construit.
In cazul vinzarii apartamentelor cu plata in rate, la incheierea contractului se va achita un avans de minimum 30% din pretul apartamentului. Ratele lunare pentru achitarea contravalorii apartamentului se vor esalona pe o perioada de maximum 15 ani, cu o dobinda reprezentind jumatate din dobinda de referinta stabilita anual de Banca Nationala a Romaniei.
Tinerii casatoriti, in virsta de pina la 30 de ani, precum si persoanele trecute de 60 de ani vor plati un avans de 10%, iar plata in rate lunare se esaloneaza pe o perioada de maximum 20 de ani.
Comisionul cuvenit unitatilor specializate care evalueaza si vind apartamente este de 1% din valoarea acestora.
Fac exceptie de la prevederile alin. 1 chiriasii titulari sau membrii familiei lor - sot, sotie, copii minori - care au dobindit sau au instrainat o locuinta proprietate personala dupa 1 ianuarie 1990, in localitatea de domiciliu.
Chiriasii care nu dispun de posibilitati materiale pentru a cumpara apartamenul in care locuiesc pot sa ramina in continuare in spatiul locativ respectiv, platind chiria stabilita prin lege.
Apartamentele dobindite in conditiile alin. 1 nu pot fi instrainate 10 ani de la data cumpararii.
Art. 10. - Sint exceptate de la vinzare apartamentele care, la data intrarii in vigoare a legii, beneficiaza de dotari speciale, cum sint: piscina, sauna, sera, crama, bar, vinoteca sau camera frigorifica.
Sint, de asemenea, exceptate de la vinzare locuintele care au avut destinatia de case de oaspeti, de protocol, cele declarate monumente istorice si din patrimoniul national, precum si cele folosite ca resedinte pentru fostii si actualii demnitari.
Art. 11. - Actele juridice de instrainare incheiate cu incalcarea prevederilor art. 9 alin. 6 si ale art. 10 sint lovite de nulitate absoluta.
CAPITOLUL 4
Stabilirea si acordarea unor despagubiri
Art. 12. - Fostii proprietari sau, dupa caz, mostenitorii acestora sint indreptatiti sa solicite acordarea de despagubiri pentru apartamentele nerestituite in natura si pentru terenurile aferente sau, desi indeplinesc conditiile pentru restituirea in natura, sa opteze pentru acordarea de despagubiri.
Art. 13. - Valoarea despagubirilor care se acorda fostilor proprietari si mostenitorilor acestora, pentru apartamentele nerestituite in natura, precum si pretul de vinzare, dupa caz, se stabilesc pe baza prevederilor Decretului nr. 93/1977, ale Decretului-lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, republicata, iar valoarea terenurilor aferente, pe baza Criteriilor privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat nr. 2.665 din 28 februarie 1992, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu completarile ulterioare. La valorile astfel calculate se vor aplica coeficientii de actualizare, care nu vor fi mai mici decit coeficientul de crestere a veniturilor salariale medii pe economie.
Valoarea totala a apartamentului restituit in natura si a despagubirilor cuvenite pentru apartamentele nerestituite in natura si pentru terenurile aferente nu poate depasi suma veniturilor salariale medii pe economie ale unei persoane pe o perioada de 20 de ani, calculata la data stabilirii despagubirii.
In cazul in care fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia ori rudelor pina la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata li se restituie in natura un apartament conform prevederilor art. 2, a carui valoare, calculata potrivit alin. 1, depaseste suma prevazuta la alin. 2, ei nu pot fi obligati sa plateasca diferenta.
Plata despagubirilor se face de catre Ministerul Finantelor, prin serviciile publice descentralizate ale acestuia, de la nivelul judetelor, municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, in conturile bancare sau C.E.C., indicate de beneficiarii despagubirilor, pe baza actului prin care se dispune acordarea despagubirii si comunicat conform art. 19, dupa 12 luni de la incheierea lucrarilor de evaluare, dar nu mai tirziu de 24 de luni.
Valoarea despagubirilor stabilite in conditiile anterioare se actualizeaza la data platii, luind ca baza salariul mediu pe economie din ultima luna a trimestrului expirat.
La dispozitia Ministerului Finantelor se constituie fondul extrabugetar pentru asigurarea punerii in aplicare a prevederilor prezentei legi, care se va alimenta din:
a) sumele obtinute din vinzarea apartamentelor care nu s-au restituit in natura, reprezentind plati integrale, avansuri, rate si dobinzi, dupa deducerea comisionului de 1% din valoarea apartamentelor;
b) sumele obtinute din lansarea unor imprumuturi de stat cu aceasta destinatie, in conditiile prevazute de Legea nr. 91/1993 privind datoria publica.
Din fondul astfel constituit se vor efectua cheltuieli in urmatoarea ordine:
a) plata despagubirilor cuvenite - in conditiile prezentei legi - proprietarilor si mostenitorilor acestora;
b) plati pentru restituirea imprumuturilor contractate si plata costurilor care decurg din aceste imprumuturi de stat;
c) construirea de locuinte, care sa fie repartizate cu prioritate chiriasilor aflati in situatia prevazuta la art. 5 alin. 3.
Art. 14. - Persoanele indreptatite la restituirea in natura a apartamentelor sau, dupa caz, la acordarea de despagubiri vor depune cereri in acest sens, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii.
Art. 15. - Cererile prevazute la art. 14 vor fi adresate comisiei consiliului local, constituita potrivit art. 16, pe raza caruia se afla situat apartamentul in cauza.
Cererea trebuie sa cuprinda datele complete de identificare a solicitantului, calitatea de proprietar sau de mostenitor al acestuia, dupa caz, mentiunea ca s-a adresat sau urmeaza sa se adreseze cu o cerere similara si altor comisii (judetene, a municipiului Bucuresti, a sectorului agricol Ilfov), precum si orice alte mentiuni care sa-l ajute sa intre in posesia apartamentului sau a despagubirilor ce i se cuvin. La cererea astfel formulata, petitionarul este obligat sa anexeze copie legalizata de pe actul care face dovada dreptului sau de proprietate ori al defunctului pe care-l mosteneste asupra apartamentului solicitat sa i se restituie in natura sau pentru care urmeaza sa primeasca despagubiri, copia de pe contractul de inchiriere, in cazul in care solicita sa i se restituie in natura apartamentul pe care il detine cu acest titlu, precum si orice alte acte pe care le considera necesare in realizarea dreptului sau.
In cazul in care, dupa adoptarea hotaririi comisiei judetene, apar alte persoane cu vocatie succesorala, litigiul se solutioneaza potrivit dreptului comun.
In cazul in care fostul proprietar sau mostenitorii acestuia solicita despagubiri pentru apartamente situate in judete diferite, ei vor mentiona in cerere comisia judeteana pe care o aleg pentru stabilirea acestora. Comisia aleasa va cere relatiile necesare, inclusiv evaluarea de la comisiile judetene in a caror raza sint situate apartamentele, in vederea stabilirii cuantumului despagubirii in conditiile prezentei legi.
Hotaririle pentru restituirile in natura se emit de comisiile judetene pe a caror raza se afla apartamentele.
Art. 16. - In termen de 45 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, consiliile locale, orasenesti sau municipale, dupa caz, propun constituirea comisiilor speciale investite cu competenta de a primi cererile si a verifica actele.
Comisiile se numesc prin ordinul prefectului in termen de 15 zile de la inregistrarea propunerilor.
Propunerile acestor comisii, impreuna cu cererile si documentele depuse de fostii proprietari sau mostenitorii acestora si rudele pina la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata, se vor transmite, in termen de 30 de zile, comisiei judetene.
Comisia judeteana pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi este formata din:
* presedinte: - presedintele consiliului judetean;
* membri: - notarul public sau delegatul acestuia;
- directorul general al directiei judetene a finantelor publice si controlului financiar de stat;
- directorul directiei judetene de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului;
- seful serviciului contencios al consiliului judetean;
- 2-6 specialisti din domeniile: gospodarie locativa si expertizari in constructii si terenuri;
- secretar - secretarul consiliului judetean.
In acelasi mod se vor constitui comisiile pentru municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, conduse de primarul general si, respectiv, presedinte.
Componenta nominala a comisiilor prevazute la acest articol se va stabili prin ordin al prefectilor.
Art. 17. - Comisiile constituite potrivit art. 16 alin. 4 vor stabili, in termen de 60 de zile de la primirea propunerilor transmise de comisiile locale, dreptul fostilor proprietari sau al mostenitorilor acestora si al rudelor pina la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata pentru restituirea in natura, acordarea de despagubiri, cuantumul acestor despagubiri si vor emite hotariri in acest sens. In termen de 5 zile, hotaririle vor fi comunicate, in scris, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora si rudelor pina la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata, chiriasilor din apartamentele care se vor restitui in natura, precum si persoanelor juridice care detin apartamentele. Evaluarea apartamentelor se va face de catre comisii tehnice de specialitate desemnate de comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov.
Comisiile hotarasc cu votul majoritatii membrilor lor.
Art. 18. - Hotaririle comisiilor judetene, ale comisiei municipiului Bucuresti si ale comisiei sectorului agricol Ilfov sint supuse controlului judecatoresc, potrivit legii civile, si pot fi atacate in termen de 30 de zile de la comunicare.
Membrii comisiilor judetene, ai comisiei municipiului Bucuresti, ai comisiei sectorului agricol Ilfov si ai comisiilor locale, precum si toti functionarii publici implicati in aplicarea prezentei legi, care indeplinesc cu intirziere, gresit, sau nu indeplinesc atributiile ce le revin, raspund, dupa caz, disciplinar, material sau penal.
Art. 19. - Hotaririle comisiilor judetene, ale comisiei municipiului Bucuresti, ale comisiei sectorului agricol Ilfov, precum si hotaririle judecatoresti, ramase definitive, se comunica petitionarului si primarului comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
Hotaririle judecatoresti ramase definitive se comunica si comisiilor care au emis hotaririle ce au facut obiectul judecatii.
Art. 20. - Actele prevazute la art. 19 se transmit, in original, beneficiarilor si, in copie, serviciilor publice descentralizate mentionate la art. 13 alin. 4.
CAPITOLUL 5
Alte dispozitii
Art. 21. - O data cu restituirea in natura si dobindirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor se dobindeste si dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente, asa cum au fost determinate la data trecerii in proprietatea statului, cu exceptia suprafetelor ocupate si aferente altor constructii si dotari edilitare realizate, cu aprobari legale, dupa aceasta data.
Art. 22. - In cazul in care apartamentul care se restituie in natura se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente, fostii proprietari sau mostenitorii lor dobindesc cota-parte din proprietatea indiviza asupra tuturor partilor de constructii si instalatii, precum si asupra dotarilor, care, prin natura lor, nu se pot folosi decit in comun.
Cota de proprietate se dobindeste indiferent de cladirea, scara sau etajul la care este situat apartamentul.
In privinta terenurilor, dispozitiile alin. 1 si 2 se aplica in mod corespunzator.
Cotele de proprietate la care se refera prezentul articol se determina proportional cu suprafata construita.
In baza hotaririi comisiei judetene si a hotaririi judecatoresti, definitive, dupa caz, beneficiarul restituirii in natura a apartamentului va cere inscrierea dreptului sau in evidentele de publicitate. Hotarirea comisiei judetene sau, dupa caz, hotarirea judecatoreasca, definitiva, constituie titlu de proprietate.
CAPITOLUL 6
Dispozitii finale
Art. 23. - Procedurile speciale si cele pentru obtinerea documentatiilor necesare realizarii drepturilor prevazute de prezenta lege, precum si formele de publicitate imobiliara sint scutite de taxa de timbru.
Art. 24. - Rezolvarea cererilor privind restituirea in natura sau despagubirea pentru imobilele cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului se face numai in temeiul prevederilor prezentei legi.
Hotaririle judecatoresti cu privire la imobilele prevazute la art. 1 din prezenta lege, ramase definitive si irevocabile, vor putea fi atacate cu recurs in anulare, intemeiat pe dispozitiile art. 330 din Codul de procedura civila.
Art. 25. - Prin legi speciale se vor reglementa situatiile juridice ale altor imobile decit cele care fac obiectul prezentei legi, trecute in proprietatea statului inainte de 22 decembrie 1989, indiferent de destinatia lor initiala, inclusiv ale celor demolate pentru cauze de utilitate publica.
Art. 26. - Fostii proprietari ai imobilelor cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, cu plata unor despagubiri, nu mai beneficiaza de masurile reparatorii prevazute de prezenta lege, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 2 alin. 2.
Masurile reparatorii prevazute de prezenta lege nu se aplica in cazul imobilelor cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului prin hotariri judecatoresti penale ori in temeiul Legii nr. 18/1968.
Suprafetele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, aflate la data de 22 decembrie 1989 in posesia acestora si care depasesc suprafata aferenta constructiilor, ramin in proprietatea statului.
Art. 27. - Dreptul de a fi despagubit, potrivit dispozitiilor prezentei legi, se acorda si fostilor proprietari, respectiv mostenitorilor lor, ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice dupa 6 martie 1945, care au fost instrainate pina la 22 decembrie 1989, prin vinzare-cumparare ori prin alte forme unor persoane fizice.
Art. 28. - In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Guvernul va stabili, prin hotarire, normele metodologice de aplicare a legii.
Art. 29. - Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 28 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, si a fost reexaminata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 septembrie 1995 si de Senat in sedinta din 9 noiembrie 1995 potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 73 din 19 iulie 1995*).
_____________
*) Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
IOAN GAVRA
p. PRESEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

HOTARARE Nr. 20 din 17 ianuarie 1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului


