UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Apostilare, supralegalizare - Arhiva, Regulamentul 1191/2016

   Proceduri si acte intocmite in cadrul biroului notarial | Registre Nationale Notariale | Apostilare, supralegalizare - Arhiva, Regulamentul 1191/2016

    Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectiva, care urmează sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei.

    Apostila este in fapt o ştampilă care se aplică pe anumite acte şi prin care se atestă veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act.

    Autoritatile competente sa aplice apostila in Romania sunt urmatoarele :

    CAMERELE NOTARILOR PUBLICI – incepând cu 26 noiembrie 2010, aplică Apostila pe actele notariale intocmite de catre notarul public cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 36/1995 (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură, traduceri legalizate).

(pentru detalii http://www.cnpb.ro/content/view/22/38/1/3/)


    INSTITUTIA PREFECTULUI – aplică Apostila pe originalul următoarelor tipuri de acte:

 • certificate de naştere formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de căsătorie formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de deces formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de cazier judiciar si certificate de cazier auto eliberate cu cel mult 6 luni în urmă
 • certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice
 • adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
 • adeverinţe privind componenţa familiei eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor
 • actele de studii preuniversitare
 • actele de studii superioare
 • documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini
 • certificate de botez/cununie vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
 • certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
 • brevete de turism emise de Autoritatea Naţională pentru Turism
 • adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale
 • adeverinţe de calificare în diferite meserii vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti

    TRIBUNAL - aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

 • hotărâri judecătoreşti
 • actele originale care emană de la un executor judecătoresc
 • actele originale emise de Registrul Comerţului

    Informatii utile:

    Tarile semnatare ale Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, precum si autoritatile competente sa apostileze, din fiecare stat semnatar, se regasesc pe site-ul www.hcch.net/en/states/hcch-members

    Supralegalizarea este procedura prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenţiei de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoaşterea reciprocă a actelor, faptul că actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act.

    Autoritatile competente sa supralegalizeze in Romania sunt urmatoarele :

    CAMERA NOTARILOR PUBLICI – incepând cu 26 noiembrie 2010, supralegalizeaza actele notariale intocmite de catre notarul public cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 36/1995 (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură, traduceri legalizate).
(pentru detalii http://www.cnpb.ro/content/view/22/38/1/4/)


    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE – supralegalizeaza originalul următoarelor tipuri de acte:

 • certificate de naştere formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de căsătorie formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de deces formatul nou, emise după 01.01.1998
 • certificate de cazier judiciar si certificate de cazier auto eliberate cu cel mult 6 luni în urmă
 • certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice.
 • adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
 • actele de studii preuniversitare
 • actele de studii superioare
 • documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini
 • adeverinte medicale
 • certificate de botez/cununie vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
 • adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale
 • adeverinţe de calificare în diferite meserii vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti

    MINISTERUL JUSTITIEI - supralegalizeaza următoarele tipuri de acte:

 • hotărâri judecătoreşti
 • actele originale emise de Registrul Comerţului

    Vă aducem la cunoștință faptul că în data de 16 februarie 2019 a început aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 200, 26 iulie 2016.

    Regulamentul reglementează circulația în manieră simplificată a anumitor documente oficiale eliberate de autoritățile unui stat membru, care trebuie să fie prezentate autorităților altui stat membru.

    În ceea ce privește actele eliberate de autoritățile române, vor putea circula fără apostilă în statele membre următoarele documente, precum și, după caz, copiile legalizate ale acestora:

 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Certificatul de deces;
 • Încheierea de certificare a faptului că o persoană e în viață;
 • Certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
 • Documentul atestând absența cazierului judiciar.
    Pentru lămuriri suplimentare, puteți contacta Uniunea Națională a Notarilor Publici prin e-mail la adresa:regulamentul1191_2016@unnpr.ro.

Back pageBack to top