UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA


Cautare pe site

Cum devin notar

    Legea nr. 36/1995, republicata, prevede ca notar public poate fi cel care indeplineste urmatoarele conditii:

 • a) este cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene, cetatean al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene si are domiciliul sau resedinta in Romania;
 • b) are capacitate deplina de exercitiu;
 • c) este licentiat in drept;
 • d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a savarsirii unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni;
 • e) se bucura de o buna reputatie, constatata in conditiile stabilite prin statut;
 • f) cunoaste limba romana;
 • g) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei;
 • h) detine timp de 2 ani calitatea de notar stagiar, a absolvit Institutul Notarial Roman si a promovat examenul de definitivat sau a exercitat timp de cel putin 6 ani o functie de specialitate juridica si a promovat concursul de admitere in functia de notar public.
    Poate fi notar stagiar cel care indeplineste urmatoarele conditii:
 • a) este cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene, cetatean al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene si are domiciliul sau resedinta in Romania;
 • b) are capacitate deplina de exercitiu;
 • c) este licentiat in drept;
 • d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a savarsirii unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni;
 • e) se bucura de o buna reputatie, constatata in conditiile stabilite prin statut;
 • f) cunoaste limba romana;
 • g) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei;
 • h) a promovat examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar, organizat de Colegiul director al Camerei in care s-a inscris pentru examen sau concurs.
    Colegiile directoare ale Camerelor organizeaza anual si simultan, intr-o zi lucratoare, la o data stabilita de presedintele Uniunii, examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar.
    Examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar consta intr-o proba scrisa, cu caracter teoretic si o proba orala, din tematica aprobata de Consiliul Uniunii. Media minima de promovare este 8,00, dar nu mai putin de nota 7,00 la fiecare proba. Candidatii declarati admisi vor ocupa locurile in limita posturilor aprobate de Colegiul director al Camerei.
    Stagiul reprezinta perioada premergatoare dobandirii calitatii de notar public si are drept scop pregatirea profesionala a notarului la inceputul exercitarii profesiei.
    Dupa promovarea examenului sau concursului notarul stagiar urmeaza timp de 2 ani cursurile de pregatire teoretica si practica organizate de Institutul Notarial Roman.
    Pe perioada desfasurarii stagiului, notarul stagiar suporta cheltuielile de pregatire stabilite de catre Institutul Notarial Roman. Nefrecventarea cursurilor sau neplata cheltuielilor de pregatire atrage incetarea calitatii de notar stagiar. Structura pregatirii si conditiile aplicarii sanctiunii prevazute in prezentul alineat, precum si procedura desfasurarii stagiului se stabilesc prin regulament aprobat de catre Consiliul Uniunii.
    Pregatirea teoretica se desfasoara prin frecventarea cursurilor organizate de Institutul Notarial Roman. Pregatirea practica se desfasoara in cadrul unui birou notarial, desemnat de catre Colegiul director al Camerei in care notarul stagiar a sustinut examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar, cu acordul notarului public coordonator.
    Activitatea unui notar stagiar poate fi indrumata numai de notari publici cu o vechime de cel putin 6 ani in aceasta calitate si care se bucura de o buna reputatie profesionala.
    Dupa finalizarea celor 2 ani de stagiu, notarul stagiar trebuie sa participe si sa promoveze examenul de definitivat organizat de Institutul Notarial Roman.
    Examenul de definitivat consta in doua probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic si una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minima de promovare este 8,00, dar nu mai putin de nota 7,00 la fiecare proba.
    Dupa finalizarea celor 2 ani de stagiu, notarul stagiar are dreptul de a se prezenta la cel mult doua sesiuni ale examenului de definitivat.
    Respingerea sau, dupa caz, lipsa nejustificata a notarului stagiar la doua examene de definitivat consecutive atrage incetarea calitatii de notar stagiar.
    Poate dobandi calitatea de notar public si persoana care indeplineste cumultiv urmatoarele conditii:
 • a) este cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene, cetatean al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene si are domiciliul sau resedinta in Romania;
 • b) are capacitate deplina de exercitiu;
 • c) este licentiat in drept;
 • d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a savarsirii unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni;
 • e) se bucura de o buna reputatie, constatata in conditiile stabilite prin statut;
 • f) cunoaste limba romana;
 • g) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei;
 • h) are cel putin 6 ani vechime intr-o functie de specialitate juridica si promoveaza concursul de admitere in functia de notar public organizat de Institutul Notarial Roman (INR).
    Persoanele care doresc sa dobandeasca calitatea de notar public trebuie sa se inscrie la Camera in circumscriptia careia doresc sa isi desfasoare activitatea, pentru ocuparea unui post propus de respectiva Camera si cuprins in ordinul de actualizare emis de ministrul justitiei.
    Institutul Notarial Roman organizeaza concursul de admitere la nivel national pentru persoanele inscrise din toate Camerele, la o data unica stabilita de presedintele Uniunii, in conditiile stabilite de regulamentul de organizare si functionare a concursului.
    Concursul de admitere consta in doua probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic si una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minima de promovare este 8,00, cu conditia ca fiecare proba din concurs sa obtina cel putin nota 7,00.
    Presedintele concursului inainteaza, spre validare, Consiliului Uniunii rezultatele concursului de admitere.
    Concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime intr-o functie de specialitate juridica, se organizeaza de catre INR, la solicitarea Consiliului Uniunii, ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 2 ani.
Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar aprobat prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 72/2013, potrivit carora in situatia in care Consiliul Uniunii apreciaza ca nu se impune actualizarea sau modificarea tematicii si bibliografiei intr-un an, se adopta o hotarare in acest sens, Consiliul Uniunii in sedinta sa din data de 26 mai 2016 a adoptat Hotararea nr. 26/26.05.2016.


Tematica si bibliografia actualizata a examenului sau concursului privind dobandirea calitatii de notar stagiar - PROBA SCRISA aprobate prin Hotararea nr. 48 din 30.05.2014

Tematica si bibliografia actualizata a examenului sau concursului privind dobandirea calitatii de notar stagiar - PROBA ORALA aprobate prin Hotararea nr. 48 din 30.05.2014

    Precizări cu privire la tematica și bibliografia pentru examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar, atât pentru proba orală, cât și pentru proba scrisă, aprobată prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr.48/30.05.2014.
    Având în vedere noua republicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, la tratarea subiectelor care fac referire la Legea nr. 36/1995, candidații vor avea în vedere Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din data de 18 iunie 2014, întrucât s-a dat textelor o nouă renumerotare.

      PRECIZARE
      Referitor la tematica si bibliografia pentru examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar din anul 2014, facem precizarea ca trimiterea bibliografica la lucrarea "D. Chirica, op. cit., 1997", de la temele 21-22 si 24-28, se refera la lucrarea "Dan Chirica, Drept civil, Contracte speciale, Lumina Lex, 1997".Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea pentru anul 2017 a aceleiasi tematici si bibliografii cu caracter teoretic si practic, avizata în anul 2016, pentru examenul de definitivat, si pentru concursul de admitere în functia de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica.


Tematica si bibliografia cu caracter teoretic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 1) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei atat in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017, cat si in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016.

Tematica si bibliografia cu caracter practic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei atat in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017, cat si in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016.

Back pageBack to top