In temeiul dispozitiilor art. 28 din Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1. - Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului impreuna cu Ministerul Finantelor si Departamentul pentru Administratie Publica Locala, precum si prefectii si autoritatile administratiei publice locale vor asigura indeplinirea masurilor ce decurg din aplicarea Legii nr.112/1995 si a prezentelor norme metodologice.
PRIM - MINISTRU
NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Florin Georgescu
Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Marin Cristea
Ministrul Justitiei,
Gavril Iosif Chiuzbaian
Secretar general al Guvernului
Viorel Hrebenciuc
Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie
Publica Locala,
Octav Cozmanca
ANEXA
NORME METODOLOGICE
privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
CAPITOLUL I
Cu privire la continutul unor notiuni
Art. 1. - (1) Beneficiaza de masurile reparatorii prevazute de Legea nr. 112/1995 numai fostrii proprietari, persoane fizice, ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau in posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, precum si mostenitorii acestora, potrivit legii.
(2) Imobilele cu destinatia de locuinte trecute ca atare in proprietatea statului, cu titlu, sunt acele imobile care au fost preluate ca locuinte in proprietatea statului in baza unei prevederi legale in vigoare la data respectiva, cum ar fi:Decretul nr. 92/1950, Decretul nr.142/1952, Decretul nr.111/1951, Decretul nr. 218/1960, Decretul nr. 712/1966, Legea nr. 4/1973, Decretul nr,223/1974, precum si alte asemenea acte normative, inclusiv hotarari ale fostului Consiliu de Ministri sau ale Guvernului.
(3) Locuintele care au fost preluate de stat in fapt, in conditiile inexistentei unei reglementari legale care sa reprezinte temeiul juridic al constituirii dreptului de proprietate al statului, sunt considerate ca fiind trecute, fara titlu, in proprietatea statului si nu intra sub incidenta Legii nr.112/1995.
Art. 2. - In sensul dispozitiilor art. 4 din lege, de prevederile acesteia beneficiaza cetatenii romani, atat cei care isi au domiciliul sau resedinta in tara, cat si cei care isi au domiciliul sau resedinta in strainatate. Calitatea de cetatean roman trebuie sa existe la data intrarii in vigoare a legii.
art. 3. - Rude pana la gradul al doilea, prevazute de dispozitiile art. 5 alin. 5, art. 6 alin. 2, art. 7 alin. 4, art. 13 alin. 3 si art. 16 alin. 3 din lege, sunt:
a) in linie dreapta: parinti si copiii ( gradul intai); bunicii si nepotii ( gradul al doilea);
b) in linie colaterala: fratii si surorile.
Art. 4. - In sensul prevederiloe art. 9 alin. 4 din lege, prin tineri casatoriti se intelege situatia in care nici unul dintre soti nu a depasit varsta de 30 de ani la data exprimarii optiunii de cumparare, iar prin persoane trecute de 60 de ani se au in vedere numai titularii contractelor de inchiriere care au implinit aceasta varsta inainte de data cand pot opta, potrivit legii, pentru cumpararea cu plata in rate a apartamentelor in care locuiesc.
Art. 5. - Potrivit art. 9 alin. 5 din lege, comisionul cuvenit unitatilor specializate care evalueaza si vand apartamente este de 1% din valoarea apartamentului si se incaseaza de catre acestea, numai daca s-a incheiat contractul de vanzare.
Art. 6. - Sunt exceptate de la vanzare, potrivit art. 10 din lege, apartamentele care, la data intrarii in vigoare a legii, aveau una sau mai multe dotari speciale, cum sunt:piscina, sauna, sera, crama, bar, vinoteca sau camera frigorifica, chiar daca acestea nu mai sunt in functiune sau nu sunt utilizabile.
Art. 7. - Intra sub incidenta exceptiei prevazute la art. 10 alin. 2 din lege locuintele care, pana la data de 22 decembrie 1989, au avut destinatia de case de oaspeti sau de protocol, precum si cele care, dupa aceasta data, pana la intrarea in vigoare a legii, au avut destinatia de case de oaspeti sau de protocol, potrivit evidentelor existente la autoritatile administratiei publice locale sau la unitatile specializate care le-au administrat.
Art. 8. - (1) Locuintele declarate monumente istorice si din patrimoniul national sunt cele aflate in evidenta Ministerului Culturii si/sau a serviciilor publice descentralizate ale acestuia, care sunt obligate sa ateste aceasta.
(2) Ori de cate ori unitatile specializate care vand locuinte in conditiile Legii nr. 112/1995 au indicii ca locuinta solicitata ar putea face parte din categoria locuintelor exceptate de la vanzare, au obligatia sa solicite precizari de la autoritatea administratiei publice competente.
Art. 9. - (1) Resedinte atribuite in folosinta pentru fostii si actualii demnitari sunt locuinte care au fost sau sunt atribuite, cu aceasta destinatie, pe duarat indeplinirii unei functii de demnitar. Acestea se stabilesc de catre unitatile vanzatoare, pe baza mentiunilor din contractul de inchiriere sau, in lipsa acestora, pe baza evidentelor existente la autoritatile administratiei publice locale sau centrale, sau la unitatile specializate pentru administrarea cladirilor ori la alte persoane juridice care le-au avut in administrare.
(2) Nu intra in aceasta categorie spatiile de locuit atribuite, cu contract de inchiriere, drept locuinta statornica.
CAPITOLUL II
Cu privire la criteriile si metodologia de evaluare a apartamentelor si a anexelor aferente
Art. 10. - Fac obiectul restituirii in natura, al despagubirii sau al vanzarii-cumpararii, dupa caz, urmatoarele categorii de locuinte:
a) locuintele contruite din fondurile statului inainte de 1 ianuarie 1977 si dupa 1 ianuarie 1977, cumparate ulterior ca locuinte proprietate personala si trecute apoi in proprietatea statului:
b) locuintele contruite din fondurile populatiei, cu sprijinul statului in credite si executie si trecute ulterior in proprietatea statului;
c) locuintele contruite din alte fonduri decat cele ale statului si trecute ulterior in proprietatea statului.
Art. 11. - Valoarea despagubirilor care se acorda fostilor proprietari si mostenitorilor acestora pentru apartamentele nerestituite in natura, valoarea apartamentelor care se restituie in natura, precum si pretul de vanzare, dupa caz, se determina in acelasi mod si pe baza acelorasi norme, cu precizarea ca, in cazul despagubirilor se ia in calcul si valoarea terenului, determinata potrivit Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, cu completarile ulteroare, elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
Art. 12. - (1) Valoarea de despagubire, valoarea apartamentelor care se restituie in natura sau pretul de vanzare al apartamentelor, dupa caz, se determina pe baza prevederilor Decretului nr. 93/1977, asa cum a fost modificat prin art. III din Decretul nr. 256/1984, ale Decretului-lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, republicata, tinandu-se seama de: tipul apartamentului, suprafat utila, regimul de inaltime, starea tehnica, dotarea, gradul de finisaj, vechimea constructiei, gradul de uzura si alte elemente de constructie a apartamentelor prevazute in actele normative sus-mentionate.
(2) Dupa depunerea cererilor, in conditiile legii, de catre persoanele indreptatite la restituirea in natura a apartamentelor sau, dupa caz, la acordarea despagubirii, se va proceda la stabilirea valorii locuintelor respective si a anexelor acestora, conform prezentelor norme metodologice, dupa cum urmeaza:
a) se determina suprafata utila a apartamentului pe baza masuratorilor efectuate la fata locului de catre comisiile tehnice de specialitate, folosindu-se si elementele din arhivele existente la societatile comerciale si/sau la unitatile specializate;
b) masuratorile se fac pe baza dimensiunilor interioare dintre fetele tencuite ale peretilor, masurate la o inaltime de 1 m de la nivelul pardoselilor;
c) prin suprafata utila a locuintei se intelege suprafata tuturor incaperilor ce alcatuiesc locuinta. Ea cuprinde camera de zi, dormitoare, bai, bucatarii, incaperile pentru WC si dus, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprind in suprafata utila a locuintei: pragurile golurilor de usi si ale trecerilor cu deschideri de pana la 1 m, nisele de radiatoare, precum si suprafetele ocupate de sobe si cazane de baie ( cate 0,50 mp pentru fiecare soba si cazan de baie), in cazul in care incalzirea se face cu sobe. In cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin palierele, nu se cuprind in suprafata utila a locuintei;
d) suprafetele ocupate de dulapuri inzidite, amplasate in interiorul apartamentului, se iau in considerare ca suprafete utile;
e) la suprafata utila se adauga suprafetele logiilor si ale balcoanelor, corectate cu coeficientul 0,35, aplicat la suprafata lor. In cazul apartamentelor construite dupa 1 ianuarie 1977 si care fac obiectul Legii nr. 112/1995, logiile si balcoanele cu suprafata totala de pana la 2,50 mp pe apartament nu intra in suprafata utila, fiind incluse in preturile de vanzare, iar daca aceasta suprafata este mai mare de 2,50 mp, diferenta de suprafata se inmulteste cu coeficientul 0,35 si se adauga la suprafata utila a locuintei;
f) se vor evidentia separat ( avand alte preturi) suprafetele utile ale anexelor apartamentelor situate la subsoluri, demisoluri sau mansarde, ale teraselor, boxelor, garajelor si ale altor dependinte exterioare, precum si lungimea imprejurimilor etc;
g) in cazul cladirilor alcatuite din apartamente cu acces dinspre exterior, fara a fi utilizate in comun spatii construite din cadrul cladirii, suprafata utila va cuprinde si spatiile de circulatie care fac parte din apartamentul ce se evalueaza, exclusiv rampa scarilor.
Art. 13. - Pentru stabilirea valorii de despagubire, a valorii apartamentelor care se restituie in natura sau a pretului de vanzare al apartamentului, dupa caz, pentru locuintele realizate initial din fonduri de stat, cumparate ulterior ca locuinte proprietate personala si apoi trecute in proprietatea statului, precum si pentru apartamentele realizate din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie, trecute in proprietatea statului si care fac obiectul Legii nr. 112/1995, se folosesc normele prevazute in Decretul-lege nr. 61/1990 ( anexa nr. 1 si anexa nr. 2), in functie de data realizarii lor, inainte sau dupa 1 ianuarie 1977, cu completarile prevazute la art. 16 din Legea nr. 85/1992, republicata.
Art. 14. - Pentru evaluarea locuintelor, altele, decat cele executate din fondurile de stat sau din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie, se folosesc preturile pe mp suprafata utila si normele prevazute in Decretul nr. 93/1977, asa cum a fost modificat prin art. III pct. 1 si 2, respectiv, in tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/ 1984, iar pentru anexele gospodaresti ale acestora se folosesc normele din tabelul nr. 7 din anexa nr. 4 la acelasi decret.
Art. 15. - Evaluarea terenurilor se face pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publicesi Amenajarii Teritoriului, atat pentru apartamentele prevazute la art. 13, cat si pentru cele prevazute la art.14 din prezentele norme metodologice.
Art. 16. - Pentru existenta sau lipsa unor instalatii ori elemente de constructii, sau pentru cazurile in care locuintele ori parti din acestea sunt situate la demisol sau la mansarda, se aplica termenii de corectie prevazuti in tabelul nr. 2 din anexa nr. 4 la decretul nr. 256/1984 sau, dupa caz, in tabelele nr. 1 si 2 din anexele nr. 1 si 2 la Decretul-lege nr. 61/1990, cu completarile prevazute la art. 16 din Legea nr. 85/1992, republicata.
Art. 17. - (1) Gradul de finisaj al locuintelor poate fi superior sau inferior, avand elementele caracteristice prevazute in tabelulnr. 5 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977 si, respectiv, gradele de confortcare sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
(2) Incadrarea in gradul de finisaj se face in functie de elementele caracteristice predominante ale unuia dintre cele doua grade de finisaj, justificandu-se incadrarea facuta, iar gradul de confort se stabileste potrivit suprafetei utile.
(3) In cazul in care in apartamentele de tipul prevazut la art. 14 din prezentele norme metodologice exista elemente ce depasesc caracteristicile gradului de finisaj superior avut in vedere in norme ( scari interioare din lemn de esenta de calitate superioara sau placate cu marmura, semineuri decorative, tavane bogat decorate si altele asemenea), la valoarea rezultata din aplicarea preturilor unitare din tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 se va aduga valoarea acestor elemente, determinata pe baza de deviz, conform cataloagelor de preturi RpC populatie - seria 1982.
(4) Elementele de arta si ornamentele deosebite ( usi furniruite, tamplarie sculptata sau incrustata, lambriuri, mobila fixa, sculpturi, tapiserii, picturi, fresce, vitralii si altele asemenea) se vor evalua separat.
Art. 18. - Valoarea ascensorului, in cazul locuintelor prevazute la art. 14 din prezentele norme metodologice, stabilita pe baza valorii de inlocuire si de uzura, se imparte proportional pe fiacre apartament, in raport cu suprafata utila a acestuia, si se ia in considerare la determinarea pretului apartamentului.
Art. 19. - In functie de nivelul la care este situata locuinta se aplica corectia de nivel prevazuta in tabelele nr. 2 si 3 din anexa nr, 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
Art. 20. - (1) Pentru locuintele de tipul celor prevazute la art. 14 din prezentele norme metodologice, la valoarea de inlocuirese aplica coeficientul de uzura in timp, prevazut in tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977, corespunzator vechimii, grupei din care face parte cladirea si starii tehnice a acesteia.
(2) Grupele de cladiri sunt prevazute in nota de la tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la decretul nr. 93/1977, iar starea tehnica, in tabelul nr. 6 din anexa nr. 2 la acelasi decret.
(3) Pentru anexele gospodaresti, coeficientii de uzura sunt cei prevazuti in tabelul nr. 8 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977.
Art. 21. - Pentru locuintele de tipul celor prevazute la art. 13. din prezentele norme metodologice se aplica coeficienti de uzura in timp prevazut in tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.
Art. 22. - (1) Vechimea constructiei se stabileste pe baza autorizatiei de constructie, a actelor eliberate de administratiile financiare privind inscrierea in rolurile fiscale sau a oricarui act in care sunt consemnate date privind vechimea imobilului respectiv.
(2) In lipsa actelor prevazute la alin. (1), vechimea se stabileste prin cercetari la fata locului, indeosebi pe baza eventualelor inscriptii de pe cladire sau marturii.
Art. 23. - In cazul apartamentelor realizate total sau partial prin extindere in plan orizontal, la aplicarea coeficientilor pentru uzura in timp se va tine seama de vechimea corespunzatoare a partilor de cladire. Pentru spatiile supraetajate se considera ca acestea au o vechime egala cu media duratei consumate a celor doua parti, noua si veche, ale cladirii.
Art. 24. - In valoarea stabilita potrivti art. 12. din prezentele norme metodologice nu se cuprinde cota-parte aferenta din totalitatea reparatiilor capitale facute cladirii in care se afla locuinta, precum si alte reparatii efectuate in decursul timpului, in scopul conservarii si mentinerii in stare de functiune a cladirii pe durata existentei acesteia.
Art. 25. - (1) Preturile locuintelor si ale anexelor gospodaresti, determinate in conditiile prevazute la articolele precedente, se mentin sau se diferentiaza cu +_10%, in functie de amplasarea locuintelor in cadrul localitatilor, pe baza criteriilor prevazute la pct. 13 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
(2) Zonarea localitatilor este cea stabilita de catre consiliile judetene, respectiv al Sectorului Agricol Ilfov si al municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau al fostei Comisii Nationale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, in vederea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului.
Art. 26. - Valoarea rezultata din aplicarea normelor de evaluare din decretul nr. 93/1977, Decretul nr. 256/1984 ( art. III de modificare a Decretului nr. 93/1977), Decretul-lege nr. 61/1990 si Legea nr. 85/1992, republicata, in functie de structura de rezistenta si materialele folosite, regimul de inaltime, gradul de finisaj, starea tehnica de intretinere, tipul de incalzire, dotarile suplimentare, nivelul la care este situata locuinta, gradul de uzura, precum si de toate celelalte criterii prevazute in prezentele norme metodologice, este la nivelul preturilor in vigoare de la data de 1 ianuarie 1990.
Art. 27. - Pentru stabilirea valorii despagubirilor care se acorda fostilor proprietari si mostenitorilor acestora pentru apartamentele nerestituite in natura, a valorii apartamentelor care se restituie in natura, precum si pentru stabilirea pretului de vanzare, dupa caz, nivelul preturilor la data de 1 ianuarie 1990, determinat potrivit prezentelor norme metodologice, se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii brute pe economie din ultima luna a trimestrului anterior platii despagubirii sau cumpararii locuintei, fata de cele existente in luna ianuarie 1990.
Art. 28. - Comisia Nationala pentru Statistica, prin directiile teritoriale, va comunia trimestrial, cu prioritate, societatile comerciale si unitatile specializate in vanzarea locuintelor, consiliilor locale si judetene, abilitate sa aplice Legea nr.112/1995, coeficientul de crestere a veniturilor salariale medii brute pe economie din ultima luna a trimestrului expirat fata de cele realizate in ianuarie 1990.
Art. 29. - (1) Vanzarea apartamentelor in conditiile Legii nr. 112/1995 se face de catre societatile comerciale si/sau unitatile specializate in vanzarea locuintelor sau care administreaza locuintele, existente la data intrarii in vigoare a legii.
(2) Unitatile prevazute la alineatul precedent vor urmari incasarea ratelor si a dobanzilor aferente , stabilite potrivti legii, si isi vor desfasura activitatea pe toata perioada necesara.
Art. 30. - Valoarea despagubirilor care se acorda, potrivit legii, fostilor proprietari sau mostenitori acestora pentru garaje, precum si pretul de vanzare al garajelor sunt cele stabilite potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992, republicata.
Art. 31. - In cazul apartamentelor locuite de mai multi chiriasi, indiferent daca, ulterior trecerii in proprietatea statului, s-au efectuat sau nu s-au efectuat modificari constructive, pentru vanzarea apartamentului catre actualii titulari ai contractelor de inchiriere, cu acordul acestora, se stabileste valoarea intregului apartament si apoi se calculeaza cota-parte indiviza aferenta fiecarui proprietar, proportionala cu suprafata utila pe care o foloseste in exclusivitate.
Art. 32. - In cazurile de despagubire a fostilor proprietari si a mostenitorilor acestora, la valorile calculate potrivit prevederilor din prezentele norme metodologice, pentru constructii (apartamente, anexe gospodaresti si garaje) se va adauga valoarea terenurilor aferente stabilita pe baza Criteriilor nr.2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
Art. 33. - In situatiile de vanzare catre chiriasi a apartamentelor si, cand este cazul, a anexelor gospodaresti si a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobandeste si asupra terenului situat sub aceste constructii, in conditiile art. 35 alin.2 din Legea nr. 18/1991.
Art. 34. - Nu fac obiectul despagubirii catre fostii proprietari sau al vanzarii catre titularii contractelor de inchiriere spatiile cu alta destinatie ( spatii comerciale, ateliere etc), existente in imobilele care intra sub incidenta Legii nr. 112/1995, daca nu au avut destinatia de locuinte la data trecerii in proprietatea statului.
CAPITOLUL III
Cu privire la constituirea si utilizarea Fondului extrabugetar conform
Legii nr. 112/1995
Art. 35. - (1) In baza prevederilor art. 13 din lege, se constituie, la dispozitia Ministerului Finantelor, Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 din urmatoarele surse:
a) sumele obtinute din vanzarea apartamentelor care nu au s-au restituit in natura, dupa deducerera comisionului de 1%din valoarea apartamentelor, inclusiv penalitatile virate pentru nevarsarea in termen a sumelor obtinute din vanzarea apartamentelor;
b) sumele obtinute din lansarea unor imprumuturi de stat cu aceasta destinatie, in conditiile prevazute de Legea nr. 91/1993 privind datoria publica.
(2) Constituirea si utilizarea Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 se efectueaza prin urmatoarele conturi:
a) contul 50.12 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", deschis la trezoreriile statului ( municipale, orasenesti si perceptii), pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene;
b) contul 64.74 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", deschis in judetul Mehedinti, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov ( in care nu functioneaza trezoreriile statului), la unitatile Bancii Comerciale Romane - SA, pe seama directiiloe generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, respectiv a administratiei financiare, in cazul sectorului agricol Ilfov, dupa caz;
c) contul 64.74 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", deschis la Centrala Bancii Nationale a Romaniei, pe seama Ministerului Finantelor.
Art. 36. - (1) Fondul extrabugetar constituit in baza Legii nr. 112/1995, colectat in conturile de disponibil mentionate la art. 35, se utilizeaza pentru efectuarea cheltuielilor de natura si in ordinea prevazute la art. 13 din Legea nr. 112/1995.
(2) Angajarea si plata de cheltuieli pentru construirea de locuinte care sa fie repartizate cu prioritate chiriasilor aflati in situatia prevazuta la art. 5 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 se vor putea face dupa plata tuturor despagubirilor, a rambursarilor imprumuturilor si dupa plata costurilor aferente imprumuturilor respective.
Art. 37. - (1) Unitatile specializate, care evalueaza si vand apartamentele care fac obiectul Legii nr. 112/1995, au obligatia sa incaseze contravaloarea acestora de la cumparator, sa retina comisionul de 1%, potrivit art. 13 lit. a) din legea sus-mentionata, iar suma ramasa sa o vireze, in termen de 3 zile lucratoare, in contul 50.12, deschis la trezoreria statului din localitatea unde isi are sediul vanzatorul sau in contul 64.74, deschis la unitatile Bancii Comerciale Romane - SA, dupa caz.
(2) Pe versoul ordinului de plata, vanzatorul va mentiona: suma incasata din vanzarea apartamentelor, suma retinuta, reprezentand comisionul de 1%, precum si suma ramasa si virata in contul Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995; comisionul de 1% se calculeaza si se retine la fiecare incasare care se face in contul apartamentului vandut- plata integrala, partiala ori rata, exclusiv dobanda.
(3) Nerespectarea termenului de virare atrage aplicarea majorarilor de intarziere prevazute de lege, ca si in cazul veniturilor de stat.
(4) Sumele incasate in contul 50.21 se vireaza de catre trezoreriile municipale, orasenesti si perceptii in acelasi cont deschis la trezoreria municipiului resedinta de judet, pe seama directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat. In acelasi mod procedeaza si unitatile Bancii Comerciale Romane - SA.
Art. 38. - Plata despagubirilor se efectueaza de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, astfel:
a) pe baza hotararilor primite dela comisiile judetene, a municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov sau a hotararilor judecatoresti definitive, duap caz, prin care sunt prevazute despagubirile aprobate, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, prin Directia trezoreriei, vireaza sumele aprobate drept despagubiri, din contul extrabugetar conform Legii nr.112/1995, deschis la trezoreria municipiului resedinta de judet sau la unitatea Bancii Comerciale Romane - SA, in contul indicat de beneficiarul despagubirii, deschis la o banca comerciala sau la Casa de Economii si Consemnatiuni, dupa caz:
b) in cazul in care, la nivelul judetului, suma despagubirilor aprobate este mai mare decat sumele incasate din vanzarea apartamentelor, directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana va prezenta Ministerului Finantelor o cerere pentru alimentarea contului Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, care va cuprinde urmatoarele date: sume incasate din vanzarea apartamentelor, sume virate drept despagubiri, despagubiri neacoperite financiar, sume necesare de virat prin redistribuire.
Art. 39. - (1) In vederea asigurarii resurselor financiare aferente platii despagubirilor in toate judetele, in municipiul Bucuresti si in sectorul agricol Ilfov, Ministerul Finantelor este autorizat sa procedeze astfel:
a) pe baza urmaririi, pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, a executiei Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, va analiza constituirea si utilizarea fondului respectiv si, in cazul in care la unele judete, la municipiul Bucuresti sau la sectorul agricol Ilfov rezulta surse mai mari decat cheltuieli, iar la alte judete, la municipiul Bucuresti sau la sectorul agricol Ilfov, necesitati de fonduri in plus pentru acoperirea despagubirilor legal aprobate, se va proceda la retragerea disponibilitatilor existente in plus si la alimentarea conturilor de disponibil in care s-au inregistrat minusuri de resurse;
b) in cazurile in care, din calculele efectuate pe ansamblu, rezulta ca resursele Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 nu acopera plata integrala a despagubirilor si a finantarii celorlalte cheltuieli prevazute de lege, Ministerul Finantelor va lansa imprumuturi de stat potrivti Legii nr. 91/1993 privind datoria publica, pentru finantarea despagubirilor fostilor proprietari, rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995.
(2) Imprumuturile de stat se evidentiaza in contul Ministerului Finantelor 64.74 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", dupa care se alimenteaza conturile de disponibil ale acestui fond, deschise pe seama directiiloe generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, a municipiului Bucuresti, ori pe seama Administratiei financiare a sectorului agricol Ilfov, dupa caz, pentru plata despagubirilor, precum si pentru celelalte cheltuieli prevazute de lege.
Art. 40. - Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat si Administratia financiara a sectorului agricol Ilfov vor raporta lunar Ministerului Finantelor executia Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, pe structura contului de executie, anexat ca model la prezentele norme metodologice ( anexa nr. 3).
