UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Acte necesare instrainarii de constructii si/sau terenului aferent

Acte necesare instrainarii de constructii si/sau terenului aferent


Fata de actele mentionate in pagina principala, in cazul instrainarii constructiilor si/sau terenului aferent, mai sunt necesare:

1. Actele de proprietate in original (vanzare, donatie, hotarare judecatoreascã, titlu de proprietate conform legii fondului funciar, etc.) autorizatia de construire, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si celelalte acte mai sus aratate la pct. 1. – Pentru apartamente. Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si certificatul de mostenitor;

2. Daca terenul a intrat in proprietatea statului inainte de 1990 prin Legea nr. 58/1974 si prin Legea nr. 59/1974, ordinul prefectului pentru terenul aferent constructiilor (art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar); (art. 1 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997); documentatia prevazuta în Ordinul nr. 309/2010 pentru aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Se prezinta chitantele care atesta achitarea taxelor de salubritate, gaze, apa, etc. (furnizorii de utilitati), in conformitate cu art.53 din legea 51/2006;

4. Dovada exercitarii/neexercitarii/existentei dreptului de preemtiune pentru:
a. vanzarea cumpararea de paduri, in conformitate cu prevederile art.1746 Cod Civil si ale art.45 din Codul silvic.


b. stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urilor). La art. 12 lit d) din Legea nr. 346/2004 se prevede cã "intreprinderile mici si mijlocii au drept de preferinta la cumpararea activelor disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale, precum si ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate in vecinatate imediata a activelor pe care le detin in proprietate;

c. arendas. Potrivit art. 1849 Cod Civil, "Arendasul are drept de preetiune cu privire la bunurile agricole arendate care se exercita potrivit art. 1730-1739."


Back pageBack to top