CAPITOLUL IV
Cu privire la organizarea si functionarea comisiilor
Art. 41. - (1) In comune, orase, municipii si judete se organizeaza comisii locale, comisii judetene si comisii tehnice de specialitate.
(2) Comisiile locale se organizeaza in comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti, in care exista locuinte care fac obiectul Legii nr. 112/1995.
(3) Comisiile locale vor fi formate din 3-5 membri la comune si 5-11 membri la orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti.
(4) Consiliile locale vor face propuneri nominale privind componenta comisiilor locale. Presedinti ai comisiilor locale vor fi primarii, iar in cazul in care acestia se afla in imposibiliattea obiectiva de exercitare a functiei, viceprimarii. Secretarii comisiilor vor fi secretarii consiliilor locale. Propunerile nominale, facute de consiliul local, se transmit, de indata, prefectului, sub semnatura primarului.
(5) Prefectul stabileste, prin ordin, componenta nominala a fiecarei comisii, putand dispune, in cazuri justificative, inlocuirea oricarui membru al acesteia ori sa solicite luarea de catre autoritatile publice competente a altor masuri de tragere la raspundere, potrivit dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin.
(6) Comisia locala are urmatoarele atributii principale:
a) primeste si inregistreaza intr-un registru special cererile si actele prevazute de lege; cererile se pot depune personal sau prin mandatar, cu procura speciala, autentificata de notarul public;
b) verifica daca actele depuse sunt cele prevazute de lege;
c) intocmeste cate un dosar separat pentru fiecare solicitant si numeroteaza actele primite;
d) transmite in termen legal comisiei judetene si, dupa caz, Comisiei municipiului Bucuresti sau Comisiei sectorului agricol Ilfov, propunerile, impreuna cu dosarul separat, sub semnatura presedintelui comisiei; situatiile deosebite care apar la primirea actelor prevazute de lege vor fi analizate si solutionate de comisie, in prezenta majoritatii membrilor sai, acestea consemnandu-se intr-un proces-verbal care se inainteaza, impreuna cu dosarul, comisiei judetene;
e) informeaza periodic consiliul local despre exercitarea atributiilor sale, prezentand un raport la incheierea activitatii.
(7) Comisiile judetene, Comisia municipiului Bucuresti si Comisia sectorului agricol Ilfov se organizeaza pe baza propunerii nominale facute, dupa caz, de catre consiliile judetene, Consiliul Local al Municipiului Bucuresti sau Consiliul Local al Sectorului Agricol Ilfov.
(8) Comisiile judetene, Comisia municipiului Bucuresti si Comisia sectorului agricol Ilfov isi pot constitui, dintre membrii lor, un secretariat tehnic care sa pregateasca lucrarile necesare comisiei.
(9) Prefectul stabileste, prin ordin, componenta nominala a fiecarei comisii, putand dispune, in cazuri justificate, inlocuirea oricarui membru al acesteia ori sa solicite luarea de catre autoritatile publice competente a altor masuri de tragere la raspundere, potrivit dispozitiilor art. 18 alin.2 din Legea nr. 112/1995, pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin.
(10) Comisiile judetene, Comisia municipiului Bucuresti si Comisia sectorului agricol Ilfov exercita urmatoarele atributii principale:
a) primesc propunerile si dosarele intocmite in acest scop de la comisiile locale;
b) solicita sau transmit, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 15 alin. 4 din Legea nr. 112/1995, relatiile necesare, inclusiv evaluarile efectuate;
c) desemneaza, prin hotarare, componenta nominala a comisiilor tehnice de specialitate pentru evaluarea apartamentelor;
d) analizeaza fiecare cerere primita, temeinicia actelor prezentate, evaluarea efectuata de comisiile tehnice de specialitate si hotarasc, in fiecare caz, cu votul majoritatii membrilor lor;
e) comunica hotararile in termen de 5 zile de la data adoptarii acestora, sub semnatura presedintelui, persoanelor indreptatite care au facut cerere, prevazute la art. 17 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, si persoanelor juridice care detin apartamentele. Hotararile ramase definitive se comunica si primarului localitatii in care se afla imobilul, precum si serviciilor descentralizate ale ministerului Finantelor;
f) informeaza periodic consiliul judetean, Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, Consiliul Local al Sectorului Agricol Ilfov, precum si pe prefecti despre exercitarea atributiilor si prezinta, la incheierea activitatii, un raport;
g) intocmesc un registru special, care cuprinde: numele si prenumele persoanei care semneaza cerereasi domiciliul acesteia; obiectul cererii; hotararea comisiei; numarul si data hotararii; persoanele fizice si juridice carora li s-a transmis hotararea;
(11) Lucrarile comisiilor judetene, ale Comisiei municipiului Bucuresti si ale Comisiei sectroului agricol Ilfov se consemneaza intr-un proces-verbal. In acesta se vor mentiona nominal, daca este cazul, membrii comisiei care au votat impotriva adoptatii hotararii sau cei care s-au abtinut de la vot, cu motivarile sustinute.
(12) Comisiile de la toate nivelurile sunt obligate sa faca public sediul unde isi desfasoara lucrarile.
(13) Evaluarea apartamentelor se realizeaza de catre comisiile tehnice de specialitate. Componenta nominala a comisiilor tehnice de specialitate pentru evaluarea apartamentelor se stabileste prin hotarare de catre comisiile judetene, Comisia municipiului Bucuresti si Comisia sectorului agricol Ilfov. Numarul membrilor in aceste comisii este de: 3-5 la comune si 5-9 la orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti.
(14) Comisiile judetene, a municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov pot organiza, in raport cu volumul activitatilor, mai multe comisii tehnice de specialitate.
(15) Presedintele comisiei tehnice de specialitate este un specialist in expertizari, reprezentant al consiliului judetean, al Consiliului Local al Municipiului Bucuresti si al Consiliului Local al Sectorului Agricol Ilfov, ceilalti membri putand fi desemnati dintre specialistii autoritatilor publice si ai unitatilor vanzatoare de la nivel local. Comisiile tehnice de specialitate efectueaza evaluarile potrivit criteriilor legale cuprinse in prezentele norme.
(16) Rezultatul evaluarii se consemneaza intr-un proces verbal semnat de toti membrii comisiei. Eventualele obiectii ale unor membri se prezinta intr-o nota separata. procesul-verbal si nota se inainteaza comisiilor judetene, Comisiei municipiului Bucuresti si Comisiei sectorului agricol Ilfov, dupa caz, sub semnatura presedintelui.
CAPITOLUL V
Dispozitii finale
Art. 42. - Nu pot fi membri ai comisiilor locale si comisiilor judetene, ai Comisiei municipiului Bucuresti si ai Comisiei sectorului agricol Ilfov, precum si ai comisiilor tehnice de specialitate, persoanele care beneficiaza de prevederile Legii nr. 112/1995.
Art. 43. - Membrii comisiilor mentionate la art. 42 isi desfasoara activitatea in cadrul atributiilor de serviciu. Aceste comisii isi stabilesc un program special de lucru, astfel incat sa se asigure derularea in conditii optime a atributiilor pe care le au si finalizarea acestora in termenele prevazute de lege.
Art. 44. - Sumele obtinute din vanzarea locuintelor, reprezentand plati integrale, avansuri, rate si dobanzi, dupa deducerea comisionului de 1% din valoarea locuintelor, se constituie in Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 si se depun la serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finantelor, urmand a fi destinate exclusiv platii despagubirilor cuvenite fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in limita prevazuta de Legea nr. 112/1995.
Art. 45. - Prefectii judetelor, prefectul municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, in colaborare cu presedintii consiliilor judetene si cu primarii, vor stabili masurile corespunzatoare pentru asigurarea conditiilor necesare activitatile comisiilor, precum si instruirea membrilor acestora.
Art. 46. - Anexele nr. 1 si 2 cu privire la criteriile si metodologia de evaluare a apartamentelor si a anexelor aferente acestora, precum si anexa nr. 3, model de raportare a executiei Fondului extrabugetar conform Legiinr. 112/1995, fac parte din prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1
Model de calcul
FISA TEHNICA SI DE CALCUL
pentru locuintele si anexele aferente, aflate in proprietatea statului, altele decat cele
exacutate din fondurile statului sau prin sprijinul statului cu credite si executie
Locuinta nr..................din cladirea situata in str.....................nr..........localitatea.........
I. Caracteristicile locuintei
1. Structura de rezistenta a cladirii in care este situata locuinta si descrierea elementelor de constructii si instalatii:
- fundatie de...........................stare............
- zidarie de..............................stare..........
- sarpanta de..........................stare...........
- invelitoare din........................stare...........
- plansee de.............................stare..........
- tamplarie exterioara..................stare.........
- tamplarie interioara...................stare...........
- tencuieli exterioare...................stare.........
- glet de......................................stare........
- stucaturi...................................stare........
- vopsitori....................................stare........
- calcio vechio.............................stare........
- lambriuri ..................................stare.........
- ornamente si decoratiuni ...........stare.........
- pardoseli calde...........................stare.......
- pardoseli reci..............................stare......
- instalatii santiere .........................stare.....
- instalatii electrice...........................stare........
- instalatii incalzire...........................stare.......
Fata de elementele de mai sus, starea locuintei este ......cu un grad de finisaj............
2. Numarul de niveluri ale caldirii.............
3. Numarul de locuinte din cadrul cladirii...........
4. Nivelul la care este situata locuinta pentru care se acorda despagubiri sau care se vinde....................................
5. Numarul de camere ale locuintei..................
6. Sistemul de incalzire a locuintei ( centrala de zona sau termoficare, centrala termica proprie care deserveste exclusiv aceasta cladire, cu gaze la sobe, sobe cu lemne)..........
7. Vechimea cladirii in ani: ( se va specifica in baza carui act s-a stabilit vechimea).....
8. Tipul locuintei [Decretul nr. 256/1984(anexa nr. 4, tabelul nr. 1)].....................
9. Relevee anexate.....................( plan de situatie, plan de nivel curent)
II. Suprafetele locuintei si ale anexelor
1. Suprafata utila a locuintei
( masurarea dimensiunilor interioare ale incaperilor si calcularea suprafetelor utile, conform art. 12 din prezentele norme metodologice)
mp....................
2. Suprafata utila a camerei de serviciu situata la subsol, demisol sau mansarda
mp....................
3. Suprafata utila a pivnitei si a boxelor de la subsol in folosinta exclusiva a locuintei
mp......................
4. Suprafata utila a terasei rezultata din retragerea din gabarit
mp......................
5. Suprafata utila a garajului
mp........................
6. Constructii-anexe ( tip, dimensiuni, vechime si stare)
..............................
III. Evaluarea locuintei
1. Valoarea de inlocuire a locuintei
(cost/mp corespunzator tipului constructiei, regimului de inaltime si gradului de finisaj - superior sau inferior - prevazut in tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
..................mp x ...........lei/mp=..................lei.
2. Valoarea de inlocuire
- camera de serviciu situata la subsol, demisol sau mansarda ( tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la decretul nr. 256/1984);
- pivnite, boxe in subsol, in folosinta exclusiva ( tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
...................mp x...............lei/mp=..............lei.
- terasa rezultata din retragere in gabarit (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
...................mp x.................lei/mp= ............lei.
TOTAL CAP.I - LOCUINTE SI DEPENDINTE:.......................lei.
Se adauga sau se scade, pentru existenta sau lipsa unor instalatii ori elemente de constructii ( tabelul nr. 2 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984).
A. Se adauga:
- incalzire centrala
................mp x.............lei/mp=..................lei.
- constructie si echipamentul centralei termice
.................mp x ...........lei/mp = ................lei
- incalzire cu gaze la sobe
..................mp x ...............lei/mp = ...........lei
- obloane
....................mp x .............lei/mp = ..............lei
- valoarea elementelor deosebite ce depasesc caracteristicile gradului de finisaj superior ( evaluta pe baza de deviz de catre comisia de specialisti)..................lei.
B. Se scad:
- invelitoare de cartor bitumat, sita, sindrila, stuf sau paie
.......................mp x ................lei/mp = ....lei
- lipsa unor instalatii:
- cada de baie ........lei/buc ...................lei
- lavoar....................lei/buc....................lei
- chiuveta bucatarie ................lei/buc.................lei.
- lipsa tencuielilor exterioare
....................mp x................lei/mp=.....................lei
- lipsa fundatiilor
................... mp x.................lei/mp = ..................lei
- pardoseli de paman
....................mp x .................lei/mp = .................lei
TOTAL CAP. II - LOCUINTE SI DEPENDINTE:..................lei.
3. Corectia de nivel
( tabelele nr. 2 si 3 din anexa nr. 2 la Decretul -lege nr. 61/1990)
...................lei x...............= ...............lei
___________________________________
TOTAL :.....................lei
4. Aplicarea coeficientului de uzura in timp ( tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977)
................lei x ...............= ..................lei.
5. Cota-parte lift
................lei x ...............= ...................lei.
TOTAL CAP. III ..........................lei.
IV. Valoarea lucrarilor de arta si a ornamentelor
Evaluate de specialistii - se va anexa modul de calcul
TOTAL CAP. IV:....................lei.
V. Evaluarea anexelor locuintelor
(tabelul nr. 7 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 si pentru uzura, tabelul nr. 8 din anexa nr. 2 la decretul nr. 93/1997)
TOTAL EVALUARE CAP. V:..........................lei.
VI. Total general locuinte si anexa
VII. Mentinerea sau diferentierea cu +_ 10% a pretului apartamentului si al anexelor acestuia, stabilit potrivit alineatului precedent in functie de amplasarea cladirilor in cadrul localitatilor, in conformitate cu prevederile art. 25 din prezentele norme.
VIII. Totalul prevazut la cap. VII este obtinut la nivelul datei de 1 ianuarie 1990.
Aceasta se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii brute din ultima luna a trimestrului expirat anterior platii sau cumpararii locuintei fata de cel existent in ianuarie 1990, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica prin directiile teritoriale ( art. 27 din prezentele norme metodologice).
IX. Se adauga valoarea garajului, stabilita potrivit prevederiloe art. 4 din Legea nr. 85/1992, republicata.
X. In cazul despagubirilor fostilor proprietari si a mostenitorilor acestora, se va adauga valoarea terenului aferent, stabilita pe baza Criteriilor privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
XI. Pretul astfel obtinutse inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii brute din ultima luna a trimestrului expirat anterior platii fata de cel existent la 28 februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica prin directiile teritoriale.
ANEXANr. 2
Model de calcul
FISA TEHNICA DE CALCUL
pentru locuintele aflate in proprietatea statului, realizate initial din fondurile statului,
cumparate ulterior calocuinte proprietate personala si apoi trecute in proprietatea statului,
precum si cele realizate prin sprijinul statului cu credinte si executie
Data calculului ( ziua, luna, anul)...........................
Localitatea .......................sectorul ( judetul)................
Ansamblul ................................................................
Strada.........................nr........................................
Blocul....................................................................
Apartamentul.........................................
I. Caracteristicile locuintei
1. Cladirea receptionata la:
a)............. (ziua, luna, anul pentru cladiri receptionate inainte de 1 ianuarie 1977 sau pentru cele proiectate si incepute inainte de 1 ianuarie 1977 si receptionate pana la 31 decembrie 1989).
Rezulta vechimea ( ani)..............
b) ................( ziua, luna , anul pentru cele incepute dupa 1 ianuarie 1977 si receptionate pana la 31 decembrie 1989).
Rezulta vechimea ( ani)...................
2. a) Gradul de confort( pentru locuintele prevazute in cladiri conform pct. I.1.a) de mai sus).
..............( conform tabelului nr. 1din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990).
b) Tipul de marime ( pentru locuintele prevazute in cladiri conform pct. I.1.b) de mai sus).
................( conform tabelului nr. 1 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990).
3. Numarul de camere ale locuintei...........
4. Suprafata utila a locuintei .............mp
(calculata conform art. 12 alin. (2) din normele metodologice).
5. Suprafata logiilorsi a balcoanelor locuintei ......................mp
( se corecteaza cu coeficientul 0,35, conform art. 12 alin. (2) din normele metodologice si se adauga la suprafata utila).
6. Numarul de niveluri ale cladirii
( se completeaza: [arter,P +.......etaje, P+demisol +...........etaje sau P + .........etaje+mansardea).
7. Nivelul la care este situata locuinta..............
8. Gradul seismic al zonei unde este amplasata cladirea sau cel avut in vederea la data construirii cladirii.....................
9. Sistemul de incalzire a cladirii :................(centrala, centrala termica proprie, care serveste exclusiv cladirea, sau sobe cu gaze sau combustibil solid).
10. Imbunatatiri ale locuintei si ale cladirii:
a) ................(tamplarie metalica exterioara, tocuri metalice la usile interioare sau rulouri (obloane) din lemn la ferestre - pentru locuinte prevazute in cladiri, conform pct. I.1 a) de mai sus);
b)................( plastica arhitecturala si finisaje exteroare imbunatatite, tamplarie metalica sau din mase plastice, tocuri metalice la usile interioare - pentru locuinte prevazute in cladiri, conform pct. I.1.b) de mai sus).
11. Suprafata utila boxa:......................mp.
12. Suprafata utila gara:.......................mp.
13. Finisaje interioare, superioare sau inferoare celor prevazute in tabelul nr. 4 din anexa nr. 2 la decretul-lege nr. 61/1990:
........................................................
........................................................
Daca finisajele interioare au fost realizate de chirias din fonduri proprii si fara compensarea chiriei datorate, contravaloarea lor nu se cuprinde in pretul locuintei.
14. Lungimea imprejmuirii cladirii din care face parte locuinta: ................m.
Suprafata utila a locuintei .................mp
15. _______________________________________= 0,.............
Suprafata utila totala a cladirii ............mp
Rezulta cota-parte a imprejmuirii, care este egala cu cota-parte de proprietate asupra partilor comune.
16. Caracteristicile imprejmuirii:........................................
( din lemn, din zidarie si beton, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990).
17. Anexe gospodaresti:........................
18. Amplasarea cladirii din care face parte locuinta, in cadrul localitatii:......................
( conform zonarii localitatii stabilite de consiliul judetean, Consiliul Local al Municipiului Bucuresti sau Consiliul Local al Sectorului Agricol Ilfov, dupa caz, pe baza criteriilor prevazute la pct. 13 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990, avizata de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau de fosta Comisie Nationala pentru Urbanism si Amenajarea teritoriului).
II. Calculul pretului locuintei
1. Pretul locuintei:
a) ................lei ( pentru locuinte prevazute in cladiri, conform pct. I.1.a), pe baza tabelului nr. 1 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 - in functie de gradul de confort, numarul de camere si suprafata utila);
b) ..................lei ( pentru locuintele prevazute in cladiri, conform pct. I.1.b), pe baza tabelului nr. 1 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990 - in functie de numarul de camere, tipul de marime si suprafata utila).
2. Adaosul/scaderea de pret rezultat din diferenta de suprafata utila a locuintei, fata de suprafata utila prevazuta in tabelul nr. 1 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990, pentru locuintele de confort sporit si confort I si II, precum si fata de suprafat utila prevazuta in tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la Decretul-legenr. 61/1990.
3. Adaosul de pret pentru logii si balcoane:
a) pentru locuinte prevazute in cladiri conform pct. I.1.a):................lei/mp x 0,35 x.....mp suprafata logii si balcoane;
b) pentru locuinte prevazute in cladiri conform pct. I.1.b) ...................lei/mp x 0,35 x( ......... - 2,50 mp) suprafata logii si balcoane.
La aceasta categorie de locuinte se ia in calcul numai suprafata logiilor si a balcoanelor care depasesc 2,5 mp.
4. La pretul obtinut conform pct. II.1, la care se adauga sau se mai scade conform pct. II.2, se adauga pretul logiilor si al balcoanelor conform pct. II.3, obtinandu-se pretul locuintei de.....lei.
5. Se aplica corectia de pret pentru regimul de inaltime a cladirii din care face parte locuinta ( tabelele nr. 1 si 2 din anexele nr. 1 si 2 la Decretul-lege nr. 61/1990).
6. Se aplica corectia de pret pentru gradul seismic al zonei in care se afla cladirea din care face parte locuinta, potrivti prezentelor norme metodologice.
7. Corectia de pret pentru sistemul de incalzire a cladirii din care face parte locuinta:
- incalzire cu sobe cu combustibil solid ( conform anexei nr, 1 la Decretul-lege nr. 61/1990);
0 centrala termica proprie care serveste exclusiv cladirea din care face parte locuinta (conform anexei nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990).
8. Adaosul de pret pentru imbunatatiri ale locuintei si ale cladirii, de natura celor prevazute la pct. I.10.:
a) tamplarie exterioara metalica sau din mase plastice;
b) tocuri metalice la usile interioare;
c) rulouri ( obloane);
d) plastica arhitectura si finisaje exterioare imbunatatite in limita maxima prevazuta la pct. 5 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
9. Corectia de pret pentru nivelul la care este situata locuinta, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2 au nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
10. Corectia de pret pentru uzura in timp a locuintei, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.
11. Corectia de pret pentru locuinta situata la demisol sau la mansarda, pe baza prevederilor pct. 12 din tabelul nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
12. Adaosul/scaderea de pret pentru locuinta de finisaje superioare/inferioare si instalatii, fata de cele prevazute in tabelul nr. 4 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
Nu se iau in considerare, desi se evidentiaza separata in fisa tehnica, finisaje interioare si instalatiile aferente realizate din fondurile proprii ale chiriasului si care nu au fost compensate cu chiria.
13. Corectia de pret pentru amplasarea cladirii in cadrul localitatii ( art. 25 din prezentele norme metodologice).
III. Calculul pretului boxei
............lei/mp x...........mp ( suprafata utila a boxei) = ...................lei.
Se aplica corectia de pret pentru uzura in timp a boxei, pe baza prevederilor din tabelul nr.2 din anexa nr. 1 la Decxretul-lege nr. 61/1990.
IV. Calculul pretului imprejmuirii
.................lei/m x ...........m ( cota-parte de imprejmuire) = ...............lei.
Se aplica corectia de pret pentru uzura in timp a imprejmuirii, pe baza prevederilor din tabelul nr.2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.
V. Calculul pretului anexelor gospodaresti
Baremurile de pret/mp in functie de sistemul constructiei si de materialele de constructie, precum de uzura, in functie de vechimea efectiva, sunt cele prevazute in Decretul nr. 256/1984 ( tabelul nr.7 din anexa nr. 2).
VI. Totalul pretului locuintei,al imprejmuirii si al anexelor
gospodaresti
Pretul se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii brute pe economie din ultima luna a trimestrului expirat anterior platii sau cumpararii locuintei fata de cel realizat in ianuarie 1990, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica prin directiile teritoriale ( art. 27 din prezentele norme metodologice).
VII. Se adauga valoarea garajului, stabilita potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992, republicata.
VIII. Pentru despagubirea fostilor proprietari si a mostenitorilor acestora, in cazul in care au avut in proprietate terenul aferent, se va adauga acestuia, stabilita pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
IX. Pretul astfel obtinut se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii brute din ultima luna a trimestrului expirat anterior platii fata de cle existent la 28 februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica, prin directiile teritoriale.
ANEXA Nr. 3 - model -
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
CONT DE EXECUTIE
a Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 la finele lunii..............
____________________________________________________________________________
1. Venituri - total -
a) Incasari din contravaloarea apartamentelor vandute in conditiile Legii nr. 112/1995
b)Majorari de intarziere
c) Sumele primite de Ministerul Finantelor prin redistribuire
d) Sumele primite de la Ministerul Finantelor, din imprumuturi de stat, in conditiile Legii nr. 112/1995
2. Cheltuieli total:
a) Despagubiri platite conform hotararilor comisiilor judetene sau hotararilor judecatoresti
b) Sumele virate la Ministerul Finantelor pentru redistribuire
3. Sold la finele lunii
4. Documente privind despagubiri aprobate si neachitate pana la finele lunii
___________________________________________________________________________

HOTARARE Nr. 1011 din 22 octombrie 1996 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 20/1996 pentru stabilirea normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului


Guvernul Romaniei hotaraste:
Articol unic. - Articolele 27 si 28 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 20 din 17 ianuarie 1996, se modifica dupa cum urmeaza:
(1) "Art. 27. - Pentru stabilirea valorii despagubirilor care se acorda fostilor proprietari si mostenitorilor acestora pentru apartamentele nerestituite in natura, a valorii apartamentelor care se restituie in natura, precum si pentru stabilirea pretului de vanzare, dupa caz, nivelul preturilor la data de 1 ianuarie 1990, determinat potrivit prezentelor norme metodologice, se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior platii despagubirii sau cumpararii locuintei, fata de cele realizate in lunile ianuarie 1990 si februarie 1992.
(2) Corespunzator modificarilor art. 27 se vor modifica si cap. VIII si IX din anexa nr. 1 si cap. VI si IX din anexa nr. 2 la normele metodologice.
(3) "Art. 28. - Comisia Nationala pentru Statistica, pana cel mai tarziu in a 23-a zi a lunii urmatoare ultimei luni a trimestrului expirat, va da publicitatii coeficentii de crestere a veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului expirat fata de lunile ianuarie 1990 si februarie 1992.
Coeficientii publicati de Comisia Nationala pentru Statistica se vor utiliza pana la publicarea in trimestrul urmator a noilor coeficienti".
PRIM - MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publica Locala,
Octav Cozmanca
Ministrul justitiei,
Ion Predescu
Presedintele Comisiei Nationale pentru Statistica,
Alexandru Radocea

HOTARARE Nr. 623 din 5 august 1996 pentru modificarea si completarea articolului 8 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului, stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 20/1996


Guvernul Romaniei hotaraste:
Articol unic. - Articolul 8 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului, stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 20/1996, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Art. 8. - (1) Locuintele declarate monumente istorice si din patrimoniul national sunt cele aflate in evidenta Ministerului Culturii pe baza listelor avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice si aprobate de ministrul culturii.
(2) Locuintele monumente istorice si din patrimoniul national sunt cele care au o valoare nationala exceptionala, reprezentative pe plan universal pentru civilizatia Romaniei, cele de valoare nationala, precum si monumentele reprezentative pentru o anumita zona, epoca, stil, autor sau arie etnografica, clasate in categoriile A, B si C, potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1994.
(3) Nu se incadreaza in categoria locuintelor declarate monumente istorice si din patrimoniul national, in sensul art. 10 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, imobilele cu destinatia de locuinta ce reprezinta bunuri culturale comune, prevazute de art. 2 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1994. Locuintele incadrate ca bunuri culturale comune se pot vinde cu respectarea dispozitiilor legale.
(4) Cumparatorii imobilelor cu destinatia de locuinta din categoria celor prevazute la alin. (3) sunt obligati ca, in calitate de proprietari, sa asigure protectia, conservarea si restaurarea unitara a acestora.
(5) Schimbarea destinatiei, regimul de folosire, transformarea, consolidarea si restaurarea imobilelor cu destinatia de locuinta prevazute la alin. (3) se vor efectua numai cu avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
(6) Ministerul Culturii va transmite, in termen de 30 de zile, consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti lista imobilelor stabilite ca find bunuri culturale comune."
PRIM - MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemneaza:
Ministrul culturii,
Viorel Marginean
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publica Locala,
Octav Cozmanca


HOTARARE Nr. 11 din 29 ianuarie 1997 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 20/1996


Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. I. - Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, anexa la Hotararea Guvernului nr. 20/1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 16 din 23 ianuarie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Imobilele cu destinatia de locuinte trecute ca atare in proprietatea statului, cu titlu, sunt acele imobile care erau folosite ca locuinte si care au fost preluate in proprietatea statului cu respectarea legilor si decretelor in vigoare la data respectiva, cum sunt: Decretul nr. 92/1950, Decretul nr. 11/1951, Decretul nr. 142/1952, Legea nr. 4/1973 si Decretul nr. 223/1974".
2. Articolul 1 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Prin imobil trecut in proprietatea statului potrivit Decretului nr. 92/1950 se intelege imobilele nationalizate cu respectarea prevederilor art. I pct. 1-5 si ale art. II din decret, precum si cu respectarea identitatii intre persoana mentionata ca proprietar in lictele-anexa la decret si adevaratul proprietar al imobilului la data nationalizarii".
3. Articolul 1 se completeaza cu alineatele (4), (5) si (6) cu urmatorul cuprins:
"(4) Locuintele care au fost preluate de stat cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva sau care au intrat in posesia acestuia in conditiile inexistentei unei reglementari legale care sa reprezinte temeiul juridic al constituitii dreptului de proprietate al statului sunt considerate ca fiind trecute fara titlu in posesia acestuia si nu intra sub incidenta Legii nr. 112/1995.
(5) Imobilele care nu intra sub incidenta Legii nr. 112/1995 si pentru care nu exista titlu valabil constituit in favoarea statului pot face obiectul cererilor de restituire sau de acordare a despagubirilor, formulate de persoanele indreptatite pe cale judecatoreasca, potrivit dreptului comun.
(6) In cazul in care pe rolul instantelor judecatoresti se afla cereri referitoare la imobilele prevazute la alin. (5), procedurile administrative reglementate de Legea nr. 112/1995, de restituire in natura, de acordare de despagubiri sau de vanzare catre chiriasi, se suspenda de drept pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cererilor respective">
4. Dupa articolul 1 se introduce articolul 1', cu urmatorul cuprins:
"Art. 1'. - (1) Prin expresia apartamente libere, in sensul art. 2 alin. (1) din lege, se intelege:
a) apartamentele care la data de 22 decembrie 1989 nu erau locuite de persoane fizice in temeiul unui contract de inchiriere incheiat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
b) apartamentele care la data intrarii in vigoare a legii nu mai erau locuite de persoane fizice sau juridice in temeiul unui contract de inchiriere incheiat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
c) apartamentele eliberate dupa data intrarii in vigoare a legii, prin incetarea, in orice modalitate, a contractului de inchiriere.
(2) Contractele de inchiriere incheiate pentru apartamentele prevazute la alin. (1) lit. c), dupa eliberarea acestora, le sunt aplicabile dispozitiile legale privind nulitatea actelor juridice".
5. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) In sensul dispozitiilor art. 4 din lege, de prevederile acesteia beneficiaza cetatenii romani, atat cei care isi au domiciliul sau resedinta in tara, cat si cei care isi au domiciliul sau resedinta in strainatate.
(2) Fostul proprietar sau mostenitorii acetsuia trebuie sa aiba cetatenia romana la data formularii cererii sau sa faca dovada declansarii procedurii legale pentru obtinerea cetateniei romane in termenul prevazut la art. 14 din lege. Restituirea in natura sau plata despagubirilor se face dupa dobandirea cetateniei. Aceste prevederi sunt aplicabile in mod corespunzator si rudelor pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata, prevazuta la art. 5 alin. 5 din lege.
(3) calitatea de cetatean roman a chiriasului trebuie sa existe la data formularii cererii de cumparare si sa se mentina pana in momentul incheierii contractului de vanzare -cumparare in conditiile art. 9 din lege".
6. Dupa articolul 4 se introduce articolul 4', cu urmatorul cuprins:
"Art. 4'. - Dreptul de a cumpara apartamentele in care locuiesc, potrivit art. 9 din lege, il au numai chiriasii care, avand un contract de inchiriere valabil incheiat, ocupau apartamentele respective la data intrarii in vigoare a legii".
7. Articolul 8 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Locuintele declarate monumente istorice si din patrimoniul cultural national sunt cele aflate in evidenta aprobata de Comisia Nationala a Monimentelor Istorice".
8. Articolul 8 alineatele (2) - (6) se abroga.
9. Dupa articolul 9 se introduc articolele 9' si 9'', cu urmatorul cuprins:
"Art. 9'. - Contractele de vanzare-cumparare la care se refera art. 9 din lege le sunt aplicabile dispozitiile legale privind nulitatea actelor juridice, daca:
a) au ca obiect imobilele mentionate la art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice;
b) sunt incheiate de chiriasi care nu indeplinesc conditiile cerute de art. 4' din prezentele norme metodologice;
c) daca incheierea acestora are loc cu nerespectarea prevederiloe art. 9 alin. 6 si 8 si ale art. 10 din lege.
Art. 9''. - (1) Atunci cand comisiile locale si judetene, respectiv comisiile de sector si a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 sau unitatile specializate care vand locuinte in conditiile Legii nr. 112/1995 au indicii ca o locuinta face parte din categoria imobilelor mentionate la art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice roi de aceea a imobilelor exceptate de vanzare in conformitate cu art. 10 din lege, ele au obligatia sa intreprinda toate demersurile necesare pentru clarificarea situatiei juridice a locuintelor, suspendand, totodata, pentru o perioada de cel mult 6 luni, procedura de restituire in natura, de acordare a despagubirilor sau, dupa caz, de incheiere a contractului de vanzare-cumparare.
(2) Membrii comisiilor locale si judetene, respectiv ai comisiilor de sector si municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 112/1995, conducatorii si salariatii unitatilor specializate care vand locuinte in conditiile Legii nr. 112/1995 sunt obligati sa repare integral prejudiciiul cauzat prin neexecutarea culpabila a obligatiei care le revine potrivit alin. (1)".
9. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33. - In situatiile de vanzare catre chiriasi a apartamentelor si, cans este cazul, a anexelor gospodaresti si a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobandeste si asupra terenului aferent, cu respectarea dispozitiilor art. 26 alineatul ultin din lege".
10. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - Sunt indreptatiti sa primeasca despagubiri potrivit legii si fostii proprietari ai imobilelor legal trecute in proprietatea statului si care au avut destinatia de locuinta la data preluarii de catre stat, dar ulterior au primit o alta destinatie, cum ar fi: scoli, gradinite, dispensare, spatii administrative sua comerciale ori altele asemenea".
11. Articolul 37 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pe versoul ordinului de plata, vanzatorul va mentiona: suma incasata din vanzarea apartamentelor, suma retinuta, reprezentand comisionul de 1%, precum si suma ramasa si virata in contul Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995; comisionul de 1% se calculeaza asupra intregului pret al apartamentului si se retine integral din prima plata care se face la incheierea contractului de vanzare-cumparare".
12. La articolul 41 alineatul (6), dupa litera b) se introduce litera b)', cu urmatorul cuprins:
"b)' solicita relatii si acte doveditoare, de la petenti sau de la orice autoritati ori institutii publice, pe baza carora sa se poata determina daca locuinta a fost trecuta in proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva, conform art. 1 alin. (2) si (3) din prezentele norme metodologice";
13. La articolul 41 alineatul 10, dupa litera b) se introduce litera b)', cu urmatorul cuprins:
"b)' determica, pe baza lucrarilor efectuate de comisia locala, conform alin. (6) lit. b)', daca locuinta a fost trecuta in proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva, in sensul art. 1 alin. (2) si (3) din prezentele norme metodologice Comisiile judetene, respectiv Comisia municipiului Bucuresti, pot restitui dosarele catre comisiile locale, in cazul in care apreciaza ca acestea din urma nu si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile prevazute la alin. (6) lit. b)'. Inexistenta sau irelevanta relatiilor si actelor aflate la dosar face sa se prezume, pana la proba contrara, legalitatea trecerii locuintei in proprietatea statului";
14. Dupa articolul 45 se introduce articolul 45', cu urmatorul cuprins:
"Art. 45'. - Dispozitiile de protectie a chiriasilor, cuprinse in Legea nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reinnoirea contractelor de inchiriere privind unele suprefete locative, precum si in Legea locuintei nr. 114/1996, sunt aplicabile".
Art. II. - Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 20/1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 23 ianuarie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta hotarare, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
PRIM - MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului si a Departamentului pentru
Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul culturii,
Ion Caramitru

HOTARIRE  NR. 20   din 17 ianuarie 1996    *** Republicata
privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
EMITENT:      GUVERNUL                                                    
Publicate in  MONITORUL OFICIAL  nr. 27 din 18 februarie 1997
   
    NORME METODOLOGICE *)

   *) Republicate in temeiul prevederilor art. II din Hotarirea Guvernului nr. 11 din 29 ianuarie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 4 februarie 1997, dindu-se textelor o noua numerotare.
   Normele metodologice au fost aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 20 din 17 ianuarie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 23 ianuarie 1996, si au mai fost modificate prin Hotarirea Guvernului nr. 632 din 5 august 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 27 august 1996, si prin Hotarirea Guvernului nr. 1.011 din 22 octombrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996.

   CAP. 1
   Cu privire la continutul unor notiuni
   ART. 1
   (1) Beneficiaza de masurile reparatorii prevazute de Legea nr. 112/1995 numai fostii proprietari, persoane fizice, ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau in posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, precum si mostenitorii acestora, potrivit legii.
   (2) Imobilele cu destinatia de locuinte trecute ca atare in proprietatea statului, cu titlu, sint acele imobile care erau folosite ca locuinte si care au fost preluate in proprietatea statului cu respectarea legilor si decretelor in vigoare la data respectiva, cum sint: Decretul nr. 92/1950, Decretul nr. 111/1951, Decretul nr. 142/1952, Legea nr. 4/1973 si Decretul nr. 223/1974.
   (3) Prin imobil trecut in proprietatea statului potrivit Decretului nr. 92/1950 se intelege imobilul nationalizat cu respectarea prevederilor art. I pct. 1-5 si ale art. II din decret, precum si cu respectarea identitatii dintre persoana mentionata ca proprietar in listele-anexa la decret si adevaratul proprietar al imobilului la data nationalizarii.
   (4) Locuintele care au fost preluate de stat cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva sau care au intrat in posesia acestuia in conditiile inexistentei unei reglementari legale care sa reprezinte temeiul juridic al constituirii dreptului de proprietate al statului sint considerate ca fiind trecute fara titlu in posesia acestuia si nu intra sub incidenta Legii nr. 112/1995.
   (5) Imobilele care nu intra sub incidenta Legii nr. 112/1995 si pentru care nu exista titlu valabil constituit in favoarea statului pot face obiectul cererilor de restituire sau de acordare a despagubirilor, formulate de persoanele indreptatite pe cale judecatoreasca, potrivit dreptului comun.
   (6) In cazul in care pe rolul instantelor judecatoresti se afla cereri referitoare la imobilele prevazute la alin. (5), procedurile administrative reglementate de Legea nr. 112/1995, de restituire in natura, de acordare de despagubiri sau de vinzare catre chiriasi, se suspenda de drept pina la solutionarea definitiva si irevocabila a cererilor respective.
   ART. 2
   (1) Prin expresia apartamente libere, in sensul art. 2 alin. 1 din lege, se intelege:
   a) apartamentele care la data de 22 decembrie 1989 nu erau locuite de persoane fizice in temeiul unui contract de inchiriere incheiat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
   b) apartamentele care la data intrarii in vigoare a legii nu mai erau locuite de persoane fizice sau juridice in temeiul unui contract de inchiriere incheiat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
   c) apartamentele eliberate dupa data intrarii in vigoare a legii, prin incetarea, in orice modalitate, a contractului de inchiriere.
   (2) Contractelor de inchiriere incheiate pentru apartamentele prevazute la alin. (1) lit. c), dupa eliberarea acestora, le sint aplicabile dispozitiile legale privind nulitatea actelor juridice.
   ART. 3
   (1) In sensul dispozitiilor art. 4 din lege, de prevederile acesteia beneficiaza cetatenii romani, atit cei care isi au domiciliul sau resedinta in tara, cit si cei care isi au domiciliul sau resedinta in strainatate.
   (2) Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia trebuie sa aiba cetatenia romana la data formularii cererii sau sa faca dovada declansarii procedurii legale pentru obtinerea cetateniei romane in termenul prevazut la art. 14 din lege. Restituirea in natura sau plata despagubirilor se face dupa dobindirea cetateniei. Aceste prevederi sint aplicabile in mod corespunzator si rudelor pina la gradul al doilea ale fostului proprietar, in viata, prevazute la art. 5 alin. 5 din lege.
   (3) Calitatea de cetatean roman a chiriasului trebuie sa existe la data formularii cererii de cumparare si sa se mentina pina in momentul incheierii contractului de vinzare-cumparare in conditiile art. 9 din lege.
   ART. 4
   Rude pina la gradul al doilea, prevazute de dispozitiile art. 5 alin. 5, art. 6 alin. 2, art. 7 alin. 4, art. 13 alin. 3 si art. 16 alin. 3 din lege, sint:
   a) in linie dreapta: parintii si copiii (gradul intii); bunicii si nepotii (gradul al doilea);
   b) in linie colaterala: fratii si surorile.
   ART. 5
   In sensul prevederilor art. 9 alin. 4 din lege, prin tineri casatoriti se intelege situatia in care nici unul dintre soti nu a depasit virsta de 30 de ani la data exprimarii optiunii de cumparare, iar prin persoane trecute de 60 de ani se au in vedere numai titularii contractelor de inchiriere care au implinit aceasta virsta inainte de data cind pot opta, potrivit legii, pentru cumpararea cu plata in rate a apartamentelor in care locuiesc.
   ART. 6
   Dreptul de a cumpara apartamentele in care locuiesc, potrivit art. 9 din lege, il au numai chiriasii care, avind un contract de inchiriere valabil incheiat, ocupau apartamentele respective la data intrarii in vigoare a legii.
   ART. 7
   Potrivit art. 9 alin. 5 din lege, comisionul cuvenit unitatilor specializate care evalueaza si vind apartamentele este de 1% din valoarea apartamentului si se incaseaza de catre acestea, numai daca s-a incheiat contractul de vinzare.
   ART. 8
   Sint exceptate de la vinzare, potrivit art. 10 din lege, apartamentele care, la data intrarii in vigoare a legii, aveau una sau mai multe dotari speciale, cum sint: piscina, sauna, sera, crama, bar, vinoteca sau camera frigorifica, chiar daca acestea nu mai sint in functiune sau nu sint utilizabile.
   ART. 9
   Intra sub incidenta exceptiei prevazute la art. 10 alin. 2 din lege locuintele care, pina la data de 22 decembrie 1989, au avut destinatia de case de oaspeti sau de protocol, precum si cele care, dupa aceasta data, pina la intrarea in vigoare a legii, au avut destinatia de case de oaspeti sau de protocol, potrivit evidentelor existente la autoritatile administratiei publice locale sau la unitatile specializate care le-au administrat.
   ART. 10
   Locuintele declarate monumente istorice si din patrimoniul cultural national sint cele aflate in evidenta aprobata de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice.
   ART. 11
   (1) Resedinte atribuite in folosinta pentru fostii si actualii demnitari sint locuintele care au fost sau sint atribuite, cu aceasta destinatie, pe durata indeplinirii unei functii de demnitar. Acestea se stabilesc de catre unitatile vinzatoare, pe baza mentiunilor din contractul de inchiriere sau, in lipsa acestora, pe baza evidentelor existente la autoritatile administratiei publice locale sau centrale, sau la unitatile specializate pentru administrarea cladirilor ori la alte persoane juridice care le-au avut in administrare.
   (2) Nu intra in aceasta categorie spatiile de locuit atribuite, cu contract de inchiriere, drept locuinta statornica.
   ART. 12
   Contractelor de vinzare-cumparare la care se refera art. 9 din lege le sint aplicabile dispozitiile legale privind nulitatea actelor juridice, daca:
   a) au ca obiect imobilele mentionate la art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice;
   b) sint incheiate de chiriasi care nu indeplineau conditiile cerute de art. 6 din prezentele norme metodologice;
   c) daca incheierea acestora are loc cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. 6 si 8 si ale art. 10 din lege.
   ART. 13
   (1) Atunci cind comisiile locale si judetene, respectiv comisiile de sector si a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 sau unitatile specializate care vind locuinte in conditiile Legii nr. 112/1995 au indicii ca o locuinta face parte din categoria imobilelor mentionate la art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice ori din aceea a imobilelor exceptate de la vinzare in conformitate cu art. 10 din lege, ele au obligatia sa intreprinda toate demersurile necesare pentru clarificarea situatiei juridice a locuintelor, suspendind, totodata, pentru o perioada de cel mult 6 luni, procedura de restituire in natura, de acordare a despagubirilor sau, dupa caz, de incheiere a contractului de vinzare-cumparare.
   (2) Membrii comisiilor locale si judetene, respectiv ai comisiilor de sector si a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 112/1995, conducatorii si salariatii unitatilor specializate care vind locuinte in conditiile Legii nr. 112/1995 sint obligati sa repare integral prejudiciul cauzat prin neexecutarea culpabila a obligatiei care le revine potrivit alin. (1).

   CAP. 2
   Cu privire la criteriile si metodologia de evaluare a apartamentelor si a anexelor aferente
   ART. 14
   Fac obiectul restituirii in natura, al despagubirilor sau al vinzarii-cumpararii, dupa caz, urmatoarele categorii de locuinte:
   a) locuintele construite din fondurile statului inainte de 1 ianuarie 1977 si dupa 1 ianuarie 1977, cumparate ulterior ca locuinte proprietate personala si trecute apoi in proprietatea statului;
   b) locuintele construite din fondurile populatiei, cu sprijinul statului in credite si executie si trecute ulterior in proprietatea statului;
   c) locuintele construite din alte fonduri decit cele ale statului si trecute ulterior in proprietatea statului.
   ART. 15
   Valoarea despagubirilor care se acorda fostilor proprietari si mostenitorilor acestora pentru apartamentele nerestituite in natura, valoarea apartamentelor care se restituie in natura, precum si pretul de vinzare, dupa caz, se determina in acelasi mod si pe baza acelorasi norme, cu precizarea ca in cazul despagubirilor se ia in calcul si valoarea terenului, determinata potrivit Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
   ART. 16
   (1) Valoarea de despagubire, valoarea apartamentelor care se restituie in natura sau pretul de vinzare al apartamentelor, dupa caz, se determina pe baza prevederilor Decretului nr. 93/1977, asa cum a fost modificat prin art. III din Decretul nr. 256/1984, ale Decretului-lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, republicata, tinindu-se seama de: tipul apartamentului, suprafata utila, regimul de inaltime, starea tehnica, dotarea, gradul de finisaj, vechimea constructiei, gradul de uzura si alte elemente de constructie a apartamentelor prevazute in actele normative sus-mentionate.
   (2) Dupa depunerea cererilor, in conditiile legii, de catre persoanele indreptatite la restituirea in natura a apartamentelor sau, dupa caz, la acordarea despagubirii, se va proceda la stabilirea valorii locuintelor respective si a anexelor acestora, conform prezentelor norme metodologice, dupa cum urmeaza:
   a) se determina suprafata utila a apartamentului pe baza masuratorilor efectuate la fata locului de catre comisiile tehnice de specialitate, folosindu-se si elementele din arhivele existente la societatile comerciale si/sau la unitatile specializate;
   b) masuratorile se fac pe baza dimensiunilor interioare dintre fetele tencuite ale peretilor, masurate la o inaltime de 1 m de la nivelul pardoselilor;
   c) prin suprafata utila a locuintei se intelege suprafata tuturor incaperilor ce alcatuiesc locuinta. Ea cuprinde camere de zi, dormitoare, bai, bucatarii, incaperile pentru WC si dus, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprind in suprafata utila a locuintei: pragurile golurilor de la usi si ale trecerilor cu deschideri de pina la 1 m, nisele de radiatoare, precum si suprafetele ocupate de sobe si cazane de baie (cite 0,50 mp pentru fiecare soba si cazan de baie), in cazul in care incalzirea se face cu sobe. In cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin palierele, nu se cuprinde in suprafata utila a locuintei;
   d) suprafetele ocupate de dupaluri inzidite, amplasate in interiorul apartamentului, se iau in considerare ca suprafete utile;
   e) la suprafata utila se adauga suprafetele logiilor si ale balcoanelor, corectate cu coeficientul 0,35, aplicat la suprafata lor. In cazul apartamentelor construite dupa 1 ianuarie 1977 si care fac obiectul Legii nr. 112/1995, logiile si balcoanele cu suprafata totala de pina la 2,50 mp pe apartament nu intra in suprafata utila, fiind incluse in preturile de vinzare, iar daca aceasta suprafata este mai mare de 2,50 mp, diferenta de suprafata se inmulteste cu coeficientul 0,35 si se adauga la suprafata utila a locuintei;
   f) se vor evidentia separat (avind alte preturi) suprafetele utile ale anexelor apartamentelor situate la subsoluri, demisoluri sau mansarde, ale teraselor, boxelor, garajelor si ale altor dependinte exterioare, precum si lungimea imprejmuirilor etc.;


   g) in cazul cladirilor alcatuite din apartamente cu acces dinspre exterior, fara a fi utilizate in comun spatii construite din cadrul cladirii, suprafata utila va cuprinde si spatiile de circulatie care fac parte din apartamentul ce se evalueaza, exclusiv rampa scarilor.
   ART. 17
   Pentru stabilirea valorii de despagubire, a valorii apartamentelor care se restituie in natura sau a pretului de vinzare a apartamentului, dupa caz, pentru locuintele realizate initial din fonduri de stat, cumparate ulterior ca locuinte proprietate personala si apoi trecute in proprietatea statului, precum si pentru apartamentele realizate din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie, trecute in proprietatea statului si care fac obiectul Legii nr. 112/1995, se folosesc normele prevazute in Decretul-lege nr. 61/1990 (anexa nr. 1 si anexa nr. 2), in functie de data realizarii lor, inainte sau dupa 1 ianuarie 1977, cu completarile prevazute la art. 16 din Legea nr. 85/1992, republicata.
   ART. 18
   Pentru evaluarea locuintelor, altele decit cele executate din fondurile de stat sau din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie, se folosesc preturile pe mp suprafata utila si normele prevazute in Decretul nr. 93/1977, asa cum a fost modificat prin art. III pct. 1 si 2, respectiv, in tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984, iar pentru anexele gospodaresti ale acestora se folosesc normele din tabelul nr. 7 din anexa nr. 4 la acelasi decret.
   ART. 19
   Evaluarea terenurilor se face pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, atit pentru apartamentele prevazute la art. 17, cit si pentru cele prevazute la art. 18 din prezentele norme metodologice.
   ART. 20
   Pentru existenta sau lipsa unor instalatii ori elemente de constructii, sau pentru cazurile in care locuintele ori parti din acestea sint situate la demisol sau la mansarda, se aplica termenii de corectie prevazuti in tabelul nr. 2 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 sau, dupa caz, in tabelele nr. 1 si 2 din anexele nr. 1 si 2 la Decretul-lege nr. 61/1990, cu completarile prevazute la art. 16 din Legea nr. 85/1992, republicata.
   ART. 21
   (1) Gradul de finisaj al locuintelor poate fi superior sau inferior, avind elementele caracteristice prevazute in tabelul nr. 5 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977 si, respectiv, gradele de confort care sint prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
   (2) Incadrarea in gradul de finisaj se face in functie de elementele caracteristice predominante ale unuia dintre cele doua grade de finisaj, justificindu-se incadrarea facuta, iar gradul de confort se stabileste potrivit suprafetei utile.
   (3) In cazul in care in apartamentele de tipul prevazut la art. 18 din prezentele norme metodologice exista elemente ce depasesc caracteristicile gradului de finisaj superior avut in vedere in norme (scari interioare din lemn de esenta de calitate superioara sau placate cu marmura, semineuri decorative, tavane bogat decorate si altele asemenea), la valoarea rezultata din aplicarea preturilor unitare din tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 se va adauga valoarea acestor elemente, determinata pe baza de deviz, conform cataloagelor de preturi RpC populatie - seria 1982.
   (4) Elementele de arta si ornamentele deosebite (usi furniruite, timplarie sculptata sau incrustata, lambriuri, mobila fixa, sculpturi, tapiserii, picturi, fresce, vitralii si altele asemenea) se vor evalua separat.
   ART. 22
   Valoarea ascensorului, in cazul locuintelor prevazute la art. 18 din prezentele norme metodologice, stabilita pe baza valorii de inlocuire si de uzura, se imparte proportional pe fiecare apartament, in raport cu suprafata utila a acestuia, si se ia in considerare la determinarea pretului apartamentului.
   ART. 23
   In functie de nivelul la care este situata locuinta, se aplica corectia de nivel prevazuta in tabelele nr. 2 si 3 din anexa nr. 2 la Decretul-lege  nr. 61/1990.
   ART. 24
   (1) Pentru locuintele de tipul celor prevazute la art. 18 din prezentele norme metodologice, la valoarea de inlocuire se aplica coeficientul de uzura in timp, prevazut in tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977, corespunzator vechimii, grupei din care face parte cladirea si starii tehnice a acesteia.
   (2) Grupele de cladiri sint prevazute in nota de la tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977, iar starea tehnica, in tabelul nr. 6 din anexa nr. 2 la acelasi decret.
   (3) Pentru anexele gospodaresti, coeficientii de uzura sint cei prevazuti in tabelul nr. 8 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977.
   ART. 25
   Pentru locuintele de tipul celor prevazute la art. 17 din prezentele norme metodologice se aplica coeficientul de uzura in timp prevazut in tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.
   ART. 26
   (1) Vechimea constructiei se stabileste pe baza autorizatiei de constructie, a actelor eliberate de administratiile financiare privind inscrierea in rolurile fiscale sau a oricarui act in care sint consemnate date privind vechimea imobilului respectiv.
   (2) In lipsa actelor prevazute la alin. (1), vechimea se stabileste prin cercetari la fata locului, indeosebi pe baza eventualelor inscriptii de pe cladire sau marturii.
   ART. 27
   In cazul apartamentelor realizate total sau partial prin extindere in plan orizontal, la aplicarea coeficientului pentru uzura in timp se va tine seama de vechimea corespunzatoare a partilor de cladire. Pentru spatiile supraetajate se considera ca acestea au o vechime egala cu media duratei consumate a celor doua parti, noua si veche, ale cladirii.
   ART. 28
   In valoarea stabilita potrivit art. 16 din prezentele norme metodologice nu se cuprinde cota-parte aferenta din totalitatea reparatiilor capitale facute cladirii in care se afla locuinta, precum si alte reparatii efectuate in decursul timpului, in scopul conservarii si mentinerii in stare de functiune a cladirii pe durata existentei acesteia.
   ART. 29
   (1) Preturile locuintelor si ale anexelor gospodaresti, determinate in conditiile prevazute la articolele precedente, se mentin sau se diferentiaza cu +/-10%, in functie de amplasarea locuintelor in cadrul localitatilor, pe baza criteriilor prevazute la pct. 13 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
   (2) Zonarea localitatilor este cea stabilita de catre consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau al fostei Comisii Nationale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, in vederea vinzarii locuintelor construite din fondurile statului.
   ART. 30
   Valoarea rezultata din aplicarea normelor de evaluare din Decretul nr. 93/1977, Decretul nr. 256/1984 (art. III de modificare a Decretului nr. 93/1977), Decretul-lege nr. 61/1990 si Legea nr. 85/1992, republicata, in functie de structura de rezistenta si materialele folosite, regimul de inaltime, gradul de finisaj, starea tehnica de intretinere, tipul de incalzire, dotarile suplimentare, nivelul la care este situata locuinta, gradul de uzura, precum si de toate celelalte criterii prevazute in prezentele norme metodologice, este la nivelul preturilor in vigoare de la data de 1 ianuarie 1990.
   ART. 31
   Pentru stabilirea valorii despagubirilor care se acorda fostilor proprietari si mostenitorilor acestora pentru apartamentele nerestituite in natura, a valorii apartamentelor care se restituie in natura, precum si pentru stabilirea pretului de vinzare, dupa caz, nivelul preturilor la data de 1 ianuarie 1990, determinat potrivit prezentelor norme metodologice, se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior platii despagubirii sau cumpararii locuintei, fata de cele realizate in lunile ianuarie 1990 si februarie 1992.
   ART. 32
   Comisia Nationala pentru Statistica, pina cel mai tirziu in a 23-a zi a lunii urmatoare ultimei luni a trimestrului expirat, va da publicitatii coeficientii de crestere a veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului expirat fata de lunile ianuarie 1990 si februarie 1992.
   Coeficientii publicati de Comisia Nationala pentru Statistica se vor utiliza pina la publicarea in trimestrul urmator a noilor coeficienti.
   ART. 33
   (1) Vinzarea apartamentelor in conditiile Legii nr. 112/1995 se face de catre societatile comerciale si/sau unitatile specializate in vinzarea locuintelor sau care administreaza locuintele, existente la data intrarii in vigoare a legii.
   (2) Unitatile prevazute la alineatul precedent vor urmari incasarea ratelor si a dobinzilor aferente, stabilite potrivit legii, si isi vor desfasura activitatea pe toata perioada necesara.
   ART. 34
   Valoarea despagubirilor care se acorda, potrivit legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora pentru garaje, precum si pretul de vinzare al garajelor sint cele stabilite potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992, republicata.
   ART. 35
   In cazul apartamentelor locuite de mai multi chiriasi, indiferent daca, ulterior trecerii in proprietatea statului, s-au efectuat sau nu s-au efectuat modificari constructive, pentru vinzarea apartamentului catre actualii titulari ai contractelor de inchiriere, cu acordul acestora, se stabileste valoarea intregului apartament si apoi se calculeaza cota-parte indiviza aferenta fiecarui viitor proprietar, proportionala cu suprafata utila pe care o foloseste in exclusivitate.
   ART. 36
   In cazurile de despagubire a fostilor proprietari si a mostenitorilor acestora, la valorile calculate potrivit prevederilor din prezentele norme metodologice, pentru constructii (apartamente, anexe gospodaresti si garaje) se va adauga valoarea terenurilor aferente, stabilita pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
   ART. 37
   In situatiile de vinzare catre chiriasi a apartamentelor si, cind este cazul, a anexelor gospodaresti si a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobindeste si asupra terenului aferent, cu respectarea dispozitiilor art. 26 alineatul ultim din lege.
   ART. 38
   Sint indreptatiti sa primeasca despagubiri potrivit legii si fostii proprietari ai imobilelor legal trecute in proprietatea statului si care au avut destinatia de locuinta la data preluarii de catre stat, dar ulterior au primit o alta destinatie, cum ar fi: scoli, gradinite, dispensare, spatii administrative sau comerciale ori altele asemenea.

   CAP. 3
   Cu privire la constituirea si utilizarea Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995
   ART. 39
   (1) In baza prevederilor art. 13 din lege, se constituie, la dispozitia Ministerului Finantelor, Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 din urmatoarele surse:
   a) sumele obtinute din vinzarea apartamentelor care nu s-au restituit in natura, dupa deducerea comisionului de 1% din valoarea apartamentelor, inclusiv penalitatile virate pentru nevarsarea in termen a sumelor obtinute din vinzarea  apartamentelor;
   b) sumele obtinute din lansarea unor imprumuturi de stat cu aceasta destinatie, in conditiile prevazute de Legea nr. 91/1993 privind datoria publica.
   (2) Constituirea si utilizarea Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 se efectueaza prin urmatoarele conturi:
   a) contul 50.21 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", deschis la trezoreriile statului (municipale, orasenesti si perceptii), pe seama directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene;
   b) contul 64.74 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", deschis in judetul Mehedinti, municipiul Bucuresti si judetul Ilfov (in care nu functioneaza trezorerii ale statului), la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., pe seama directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, respectiv a administratiei financiare, in cazul judetului Ilfov, dupa caz;
   c) contul 64.74 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", deschis la Centrala Bancii Nationale a Romaniei, pe seama Ministerului Finantelor.
   ART. 40
   (1) Fondul extrabugetar constituit in baza Legii nr. 112/1995, colectat in conturile de disponibil mentionate la art. 39, se utilizeaza pentru efectuarea cheltuielilor de natura si in ordinea prevazute la art. 13 din Legea nr. 112/1995.
   (2) Angajarea si plata de cheltuieli pentru construirea de locuinte care sa fie repartizate cu prioritate chiriasilor aflati in situatia prevazuta la art. 5 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 se vor putea face numai dupa plata tuturor despagubirilor, a rambursarii imprumuturilor si dupa plata costurilor aferente imprumuturilor respective.
   ART. 41
   (1) Unitatile specializate, care evalueaza si vind apartamentele care fac obiectul Legii nr. 112/1995, au obligatia sa incaseze contravaloarea acestora de la cumparator, sa retina comisionul de 1%, potrivit art. 13 lit. a) din legea sus-mentionata, iar suma ramasa sa o vireze, in termen de 3 zile lucratoare, in  contul 50.21, deschis la trezoreria statului din localitatea unde isi are sediul  vinzatorul, sau in contul 64.74, deschis la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz.
   (2) Pe versoul ordinului de plata, vinzatorul va mentiona: suma incasata din vinzarea apartamentelor, suma retinuta, reprezentind comisionul de 1%, precum si suma ramasa si virata in contul Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995; comisionul de 1% se calculeaza asupra intregului pret al apartamentului si se retine integral din prima plata care se face la incheierea contractului de vinzare-cumparare.
   (3) Nerespectarea termenului de virare atrage aplicarea majorarilor de intirziere prevazute de lege, ca si in cazul veniturilor de stat.
   (4) Sumele incasate in contul 50.21 se vireaza de catre trezoreriile municipale, orasenesti si perceptii in acelasi cont deschis la trezoreria municipiului resedinta de judet, pe seama directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat. In acelasi mod procedeaza si unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.
   ART. 42
   Plata despagubirilor se efectueaza de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, astfel:
   a) pe baza hotaririle primite de la comisiile judetene, a municipiului Bucuresti sau a hotaririlor judecatoresti definitive, dupa caz, prin care sint prevazute despagubirile aprobate, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, prin Directia trezoreriei, vireaza sumele aprobate drept despagubiri, din contul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, deschis la trezoreria municipiului resedinta de judet sau la unitatea Bancii Comerciale Romane - S.A., in contul indicat de beneficiarul despagubirii, deschis la o banca comerciala sau la Casa de Economii si Consemnatiuni, dupa caz;
   b) in cazul in care, la nivelul judetului, suma despagubirilor aprobate este mai mare decit sumele incasate din vinzarea apartamentelor, directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana va prezenta Ministerului Finantelor o cerere pentru alimentarea contului Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, care va cuprinde urmatoarele date: sume incasate din vinzarea apartamentelor, sume virate drept despagubiri, despagubiri neacoperite financiar, sume necesare de virat prin redistribuire.
   ART. 43
   (1) In vederea asigurarii resurselor financiare aferente platii despagubirilor in toate judetele si in municipiul Bucuresti, Ministerul Finantelor este autorizat sa procedeze astfel:
   a) pe baza urmaririi, pe judete si municipiul Bucuresti, a executiei Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, va analiza constituirea si utilizarea fondului respectiv si, in cazul in care la unele judete si la municipiul Bucuresti rezulta surse mai mari decit cheltuieli, iar la alte judete sau la municipiul Bucuresti, necesitati de fonduri in plus pentru acoperirea despagubirilor legal aprobate, se va proceda la retragerea disponibilitatilor existente in plus si la alimentarea conturilor de disponibil in care s-au inregistrat minusuri de resurse;
   b) in cazurile in care, din calculele efectuate pe ansamblu, rezulta ca resursele Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 nu acopera plata integrala a despagubirilor si a finantarii celorlalte cheltuieli prevazute de lege, Ministerul Finantelor va lansa imprumuturi de stat potrivit Legii nr. 91/1993 privind datoria publica, pentru finantarea despagubirilor fostilor proprietari, rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995.
   (2) Imprumuturile de stat se evidentiaza in contul Ministerului Finantelor 64.74 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", dupa care se alimenteaza conturile de disponibil ale acestui fond, deschise pe seama directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, pentru plata despagubirilor, precum si pentru celelalte cheltuieli prevazute de lege.
   ART. 44
   Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat vor raporta lunar Ministerului Finantelor executia Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, pe structura contului de executie, anexat ca model la prezentele norme metodologice (anexa nr. 3).

   CAP. 4
   Cu privire la organizarea si functionarea comisiilor
   ART. 45
   (1) In comune, orase, municipii si judete se organizeaza comisii locale, comisii judetene si comisii tehnice de specialitate.
   (2) Comisiile locale se organizeaza in comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti, in care exista locuinte care fac obiectul Legii nr. 112/1995.
   (3) Comisiile locale vor fi formate din 3-5 membri la comune si 5-11 membri la orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti.
   (4) Consiliile locale vor face propuneri nominale privind componenta comisiilor locale. Presedinti ai comisiilor locale vor fi primarii, iar in cazul in care acestia se afla in imposibilitate obiectiva de exercitare a functiei, viceprimarii. Secretarii comisiilor vor fi secretarii consiliilor locale. Propunerile nominale, facute de consiliul local, se transmit, de indata, prefectului, sub semnatura primarului.
   (5) Prefectul stabileste, prin ordin, componenta nominala a fiecarei comisii locale, putind dispune, in cazuri justificate, inlocuirea oricarui membru al acesteia ori sa solicite luarea de catre autoritatile publice competente a altor  masuri de tragere la raspundere, potrivit dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin.
   (6) Comisia locala are urmatoarele atributii principale:
   a) primeste si inregistreaza intr-un registru special cererile si actele prevazute de lege; cererile se pot depune personal sau prin mandatar, cu procura speciala, autentificata de notarul public;
   b) verifica daca actele depuse sint cele prevazute de lege;
   c) solicita relatii si acte doveditoare, de la petenti sau de la orice autoritati ori institutii publice, pe baza carora sa se poata determina daca locuinta a fost trecuta in proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva, conform art. 1 alin. (2) si (3) din prezentele norme metodologice;
   d) intocmeste cite un dosar separat pentru fiecare solicitant si numeroteaza actele primite;
   e) transmite in termen legal comisiei judetene si, dupa caz, Comisiei municipiului Bucuresti propunerile, impreuna cu dosarul separat, sub semnatura presedintelui comisiei; situatiile deosebite care apar la primirea actelor prevazute de lege vor fi analizate si solutionate de comisie, in prezenta majoritatii membrilor sai, acestea consemnindu-se intr-un proces-verbal care se inainteaza, impreuna cu dosarul, comisiei judetene;
   f) informeaza periodic consiliul local despre exercitarea atributiilor sale, prezentind un raport la incheierea activitatii.
   (7) Comisiile judetene si Comisia municipiului Bucuresti se organizeaza pe baza propunerii nominale facute, dupa caz, de catre consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
   (8) Comisiile judetene si Comisia municipiului Bucuresti isi pot constitui, dintre membrii lor, un secretariat tehnic care sa pregateasca lucrarile necesare comisiei.
   (9) Prefectul stabileste, prin ordin, componenta nominala a fiecarei comisii judetene si a Comisiei municipiului Bucuresti, putind dispune, in cazuri justificate, inlocuirea oricarui membru al acesteia ori sa solicite luarea de catre autoritatile publice competente a altor masuri de tragere la raspundere, potrivit dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin.
   (10) Comisiile judetene si Comisia municipiului Bucuresti exercita urmatoarele atributii principale:
  a) primesc propunerile si dosarele intocmite in acest scop de la comisiile locale;
   b) solicita sau transmit, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 15 alin. 4 din Legea nr. 112/1995, relatiile necesare, inclusiv evaluarile efectuate;
   c) determina, pe baza lucrarilor efectuate de comisia locala, conform alin. (6) lit. c), daca locuinta a fost trecuta in proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva, in sensul art. 1 alin. (2) si (3) din prezentele norme metodologice. Comisiile judetene, respectiv Comisia municipiului Bucuresti, pot restitui dosarele catre comisiile locale, in cazul in care apreciaza ca acestea din urma nu si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile prevazute la alin. (6) lit. c). Inexistenta sau irelevanta relatiilor si actelor aflate la dosar face sa se prezume, pina la proba contrara, legalitatea trecerii locuintei in proprietatea statului;
   d) desemneaza, prin hotarire, componenta nominala a comisiilor tehnice de specialitate pentru evaluarea apartamentelor;
   e) analizeaza fiecare cerere primita, temeinicia actelor prezentate, evaluarea efectuata de comisiile tehnice de specialitate si hotarasc, in fiecare caz, cu votul majoritatii membrilor lor;
   f) comunica hotaririle in termen de 5 zile de la adoptarea acestora, sub semnatura presedintelui, persoanelor indreptatite care au facut cerere, prevazute la art. 17 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, si persoanelor juridice care detin apartamentele. Hotaririle ramase definitive se comunica si primarului localitatii in care se afla imobilul, precum si serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor;
   g) informeaza periodic consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si pe prefecti despre exercitarea atributiilor si prezinta, la incheierea activitatii, un raport;
   h) intocmesc un registru special, care cuprinde: numele si prenumele persoanei care semneaza cererea si domiciliul acesteia; obiectul cererii; hotarirea comisiei; numarul si data hotaririi; persoanele fizice si juridice carora li s-a transmis hotarirea.
   (11) Lucrarile comisiilor judetene si ale Comisiei municipiului Bucuresti se consemneaza intr-un proces-verbal. In acesta se vor mentiona nominal, daca este cazul, membrii comisiei care au votat impotriva adoptarii hotaririi sau cei care s-au abtinut de la vot, cu motivarile sustinute.
   (12) Comisiile de la toate nivelurile sint obligate sa faca public sediul unde isi desfasoara lucrarile.
   (13) Evaluarea apartamentelor se realizeaza de catre comisiile tehnice de specialitate. Componenta nominala a comisiilor tehnice de specialitate pentru evaluarea apartamentelor se stabileste prin hotarire de catre comisiile judetene si Comisia municipiului Bucuresti. Numarul membrilor in aceste comisii este de: 3-5 la comune si 5-9 la orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti.
   (14) Comisiile judetene si Comisia municipiului Bucuresti pot organiza, in raport cu volumul activitatilor, mai multe comisii tehnice de specialitate.
   (15) Presedintele comisiei tehnice de specialitate este un specialist in expertizari, reprezentant al consiliului judetean sau al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ceilalti membri putind fi desemnati dintre specialistii autoritatilor publice si ai unitatilor vinzatoare de la nivel local. Comisiile tehnice de specialitate efectueaza evaluarile potrivit criteriilor legale cuprinse in prezentele norme metodologice.
   (16) Rezultatul evaluarii se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei. Eventualele obiectii ale unor membri se prezinta intr-o nota separata. Procesul-verbal si nota se inainteaza comisiilor judetene si Comisiei municipiului Bucuresti, dupa caz, sub semnatura presedintelui.

   CAP. 5
   Dispozitii finale
   ART. 46
   Nu pot fi membri ai comisiilor locale, ai comisiilor judetene si ai Comisiei municipiului Bucuresti, precum si ai comisiilor tehnice de specialitate persoanele care beneficiaza de prevederile Legii nr. 112/1995.
   ART. 47
   Membrii comisiilor mentionate la art. 46 isi desfasoara activitatea in cadrul atributiilor de serviciu. Aceste comisii isi stabilesc un program special de lucru, astfel incit sa se asigure derularea in conditii optime a atributiilor pe care le au si finalizarea acestora in termenele prevazute de lege.
   ART. 48
   Sumele obtinute din vinzarea locuintelor, reprezentind plati integrale, avansuri, rate si dobinzi, dupa deducerea comisionului de 1% din valoarea locuintelor, se constituie in Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 si se depun la serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finantelor, urmind a fi destinate exclusiv platii despagubirilor cuvenite fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in limita prevazuta de Legea nr. 112/1995.
   ART. 49
   Prefectii judetelor si prefectul municipiului Bucuresti, in colaborare cu presedintii consiliilor judetene si cu primarii, vor stabili masurile corespunzatoare pentru asigurarea conditiilor necesare activitatii comisiilor, precum si instruirea membrilor acestora.
   ART. 50
   Dispozitiile de protectie a chiriasilor, cuprinse in Legea nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reinnoirea contractelor de inchiriere privind unele suprafete locative, precum si in Legea locuintei nr. 114/1996, sint aplicabile.
   ART. 51
   Anexele nr. 1 si 2 cu privire la criteriile si metodologia de evaluare a apartamentelor si a anexelor aferente acestora, precum si anexa nr. 3, model de raportare a executiei Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, fac parte din prezentele norme metodologice.

   ANEXA 1
  ---------
- Model de calcul -
---------------------

                FISA TEHNICA SI DE CALCUL
pentru locuintele si anexele aferente, aflate in proprietatea statului, altele decit cele executate din fondurile statului sau prin sprijinul statului cu credite si executie

   Locuinta nr. ..... din cladirea situata in str. ............ nr. ......., localitatea ...............

   I. Caracteristicile locuintei

   1. Structura de rezistenta a cladirii in care este situata locuinta si descrierea elementelor de constructii si instalatii:
   - fundatie de ....................            stare ..............
   - zidarie de .....................            stare ..............
   - sarpanta de ....................            stare ..............
   - invelitoare din ................            stare ..............
   - plansee de .....................            stare ..............
   - timplarie exterioara ...........            stare ..............
   - timplarie interioara ...........            stare ..............
   - tencuieli exterioare ...........            stare ..............
   - glet de ........................            stare ..............
   - stucaturi ......................            stare ..............
   - vopsitorii .....................            stare ..............
   - calcio vecchio .................            stare ..............
   - lambriuri ......................            stare ..............
   - ornamente si decoratiuni .......            stare ..............
   - pardoseli calde ................            stare ..............
   - pardoseli reci .................            stare ..............
   - instalatii sanitare ............            stare ..............
   - instalatii electrice ...........            stare ..............
   - instalatii de incalzire ........            stare ..............
   Fata de elementele de mai sus, starea locuintei este ..........., cu un grad de finisaj ...........
   2. Numarul de niveluri ale cladirii .............
   3. Numarul de locuinte din cadrul cladirii ...........
   4. Nivelul la care este situata locuinta pentru care se acorda despagubiri sau care se vinde ........
   5. Numarul de camere ale locuintei ..............
   6. Sistemul de incalzire a locuintei (centrala de zona sau termoficare, centrala termica proprie care deserveste exclusiv aceasta cladire, cu gaze la sobe, sobe cu lemne) .................
   7. Vechimea cladirii in ani ..............
   (se va specifica in baza carui act s-a stabilit vechimea)
   8. Tipul locuintei [Decretul nr. 256/1984 (anexa nr. 4, tabelul nr. 1)] ....
   9. Relevee anexate ................
   (plan de situatie, plan de nivel curent)

   II. Suprafetele locuintei si ale anexelor

   1. Suprafata utila a locuintei
   (masurarea dimensiunilor interioare ale incaperilor si calcularea suprafetelor utile, conform art. 16 din prezentele norme metodologice)
         mp ..............
   2. Suprafata utila a camerei se serviciu situata la subsol, demisol sau mansarda
         mp ..............
   3. Suprafata utila a pivnitei si a boxelor de la subsol in folosinta exclusiva a locuintei
         mp ..............
   4. Suprafata utila a terasei, rezultata din retragerea din gabarit
         mp ..............
   5. Suprafata utila a garajului
         mp ..............
   6. Constructii-anexe (tip, dimensiuni, vechime si stare)
            ..............

   III. Evaluarea locuintei

   1. Valoarea de inlocuire a locuintei
   (cost/mp corespunzator tipului constructiei, regimului de inaltime si gradului de finisaj - superior sau inferior - prevazut in tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
          ......... mp x ....... lei/mp = ....... lei
   2. Valoarea de inlocuire
   - camera de serviciu situata la subsol, demisol sau mansarda (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984);
   - pivnite, boxe in subsol, in folosinta exclusiva (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
          ......... mp x ....... lei/mp = ....... lei
   - terasa rezultata din retragere in gabarit (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
          ......... mp x ....... lei/mp = ....... lei

   TOTAL CAP. I - LOCUINTE SI DEPENDINTE: ............ lei.
   Se adauga sau se scade, pentru existenta sau lipsa unor instalatii ori elemente de constructii (tabelul nr. 2 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984).

   A. Se adauga:
   - incalzire centrala
          ......... mp x ....... lei/mp = ....... lei
   - constructia si echipamentul centralei termice
          ......... mp x ....... lei/mp = ....... lei
   - incalzire cu gaze la sobe
          ......... mp x ....... lei/mp = ....... lei
   - obloane
          ......... mp x ....... lei/mp = ....... lei
   - valoarea elementelor deosebite ce depasesc caracteristicile gradului de finisaj superior (evaluata pe baza de deviz de catre comisia de specialisti) ........ lei.

   B. Se scad:
   - invelitoare de carton bitumat, sita, sindrila, stuf sau paie
          ......... mp x ....... lei/mp = ....... lei
   - lipsa unor instalatii:
     - cada de baie ........ lei/buc. ............ lei
     - lavoar .............. lei/buc. ............ lei
     - chiuveta bucatarie ........ lei/buc. ............ lei
   - lipsa tencuielilor exterioare
          ......... mp x ....... lei/mp = ....... lei
   - lipsa fundatiilor
          ......... mp x ....... lei/mp = ....... lei
   - pardoseli de pamint
          ......... mp x ....... lei/mp = ....... lei

   TOTAL CAP. II - LOCUINTE SI DEPENDINTE: ............. lei.

   3. Corectia de nivel
   (tabelele nr. 2 si 3 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990)
             ........... lei x ........ = ........ lei
                          ----------------------------
                          TOTAL: ................. lei

   4. Aplicarea coeficientului de uzura in timp (tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977)
             ........... lei x ........ = ........ lei

   5. Cota-parte lift
             ........... lei x ........ = ........ lei
              TOTAL CAP. III: .................... lei

   IV. Valoarea lucrarilor de arta si a ornamentelor

   Evaluate de specialisti - se va anexa modul de calcul.
              TOTAL CAP. IV: .................... lei

   V. Evaluarea anexelor locuintelor
   (tabelul nr. 7 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 si pentru uzura, tabelul nr. 8 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977)
              TOTAL EVALUARE CAP. V: .............. lei

   VI. Total general locuinte si anexe

   VII. Mentinerea sau diferentierea cu +/- 10% a pretului apartamentului si al anexelor acestuia, stabilit potrivit alineatului precedent in functie de amplasarea cladirilor in cadrul localitatilor, in conformitate cu prevederile art. 29 din prezentele norme metodologice.

   VIII. Totalul prevazut la cap. VII este obtinut la nivelul datei de 1 ianuarie 1990.
   Acesta se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior platii despagubirii sau cumpararii locuintei, fata de cele realizate in lunile ianuarie 1990 si februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica prin directiile teritoriale (art. 31 din prezentele norme metodologice).

   IX. Se adauga valoarea garajului, stabilita potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992, republicata.

   X. In cazul despagubirii fostilor proprietari si a mostenitorilor acestora, se va adauga valoarea terenului aferent, stabilita pe baza Criteriilor privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

   XI. Pretul astfel obtinut se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior platii despagubirii sau cumpararii locuintei, fata de cele realizate in lunile ianuarie 1990 si februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica prin directiile teritoriale.

   ANEXA 2
   -------
- Model de calcul -
-------------------

                FISA TEHNICA SI DE CALCUL
pentru locuintele aflate in proprietatea statului, realizate initial din fondurile statului, cumparate ulterior ca locuinte proprietate personala si apoi trecute in proprietatea statului, precum si cele realizate prin sprijinul statului cu credite si executie

   Data calculului (ziua, luna, anul) .......................
   Localitatea ............... sectorul (judetul) ...........
   Ansamblul ................................................
   Strada ......................... nr. .....................
   Blocul ...................................................
   Apartamentul .............................................

   I. Caracteristicile locuintei
 
   1. Cladirea receptionata la:
   a) ..... (ziua, luna, anul, pentru cladiri receptionate inainte de 1 ianuarie 1977 sau pentru cele proiectate si incepute inainte de 1 ianuarie 1977 si receptionate pina la 31 decembrie 1989).
   Rezulta vechimea (ani) ............
   b) ......... (ziua, luna, anul, pentru cele incepute dupa 1 ianuarie 1977 si receptionate pina la 31 decembrie 1989).
   Rezulta vechimea (ani) ............
   2. a) Gradul de confort [pentru locuintele prevazute in cladiri conform pct. I.1.a) de mai sus] ............. (conform tabelului nr. 1 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990).
   b) Tipul de marime [pentru locuintele prevazute in cladiri conform pct. I.1.b) de mai sus] ............. (conform tabelului nr. 1 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990).
   3. Numarul de camere ale locuintei .........
   4. Suprafata utila a locuintei ........ mp
   [calculata conform art. 16 alin. (2) din prezentele norme metodologice].
   5. Suprafata logiilor si a balcoanelor locuintei ........... mp
   [se corecteaza cu coeficientul 0,35, conform art. 16 alin. (2) din prezentele norme metodologice si se adauga la suprafata utila].
   6. Numarul de niveluri ale cladirii
   (se completeaza: parter, P + ..... etaje, P + demisol + ........ etaje sau P + ...... etaje + mansarda).
   7. Nivelul la care este situata locuinta ........
   8. Gradul seismic al zonei unde este amplasata cladirea sau cel avut in vedere la data construirii cladirii ..........
   9. Sistemul de incalzire a cladirii .........(centrala, centrala termica proprie, care serveste exclusiv cladirea, sau sobe cu gaze sau cu combustibil solid).
   10. Imbunatatiri ale locuintei si ale cladirii:
   a) .......... [timplarie metalica exterioara, tocuri metalice la usile interioare sau rulouri (obloane) din lemn la ferestre - pentru locuinte prevazute in cladiri, conform pct. I.1.a) de mai sus];
   b) ......... [plastica arhitecturala si finisaje exterioare imbunatatite, timplarie metalica sau din mase plastice, tocuri metalice la usile interioare - pentru locuinte prevazute in cladiri, conform pct. I.1.b) de mai sus].
   11. Suprafata utila boxa ............ mp.
   12. Suprafata utila garaj ........... mp.
   13. Finisaje interioare, superioare sau inferioare celor prevazute in tabelul nr. 4 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990;
   ..........................................................................
   ..........................................................................
   Daca finisajele interioare au fost realizate de chirias din fonduri proprii si fara compensarea chiriei datorate, contravaloarea lor nu se cuprinde in pretul locuintei.
   14. Lungimea imprejmuirii cladirii din care face parte locuinta: ...... m.

       Suprafata utila a locuintei ........... mp
   15. ------------------------------------------ = 0, .......
       Suprafata utila totala a cladirii ..... mp

   Rezulta cota-parte a imprejmuirii, care este egala cu cota-parte de proprietate asupra partilor comune.
   16. Caracteristicile imprejmuirii ........................................
   (din lemn, din zidarie si beton, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990).
   17. Anexe gospodaresti ....................................................
   18. Amplasarea cladirii din care face parte locuinta, in cadrul localitatii ...............................................................................
   (conform zonarii localitatii stabilite de consiliul judetean sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza criteriilor prevazute la pct. 13 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990, avizata de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau de fosta Comisie Nationala pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului).

   II. Calculul pretului locuintei

   1. Pretul locuintei:
   a) ....... lei [pentru locuinte prevazute in cladiri, conform pct. I.1.a), pe baza tabelului nr. 1 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 - in functie de gradul de confort, numarul de camere si suprafata utila];
   b) ....... lei [pentru locuintele prevazute in cladiri, conform pct. I.1.b), pe baza tabelului nr. 1 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990 - in functie de numarul de camere, tipul de marime si suprafata utila].
   2. Adaosul/scaderea de pret rezultata din diferenta de suprafata utila a locuintei, fata de suprafata utila prevazuta in tabelul nr. 1 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990, pentru locuintele de confort sporit si confort I si II, precum si fata de suprafata utila prevazuta in tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
   3. Adaosul de pret pentru logii si balcoane:
   a) pentru locuinte prevazute in cladiri conform pct. I.1.a): ......... lei/mp x 0,35 x ............ mp suprafata logii si balcoane;
   b) pentru locuinte prevazute in cladiri conform pct. I.1.b): ......... lei/mp x 0,35 x (.... - 2,50 mp) suprafata logii si balcoane.
   La aceasta categorie de locuinte se ia in calcul numai suprafata logiilor si a balcoanelor care depaseste 2,5 mp.
   4. La pretul obtinut conform pct. II.1., la care se adauga sau se scade conform pct. II.2., se adauga pretul logiilor si al balcoanelor conform pct. II.3., obtinindu-se pretul locuintei de ........... lei.
   5. Se aplica corectia de pret pentru regimul de inaltime a cladirii din care face parte locuinta (tabelele nr. 1 si 2 din anexele nr. 1 si nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990).
   6. Se aplica corectia de pret pentru gradul seismic al zonei in care se afla cladirea din care face parte locuinta, potrivit prezentelor norme metodologice.
   7. Corectia de pret pentru sistemul de incalzire a cladirii din care face parte locuinta:
   - incalzire cu sobe cu combustibil solid (conform anexei nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990);
   - centrala termica proprie care serveste exclusiv cladirea din care face parte locuinta (conform anexei nr. 1 la Decretul-lege  nr. 61/1990).
   8. Adaosul de pret pentru imbunatatiri ale locuintei si ale cladirii, de natura celor prevazute la pct. I.10:
   a) timplarie exterioara metalica sau din mase plastice;
   b) tocuri metalice la usile interioare;
   c) rulouri (obloane);
   d) plastica arhitecturala si finisaje exterioare imbunatatite in limita maxima prevazuta la pct. 5 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
   9. Corectie de pret pentru nivelul la care este situata locuinta, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2 sau nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
   10. Corectie de pret pentru uzura in timp a locuintei, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.
   11. Corectie de pret pentru locuinta situata la demisol sau la mansarda, pe baza prevederilor pct. 12 din tabelul nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
   12. Adaosul/scaderea de pret pentru locuinta cu finisaje superioare/inferioare si instalatii, fata de cele prevazute in tabelul nr. 4 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.
   Nu se iau in considerare, desi se evidentiaza separat in fisa tehnica, finisajele interioare si instalatiile aferente realizate din fondurile proprii ale chiriasului si care nu au fost compensate cu chiria.
   13. Corectia de pret pentru amplasarea cladirii in cadrul localitatii (art. 29 din prezentele norme metodologice).

   III. Calculul pretului boxei
   ........ lei/mp x ......... mp (suprafata utila a boxei) = ...... lei.
   Se aplica corectia de pret pentru uzura in timp a boxei, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.

   IV. Calculul pretului imprejmuirii
   ..... lei/m x ........ m (cota-parte de imprejmuire) = ........ lei.
   Se aplica corectia de pret pentru uzura in timp a imprejmuirii, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.

   V. Calculul pretului anexelor gospodaresti
   Baremurile de pret/mp in functie de sistemul constructiei si de materialele de constructie, precum si de uzura, in functie de vechimea efectiva, sint cele prevazute in Decretul nr. 256/1984 (tabelul nr. 7 din anexa nr. 2).

   VI. Totalul pretului locuintei, al imprejmuirilor si al anexelor gospodaresti la nivelul datei de 1 ianuarie 1990
   Pretul se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior platii despagubirii sau cumpararii locuintei, fata de cele realizate in lunile ianuarie 1990 si februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica prin directiile teritoriale (art. 31 din prezentele norme metodologice).

   VII. Se adauga valoarea garajului, stabilita potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992, republicata.

   VIII. Pentru despagubirea fostilor proprietari si a mostenitorilor acestora, in cazul in care au avut in proprietate terenul aferent, se va adauga valoarea acestuia, stabilita pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

   IX. Pretul astfel obtinut se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior platii despagubirii sau cumpararii locuintei, fata de cele realizate in lunile ianuarie 1990 si februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica, prin directiile teritoriale.

   ANEXA 3
   -------
   - model -
   ----------

   DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
   SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT

                    CONT DE EXECUTIE
a Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 la finele lunii .......

                                                               - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                 Realizari
-------------------------------------------------------------------------------
1. Venituri - TOTAL:                                              ............
  a) Incasari din contravaloarea apartamentelor vindute in
     conditiile Legii nr. 112/1995
  b) Majorari de intirziere
  c) Sumele primite de la Ministerul Finantelor prin
     redistribuire
  d) Sumele primite de la Ministerul Finantelor, din
     imprumuturi de stat, in conditiile Legii nr. 112/1995

2. Cheltuieli - TOTAL:                                            ............
  a) Despagubiri platite conform hotaririlor comisiilor
     judetene sau hotaririlor judecatoresti
  b) Sumele virate la Ministerul Finantelor pentru
     redistribuire

3. Sold la finele lunii                                           ............

4. Documente privind despagubiri aprobate si neachitate pina
  la finele lunii
-------------------------------------------------------------------------------


ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte


In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
CAPITOLUL I: Protectia chiriasilor
Sectiunea 1
Prelungirea si incheierea anumitor contracte de inchiriere
Art. 1
Durata contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative detinute de stat sau de unitatile administrative ale acestuia la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu destinatia de locuinte sau folosite de unitati de invatamant, de asezaminte social-culturale ori ca sedii de partide politice legal inregistrate, de sindicate sau de organizatii neguvernamentale, aflate in curs de executare, se prelungeste de drept pentru o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 2
Durata contractelor de inchiriere incheiate dupa prelungirea sau reinnoirea contractelor de inchiriere in baza Legii nr. 17/1994, pentru suprafetele cu destinatia de locuinta redobandite de fostii proprietari sau de mostenitorii acestora anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se prelungeste, la cererea chiriasului, pentru o perioada de cel mult 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 3
Durata contractelor de inchiriere incheiate dupa prelungirea sau reinnoirea contractelor de inchiriere in baza Legii nr. 17/1994, pentru suprafetele locative folosite de unitati de invatamant sau de asezaminte social-culturale, redobandite de fostii proprietari sau de mostenitorii acestora anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se prelungeste, la cererea chiriasului, pentru o perioada de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 4
Pentru imobilele - terenuri si constructii - redobandite de fostii proprietari sau de mostenitorii acestora si folosite la data cererii de retrocedare de unitati de invatamant, de asezaminte social-culturale sau de institutii publice, proprietarul va incheia, la cererea locatarului, un contract de inchiriere pe o durata de 3 ani.
Art. 5
Pentru imobilele - terenuri si constructii - , precum si pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinta, privatizate dupa 1 ianuarie 1990 o data cu societatile comerciale care le detineau in proprietate ca locuinte, locuinte de serviciu, camine pentru salariati, asezaminte social-culturale sau unitati de invatamant, proprietarul va incheia, la cererea chiriasului sau a fostului chirias care ocupa efectiv locuinta, un contract de inchiriere pe o durata de 5 ani.
Art. 6
In cazul contractelor de vanzare-cumparare incheiate cu incalcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, si desfiintate prin hotarare judecatoreasca, proprietarul recunoscut de justitie va incheia cu persoanele care au cumparat locuinta in baza Legii nr. 112/1995 si care o ocupa efectiv, la cererea acestora, un contract de inchiriere pentru o perioada de cel mult 3 ani.
Art. 7
Prelungirea contractelor de inchiriere, realizata in baza prevederilor art. 1, ramane valabila si in cazul redobandirii imobilelor respective de catre fostii, proprietari sau de mostenitorii acestora dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 8
Durata contractelor de inchiriere pentru garajele detinute de stat la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se prelungeste, la cererea chiriasului, pentru o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a acesteia.
Art. 9
(1) In cazurile prevazute la art. 2-7, intre proprietari si chiriasi se va incheia un nou contract de inchiriere numai la cererea chiriasului sau a fostului chirias, dupa caz.
(2) Proprietarii, persoane fizice sau juridice private, vor inregistra noul contract de inchiriere la organul fiscal teritorial.
(3) Persoana juridica, care a detinut sau a administrat locuinta, va comunica chiriasului titular al contractului de inchiriere, in scris, cu confirmare de primire, in termen de 15 zile de la data procesului-verbal de restituire a locuintei, faptul ca incepand cu aceasta data poate sa incheie un nou contract de inchiriere cu proprietarul care a redobandit locuinta. In acelasi timp este obligata sa puna la dispozitie proprietarului, fara plata, copii de pe contractul de inchiriere si de pe anexele la acesta.
Art. 10
(1) In vederea incheierii noului contract de inchiriere, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sau de la deschiderea rolului fiscal, dupa caz, proprietarul ii va notifica chiriasului sau fostului chirias, prin executorul judecatoresc, data si locul intalnirii. Notificarea va fi comunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(2) Chiriasul sau fostul chirias este obligat sa comunice proprietarului, in scris, cu confirmare de primire, cererea pentru incheierea unui nou contract de inchiriere, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificarii.
(3) In cazul in care chiriasul sau fostul chirias comunica proprietarului ca nu cere sa incheie un nou contract de inchiriere, acesta este obligat sa ii predea proprietarului locuinta pe baza de proces-verbal, in termen de cel mult 60 de zile de la data notificarii prevazute la alin. (1). Nepredarea locuintei inauntrul acestui termen il indreptateste pe proprietar sa ceara in justitie evacuarea neconditionata a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonantei presedintiale.
Art. 11
(1) Nerespectarea de catre proprietar a dispozitiilor art. 10 alin. (1) atrage prelungirea de drept a contractului de inchiriere anterior pana la incheierea unui nou contract de inchiriere. Neplata chiriei pana la incheierea noului contract de inchiriere nu poate fi invocata de proprietar ca motiv de evacuare a chiriasului sau a fostului chirias.
(2) Lipsa unui raspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriasului sau al fostului chirias de a incheia un nou contract de inchiriere in termen de 60 de zile de la primirea notificarii il indreptateste pe proprietar sa ceara in justitie evacuarea neconditioriata a locatarilor, cu plata daunelor interese, pe calea ordonantei presedintiale.
Art. 12
In cazul parasirii definitive a domiciliului de catre titularul contractului de inchiriere sau al decesului acestuia, inchirierea continua, contractul de inchiriere transferandu-se, la cerere, dupa caz:
a) in beneficiul sotului sau al sotiei, daca este mentionat in contract si daca a locuit efectiv impreuna cu titularul;
b) in beneficiul descendentilor sau al ascendentilor, daca acestia erau mentionati in contract si daca au locuit efectiv impreuna cu titularul. In cazul minorilor si al incapabililor, care nu au reprezentant legal, autoritatea tutelara este obligata sa asigure asistenta pentru incheierea, modificarea sau incetarea contractului de inchiriere, dupa caz;
c) in beneficiul altor persoane, daca acestea erau mentionate in contract si daca au locuit efectiv impreuna cu titularul cel putin un an.
Art. 13
Prelungirea contractelor de inchiriere nu se aplica:
a) in cazul contractelor de inchiriere incheiate de chiriasi cu proprietari persoane fizice, altele decat cele prevazute la art. 2-7;
b) in cazul contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatia de locuinte, prevazute la art. 1-7, ai caror titulari de contract sau membri de familie mentionati in contract sunt proprietari ai unei locuinte corespunzatoare ori au instrainat o locuinta corespunzatoare dupa data de 1 ianuarie 1990, in aceeasi localitate. Fac exceptie contractele de inchiriere ai caror titulari sau membri de familie mentionati in contract au redobandit, in calitate de fosti proprietari sau mostenitori ai acestora, locuinte care sunt efectiv ocupate de chiriasi persoane fizice, de una dintre persoanele juridice prevazute la art. 1 sau de o institutie publica;
c) chiriasului care refuza sa preia in folosinta o alta locuinta pusa la dispozitie in conditiile prezentei ordonante de urgenta de catre fostul proprietar sau de mostenitorii acestuia ori de catre autoritatile publice locale;
d) in cazul litigillor determinate de refuzul chiriasilor carora li s-a notificat sa incheie un nou contract de irichiriere cu proprietarul potrivit Legii nr. 17/1994, Legii nr. 112/1995 sau Legii nr. 114/1996, republicata;
e) in cazul litigiilor dintre proprietar si chirias avand ca obiect schimbul obligatoriu de locuinte;
f) in cazul chiriasilor care au subinchiriat locuinta fara consimtamantul scris al proprietarului;
g) in cazul chiriasilor care au schimbat total sau partial destinatia ori structura interioara a locuintei fara consimtamantul scris al proprietarului si fara aprobarile legale;
h) chiriasului care a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor sau bunurilor aferente acestora ori care a instrainat fara drept parti din acestea;
i) chiriasului care are un comportament ce face imposibila convietuirea sau care impiedica folosirea normala a locuintei;
j) in cazul prevazut la art. 6, daca persoana care a cumparat locuinta in baza Legii nr. 112/1995 a instrainat-o sub orice forma, inclusiv prin schimb;
k) in cazul prevazut la art. 6, daca persoana care a cumparat locuinta in baza Legii nr. 112/1995 a ipotecat-o, a concesionat-o sau a incheiat un contract de leasing pen tru o parte sau pentru intreaga locuinta;
l) in cazul prevazut la art. 6, daca persoana care a cumparat Iocuinta in baza Legii nr. 112/1995 a inchiriat-o in totalitate sau in parte. Daca locuinta a fost inchiriata in parte, prevederile prezentului articol se aplica numai pentru suprafata din locuinta, inchiriata de persoana care a cumparat-o in baza Legii nr. 112/1995.
Sectiunea a 2-a
Reinnoirea contractului de inchiriere
Art. 14
(1) La expirarea termenului de inchiriere chiriasul are dreptul la reinnoirea contractului pentru aceeasi perioada, daca partile nu modifica prin acord expres durata inchirierii.
(2) Proprietarul poate refuza reinnoirea contractului de inchiriere numai pentru urmatoarele motive:
a) locuinta este necesara pentru a satisface nevoile sale de locuit, ale sotului, parintilor ori copiilor oricaruia dintre acestia, numai daca sunt cetateni romani cu domiciliul in Romania;
b) locuinta urmeaza sa fie vanduta in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
c) chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutive in executarea contractului de inchiriere;
d) in cazurile prevazute la art. 13 lit. f)-i).
(3) Proprietarul este obligat sa ii notifice chiriasului refuzul de a reinnoi contractul de inchiriere cu cel putin un an inainte de expirarea acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b). In cazurile prevazute la alin. (2) lit. c) si d) notificarea se face cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea contractului.
(4) Sunt permise mai multe reinnoiri succesive.
(5) Chiriasul este obligat sa paraseasca locuinta in termen de 30 de zile de la expirarea termenului contractual, daca locatiunea nu s-a reinnoit. Chiriasul este obligat sa plateasca intreaga chirie, precum si toate cheltuielile pentru servicii si intretinere, aferente perioadei in care a ocupat efectiv locuinta.
Art. 15
(1) In cazul chiriasilor notificati pentru motivele prevazute la art 14 alin. (2) lit. a) si b) si ale caror venituri medii nete lunare pe membru de familie sunt sub nivelul salariului mediu net pe economie, precum si in cazul celor care au dreptul la locuinte sociale potrivit Legii nr. 114/1996, republicata, consiliile locale sunt obligate sa le puna la dispozitie, cu prioritate, o locuinta corespunzatoare in termen de un an de la data cererii chiriasului.
(2) Chiriasul este obligat sa inregistreze cererea de locuinta la consiliul local in termen de 30 de zile de la data notificarii.
(3) Sunt interzise, sub sanctiunea nulitatii absolute, contractele de inchiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuinta, incheiate de consiliile locale cu persoane fizice sau juridice cu nerespectarea ordinii de prioritate prevazute la alin. (1).
(4) In cazul in care consiliile locale nu au putut pune la dispozitie chiriasului o locuinta corespunzatoare in termenul prevazut la alin. (1), contractul de inchiriere se prelungeste pentru o perioada de cel mult 6 luni de la data expirarii sale, dupa care sunt aplicabile prevederile cap. II privind schimbul obligatoriu de locuinta.
Art. 16
(1) Chiriasii ale caror contracte de inchiriere nu s-au reinnoit pentru motivele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) au prioritate la acordarea inlesnirilor prevazute de Legea nr. 114/1996, republicata, in vederea dobandirii de locuinte corespunzatoare.
(2) Nerespectarea ordinii de prioritate prevazute la alin. (1) atrage obligarea la plata unor despagubiri echivalente cu cel mult jumatate din valoarea creditului necesar solicitat.
Art. 17
Persoana prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. a) trebuie sa ocupe locuinta in termen de 60 de zile de la data parasirii acesteia de catre chirias si pentru o perioada care nu poate fi mai mica de un an de la data mutarii efective in locuinta.
Art. 18
(1) In cazul in care contractul de inchiriere nu se reinnoieste pentru motivul prevazut la art. 14 alin. (2) lit. b), chiriasul are drept de preemtiune la cumpararea locuintei.
(2) Notificarea prealabila a refuzului de a reinnoi contractul de inchiriere, in temeiul si cu respectarea conditiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, tine loc de oferta de vanzare si trebuie sa cuprinda pretul vanzarii, sub sanctiunea nulitatii absolute. Oferta de vanzare este irevocabila pana la expirarea perioadei de inchiriere.
(3) Daca chiriasul notifica proprietarului intentia de a cumpara locuinta, sub conditia obtinerii unui imprumut pentru plata pretului, contractul de inchiriere se prelungeste cu 6 luni. La expirarea acestui termen, daca vanzarea nu s-a perfectat, chiriasul pierde dreptul de preemtiune la cumpararea locuintei.
(4) Exercitarea cu rea-credinta a dreptului de preemtiune atrage raspunderea civila a chiriasului pentru daunele cauzate proprietarului.
Art. 19
(1) Daca locuinta a fost vanduta unui tert in conditii sau la un pret mai avantajos decat cel prevazut in oferta adresata chiriasului care nu a acceptat aceasta oferta, chiriasul se poate subroga in drepturile cumparatorului, platind acestuia pretul vanzarii in termen de 60 de zile de la notificarea contractului de vanzare-cumparare.
(2) La mutarea din locuinta chiriasul va comunica proprietarului, in scris, cu confirmare de primire, adresa la care i se va notitica contractul de vanzare-cumparare, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a se subroga in drepturile cumparatorului.
Art. 20
(1) Dreptul chiriasului de a se subroga in drepturile cumparatorului se exercita potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, privind ofertele de plata si consemnatiuni, care se aplica in mod corespunzator. Procesul verbal incheiat cu executorul judecatoresc pentru a constata primirea platii de catre tertul cumparator sau hotararea judecatoreasca irevocabila prin care oferta de plata si consemnarea au fost declarate valabile tine loc de titlu de proprietate pentru fostul chirias.
(2) Oferta de plata urmata de consemnatiune, facuta de chirias pentru a se subroga in drepturile cumparatorului, este irevocabila.
Art. 21
Dispozitiile art. 18-20 privind dreptul de preemtiune al chiriasului si dreptul de a se subroga cumparatorului sunt aplicabile si in cazul in care proprietarul vinde locuinta inainte de expirarea perioadei de inchiriere. Cumparatorul este dator sa respecte contractul de inchiriere incheiat inscris si inregistrat la organul fiscal teritorial, cu exceptia cazului in care incetarea inchirierii din cauza vanzarii a fost prevazuta in contractul de inchiriere.
Art. 22
(1) Notificarea prealabila a chiriasului de catre proprietar privind refuzul de a reinnoi contractul de inchiriere se face prin executorul judecatoresc si trebuie sa indice motivul refuzului.
(2) In cazul prevazut la art. 14 alin. (2) lit. a), notificarea prealabila a chiriasului trebuie sa indice numele, prenumele, cetatenia,, domiciliul, precum si legatura de rudenie sau de afinitate ori calitatea de sot a persoanei indreptatite.
(3) In lipsa notificarii ori in caz de nulitate a acesteia pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) si (2) si la art. 14 alin. (3), contractul de inchiriere se reinnoieste in conditiile art. 14 alin. (1).
CAPITOLUL II: Schimbul obligatoriu de locuinta
Art. 23
(1) Proprietarii au dreptul sa ceara si sa obtina mutarea chiriasilor din spatiile cu destinatia de locuinta pe calea unui schimb obligatoriu.
(2) Pentru aceasta, proprietarul este obligat sa puna la dispozitie chiriasului, cu contract de inchiriere, un alt spatiu cu destinatia de locuinta in aceeasi localitate sau intr-o alta localitate, cu acordul chiriasului si cu respectarea suprafetei locuibile minime de 15 m2 persoana.
(3) Daca locuinta oferita in schimb este proprietatea altei persoane, contractul de inchiriere se incheie de catre aceasta pentru un termen care nu poate fi mai mic decat cel prevazut in contractul initial.
Art. 24
(1) Chiriasul nu este obligat sa se mute, daca in locuinta care i se ofera in schimb nu i se asigura suprafata locuibila si numarul de camere la care este indreptatit contorm anexelor nr. 1 si 2 la prezenta ordonanta de urgenta, dar nici nu poate pretinde o suprafata locuibila sau un numar de camere mai mare decat cele la care este indreptatit potrivit prezentei ordonante de urgenta sau decat cele pe care le detine cu chirie si nici conditii mai bune de locuit decat cele pe care le are in locuinta din care urmeaza sa se mute.
(2) Nu i se va putea cere chiriasului sa se mute intr-o locuinta insalubra si nici sa accepte o locuinta lipsita de dependintele strict necesare - bucatarie, baie, WC - , prevazute in contractul de inchiriere a locuintei din care urmeaza sa se mute.
(3) Chiriasul nu va putea insa sa invoce, ca motiv al refuzului de a se muta, faptul ca locuinta oferita este situata intr-un cartier periferic, ca este mai putin confortabila datorita felului diferit de incalzire, ca nu are scara de serviciu sau ca are dependintele in folosinta comuna, in masura in care ii este asigurata utilizarea lor, ca nu are curte ori datorita etajului la care se afla locuinta oferita in schimb.
(4) In cazul in care locuinta din care urmeaza sa se mute chiriasul are si garaj, acesta poate fi evacuat si din garaj, chiar daca proprietarul nu ii ofera chiriasului un alt garaj la schimb.
Art. 25
Litigiile dintre proprietari si chiriasi, legate de schimbul obligatoriu de locuinta, sunt de competenta judecatoriei in raza careia se afla imobilul. Hotararea pronuntata de judecatorie poate fi atacata cu recurs. Hotararea instantei de recurs este definitiva si irevocabila.
CAPITOLUL III: Stabilirea si plata chiriei
Art. 26
(1) Chiriile pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrative ale acestuia, precum si pentru locuintele, locuintele de serviciu si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor si societatilor nationale si regiilor autonome se calculeaza pornindu-se de la un tarif de baza lunar.
(2) Chiriile pentru locuintele prevazute la alin. (1) se diferentiaza pe categorii de localitati si pe zone de catre consiliile locale, conform criteriilor avute in vedere la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de baza, dupa cum urmeaza:
Zona in cadrul localitatii
Categoria localitatiimunicipiu
oras
comuna
A
3,5
2,5
1
B
2,5
2
0,5
C
2
1,5

D
1,5
1

(3) Pentru locuintele sociale nivelul maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar pe familie, calculat pe ultimele 12 luni. Diferenta pana la valoarea nominala a chiriei va fi subventionata de la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situata locuinta.
Art. 27
(1) Tariful de baza lunar al chiriei (lei/m2) este revazut in tabelul de mai jos:
Categoria suprafetelor
Tariful de baza
(lei/m2)
Suprafata locuibila
2.000
Suprafata antreului, tindei, verandei, culoarului, bucatariei, chicinetei, oficiului, debaralei, camarii, camerei de baie, WC
800
Suprafata teraselor, pivnitelor, boxelor, logiilor, spalatoriilor, uscatoriilor
450
(2) Tariful de baza lunar al chiriei (lei/m2) se actualizeaza in functie de rata anuala a inflatiei, prin hotarare a Guvernului, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
Art. 28
(1) Suprafata locuibila cuprinde suprafata camerelor de locuit, astfel determinate prin constructia lor, inclusiv holurile si camerele de trecere.
(2) Dependintele sunt incaperile care, prin functiunile lor, asigura folosirea corespunzatoare a locuintei, si anume: antreu, tinda, vestibul, veranda, culoar, bucatarie, chicineta, oficiu, debara, camara, camera de baie, WC, spalatorie, uscatorie, pivnita, boxa, logie, terasa si magazie din zid.
(3) Suprafata utila a locuintei este formata din suprafata locuibila impreuna cu suprafata dependintelor.
Art. 29
(1) Tariful de baza prevazut la art. 27 se reduce, dupa caz, pentru intreaga suprafata locuibila, dupa cum urmeaza:
- 15% pentru camerele situate la subsol, demisol sau in mansarde aflate direct sub acoperis;
- 10% pentru locuintele lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea;
- 10% pentru locuintele construite din materiale de constructii inferioare, cum este paianta.
(2) Reducerile se aplica cumulativ.
Art. 30
Tariful de baza lunar al chiriei pentru curtile si gradinile aferente suprafetelor locative din comune este de 50 lei/m2, din orase este de 75 lei/m2, iar din municipii este de 100 lei/m2. Chiriile pentru aceste terenuri se diferentiaza pe categorii de localitati si pe zone prin aplicarea coeficientilor prevazuti la art. 26 alin. (2).
Art. 31
(1) Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele prevazute la art. 26 nu poate depasi 25% din venitul net lunar pe familie in cazul in care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depaseste salariul mediu net lunar pe economie.
(2) Chiriasul este obligat sa aduca la cunostinta proprietarului, in termen de 30 de zile, orice modificare a venltului net lunar pe familie, de natura sa determine marimea chiriei, sub sanctiunea rezilierii contractului.
Art. 32
(1) Pentru locuintele proprietate particulara a persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 2-7, chiria se stabileste prin negociere intre proprietar si chirias cu ocazia incheierii noului contract de inchiriere.
(2) In acest caz, nivelul maxim al chiriei nu poate depasi 25% din venitul net lunar pe familie, daca venitul mediu net lunar pe membru de familie este mai mic decat salariul mediu net lunar pe economie.
(3) Dispozitiile art. 31 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
Art. 33
Pentru locuintele proprietate particulara a persoanelor fizice mentionate la art. 32 alin. (1) si (2), ale caror suprafete locuibile ocupate de chiriasi depasesc suprafata locuibila minima de 10 m2/persoana, noul contract de inchiriere se poate incheia prin restrangerea suprafetei locuibile, cu asigurarea accesului la dependintele strict necesare prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 34
Proprietarii ale caror locuinte sunt ocupate de chiriasii prevazuti la art. 32 alin. (1) si (2), care platesc o chirie mai mica decat chiria calculata potrivit art. 26-30, sunt scutiti de impozitul pe cladiri si pe terenuri, pe durata contractului de inchiriere respectiv.
Art. 35
(1) In cazul contractelor de inchiriere incheiate pentru o perioada mai mare de un an, proprietarul poate cere majorarea chiriei, in afara de cazul in care partile, prin contract, s-au inteles sa nu majoreze chiria.
(2) Cererea de majorare a chiriei trebuie adresata in scris chiriasului si trebuie motivata de efectuarea unor lucrari de reparatii sau de consolidari ale locuintei sau cladirii ori de cresterea venitului mediu net lunar pe membru de familie al chiriasului peste nivelul salariului mediu net lunar pe economie.
(3) Notificarea cererii de majorare a chiriei se va face de catre proprietar cu respectarea procedurilor prevazute la art. 10 alin. (1).
(4) Acordul scris si semnat de chirias si de proprietar pentru majorarea chiriei se va inregistra la organul fiscal teritorial ca parte integranta a contractului de inchiriere.
(5) In cazul in care chiriasul nu isi da acordul scris la cererea de majorare a chiriei in termen de 60 de zile de la data notificarii cererii de majorare, proprietarul poate intenta actiune in justitie pentru majorarea chiriei. Este interzisa rezilierea contractului de inchiriere sau evacuarea chiriasului pe motiv ca acesta nu este de acord cu majorarea chiriei.
(6) Daca chiriasul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva sa plateasca o chirie majorata, proprietarul poate cere rezilierea contractului de inchiriere si evacuarea chiriasului, atunci cand chiriasul cu rea-credinta nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutive, incepand cu luna urmatoare ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.
Art. 36
Partile pot stabili in contractul de inchiriere o clauza de revizuire a chiriei in raport cu variatiile indicelui de inflatie anual, stabilit de Comisia Nationala pentru Statistica.
Art. 37
La incheierea contractului de inchiriere partile pot conveni asupra constituirii unui depozit de garantie. Acest depozit se va depune in contul proprietarului, la banca indicata de acesta in contractul de inchiriere.
Art. 38
(1) Sumele stabilite in contractul de inchiriere ca depozit de garantie pentru executarea obligatiilor locative ale chiriasului nu pot depasi chiria aferenta pentru o perioada de 3 luni la nivelul anului respectiv.
(2) In cazul in care chiria este platita in avans pentru o perioada mai mare de 3 luni, nu se mai constituie depozitul de garantie.
Art. 39
(1) Depozitul de garantie se restituie intr-un interval maxim de 3 luni, incepand cu data restituirii cheilor de catre chirias.
(2) Din acest depozit se pot retine, la restituire, sumele datorate proprietarului, sub rezerva justificarii acestora.
(3) In cazul nerestituirii in termenul prevazut soldul depozitului de garantie produce dobanzile la vedere in favoarea chiriasului.
Art. 40
Sumele ce pot fi retinute de proprietar din depozitul de garantie sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru:
a) reparatia sau inlocuirea obiectelor sanitare, precum si pentru lucrarile de constructii, care sunt in sarcina chiriasului;
b) intretinerea curenta si reparatiile lunare la elementele de folosinta comuna, care sunt in sarcina chiriasului;
c) alte servicii realizate in folosul chiriasului, de care acesta a beneficiat pe perioada existentei contractului de inchiriere si pe care nu le-a achitat.
Art. 41
Pentru toate sumele incasate proprietarul este obligat sa emita chitanta. Orice decont va fi justificat chiriasului, precum si modul de repartizare intre chiriasi a cheltuielilor comune.
CAPITOLUL IV: Dispozitii finale
Art. 42
Orice litigiu intre chirias si proprietar cu privire la nivelul si la plata chiriei se solutioneaza de catre judecatoria in a carei raza teritoriala este situata locuinta.
Art. 43
(1) Chiriasul are dreptul la despagubiri pentru sporul de valoare adus locuintei prin imbunatatirile necesare si utile, efectuate cu aprobarile prevazute de lege, confirmate pe baza de acte justificative.
(2) Pana la achitarea integrala a despagubirilor de catre proprietar, chiriasul are drept de retentie asupra locuintei.
(3) In cazul instrainarii locuintei, chiriasul poate pretinde plata despagubirilor de la noul proprietar.
(4) Chiriasii din locuintele care au fost restituite, potrivit legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora au dreptul la despagubiri in conditiile alin. (1) - (3).
Art. 44
Sunt interzise sub sanctiunea nulitatii absolute instrainarea sub orice forma, concesionarea, ipotecarea, contractul de leasing, precum si orice inchiriere sau subinchiriere, in beneficiul unui nou chirias, a bunurilor imobile - terenuri si constructii cu destinatia de locuinta - care fac obiectul unei incunostintari scrise, notificari sau cereri in constatarea sau realizarea dreptului de proprietate din partea persoanelor fizice sau juridice deposedate de aceste bunuri.
Art. 45
Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica in mod corespunzator si chiriasilor persoane juridice, daca sunt reprezentante diplomatice sau consulare ale unor state straine in Romania, ale caror contracte de inchiriere se prelungesc, la cerere, pentru o perioada de cel mult 5 ani.
Art. 46
Cap. III "Stabilirea si plata chiriei" intra in vigoare dupa 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pe aceeasi data se abroga cap. IV si art. 63 din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, precum si orice alte dispozitii contrare.
p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC
Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul lucrarilor publice
si amenajarii teritoriului,
Nicolae Noica
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publica Locala,
Vlad Rosca
ANEXA Nr. 1
CATEGORII DE PERSOANE CARE AU DREPTUL LA O CAMERA IN PLUS
1. Membrii Academiei Romane, ai Academiei de Stiinte Medicale si ai Academiei de Stiinte Agricole si Silvice
2. Laureati ai Premiului de Stat, artisti ai poporului, oameni de stiinta, litere, arta, cultura si sport, precum si alte persoane, distinse cu titlul de "emerit"
3. Judecatorii Curtii Supreme de Justitie, ai Curtii Constitutionale, avocatul poporului, precum si procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie
4. Militarii cu gradul de general
5. Sefii cultelor religioase recunoscute
6. Profesorii din invatamantul superior
7. Directorii institutelor de cercetare
8. Directorul Bibliotecii Academiei Romane, precum si directorii muzeelor si ai bibliotecilor nationale
9. Directorii teatrelor, operelor, operetelor si ai filarmonicilor de stat.
ANEXA Nr. 2
BOLILE, PRECUM SI PERSOANELE
A CAROR STARE FIZICA NECESITA ATRIBUIREA UNEI CAMERE IN PLUS
1. Tuberculoza:
- tuberculoza pulmonara si extrapulmonara, in evidenta activa la dispensarul antituberculos.
2. Supuratii bronho-pleuro-pulmonare cronice:
- bronsite supurate;
- bronsectazii supurate;
- abcese pulmonare;
- emfizeme fistulizate;
- astmul bronsic alergic cu sensibilizare la alergeni habituali.
3. Insuficienta respiratorie:
- insuficienta respiratorie cronica manifesta, cu dispnee, cianoza, reducerea capacitatii vitale sau a VEMS sub 50%.
4. Afectiuni cardiovasculare:
- cardiopatie ischemica cronica dureroasa (angina pectorala, sindrom intermediar, infarct miocardic), cu semne clinice sau/si EKG;
- insuficienta cardiaca cronica manifesta;
- sindrom de ischemie periferica cronica cu tulburari trofice.
5. Insuficienta renala cronica cu retentie azotata.
6. Ciroza hepatica cu encefalopatie cronica.
7. Poliartrita cronica evolutiva si spondilartrita anchilozanta cu invaliditate motorie accentuata.
8. Colagenoze majore (lupus eritematos diseminat, sclerodermie generalizata, dermatomiozita, poliarterita nodoasa) cu grad avansat de invaliditate.
9. Boli cutanate:
- bolile cronice ale pielii cu secretii abundente: pemfigus, pemfigoide, boala Dühring;
- genodermatoze: xeroderma pigmentosum, ichtioze grave, eritrocheratodermii ichtiziforme congenitale, epidermolize buloase polidistrofice.
10. Boli neurologice:
- boli neurologice cu invaliditati motorii mari sau cu tulburari sfincteriene; hemiplegii, paraplegii, tetraplegii, ataxie manifesta, manifestari distonice accentuate;
- epilepsie cu tulburari psihice interaccesuale sau cu crize frecvente;
- nevralgie trigeminala esentiala;
- coree cronica;
- encefalopatii cronice infantile.
11. Boli psihice:
- psihoze cronice, periodice sau procesuale (psihoza maniaco-depresiva, schizofrenie, deliruri cronice);
- psihoze involutive depresive, paranoide;
- demente organice: senila, arterosclerotica, posttraumatica;
- nevroze grave si prelungite fobice, obsesive sau isterice;
- psihopatii grave sau cu decompensari frecvente.
12. Boli canceroase:
- tumori maligne ulcerate cu secretii abundente sau fetide;
- neoplazii maligne in stadii avansate;
- neoplazii maligne cu sechele postterapeutice invalidante;
- hemopatii maligne cu evolutie indelungata.
13. Boli complicate cu:
- incontinenta cronica de fecale sau de urina;
- fistule (digestive, urinare, osoase, ganglionare) cu secretii abundente si fetide;
- anus contra naturii.
14. Boli infirmizante ale aparatului locomotor cu imobilizare la pat.
15. Marii mutilati.
16. Pensionarii de invaliditate gradul I.
NOTA: Afectiunea pentru care bolnavul respectiv are dreptul la o camera separata se dovedeste cu certificat medical eliberat de institutia medicala competenta, semnat de medicul de specialitate si de conducatorul acestei institutii.
Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 148 din data de 8 aprilie 1999

RECTIFICARE nr. 0 din 18 iunie 1999 privind
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999  
În Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, se fac urmãtoarele rectificãri:- la art. 23 alin. (2), rândurile 3 ºi 4, în loc de: cu destinaþia de locuinþã în aceeaºi localitate sau într-o altã localitate, cu acordul chiriaºului ºi cu respectarea suprafeþei se va citi: cu destinaþia de locuinþã în aceeaºi localitate, sau într-o altã localitate cu acordul chiriaºului, cu respectarea suprafeþei;- la art. 33 ºi 34, în loc de: art. 32 alin. (1) ºi (2) se va citi: art. 32 alin. (2); - la art. 40 lit. a) se eliminã virgula dupã cuvântul construcþii;- la art. 40 lit. b) se eliminã virgula dupã cuvântul comunã;- la art. 44 se eliminã virgula dupã cuvÂntul subÎnchiriere.Publicatã în Monitorul Oficial cu numãrul 282 din data de 18 iunie 1999